Odborný článek

LES LOISIRS (A1)

31. 1. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Výuková aktivita má za cíl obohatit slovní zásobu na téma volný čas. Cílem je zvládnout jednoduchou konverzaci o svých odpoledních aktivitách, kroužcích a oblíbených či neoblíbených činnostech. Žáky by měl zaujmout hned úvod hodiny, kdy budou spoluvytvářet virtuální tabuli, díky které si procvičí sloveso umět (svoir). Poté dokončí předpřipravenou tabulku Microsoft Excel, díky které se dozvědí, co nejraději ve volném čase dělají ostatní spolužáci. Poté se výsledky svého dotazování budou snažit interpretovat spolužákům – samozřejmě francouzsky.

Úvod

Autor: Pavlína Jurzykowská

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ, SOŠ

Věková skupina: 13– 16 let

Vzdělávací obor: další cizí jazyk – FRJ

Tematický okruh: volný čas

Očekávané výstupy:

Žák/žákyně:

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně;
 • sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho/jejího volného času (použije správný tvar členu staženého);
 • naučí se základní principy práce s tabulkovým procesorem: dokončí tabulku; naformátuje velikost buňky; vloží fotografie nebo obrázky a použije vzorec pro součet v rámci sloupců;
 • vyplní základní údaje o sobě v tabulkovém editoru;
 • napíše jednoduché texty týkající se osvojovaného tématu a s pomocí vizuální a lexikální opory odprezentuje krátký text o volnočasových aktivitách svých spolužáků.

Časová dotace: 45 minut (výuka), 20 minut (příprava)

Klíčová slova: digitální kompetence, digitální technologie, digitální gramotnost, člen stažený, FLE, aktivity, koníčky, volný čas, Excel

Pomůcky: PC do dvojic, digitální plocha a wifi

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Jedná se o nový sumarizující tematický celek. Pracuje se s vědomostmi žáků z předchozích hodin. Základní znalosti francouzštiny se postupně upravují a v závěru hodiny konfrontují se získanými znalostmi.

Žáci a žákyně:

 • sestaví jednoduché fráze a věty, a to i v záporu;
 • tvoří jednoduché otázky;
 • časují slovesa první slovesné třídy a hlavní nepravidelná slovesa (být, mít, jít, vzít, dělat).

Digitální:

Žáci a žákyně:

 • znají základní funkcionality tabulkového procesoru Microsoft Excel;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě pro třídní management).

Přínos využití digitálních technologií:

Žáci a žákyně:

 • na základě učitelem stanovených kritérií pro sběr dat (koníčky kamarádů, jejich počet, pořadí v tabulce) dokončí sdílenou tabulku a pomocí tabulkového editoru získávají potřebné informace (sdíleným sběrem dat od spolužáků);
 • svá data, informace a obsah sdílí se svými vrstevníky a volí pro to vhodnou technologii;
 • vytváří a upravují digitální obsah – jeden digitální formát (text) doplňují jiným formátem (fotografie);
 • naučí se v tabulkovém editoru Microsoft Excel například pracovat v novém sešitě, do sloupců zadají aktivity, které chtějí zaznamenat, do řádků jména přítomných spolužáků;
 • ve vytvořené buňce použijí funkci SUM, například takto: =SUM(B2:Bx) (kde „x“ je poslední řádek s daty;
 • zvýrazní tabulku díky použití formátovacích nástrojů pro lepší čitelnost, například změní barvu pozadí nebo styl písma;
 • vytvoří graf – sloupcový nebo koláčový, který bude vizualizovat oblíbenost jednotlivých aktivit ve třídě.

Cíl

Žáci a žákyně:

 • ve větách používají výrazy související s volným časem a koníčky;
 • tvoří slovní spojení se slovesy faire (dělat) a jouer (hrát), ve kterých správně použijí člen stažený (du, des, de la, de l´, au, à la, à l´, aux);
 • používají základní funkcionality tabulkového procesoru Microsoft Excel: dokončí tabulku, naformátují buňky, vloží fotografie nebo obrázky, z dat ve sloupcích pomocí vzorce získají součet, poté vytvoří graf nejoblíbenějších odpoledních aktivit svých spolužáků;
 • pracují ve virtuálním týmu (v prostředí Microsoft Teams nebo v jiné platformě pro třídní management sdílí tabulku a do ní sbírají data od spolužáků).

Popis vzdělávací aktivity

EVOKACE (10 minut) – Umí slon plavat?

V úvodní části hodiny učitel nasdílí na digitální plochu ve třídě virtuální tabuli. Na ni chodí postupně žáci do dvou sloupců umísťovat obrázky zvířat a obrázky různých činností. Lze použít například program Collaboard nebo Canva. Během nahrávání jednotlivých obrázků vyžaduje učitel od žáků opakování názvů jednotlivých aktivit a zvířat. 

Ukázka výstupu – ZŠ Zeleneč, FRJ 8. ročník:

Zadání:

 • Učitel vysvětlí žákům časování slovesa umět. Žáci si z tabule zapíšou sloveso do svých sešitů.
 • Začíná nácvik jeho použití v kladných i záporných větách. Učitel postupně propojuje obrázek zvířete s obrázky aktivity a vyzývá žáky, aby odpověděli na jeho otázky podle vzoru:

Učitel: Est-ce que le cochon sait faire du vélo?

Žák: Non, le cochon ne sait pas faire du vélo.

UVĚDOMĚNÍ (25 minut) – Co nejraději děláte ve svém volném čase?

Učitel nasdílí žákům tabulku předpřipravenou v tabulkovém procesoru Microsoft Excel.  Vyzve žáky, aby ve dvojicích doplnili do tabulky názvy dalších aktivit, které spolužáci dělají po škole, nadpisy doplní fotografiemi z internetu a podle návodu na vzorovém listu tabulku dodělá.

Vzorová tabulka je k použití zde.

UPOZORNĚNÍ: Tabulku si uložte do svého počítače, přejmenujte a teprve poté použijte ve výuce. Jinak zničíte vzorovou verzi, která slouží učitelům jako šablona pro tuto výukovou aktivitu. Cílem je usnadnit učitelům práci během přípravy na hodinu. 

Návod pro žáky, jak dodělat tabulku v Excelu (žáci najdou návod přímo ve vzorové tabulce).

 1. Tento předpřipravený „sešit“ v Excelu si ulož do svého počítače nebo na svůj cloud.
 2. Do prvního řádku přidej dalších 7 aktivit (seznam aktivit najdeš v učebnici).
 3. Pod názvy aktivit vlož adekvátně veliké fotografie.
 4. Tabulku nasdílej svým spolužákům – pomocí Teams, GCR atd.
 5. Každý spolužák umístí do aktivity, kterou dělá, 1 a do té, kterou nedělá, 0.
 6. Počkej, než tvoji tabulku vyplní opravdu všichni.
 7. Řádky s chybějícími žáky (podle pokynů vyučujícího) smaž.
 8. Sečti po sloupcích jedničky (podle pokynů učitele).

- u prvního sloupečku ti pomůže vzorec =SUMA (B2:B15)

- u druhého =SUMA (C2:C15)

- atd.

 1. Klikni poté na některou z buněk, poté na ikonu GRAF – vyber si ten, který ti přijde nejvíce srozumitelný. Vytvoř graf.
 2. Hotový výstup nasdílej vyučujícímu. Ten grafy vytiskne/promítne. Poté všichni ve třídě hlasujte, který graf je nejpřehlednější.

Ukázka vzorového sešitu:

REFLEXE (10 minut) – Co data z tabulek prozradila

Na závěr této vyučovací hodiny třída francouzsky diskutuje o tom, která odpolední aktivita je ve třídě nejoblíbenější a která je ta nejméně oblíbená. Výstupem mohou být věty na tabuli (žáci si je zapisují i do sešitů), které chodí žáci postupně zapisovat podle toho, co prozradil sběr dat napříč třídou. Každý bude mít za úkol napsat alespoň dvě věty – jednu kladnou a jednu zápornou. Například: 

Dans notre classe il y a 5 élèves qui jouent au foot.

Dans notre classe il n´y a pas d´ élèves qui font de la natation. 

 

Zdroje:

 • NOVÁKOVÁ, Sylva; KOLMANOVÁ, Jana; GEFFROY-KONŠTACKÝ, Danièle a TÁBORSKÁ, Jana. Le français entre nous plus 1: francouzština pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. přepracované a rozšířené vydání. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN isbn978-80-7489-369-8.
 • HALÍK, Petr: Tipy a triky pro výuku cizích jazyků, Grada Publishing a.s., Praha 2021
 • ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi: kniha s online podporou. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN isbn978-80-7676-175-9.
 • https://www.canva.com/
 • https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/excel

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • práce v realizačním týmu
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, internet