Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Etika a právo v kyberprostoru
Odborný článek

Etika a právo v kyberprostoru

Anotace

V tomto výukovém materiálu se žáci ponoří do světa etiky a práva v kyberprostoru. Prozkoumají otázky ochrany soukromí, autorských práv a zodpovědného chování na internetu. Materiál je zaměřen na rozšíření digitálních kompetencí žáků a posiluje jejich porozumění etickým standardům a právním normám v online prostředí. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci těchto principů v běžném digitálním životě, aby žáci byli vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi pro etické rozhodování a chování v kyberprostoru.

Stupeň vzdělávání: základní škola (2. stupeň) 

Věková skupina: 6.–9. třída ZŠ a paralelních ročníků víceletých gymnázií

Vzdělávací obor: společenskovědní základ

Tematický okruh: mediální výchova, výchova k občanství

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 15 minut

 • Seznámení se s připravenými materiály a relevantními odkazy
 • Příprava virtuální tabule pro závěrečnou reflexi (například Padlet)

Pomůcky:

 • Učitel: PC/NTB, připojení k internetu, interaktivní tabule
 • Žák: Tablet / mobilní telefon, připojení k internetu

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • Oborové: Předchozí znalosti o základních konceptech kybernetické bezpečnosti, jako je ochrana soukromí a bezpečnost dat, jsou vítány. Porozumění základům digitálního občanství a etického chování online. Očekává se, že žáci mají základní povědomí o právních aspektech souvisejících s internetem.
 • Digitální: Základní dovednosti práce s online technologiemi, jako je navigace na internetu, používání vyhledávačů a základní znalost práce s digitálními nástroji (např. textové procesory, prezentace). Schopnost bezpečně komunikovat a sdílet informace online. Znalost základních funkcí a nastavení na mobilních zařízeních a počítačích pro ochranu soukromí a bezpečnosti.

Vzdělávací cíle:

Hlavní cíl:

 • Posílení schopnosti žáků porozumět etickým a právním normám a uplatňovat je v kyberprostoru, se zvláštním důrazem na kritické myšlení a digitální občanství.

Dílčí cíle:

 • Prohloubení porozumění významu ochrany soukromí a osobních údajů v online prostředí, včetně praktických způsobů, jak tuto ochranu zajistit.
 • Seznámení se základními právními principy souvisejícími s digitálními technologiemi a jejich aplikací v každodenním životě, například u ochrany dat apod.
 • Rozvoj schopnosti kriticky hodnotit informace a obsah na internetu, zlepšení dovedností v oblasti digitální gramotnosti a etického rozhodování ve virtuálním prostředí.

Přínos využití digitálních technologií / komentář z pohledu rozvoje DK: 

Přínos:

V této aktivitě se žáci učí aplikovat etiku a právo v digitálním světě, což rozvíjí jejich schopnost kritického myšlení a zodpovědného online chování. Práce s reálnými scénáři posiluje jejich digitální kompetence a pomáhá jim pochopit důležitost ochrany soukromí a osobních údajů. Podporuje vytváření bezpečnějšího digitálního prostředí.

Rozvoj:

Rozvíjí schopnost kriticky analyzovat etické a právní scénáře v digitálním prostředí, což posiluje jejich schopnosti bezpečného online chování a digitálního občanství. Tato aktivita prohlubuje znalosti žáků v oblasti ochrany soukromí a právních zásad, což je nezbytné pro rozvíjení jejich digitálních kompetencí.

Metodická poznámka: 

Pokud jsou žáci/žákyně mladší 13 let, je nutné získat souhlas zákonných zástupců k používání digitálního nástroje Padlet.

Další související materiály: Jako doplňkovou vzdělávací aktivitu lze využít materiál nazvaný Digitální stopa.

Popis vzdělávací aktivity: 

1. Evokace:

Úvodní diskuze: „Jaké máte zkušenosti s rozhodováním mezi správným a špatným chováním na internetu (etická dilemata)?“

Brainstorming: Žáci sdílejí příklady situací, kdy bylo zapotřebí etické rozhodování.

2. Uvědomění:

V této fázi program rozdělíme do dvou hlavních částí.

Cílem je seznámit žáky s důležitými pravidly chování na internetu a podporovat je v aktivním přemýšlení a diskuzi o těchto tématech.

 První část – interaktivní prezentace:

 • Začneme krátkou, ale poutavou prezentací, ve které budou představeny základní principy etiky a práva na internetu.
 • Představíme konkrétní příklady, jako jsou ochrana soukromí, kyberšikana, autorská práva a digitální stopa.
 • Prezentace bude interaktivní, s možností žáků klást otázky a zapojit se do diskuze.

Druhá část – práce ve skupině:

 • Žáky rozdělíme do malých skupin.
 • Každá skupina dostane scénář obsahující specifickou situaci nebo problém, který může nastat na internetu (např. někdo sdílí na sociálních sítích fotografii bez svolení).

Úkolem žáků bude identifikovat etické a právní aspekty daného scénáře:

 • Co je na situaci špatně?
 • Jaké právní nebo etické principy jsou porušeny?
 • Po krátké diskuzi ve skupinách budou žáci prezentovat své závěry zbytku třídy.

3. Reflexe s použitím digitálního nástroje Padlet

Digitální nástroj Padlet umožní žákům ihned sdílet a vizuálně zobrazit své názory, což pomůže pochopit, jak třída rozumí tématu. Je to skvělý nástroj pro získání zpětné vazby a plánování dalších lekcí.

Diskuze: Jak se etická pravidla vztahují na reálné situace na internetu

 • Použijte digitální nástroj Padlet k vytvoření interaktivního prostoru pro diskuzi.

Položte následující dotazy:

 • Jaké konkrétní příklady porušování etiky na internetu znáte?
 • Jak byste řešili etický problém, kdyby k němu došlo na internetu?
 • Co byste udělali, kdybyste viděli někoho porušovat etická pravidla online?

Závěrečné hodnocení: Jak mohou žáci aplikovat naučené principy v praxi

 • Vyzvěte žáky, aby v digitálním nástroji Padlet napsali, co si odnesli z lekce a jak plánují použít naučené principy ve svém každodenním životě na internetu.
 • Mohou zde také uvést, co se jim na lekci nejvíce líbilo nebo o čem by chtěli vědět více.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Během vyučovací hodiny nastala situace, kdy žák neúmyslně sdílel přihlašovací údaje ke svému e-mailovému účtu s celou třídou, když byly promítány na obrazovku. Učitel by měl využít této situace jako příležitosti k praktickému výkladu o důležitosti ochrany osobních údajů a bezpečnosti hesel. Diskutujte s třídou o tom, jak by měl žák postupovat, aby ochránil svůj účet, a povzbuzujte ostatní žáky, aby sdíleli své nápady a zkušenosti týkající se bezpečného zacházení s osobními údaji online.

Literatura a použité zdroje

[1] – Materiály pro podporu výuky. 2014. [cit. 2024-5-1]. Dostupný z WWW: [https://www.e-bezpeci.cz/index.php/vzdelavani/tiskoviny-pro-ucitele-a-rodice].
[2] – Všechny informace o bezpečí a zdraví na internetu. 2024. [cit. 2024-5-1]. Dostupný z WWW: [https://o2chytraskola.cz/#online-bezpecnost].
[3] – Kybernetická bezpečnost. 2024. [cit. 2024-5-1]. Dostupný z WWW: [https://nukib.gov.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/].
[4] – Etické hackování. Klíčové dovednosti, techniky a význam v kybernetické bezpečnosti. 2023. [cit. 2024-5-1]. Dostupný z WWW: [https://legislativa.cz/zdroje/kyberneticka-bezpecnost/eticke-hackovani].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
168.95 kB
PDF
Metodický list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída