Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > První světová válka
Odborný článek

První světová válka

26. 6. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. et Mgr. Tatiana Tupá Bírešová

Anotace

Výuková aktivita je zaměřena na porozumění základním událostem a průběhu první světové války. Žáci mají k dispozici několik dobových fotografií, které popisují, následně o nich skrze aplikaci Google Lens dohledávají informace, ze kterých následně rekonstruují události první světová války.

Úvod

Výuková aktivita je zaměřena na porozumění základním událostem a průběhu první světové války. Žáci mají k dispozici několik dobových fotografií, které popisují, následně o nich skrze aplikaci Google Lens dohledávají informace, ze kterých následně rekonstruují události první světová války.

Cíl

Žák/Žákyně: 

 • je schopen/schopna pojmenovat hlavní události první světové války, popsat její průběh a výsledek
 • je schopen/schopna aktivně používat aplikaci Google Lens pro identifikaci zdroje fotografie a následné zjištění základních informací o dané fotografii
 • umí pracovat (číst a nahrávat texty) ve sdíleném prostředí

Očekávané výstupy:

Žák/Žákyně: 

 • je schopen/schopna aktivně využít aplikace Google Lens
 • je schopen/schopna popsat a analyzovat dobové fotografie
 • ve dvojici vytvoří souvislý a srozumitelný text popisující základní události první světové války

Časová dotace: 

 • 2 výukové hodiny (2× 45 min)

Výuka:

 • 1 hodina: popis fotografií, použití aplikace Google Lens – dohledávání informací
 • 2. hodina: psaní textu v sdíleném textovém editoru (Word), reflexe

Příprava: 60 min., resp. 15 min.

Příprava zahrnuje: 

 • vytvoření sdíleného prostoru pro materiály (výsledné texty) vytvořené žáky/žákyněmi, např. skrze MS Teams, Google Disk
 • výběr fotografií (pokud se rozhodnete využít už vybrané fotografie, viz. příloha, tento krok vynecháte)

Pomůcky: 

Učitel/Učitelka: 

 • elektronické zařízení – notebook nebo stolní počítač s připojením na dataprojektor, potřeba sdílení obrazovky žákům/žákyním přes on-line aplikaci (Google Drive, MS Teams atd.)

Žák/Žákyně:

 • elektronické zařízení s přístupem k internetu, se kterým je možné využít aplikace Google Lens – tablet nebo mobilní telefon 

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

Oborové: 

 • znalosti o mezinárodní situaci v Evropě před první světovou válkou – spojenectví, uzavřené smlouvy

Digitální:

 • schopnost používat aplikaci Google Lens
 • schopnost pracovat ve sdíleném prostředí jako Disk Google nebo Microsoft Teams (vytvářet a sdílet dokumenty)
 • schopnost pracovat (tvořit myšlenkovou mapu) v prostředí OrgPad

Přínos využití digitálních technologií / komentář z pohledu rozvoje DK: 

Využití aplikace Google Lens ve výukovém procesu představuje atraktivní formu dohledávání informací. Na základě dobových fotografií dostupných na internetu žáci/žákyně samostatně rekonstruují události první světové války. Pro žáky je atraktivní vizuální forma zadání, která je propojená s reverzním vyhledáváním informací skrze moderní technologie. Dohledané informace žáci následně zapisují do myšlenkové mapy prostřednictvím aplikace OrgPad, čímž si znalosti vizuálně propojují. Následně všechny informace shrnou do souvislého textu sdíleného dokumentu.

Popis vzdělávací aktivity: 

Hlavní otázkou, na kterou žáci hledají v průběhu obou hodin odpověď, je: Jak probíhala první světová válka? Tuto otázku představí učitel žákům na začátku první hodiny.

1. hodina

1. aktivita

V prvním kroku žáky rozdělí vyučující do dvojic. Každá dvojice dostane set dobových fotografií bez jakéhokoliv kontextu/informací. V prvním kroku je úkolem žáků se na fotografie podívat a popsat, co se na nich děje, a zkusit se zamyslet nad tím, jestli mohou fotografie spolu souviset. 

Ve druhém kroku vyzve vyučující žáky aby skrze aplikaci Google Lens zjistili, co se na fotografiích odehrává, ze kterého roku pocházejí. Následně je úkolem žáků k daným fotografiím dohledat i podrobnější informace / přečíst si článek, ze kterého fotografie pochází, a následně seřadit fotografie chronologicky za sebou.

Ve třetím kroku žáci propojují informace o jednotlivých fotografiích do souvislostí. V procesu syntézy získaných informací mají žáci za úkol udělat v prostředí OrgPad  myšlenkovou mapu, která jim bude sloužit jako podklad pro psaní souvislého textu následující hodinu. 

Žáci průběžně reflektují otázku: Jak konkrétní fotografie souvisejí s první světovou válkou?

2. hodina

Úkolem pro dvojice z předchozí hodiny je ze získaných informací a souvislostí zapsaných v myšlenkové mapě napsat souvislý text, který bude objasňovat základní průběh první světové války. Rozsah min. 900 znaků. Finální text žáci následně sdílejí do společné složky. 

Reflexe: 

Jednotlivé dvojice si vymění svůj text, který si následně přečtou a připomínkují si ho navzájem. Hlavním kritériem je srozumitelnost textu (vhodné použití slov, větná skladba, smysluplnost) a dostatečné vysvětlení jednotlivých událostí.

V závěru hodiny si celá třída společně shrne, co se dozvěděli, a zodpovědí si základní otázku: Jak probíhala první světová válka?

Set fotografií použitých ve výuce při testování naleznete v příloze.

Reflexe

Ověření v praxi: 

Některým žákům se stalo, že měli obtíže dohledat fotografii ve správném zdroji (nalezené odkazy byly v jiném jazyce apod.). Je potřeba žáky v průběhu vyhledávání informací obcházet a případně  jim pomoct.

Zdroje použitých fotografií při testování: 

 1. První světová válka, dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka, Poslední náhled: 9. 11. 2023.
 2. František Ferdinand d´Este, dostupné z: https://edu.ceskatelevize.cz/video/916-frantisek-ferdinand-deste https://edu.ceskatelevize.cz/video/4094-sarajevsky-atentat , Poslední náhled: 9. 11. 2023.
 3. Státní znak Království Jugoslávie, Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_Kr%C3%A1lovstv%C3%AD_Jugosl%C3%A1vie, Poslední náhled: 9. 11. 2023.
 4. Woodrow Wilson, Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson, poslední náhled: 9. 11. 2023.
 5. Vladimir Iljič Lenin, Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin , poslední náhled: 9. 11. 2023.
 6. Ruské revoluce, dostupné z:  https://www.dejepis.com/ucebnice/ruske-revoluce/ , poslední náhled: 9. 11. 2023.
 7. Červený kříž, půlměsíc a čtverec – symboly naděje pro trpící, dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1116612-cerveny-kriz-pulmesic-a-ctverec-symboly-nadeje-pro-trpici ,
 8. Drahokupilová, Markéta, Historie mezinárodního ČK, dostupné z: https://www.sosfalknov.cz/ostatni/cerveny-kriz/historie-mezinarodniho-cerveneho-krize/ , poslední náhled: 9. 11. 2023.
 9. Verdunský mlýnek za deset měsíců semlel 700 tisíc vojáků, dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1701232-verdunsky-mlynek-za-deset-mesicu-semlel-700-tisic-vojaku , poslední náhled: 9. 11. 2023.
 10. Bitva na Sommě: Největší hřbitov Velké války, dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/bitva-na-somme-nejvetsi-hrbitov-velke-valky-8109753 , poslední náhled: 9. 11. 2023.
 11. McDermott, Annette, How the Sinking of Lusitania Changed World War I, dostupné z:  https://www.history.com/news/how-the-sinking-of-lusitania-changed-wwi , poslední náhled: 9. 11. 2023.
 12. Šajtar, Jaroslav, 11. 11. v 11 hodin dozněly poslední výstřely a Velká válka skončila. Poslední den zemřelo 11 tisíc vojáků, dostupné z: https://www.reflex.cz/galerie/historie/99396/11-11-v-11-hodin-doznely-posledni-vystrely-a-velka-valka-skoncila-posledni-den-zemrelo-11-tisic-vojaku?foto=1 , poslední náhled: 9. 11. 2023.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.04 MB
PDF
Pracovní list k hodině, který byl použit v průběhu testování.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Mgr. Tatiana Tupá Bírešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět