Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co nám o Římanech prozradí starý sloup?
Odborný článek

Co nám o Římanech prozradí starý sloup?

Anotace

Přes 1900 let je v historickém centru Říma k vidění Trajánův sloup, který nám může posloužit jako jeden z historických pramenů o životě Římanů. Žáci s pomocí webové aplikace zkoumají části vlysů na sloupu, které popisují a dávají do kontextu se zdrojovým textem. Odhalují tak různé římské technologie, taktiku, zbroj, ale také smysl pro propagandu.

Autor: Mgr. Pavel Žalský

Stupeň vzdělávání: 2. st. ZŠ

Věková skupina: žáci 6.–7. ročníku ZŠ

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: nejstarší civilizace; kořeny evropské kultury

Časová dotace: Výuka: 1 vyučovací hodina, v případě zájmu žáků (a vyučujícího) i 2, příprava: alespoň 30 minut na projití aplikace

Pomůcky: projektor, počítač/tablet/iPad/mobil pro žáka, badatelský list pro každého žáka

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

  • Oborové: žáci by měli mít základní přehled o existenci římské říše a způsobech jejího rozšiřování
  • Digitální: je potřeba, aby žáci dokázali ovládat 3D zobrazení v aplikaci, tedy posouvání obrazovky (kurzorem nebo dotykem prstu) a zoomování

Vzdělávací cíle:

Žák na základě analýzy digitalizovaného Trajánova sloupu jakožto historického pramene uvede příklady faktů, které může říct o životě starověkých Římanů.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci s pomocí aplikace, kterou používají jako vzdělávací zdroj, odvozují a popisují souvislosti mezi získanými a analyzovanými daty.

Metodická poznámka

Samotná aplikace je 3D zobrazením Trajánova sloupu, konkrétní popisky jsou pouze u dvanácti nejvýznamnějších výjevů, na nichž je sám císař. S pomocí barevného kódování a legendy lze však odtušit, na co se mají žáci zaměřit, respektive co mohou od určitého výjevu očekávat: pochody, bitvy, konstrukce, jednání, oběti, promluvy císaře, významné události, ostatní výjevy. 

Při práci s aplikací můžete postupovat také bez badatelského listu a např. nechat žáky sdílet screeny analyzovaných výjevů v Padletu s připravenými sektory jako např. zbroj, technologie, Dákové, budovy atd.

 Možnosti správných odpovědí:

Které technologie jsou na sloupu zobrazeny?

pontonový most, lodě, vozy tažené koňmi, obléhací stroje, signalizační věže, hudební nástroje 

Jaká zbroj římských vojáků je zobrazena na sloupu?

helmy, štíty, kopí, meče, standardy, brnění důstojníků 

Jaké činnosti vykonávali římští vojáci?

boj, stavba pevností, stavba mostu

Co nám výjevy říkají o chování římských vojáků?

brali zlato Dákům, pronásledování Dáků, popravy Dáků (ukazují hlavy nepřátel), boj s Dáky

Jak je zobrazován císař?

udatný velitel, vítěz, mluví ke svým vojákům, přináší oběti bohům

Popis vzdělávací aktivity

Evokace (5 minut): vyučující přes projektor žákům promítne video s rekonstrukcí Trajánova sloupu v Římě. Žáci jsou vyzváni, aby zkusili uhodnout, proč byl sloup postaven a co je na něm podle nich zobrazeno.

Uvědomění si významu nových informací (25 minut): přes školní komunikační systém, cloud nebo QR kód (doporučuji, pokud pracujete s mobily nebo tablety či iPady) se žáci dostanou k aplikaci digitalizovaného Trajánova sloupu, přes projektor je nejprve vhodné žákům ukázat, jak funguje legenda a orientace na 3D modelu. Žáci pak samostatně nebo ve skupinách analyzují výjevy a snaží se je heslovitě popsat do příslušného řádku badatelského listu (viz přílohy). Popisují zobrazené technologie, zbroj, činnosti vojáků, chování Římanů během tažení a zobrazování císaře. Doporučuji, aby vyučující mezi žáky chodil a pomáhal jim rozklíčovat některé detaily nebo jim pomohl nalézt první poznatky – žáky to pak motivuje k další samostatné práci víc, než když se v analýze zcela ztratí.

Reflexe (15 minut): Prostudováním zdrojového textu v badatelském listu žáci dávají celý sloup do kontextu doby svého vzniku a definují, že by mohlo jít svým způsobem o propagandu – to by měli také vzít v potaz při svých závěrečných odpovědích. Ty jsou částečně omezeny pokynem využít klíčová slova „technologie, zbroj, císař, Dákové, propaganda“, aby žáci opravdu cílili na to, co mohli s pomocí sloupu zjistit.

Výchozí zobrazení aplikace s barevným kódováním a legendou dole, po levé straně je možnost orientovat se podle dvanácti popsaných výjevů s císařem Trajánem; celé zobrazení lze zapnout přes celou obrazovku a pohybovat se libovolně po spirále sloupu.

 

Detail výjevu vozové balisty (obléhací stroj), je dobré mít podobné detaily připravené k ukázání žákům, aby věděli, že se na sloupu skutečně nacházejí zajímavé detaily, které lze najít.

Detail bitvy Římanů s Dáky, vidíme výstroj a zobrazení porážených Dáků.

 

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce

Celá aplikace není náročná co do obsluhy, ale pro žáky jde o poměrně velký soubor detailů, které mají zpracovat. Opravdu doporučuji mít připravené ukázky toho, co mají hledat, aby se v celém zobrazení lépe zorientovali. Pracovali jsme převážně přes mobilní telefony, nejsnadnější cestou k načtení aplikace byl promítnutý QR kód (jde natisknout i do badatelského listu). 

Další související materiály

Jedna z metodik, v níž se s Trajánovým sloupem pracuje https://ukrajina.npi.cz/files/dejepis-rimsky-cisar-lekce.pdf

Web, který obsahuje kompletní popisy výjevů na Trajánově sloupu https://www.trajans-column.org/?page_id=5

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
18.55 kB
Dokument
Co nám o Římanech prozradí starý sloup-badatelský list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít