Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > HURÁ NA OLYMPIÁDU! (A1)
Odborný článek

HURÁ NA OLYMPIÁDU! (A1)

Anotace

Letní olympijské hry se letos konají po sto letech opět v Paříži. Tuto příležitost si nesmí nechat ujít (přinejmenším v hodinách francouzštiny) žádný frankofil. A připomíná ji i tato výuková aktivita. Žáci se během ní dozvědí, jaký sport se objeví na olympiádě poprvé, zopakují si názvy nejoblíbenějších sportovních aktivit a připomenou si i historický kontext. Pomocí mediační strategie vytvoří pro své spolužáky z relativně složitého textu jednoduchý online kvíz.

Cíl

Žáci a žákyně:

 • aktivně používají novou slovní zásobu (olympijské hry a sporty);

 • odpovídají na jednoduché otázky ohledně osvojovaného tématu a podle textu vytvoří další jednoduché otázky;

 • v aplikaci Socrative vytvoří z informačně složitějšího materiálu krátký kvíz;

 • díky osvojenému tématu vysvětlí důležitost udržovat tradici olympijských her i důvod, proč se Olympijských her v Paříží 2024 nemohou zúčastnit ruští a běloruští sportovci.

Vzdělávací obor: další cizí jazyk – francouzský jazyk

Tematický okruh: sporty, olympijské hry

Časová dotace: Výuka: 45 minut / Příprava: 10 minut

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Žáci a žákyně:

 • jsou schopni formulovat jednoduché věty a otázky týkající se osvojovaného tématu;

 • z předchozích hodin znají hlavní slovní zásobu (názvy sportů a letopočty);

 • časují slovesa všech třech slovesných tříd a hlavní nepravidelná slovesa (být, mít, jít, vzít, dělat, muset, moci, umět);

 • používají zápor, výraz il y a a dělivý člen;

 • používají minulý čas složený a blízkou budoucnost.

Digitální:

Žáci a žákyně:

 • umí najít v aplikacích určených pro tvorbu online kvízů hlavní navigační lištu a orientovat se v nabízených funkcionalitách, a to alespoň na úrovni zahájení editace nového výstupu;

 • využívají digitální platformy pro sdílení obsahu se spolužáky nebo učitelem.

Přínos využití digitálních technologií:

 • obohatí svůj repertoár pro tvorbu a sdílení online kvízu o další platformu vhodnou zejména pro školní prostředí;

 • pozměňuje obsah, který vytvořil někdo jiný, propojuje jej s cílem vytvořit obsah nový (online kvíz);

 • využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové spolupráci.

Popis výukové aktivity

Evokace (10 minut)

Hádej, hádej, hadači!

Učitel zahájí hodinu krátkou zahřívací aktivitou, díky které si studenti zopakují názvy oblíbených i méně oblíbených olympijských sportů. Mohou hádat, který ze sportů uvedených ve zvukových hádankách se objevuje na olympiádě vůbec poprvé.

Zadání:

Učitel rozdá žákům pracovní list se zvukovými záznamy některých sportů. Ty si na svých mobilních zařízeních načtou pomocí QR kódů. Žáci hádají, o který sport se jedná. Svá zjištění zapisují buď na papír (předloha zde), nebo celou aktivitu vypracují digitálně zde.

 

UVĚDOMĚNÍ (25 minut)

Sedm informací

Učitel naváže krátkým popisem historie olympijských her. Upozorní na důvod, proč celý svět děkuje za existenci olympijských her právě Francii. Česko-francouzský informační leták doporučujeme sdílet žákům na interaktivní ploše nebo rozdat alespoň do dvojic.

Zadání:

Po krátkém úvodu položíme svým žákům následující otázky:

 1. se dérouleront les Jeux Olympiques d'été 2024?

 2. Quand commenceront et finiront les Jeux Olympiques d'été 2024?

 3. Qui est le Français responsable de la renaissance des Jeux Olympiques modernes en 1896?

 4. Combien de fois Paris a-t-elle organisé les Jeux Olympiques avant 2024?

 5. Quelle couleur spéciale sera appliquée à la tour Eiffel pour l'occasion des Jeux Olympiques?

Od žáků se očekává, že po přečtení bilingvního textu odpovědí jednoduchými větami. Mohou si pomáhat nahlížením do úvodního textu. Vyučující může zmínit také fakt, že se olympiáda ve Francii konala dohromady pětkrát. Třikrát zimní a dvakrát letní. V další části hodiny žákům rozdáme do dvojic tento informační leták.

Vyzveme žáky, aby si text přeložili. Společně pak projděte jednotlivé sekce. Popovídáme si s nimi o nich v cílovém jazyce. Žáci by měli zvládnout číst jednoduché texty. Když jste si jistí, že studenti rozumí všem sedmi informacím z textu, vyzvěte je, aby si z každé informace zapsali do svých sešitů jednu nejpodstatnější větu.

Přichází moment překvapení – poté, co si žáci zapíšou sedm nejzajímavějších vět, připraví podle nich kvíz pro své spolužáky. Jejich věty se v tuto chvíli stávají správnými odpověďmi.

Žáci se bezplatně pomocí školního účtu zaregistrují v aplikaci Socrative. Začnou připravovat kvíz se čtyřmi možnými odpověďmi. Dohromady musí vytvořit sedm otázek – podle počtu témat (vět) z infoletáku. Ke každé otázce musí zformulovat čtyři odpovědi – tři nesprávné a jednu správnou.

Ukázka tvorby kvízu zde:

 

Reflexe

Opakování je matkou moudrosti

Po náročném psaní kvízu, kdy si žáci procvičili psaní krátkých textů s použitím jednoduchých vět a slovních spojení z okruhu osvojených témat, si můžete dovolit odpočinkovou závěrečnou aktivitu – malé shrnutí. Na otázky mohou odpovídat společně (díky sdílení zadání na interaktivní ploše) nebo individuálně zde.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Žákům se líbil zejména úvod hodiny, který byl vtipný a plný netradičních zvuků. Zaujalo je i tvoření kvízů. Byli zvyklí, že kvízy připravuji já a oni je pouze „hrají“, a tak jsme se celkem zdrželi u toho, jak vlastně položit správně otázku, aby jedna z odpovědí mohla být ta, která je správná. Dlouhé pro ně bylo i tvoření a vymýšlení dalších tří „nesprávných“ odpovědí – pro některé to bylo velice těžké, tak jsem nakonec žákům dovolila počet možných odpovědí snížit na dvě – správnou a nesprávnou. To ale vůbec nevadilo, protože vytvořit sedmkrát dvě věty je výborný výstup. Alespoň nám zůstal čas i na poslední aktivitu.

Ukázka výstupu, A. J., 8. ročník:

Zdroje:

 

 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, wifi