Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Bezpečně online – ochraňuj své soukromí ve světě mobilů a sociálních sítích
Odborný článek

Bezpečně online – ochraňuj své soukromí ve světě mobilů a sociálních sítích

Anotace

Vzdělávací aktivita se zaměřuje na bezpečné používání mobilních zařízení a sociálních sítí. Žáci se seznámí s ochranou soukromí online, tvorbou bezpečných hesel a vhodným chováním na sociálních sítích. Ukáže praktické tipy pro bezpečné digitální chování s důrazem na problematiku bezpečných hesel a rizik spojených s prolomením hesel. Cílem této vzdělávací aktivity je zvýšit povědomí žáků o důležitosti ochrany soukromí a rozvinout u nich dovednosti pro bezpečné používání digitálních technologií.

Stupeň vzdělávání: základní škola (2. stupeň) 

Věková skupina: 6.–9. třída ZŠ a paralelních ročníků víceletých gymnázií

 Vzdělávací obor: společenskovědní základ

Tematický okruh: mediální výchova

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 20 minut

 • seznámení se s připravenými materiály a relevantními odkazy
 • příprava interaktivního nástroje pro závěrečnou reflexi (například pomocí Padletu)

Pomůcky:

 • Učitel: PC/NTB, připojení k internetu s přístupem na sociální sítě, interaktivní tabule, dataprojektor, bezplatná verze digitálního nástroje Padlet
 • Žák: PC/NTB nebo tablet / mobilní telefon, připojení k internetu s přístupem na sociální sítě

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

 • Oborové: povědomí o různých formách médií, sociálních sítích a jejich vlivu na společnost a schopnost analyzovat mediální obsah
 • Digitální: bezpečné používání online prostoru, ochrana soukromí, kritické hodnocení informací z virtuálního prostředí a schopnost aktivně vytvářet mediální obsah

Vzdělávací cíle:

Hlavní cíl:

 • Bude schopen identifikovat a minimalizovat rizika spojená s bezpečností online prostředí a ochranou soukromí, zejména se zaměřením na problematiku bezpečných hesel a rizik spojených s prolomením hesel, při používání mobilních zařízení a sociálních sítí.

Dílčí cíle:

 • Specifikovat rizika a výzvy spojené s online prostředím a sdílením osobních údajů.
 • Rozvíjet schopnost kritického myšlení a hodnocení informací na sociálních sítích a mobilních aplikacích.
 • Vytvořit povědomí o základních bezpečnostních opatřeních a postupech pro ochranu soukromí ve virtuálním prostředí.
 • Posílit digitální kompetence prostřednictvím aktivní účasti v diskuzích o etice online chování a právních aspektech používání mobilních zařízení a sociálních sítí.
 • Podporovat schopnost efektivně komunikovat v online prostředí s ohledem na soukromí a bezpečnost.

Přínos využití digitálních technologií / komentář z pohledu rozvoje DK:

Přínos:

Pomáhá žákům/žákyním zlepšit jejich schopnost pracovat s digitálními nástroji, vyhledávat informace a komunikovat online. Dále rozvíjí jejich kritické myšlení při hodnocení informací a rozeznávání manipulativního obsahu na sociálních sítích a v online prostředí jako takovém. Žák/žákyně se také seznámí s bezpečnostními opatřeními a ochranou soukromí ve virtuálním světě prostřednictvím praktických příkladů a cvičení. V neposlední řadě získává dovednosti v tvorbě digitálního obsahu a spolupráci v online prostředí, což je klíčové pro jejich úspěch v dnešní „digitální“ společnosti.

Rozvoj:

Žáci se budou aktivně podílet na vytváření silného hesla a nastavovaní soukromí na sociálních sítích.

Budou se seznamovat s principy bezpečného chování v online prostředí a prakticky je aplikovat.

Metodická poznámka: 

Pokud jsou žáci/žákyně mladší 13 let, je nutné získat souhlas zákonných zástupců k používání digitálního nástroje Padlet.

Popis vzdělávací aktivity:

 1. Teoretický úvod do problematiky ochrany soukromí v online prostoru a bezpečného pohybování se na sociálních sítích viz metodický list pro učitele. Učitel by měl na úvod krátce vysvětlit, jak bezpečně používat online nástroje a zdůraznit důležitost ochrany soukromí a hesel.
 2. Praktická část, kde žáci dostanou dva úkoly zaměřené na monitorování bezpečnosti a prevenci úniku svého hesla.
 3. Diskuze na dané téma bude moderována učitelem, který povede žáky k aktivní účasti a sdílení svých názorů. V průběhu diskuze může vyučující klást otázky a motivovat žáky/žákyně, aby se aktivně zapojili do diskuze. Během diskuze může vyučující prezentovat praktické příklady.
 4. Shrnutí: V závěru hodiny by měl vyučující shrnout nejdůležitější body a zdůraznit, jak chránit své soukromí ve virtuálním světě především na sociálních sítích. Tento závěrečný blok by neměl trvat déle než 10 minut.

Silné a neprolomitelné heslo na sociálních sítích je velmi důležité!

Úloha č. 1: Kontrola bezpečnosti hesla

Proveďte kontrolu bezpečnosti vašeho hesla pomocí těchto odkazů: první odkaz a druhý odkaz

Úloha č. 2: Kontrola úniku hesla v online prostoru

Otestujte si na těchto stránkách, zda vaše heslo neuniklo: první stránka a druhá stránka

Závěrečná reflexe:

Vyučující má možnost využít k závěrečné reflexi buď klasickou diskuzi s otázkami, nebo může využít digitální nástroj, např. Padlet, který umožní interaktivní sběr názorů a zpětnou vazbu od žáků. Tímto způsobem mohou žáci snadno a pohodlně sdílet své myšlenky a odpovědi a učitel může rychle analyzovat jejich zpětnou vazbu a reagovat na ni.

Otázky k diskuzi:

 • Proč je důležité chránit své soukromí v online prostoru? Jaké mohou být následky nedostatečné ochrany soukromí?
 • Jak můžeš chránit své soukromí na sociálních sítích?
 • Jaká jsou hlavní rizika sdílení osobních informací online? Jak můžeme minimalizovat tato rizika?
 • Co znamená mít silné a bezpečné heslo? Jaká jsou pravidla pro vytvoření takového hesla?
 • Jak se můžeš chránit před podvody a kyberšikanou ve virtuálním světě? Kam jít pro pomoc, pokud se stanu obětí těchto situací?

Padlet:

 • Učitel požádá žáky/žákyně, aby pomocí digitálního nástroje Padlet (eventuálně je možné nahradit flipchartem nebo post-it lístečky) sdíleli, jak se mohou chránit a co by měli dělat, aby ochránili své soukromí ve virtuálním světě.
 • Učitel a žáci společně provedou zhodnocení a diskuzi o tom, co vytvořili a nasdíleli.

 Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Vyučující by měl vytvořit bezpečné prostředí pro diskuzi a sdílení názorů a zkušeností.

Diskuze by měla být vedena tak, aby podporovala aktivní účast všech žáků/žákyň.

Výukovou aktivitu je nejlepší realizovat v běžné učebně, kde jsou k dispozici tablety pro každého žáka.

U žáků/žákyň nižších ročníků je potřeba věnovat větší časovou dotaci než u žákyň/žáků vyšších ročníků.

V případě pomalejší skupiny je možné výukovou aktivitu rozdělit do dvou vyučovacích hodin.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Desatero bezpečnosti. 2024. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://cbaonline.cz/desatero-bezpecnosti].
[2] – Jak na internet. 2014. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://www.jaknainternet.cz].
[3] – Nabízené kurzy. 2024. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://osveta.nukib.gov.cz/local/dashboard/].
[4] – Materiály pro podporu výuky. 2014. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://www.e-bezpeci.cz/index.php/vzdelavani/tiskoviny-pro-ucitele-a-rodice].
[5] – Všechny informace o bezpečí a zdraví na internetu. 2024. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://o2chytraskola.cz/#online-bezpecnost].
[6] – Kurz pro pedagogy. 2024. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=53].
[7] – Buď safe online. 2024. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://www.avast.com/cz/besafeonline/online-kurz].
[8] – Nebojte se internetu – sociální sítě. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://www.nebojteseinternetu.cz/page/3396/socialni-site/].
[9] – Jak odhalit a odstranit virus na telefonu s Androidem. 2019. [cit. 2024-5-4]. Dostupný z WWW: [https://blog.avast.com/cs/remove-android-virus].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
315.43 kB
PDF
Metodický list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • fungování a vliv médií ve společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída