Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Velikonoční Egg hunt
Odborný článek

Velikonoční Egg hunt

Anotace

Výuková aktivita je vhodná pro žáky 3. až 5. ročníku, cílem je seznámení se s velikonočními tradicemi ve světě i u nás. Žák rozvíjí digitální kompetence skrze dovednost vytvářet QR kódy pro aktivity, které na téma Velikonoc pro ostatní spolužáky vytvoří. Vytvořené QR kódy poté žáci rozmístí po škole / školní zahradě a mohou si zahrát tzv. Egg hunt (“lov vajíček”).

Úvod

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (1 hodina příprava aktivit a QR kódů, 1 hodina realizace Egg huntu)

Pomůcky: přístup k internetu pro vytváření QR kódů, digitální zařízení s fotoaparátem, aplikace pro čtení QR kódů, počítač, tiskárna + tip na webovou aplikaci pro tvorbu QR kódů: https://qrgenerator.cz/ 

Přínos využití digitálních technologií:

Využívání QR kódů a dovednost jejich načtení napomáhá k vyšší interaktivitě vzdělávacího procesu. S pomocí QR  kódů je možné vytvořit dílčí úkoly např. z videí. QR kódy mohou být zároveň propojeny s okamžitou zpětnou vazbou (výsledky). 

Metodická poznámka: 

Jako učitel vygenerujte několik QR kódů s různým obsahem a nechte žáky, aby je načetli. Žáci uvidí, jaké aktivity lze skrze QR kódy generovat. Při vytváření QR kódů můžete vést žáky k zamyšlení o obsahu, který chtějí prostřednictvím těchto kódů sdílet. Tímto podporujete žáky v jejich tvůrčím myšlení a schopnosti efektivně sdělovat informace.

Cíl

Vzdělávací cíle: 

 • Žák se učí používat online nástroj pro generování QR kódů.
 • Žák dokáže samostatně vyhledat informace k velikonočním tradicím dle zadaných kritérií. 
 • Žák dokáže načíst QR kód pomocí digitálního zařízení s kamerou (základní ovládání digitálního zařízení) a následně řešit zadaný úkol.

Popis vzdělávací aktivity:

Evokace:

Žáky do tématu uvedeme společnou diskusí a zamyšlením se nad konkrétními otázkami. 

 • Jaký je význam Velikonoc?
 • Jaké známe tradice v rámci naší kultury?
 • Jaké tradice a zvyky dodržujeme v rodině? Jsou velikonoční tradice všude stejné? 

Odpovědi mohou žáci zadávat přes aplikaci Mentimeter: https://www.mentimeter.com/ . Jako učitel se můžete přihlásit zdarma např. přes svůj Google účet. 

Uvědomění:

 • Pro žáky si nejprve připravte několik QR kódů, které rozmístíte po třídě, a nechte je jednotlivé kódy načíst. Žáci tak mohou zjistit a inspirovat se, jaké aktivity je pod kódy možné schovat. 
 • Po krátké pohybové aktivitě promítněte žákům na interaktivní tabuli webovou stránku https://qrgenerator.cz/ a ukažte, jak je možné QR kód vytvořit. 
 • Ve třídě se žáci rozdělí do skupin po třech až čtyřech. 
 • Žáci si ve skupinách připraví pro ostatní spolužáky krátkou aktivitu, která bude tematizovat velikonoční svátky (může se jednat o křížovku, matematický příklad, hádanku nebo třeba dokončování vět).
 • Učitel určí kritéria pro vytváření krátkých aktivit (aktivita zaměřená na velikonoční tradice a zvyky, obsahuje správné řešení, aktivita obsahuje informaci o Velikonocích v ČR a zahraničí). 
 • Aktivity je možné vytvořit dvojím způsobem:
  1. Žáci vyhledají online cvičení s tématem Velikonoc a následně vloží odkaz na stránku do generátoru QR kódů (žákům můžete dát odkaz na vybrané portály, např. https://www.skolasnadhledem.cz/).
  2. Žáci vytvoří vlastní online aktivitu (např. ve sdíleném dokumentu Google Docs atd.) a následně její odkaz vloží do generátoru QR kódů. 
 • Potřebné informace vyhledávají žáci pomocí internetu nebo s využitím knih dle doporučení učitele. 
 • Pro svoji aktivitu následně žáci vytvoří QR kód, např. přes webovou stránku zde: https://qrgenerator.cz/
 • QR kódy žáci vytisknou a vyvěsí na předem domluveném místě. 

Jakmile budou veškeré QR kódy rozmístěné, můžete si společně zahrát „egg hunt“.

Pravidla Egg huntu jsou následující: Žáci ve skupinách dle zadání učitele začínají ve stejný čas. Pro každou skupinu je klíčové mít alespoň jedno digitální zařízení s možností načíst QR kód. Žáci se přemisťují mezi jednotlivými stanovišti, kde načítají QR kódy s aktivitami. Své odpovědi mohou ukládat do vlastního digitálního zařízení nebo zapsat na papír. Pro splnění celého Egg huntu je třeba projít všemi stanovišti. Na konci žáci provedou kontrolu s učitelem. 

Reflexe

Reflexe:

 • Po hře žáci hodnotí, co se jim podařilo, která stanoviště byla náročná a která naopak jednoduchá.
 • S žáky společně reflektujeme využití QR kódů. Co nového se žáci naučili? Znali QR kódy před touto aktivitou? Na co dalšího je možné QR kódy využít? 

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce: 

Autorka realizovala výukovou aktivitu u dětí ve 3. ročníku. Více času zabralo vysvětlit dětem, jaké aktivity je pod QR kódy možné skrýt. Pomohlo právě prvotní představení různých QR kódů, které autorka pro žáky připravila a rozvěsila ve třídě. Žáci si vyzkoušeli, co vše může být pod kódem skryto, a byli následně více kreativní při zpracovávání jednotlivých aktivit. QR kódy jsme vyvěsili na školní zahradě, připsali k nim krátkou úvodní instrukci a nechali je v průběhu Velikonoc k dispozici i dalším spolužákům z jiných ročníků. Egg hunt byl realizován na školní zahradě, nicméně je možné rozmístit jednotlivé QR kódy i ve školní třídě. Žáci začínali všichni ve stejný moment, postupně se rozmístili ke stanovištím. 

Literatura a použité zdroje

[1] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2021. [cit. 2024-5-27]. Dostupný z WWW: [https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ [cit. 2023-11-04]].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Denisa Freithová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu