Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (1. část)
Odborný článek

Interaktivní hry – komunikace a vytváření skupin (1. část)

Anotace

Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na komunikaci a vytváření skupin.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Lidské chování ve všech oblastech života má komunikační charakter. Slouží jako zdroj informací o tom, co člověk dělá, jak to dělá, proč to dělá, případně o tom, jaký sám je. To se týká nejen řeči, ale i miminky, gestiky, postojů apod. V průběhu interakce dochází k vzájemné výměně informací mezi dvěma nebo více osobami. Interakce může být verbální či neverbální. I u verbální interakce však vesměs lze identifikovat i aspekt neverbální. Verbálně se vesměs předávají věcné informace, neverbální stránka komunikace vypovídá mnoho o vzájemných vztazích mezi komunikujícími. Watzlawick říká: „gesto nebo výraz nám často řekne víc o tom, jaký vztah k nám druzí mají, než stovka slov".

Této stránce komunikace je však věnováno poměrně málo pozornosti a v běžném životě si ji běžně neuvědomujeme. Připadá nám proto obtížné o ní hovořit. Cílem herních situací, uvedených v této části našeho seriálu článků, je navodit rozhovor o komunikaci či nekomunikaci, a vytvořit tak podmínky pro nácvik nových způsobů komunikace. Dílčím aspektem této situace je i to, že nové pohledy na vlastní i cizí komunikační způsoby ovlivňují existující mezilidské vztahy, a tím mají vliv na průběh vytváření skupin.

Uvedené hry zařazujeme, když nám jde o to zaměřit se na:

 • ukazování a formulování emocí
 • uvědomění si vlivu verbálního pojmenování emocí a jejich průběhu
 • diferencovanou percepci různých forem komunikace jednotlivých členů skupiny
Úskalí a meze

Vedoucí by dříve, než hry zařadí, měl znát skupiny co do úrovně komunikace. Orientací mu v tomto směru mohou být výsledky některých her ze skupiny "představování". Otázky, které by si vedoucí měl zodpovědět, jsou například - kdo se přeceňuje, podceňuje, co je potlačováno, v čem dochází ve skupině ke zkreslení.

Praktické rady

V aktivitě skupiny je třeba navodit jen tolik neobvyklého, kolik může každý jednotlivec zpracovat. Hry, ve kterých dochází k předávání zpětnovazebních situací - informací - jsou v dalším textu zahrnuty do dvou oddílů. V oddíle Komunikace a vytváření skupin jsou zahrnuty hry, ve kterých jeden účastník sděluje druhému, jak na něj jeho chování působí. Naproti tomu v oddíle Identifikace a vcítění sděluje skupina jedinci, jaké pocity jeho chování vyvolává. Při těchto hrách se doporučuje dbát na mimiku a gestiku - právě v této oblasti dochází často k chybám v interpretaci, zejména u dospělých.

Hra na porozumění

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 12 - 20

Materiál: lístečky s čísly pro všechny účastníky

Cíle: navazování neverbálního kontaktu a dorozumění

Účastníci sedí v kruhu - jeden dobrovolník uprostřed. Každý má u sebe lísteček s číslem, které zná jen on sám. Ten, který sedí uprostřed, vyvolá náhodně číslo - například 16. Účastník, který má toto číslo, vyvolá další dvě čísla - třeba 11 a 17. Ti, kteří mají tato čísla, si musí vyměnit místa. Ten, kdo seděl uprostřed, se pokouší zjistit, kteří dva účastníci se budou vyměňovat a jeho cílem je zaujmout místo některého z nich. Protože nikdo na počátku neví, jaké má kdo číslo, je nutné, aby se daní dva účastníci neverbálně dohodli, ovšem tak, aby účastník uprostřed nemohl jejich komunikaci sledovat.

Kritéria pozorování: jak je kontakt navozen, je obtížnější ukázat své úmysly nebo pochopit druhého

Hra na atomy (molekuly)

Trvání: asi 15 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 10 - 20

Cíle: spontánní navazování kontaktu

Všichni účastníci se volně pohybují v prostoru. Vedoucí vyvolá číslo - atom 3, nebo atom 11. Hráči se pak spojí v "molekuly" o 3, nebo 11 atomech. Kdo zbude, vypadne. Hra se hraje tak dlouho, až zbudou jen dva hráči. V další hře dostane skupina za úkol tyto dva hráče co nejdříve vyloučit.

Kritéria pozorování: kdo se prosadí; jak; kdo se nechá vytlačit; jak reaguje skupina na tyto fenomény

Mrkaná

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 11 - 21 (lichý počet)

Cíle: využití mimiky k navazování kontaktu

Polovina účastníků sedí v kruhu - jedna židle je prázdná. Za každou židlí stojí hráč s rukama založenýma za zády. Hráč stojící za prázdnou židlí se snaží navázat očima kontakt s některým sedícím hráčem. Ten se snaží co nejrychleji vstát a sednout si na prázdnou židli. Spoluhráč stojící za ním se pokouší mu v tom zabránit. V průběhu hry se sedící a stojící hráči vymění.

Kritéria pozorování:

 • Jaká je výchozí pozice - kdo dává přednost tomu být volen (sedící) či volit?
 • Rozdělí se skupina na dívky a chlapce?
 • Je oční kontakt jednoznačný?
 • Kdo je častěji vyvoláván?
 • Vytvářejí se dvojice?

Úskalí: snadno se stává, že někdo není vtažen do hry. Je dobře, aby se vedoucí účastnil hry

Honzo, kde jsi?

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 12 - 20

Cíle: orientace bez zrakové kontroly

Všichni účastníci sedí v kruhu. Uprostřed stojí pevný stůl. Dvěma hráčům se zaváží oči, jeden se snaží druhého chytit. Nesmí opustit kruh! Musí udržovat kontakt se stolem uprostřed. Hledající se smí třikrát nahlas zeptat: "Honzo, kde jsi?" Hledaný se musí nějak zvukem projevit (slovy, písknutím, tlesknutím). Každá sekvence má asi 2 - 3 minuty. Každý z hráčů "v akci" předá po hře šátek na zavázání očí dalšímu spoluhráči podle své volby.

Rodina Nováků

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 12 - 40

Materiál: papír a psací potřeby

Vedoucí si připraví tolik lístků papíru, kolik je účastníků hry. Na ně napíše příjmení (vymyšlená - pokud možno tak, aby se ve skupině reálně nevyskytovala) a příbuzenský poměr. Je třeba vzít ohled na počet hráčů. Je-li dělitelný 4, uvedou se u každého příjmení 4 role: otec, matka, dcera, syn. Např. tedy: Novák - otec, Nováková - matka, Nováková - dcera, Novák - syn. Lístečky se všem hráčům rozdají. Ti se pohybují volně po místnosti a stále si lístečky mezi sebou vyměňují. Na pokyn vedoucího hry se příslušníci jedné rodiny musí najít a sednout si spolu na jednu židli. Nejdříve otec, pak matka, dcera, syn. Rodina, která usedne poslední, vypadá ze hry. Pak se opět vyměňují lístky. Dorozumívat se mohou členové jak verbálně, tak neverbálně. Je možno užít i jména zvířat - kočky, psa, koně, atd.

Kritéria pozorování:
 • Jak rychle se členové rodin najdou?
 • Kdo aktivně hledá?
 • Kdo se nechá najít?
 • Jsou někteří hráči vždy krystalizačním jádrem své rodiny?
 • Jak působí na hráče úkol si na sebe sednout?
Příliv a odliv

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 40

Cíle: každý má možnost podněcovat skupinu k činnosti podle vlastních podnětů

Účastníci získají zkušenost, že ve skupině jsou s to po určitou dobu vést ostatní. Vedoucí začne vyprávět příběh, který se týká lidí na pláži. Celá skupina příběh "hraje" - chodí, poskakuje, sluní se, hraje si s míčem atd. Když se v příběhu vyskytne slovo "odliv", musí si všichni sednout na zem. Kdo se posadí poslední, vypráví dál, až do slova "odliv" nebo "příliv". Pak si musí všichni stoupnout nebo se usadit tak, aby se nedotýkali nohama země (na židle, stoly). Kdo je poslední nebo kdo se zmýlí (sedne si na zem), vypadá ze hry.

Všichni dělají, co dělá Janka

Věk: děti a mladiství, dospělí jen pokud jsou na herní situace zvyklí

Velikost skupiny: 6 - 40

Materiál: čepice

Cíle: každý může skupinu podnítit ke společné činnosti

Hráči se pohybují po místnosti. Jeden má na hlavě čepici a dělá nápadné pohyby (zvláštní způsob chůze, pohyby rukama atd.). Všichni ostatní spoluhráči tyto pohyby napodobují - nositel čepice ji sám podle vlastního uvážení předá dalšímu, který tím přejímá roli vedoucího hry. Když někoho nic nenapadá, napodobí skupina jeho postoj.

Kritéria pozorování:
 • Jaké pohyby kdo dělá - pomalé, rychlé, jednoduché, komplikované, v chůzi, ve stoje?
 • Kdo dělá pohyby sám, kdo se s někým spojí?
 • Jak dlouho si kdo nechá čepici?
Tělesný výraz
Raketa

Věk: mladiství i dospělí

Velikost skupiny: 8 - 40

Materiál: rádio, magnetofon či gramofon

Skupina se pokouší přehlušit zvuk, vycházející z rádia (vedoucí ho může regulovat), tj. zesiluje a zeslabuje libovolné zvuky. Lze i bez zdroje, jen na ukázání vedoucího, nebo i bez.

Kritéria pozorování:
 • Kdo udává intenzitu zvuku?
 • Jsou všichni iniciativní?
 • Komu dělá potíže křičet?
 • Kam se kdo při hře dívá?
Procházka

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 10 - 40

Vedoucí vypráví, co viděl a prožil na procházce, a doprovází své vyprávění pohyby, které hráči napodobují: pochodování po silnici - hledání. Šumění vody: třít o sebe dlaně. Dívat se do dálky: stínit si oči. Ve vyprávění se zmíní o tom, že potkal dalšího člena skupiny - ten ve vyprávění pokračuje.

Kritéria pozorování: kdo vypráví - jak dlouho - kdo komu předává

Jako samostatná hra není zvlášť přitažlivá, nemá konec. Princip se dá užít při jiné hře, např. ti, kdo "vypadnou" první, často chybně, aby nemuseli hrát (to se stává při "atomech"). Mohlo by se to týkat prvních 8 - 10 vypadnutých účastníků.

Zrcadlová pantomima

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 40

Každý hráč si najde partnera. Oba si stoupnou proti sobě tak, aby měli dostatek místa pro volný pohyb. Pak se oba pomalu začnou pohybovat, a to tak, že jeden napodobuje zrcadlově druhého. Hra se opakuje v dalších dvojicích.

Kritéria pozorování:
 • Kdo se ujme "vedení", čí pohyb je napodobován?
 • Střídají se oba partneři ve vedení? Jak?
 • Jaké pohyby kdo provádí?
 • Zavádí někdo obtížné prvky, aby znemožnil napodobování?
Skupinová pantomima

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20

Cíle: naučit se dojít ke skupinovému rozhodnutí

Hráči stojí v kruhu. Každý pozoruje hráče, který stojí naproti němu a napodobuje jeho pohyby, až se celý kruh v určitých pohybech sjednotí. Přitom se každý pokouší vnést vlastní pohybové prvky. Všichni leží na zemi v kruhu (hlavami do středu kruhu) se zavřenýma očima. Hráči se pokoušejí navázat mezi sebou kontakt (ťukáním, slovy, tóny). Smyslem je přidávat něco nového, ale zároveň vytvořit "skupinovou ideu".

Kritéria pozorování:
 • Kdo má "pohybové nápady" a kdo ne?
 • Od koho skupina nápady přijímá?
 • Kdo stojí mimo?
 • Kdo se "producíruje" a kdo přispívá k činnosti celku?
Hra rukou

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 40

Každý hráč si zvolí partnera. Pak dá vedoucí pokyn: vyměňte se pouze rukama (vzájemná gesta agrese nebo naopak mírumilovná gesta). Zavřete přitom oči - pak dá vedoucí po určité době pokyn k výměně partnerů.

Kritéria pozorování:
 • U koho převažují projevy agrese či naopak přátelství?
 • Je někdo předmětem agrese ostatních víc než jiný?

Úskalí: je-li ve skupině někdo outsiderem, ve hře se to zřetelně projeví

Interakční hra

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: hrají spolu vždy 2 skupiny a 8 - 16 členů

Dvě stejně velké skupiny stojí proti sobě ve vzdálenosti několika metrů. Vedoucí jim zadá následující pokyny:

 • Komunikujte spolu verbálně jako celá skupina!
 • Komunikujte spolu vždy s jedním členem druhé skupiny!
 • Navažte neverbální kontakt s jedním členem druhé skupiny - očima - gesty!
Kritéria pozorování:
 • Kdo spolu (s kým) navazuje kontakt?
 • Kdo si partnera nenašel?
 • Kdo má potíže jen při určitém typu komunikace?
Interakce mezi skupinami

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 20

Celá skupina se rozdělí do menších seskupení o 8 - 20 členech. Hrají spolu vždy dvě skupiny. Jedna od druhé je značně vzdálená a má s ní navázat kontakt - verbálně nebo neverbálně. Členové jedné skupiny "nevidí". Je třeba s nimi navázat kontakt.

Kritéria pozorování:
 • Jsou kontakty navazovány mezi jednotlivci nebo mezi skupinami jako celky?
Lidský stroj

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 15

Každá skupina má představovat stroj (eventuálně sochu). Je třeba zvolit někoho, kdo stroj navrhne, pak sestrojí ze zbývajících členů. Když jde o stroj, ten je třeba uvést do pohybu. U soch, eventuálně výjevů z dějin, tj. živých obrazů, mohou (pokud hraje paralelně několik skupin) ostatní hádat, co znázorňují.

Cvičení s lanem

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 14

Materiál: lana

Členové skupiny stojí v kruhu - kolem lana, které je položeno tak, jakoby tvořilo kraje skleněné desky. Tuto "desku" je pak třeba přenést přes místnost a opatrně uložit.

Lano je pak třeba "vytvarovat" do tvaru trojúhelníka, čtverce, obdélníka atd.

Kritéria pozorování:
 • Kdo činnost skupiny řídí?
 • Kdo přispívá?
 • Kdo brzdí?
Kooperace
Fotoloto
Věk: bez omezení

Trvání: asi 30 minut

Velikost skupiny: menší skupiny o 4 - 6, pro každou skupinu jeden pozorovatel

Materiál: pro každého hráče jedna fotografie rozstříhaná asi na 20 dílků

Všechny fotografie se uprostřed stolu smíchají a každý musí složit jeden obrázek. Přitom se smí postupovat jen tak, že se berou dílce z prostředku stolu. Jakmile hráč zjistí, že má dílce, které se k jeho obrázku nehodí, musí je vrátit doprostřed stolu. Během skládání není dovoleno komunikovat, ani zasahovat do práce druhých. Práci každé skupiny pozoruje jeden pozorovatel.

Kritéria pozorování:
 • Kdo si ponechá dílce déle, než je potřebuje?
 • Kdo pozoruje práci ostatních?

Z popisu: není jasné, zda jsou všechny fotografie stejné; nejsou-li stejné, může se stát, že několik hráčů začne skládat stejný obraz (tato verze je možná, ale určitě trvá déle)

Vyvíjení dílčích forem

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: libovolný počet dělitelný čtyřmi

Materiál: novinový papír

Cíle: naučit se obohacovat skupinovou činnost vlastními nápady, přijímat a rozvíjet nápady druhých

Čtyřčlenné skupiny dostanou za úkol z novinového papíru trháním vytvořit obrys zvířete. Jedna začne, po ukončení jedné partie (např. hlavy) předá dalším, až je obrys hotov.

Bez verbální komunikace, komunikovat se smí jen jednotlivými slovy.

Kritéria pozorování:
 • Kdo prosadí ve skupině své pojetí?
 • Manifestuje se při hře ve skupině boj o moc?
Tvorba vět

Věk: bez omezení

Cíle: nácvik společně něco zformulovat. Každý má možnost výpověď pozměnit, musí však vycházet ze slov předchozích

Skupina sedí v kruhu. První řekne slovo, člen po jeho levici přidá další atd., až vznikne věta.

Kritéria pozorování:
 • Účastní se všichni formulování?
 • Vyhýbá se někdo úkolu tím, že přidává "vatu"?
Vyhodnocení:

Při hře se projevuje vzájemná agrese a rivalita. Autoři neuvádějí velikost skupiny, asi nejde jít přes cca 16 členů.

Zábava

Trvání: 30 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 - 20

Vždy dva spoluhráči se spolu asi 15 minut baví na libovolné téma. Pak se každý pokusí prezentovat, co druhý řekl. Ten, jehož názory a výroky jsou prezentovány, se poté vyjádří k jejich správnosti.

Kritéria pozorování:
 • Jak přesně je prezentován názor partnera (co je vynecháno, doplněno, změněno)?
 • Jakým způsobem se partneři opravují?

Je třeba, aby rozhovor pozoroval někdo třetí. 15 minut je velice dlouhá doba. Prováděno v triádách, vždy asi 3 minuty a jeden pozorovatel. Lze využít i k nácviku nedirektivního vedení rozhovoru - poslouchající jen parafrázuje, akceptuje a podporuje.

Povídka z adjektiv

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 6 - 10

Materiál: adjektiva, nejlépe vybraná z nějakého reklamního sloganu

Skupina obdrží seznam několika adjektiv, která má využít při vytvoření povídky.

Kritéria pozorování:

Kdo má nápady, jak jsou vyjadřovány:

 • jako podnět
 • k sebeprezentaci
 • jako prostředek k sebeprosazování

Varianty: povídka, kde každé slovo začíná stejným písmenem; skupiny si po ukončení přidělují body za vtipnost, originalitu

Nesmyslný rozhovor

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: větší počet skupin po 4 - 6 hráčích

Skupina dostane za úkol zvolit si libovolné téma a diskutovat zcela nesmyslně

Kritéria pozorování:
 • Kdo má nápady a jak je prezentuje: jako podnět pro ostatní, jako prostředek k sebeprosazování?
 • Jak ostatní podněty přijímají - čí ano, čí ne?
Komunikační hra

Trvání: 45 - 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: libovolný počet triád

Vedoucí určí téma nebo si ho určí triáda sama. Diskutuje se tak, že "A" řekne svůj názor, "B" musí napřed zopakovat obsahově přesně, co řekl "A" a pak teprve dodat svůj názor.

Kritéria pozorování:
 • Jak jsou prezentovány názory druhých - pěkně, citlivě?
Další články k tomuto tématu:

Skupinová dynamika - interaktivní hry Soni Hermochové
Interaktivní hry - úvod
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (2. část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění
Agrese a prosazování

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída