Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Proč napsali Jenský kodex?
Odborný článek

Proč napsali Jenský kodex?

Anotace

Žáci analyzují digitalizované stránky a iluminace Jenského kodexu a společně ve sdíleném online prostředí popisují husitskou kritiku církve, tehdejších společenských poměrů a oslavu husitských ideálů.

Cíl

Žáci definují kritiku církve a husitské ideály na přelomu 14. a 15. st. při online práci s digitalizovaným historickým pramenem a pracovním online prostředím.

Žáci rozvíjí své digitální kompetence při práci s novou aplikací (databáze historických knih) a ve sdíleném online prostředí v Padletu. 

Stupeň vzdělávání: 2. st. ZŠ

Věková skupina: 7. ročník

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: křesťanství a středověká Evropa

Časová dotace: 45 minut, příprava alespoň 30 minut na seznámení se s aplikací Manuscriptorium a obsahem iluminací, příprava Padletu pro třídu

Pomůcky: počítač nebo tablet připojený k internetu, prezentace se zadáním a projektor

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové: žáci by měli mít povědomí o myšlenkách Jana Husa, jeho následovníků a tehdejší kritice církve

Digitální: žáci by měli zvládat ovládání Padletu a základní práci s kopírováním a vkládáním obrázků

Vzdělávací cíle:

Žáci definují kritiku církve a husitské ideály na přelomu 14. a 15. st. při online práci s digitalizovaným historickým pramenem a pracovním online prostředím.

Přínos využití digitálních technologií

Žáci rozvíjí své digitální kompetence při práci s novou aplikací (databáze historických knih) a ve sdíleném online prostředí v Padletu. 

Metodická poznámka:

Aktivitu je vhodné zařadit poté, co se žáci seznámili s ideály Jana Husa, lze ji tedy ideálně využít jako reflexi myšlenek husitství.

Popis vzdělávací aktivity:

Evokace (5 minut): Žáci si s pomocí krátkého videa a brainstormingu opakují základní myšlenky Jana Husa a jeho následovníků a jejich kritiku církve, určité povědomí by měli mít z předcházejících hodin.

Uvědomění si významu nových informací (25 minut): Vyučující žákům promítne v prezentaci stránku z Jenského kodexu, u níž jsou tři jednoduché otázky, na něž třída společně zkouší odpovídat, jde o jakousi rozcvičku pro následující již samostatnou práci s pramenem. Na iluminaci je výjev, na němž tři mniši s pomocí pily bourají podpěry chrámu, což není stavební úkon, ale pravděpodobně symbolický odkaz na tehdejší kritizované chování církve.

Pracovním skupinám žáků poté učitel poskytne odkaz (např. přes QR kód níže) na aplikaci Manucsriptorium, zde do vyhledávacího pole musí napsat „Jenský kodex“ a poté kliknout na odkaz „Jenský kodex [Antithesis Christi et Antichristi]“ a záložku „faksimilie“. Po této intenzivní práci s počítačem se žákům otevře přehled jednotlivých stránek kodexu a začne ještě intenzivnější práce. Skupinám vyučující přidělí rozpis stran, které budou zkoumat, a zároveň jim poskytne Padlet (či jiný nástroj pro sdílení práce online). Strany jsou pro skupiny rozepsány označením, které odpovídá jejich označení v databázi Manuscriptorium. Žáci mají za úkol si iluminace prohlédnout, popsat, zkopírovat a zařadit do příslušné kategorie v Padletu. Kategorie jsou následující: kritika papeže, kritika jednání mnichů a kněží, kritika šlechty nebo vládce, oslava křesťanské víry, oslava husitství.

Je možné žákům pomoci ukázkou popisů jednotlivých stránek, které lze najít v záložce „Detail“, „Fyzický popis“.

Ukázka možného zadání a částečného vyplnění Padletu

 

Popis výzdoby stránek, který lze žákům případně promítnout nebo na něj odkázat

Reflexe (15 minut): Během reflexe je společně promítnut Padlet a popsány jednotlivé výjevy z kodexu. Žáci by pak měli navrhnout vlastní odpověď na otázku „Proč napsali Jenský kodex?“, přičemž by ve své odpovědi měli zmínit nejen kritiku církve a papeže (a případně i šlechty a krále), ale také oslavu husitských ideálů a vítězství.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Pro žáky je poměrně náročné rozklíčovat obsah iluminací, které jsou ze své povahy poměrně symbolické. S pomocí popisů výzdoby jednotlivých stránek to však zvládli lépe, může také pomoci ubrání stránek pro rozbor v zadání pro skupiny. V odpovědi na úvodní otázku žáci většinou dojdou k tomu, že se jedná o kritiku církve, pro kontext je možné s nimi rozebrat, jestli taková kritika byla ve středověkých poměrech obvyklá, či nikoliv.

Další související materiály: 

K problematice knih a jejich proměně s vynálezem knihtisku (i ve spojitosti s reformací) je velmi dobré online cvičení na HistoryLabu „Proč se staré knihy liší?“ https://lms.historylab.cz/katalog/cviceni/proc-se-stare-knihy-lisi

Reflexe

Pro žáky je poměrně náročné rozklíčovat obsah iluminací, které jsou ze své povahy poměrně symbolické. S pomocí popisů výzdoby jednotlivých stránek to však zvládli lépe, může také pomoci ubrání stránek pro rozbor v zadání pro skupiny. V odpovědi na úvodní otázku žáci většinou dojdou k tomu, že se jedná o kritiku církve, pro kontext je možné s nimi rozebrat, jestli taková kritika byla ve středověkých poměrech obvyklá, či nikoliv.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků