Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Spolupráce České republiky na projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“
Odborný článek

Spolupráce České republiky na projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“

11. 6. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Viola Horská

Anotace

Článek seznamuje s průběhem a výsledky projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství“, aktivitami realizovanými v jeho rámci, s využitím výsledků projektu v ČR a s výhledem do budoucna.

Výzkumný ústav pedagogický již více než 10 let spolupracuje z pověření MŠMT ČR na projektu Rady Evropy „Výchova k demokratickému občanství" (VDO). Tento projekt byl zahájen v roce 1997 v návaznosti na závěry konferencí evropských ministrů školství v Madridu (1994) a Kristiansandu (1997). Realizace projektu byla motivována myšlenkou, že VDO představuje klíčový prvek ve zvyšování stability demokracií v Evropě a v posilování sociální soudržnosti evropských zemí. Prvotním cílem projektu bylo zmapovat současný stav VDO v Evropě a poznat povahu a šíři existujících přístupů, metod a forem výuky i programů a opatření, které vedou k podpoře a posílení VDO v kontextu jednotlivých zemí.

1. fáze projektu byla realizována v letech 1997-2000. ČR zastoupená odborníkem VÚP se této fáze zúčastnila jako pozorovatel. V této fázi se projekt soustředil především na přesné vymezení VDO a na popis podmínek, identifikaci problémů a vymezení účinných opatření nezbytných pro úspěšnou implementaci VDO do všech etap a stupňů vzdělávání. V souvislosti s tím byla VDO zasazena do širšího kontextu celoživotního vzdělávání a do rámce současných debat o reformách vzdělávacích systémů v Evropě. Výsledkem 1. fáze projektu bylo vytvoření společného referenčního rámce, který si kladl za cíl poskytnout jednotný a systémový přístup pro rozvíjení aktivit a strategií v oblasti VDO.

VÚP tyto snahy plně reflektoval při vytváření rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a pro gymnázia (resp. gymnázia se sportovní přípravou).

2. fáze projektu, která probíhala v letech 2001-2004, si kladla za cíl seznámit širší pedagogickou veřejnost s výsledky 1. fáze projektu, vytvořenými materiály, přijatými dokumenty a na ně navazujícími opatřeními. Rada Evropy současně vyzvala členské státy, aby zakomponovaly VDO do systému celoživotního vzdělávání. Zvláštní pozornost byla věnována metodám a formám výuky uplatňovaným na základních a středních školách a podmínkám nutným pro rozvíjení strategií VDO v oblasti školské politiky a managementu. Aby mohl být tento cíl splněn, byli v jednotlivých členských zemích jmenováni národní koordinátoři pro oblast VDO, jejichž úkolem je provádět osvětu ve svých zemích a vytvářet národní síť kontaktů mezi subjekty činnými v oblasti VDO. Odborník VÚP je z pověření MŠMT ČR členem této sítě.

Přidanou hodnotou sítě národních koordinátorů VDO je zejména příležitost k výměně zkušeností s implementací efektivních modelů VDO a možnost seznamovat se s účinnými strategiemi a opatřeními, ke kterým přistoupily vybrané země se záměrem začlenit tuto oblast výchovy do stávajícího systému vzdělávání.

3. fáze projektu byla zahájena v listopadu 2006 a potrvá do roku 2009. Obsahové zaměření projektu VDO bylo významně rozšířeno o problematiku lidských práv, což se promítlo i do jeho názvu „Výchova k demokratickému občanství a lidským právům" (dále VDO/LP). Úkolem pro období 2006-2009 je propagace publikací Rady Evropy k problematice VDO/LP v členských zemích. Mezi hlavní priority této fáze patří:

  • podpora demokratického řízení vzdělávacích institucí,
  • začlenění VDO/LP do konceptu celoživotního vzdělávání (se zvláštním zřetelem ke vzdělávání dospělých),
  • vymezení indikátorů pro hodnocení výsledků v oblasti VDO/LP,
  • příprava učitelů na nové pojetí VDO/LP.

V rámci 3. fáze projektu bude vytvořena celoevropská databáze příkladů dobré praxe z různých oblastí VDO/LP na evropské i mezinárodní úrovni. Bude zahrnovat zajímavé a inovativní přístupy a inspirativní modely práce v oblasti VDO/LP. Tato databáze může sloužit jako zdroj inspirace pro ostatní země při implementaci vybraných programů a strategií VDO/LP do systému vzdělávání.

Více informací o projektu najdete zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova demokratického občana