Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Počítání s velkými a malými čísly
Odborný článek

Počítání s velkými a malými čísly

Anotace

Výuková aktivita obsahuje tři úlohy, ve kterých žáci rozvíjí své představy o velkých a malých číslech, zapisují je ve vědeckém formátu (Scientific), porovnávají je a procvičují počítání s nimi s využitím tabulkového procesoru (např. MS Excel nebo LO Calc) a kalkulátoru. Pracují s reálnými údaji hmotností, které si vyhledají. To vše na pozadí historického dogmatu sedmi planet a sedmi kovů. Výuková aktivita svým námětem přesahuje do předmětů dějepis, chemie, fyzika.

Cíl

Žák/žákyně

 • vyhledá potřebná data a informace o hmotnostech objektů na internetu,
 • sestaví tabulku přehledu hmotností v tabulkovém procesoru, využije jeho nástroje k seřazení číselných hodnot podle velikosti,
 • umí zapsat čísla ve vědeckém formátu do tabulkového procesoru a do kalkulátoru,
 • aktivně využívá tvorbu vzorce v tabulkovém procesoru ke zjištění dalších požadovaných hodnot,
 • ověřuje správnost svých výpočtů v tabulkovém procesoru pomocí kalkulátoru,
 • rozvíjí svoji představu o malých a velkých číslech, porovnává je mezi sebou, k výpočtům efektivně využívá digitální prostředky,
 • vyhodnotí jako účelné zavedení veličiny relativní atomová hmotnost.

Základní informace

 • Stupeň vzdělávání: gymnázium, střední škola
 • Věková skupina: 15–16 let
 • Vzdělávací obor: matematika a její aplikace
 • Tematický okruh: číslo a proměnná
 • Časová dotace:
  • Výuka: max. 3 vyučovací hodiny
  • Příprava:  10 minut

Očekávané výstupy

 • Sestavení tabulky přehledu hmotností sedmi planet a sedmi kovů s využitím vědeckého zápisu čísel v tabulkovém procesoru.
 • Aktivní používání nástrojů tabulkového procesoru – sestupné/vzestupné seřazení číselných hodnot, tvorba vzorce s odkazem na data v buňce.
 • Aktivní používání kalkulátoru k jednoduchým výpočtům s velkými a malými čísly zapsanými ve vědeckém formátu.

Pomůcky, hardware, software

 • Učitel/ka: PC s připojením na internet, dataprojektor, tabulkový procesor, kalkulátor
 • Žák/yně: PC, notebook, tablet nebo mobilní telefon s připojením na internet, tabulkový procesor, kalkulátor, periodická soustava prvků

Zdroje

https://sever.rozhlas.cz/alchymickych-sedm-kovu-a-sedm-planet-na-nebeske-bani-objev-pluta-a-sonda-new-8152571

https://www.scienceworld.cz/necziva-priroda/symbolika-planet-ve-starovekem-svete-4362/

https://pixabay.com/cs/images/search/planet/

https://www.aldebaran.cz/

https://www.wolframalpha.com/

MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. Praha: Prometheus, 2023. ISBN 987-80-7196-560-2.

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Oborové
  • Znalost vědeckého způsobu zápisu čísla.
  • Porozumění pojmu relativní atomová hmotnost (pro poslední úlohu).
 • Digitální
  • Základní práce s tabulkovým procesorem (zápis čísla v „E-formě“, formátování tabulky, tvorba vzorce).
  • Zadávání čísla ve vědeckém formátu do kalkulačky.

Přínos využití digitálních technologií

Zdroj dat a informací, efektivní nástroje pro počítání s extrémně velkými a malými čísly.

Metodická poznámka

Žáky důsledně vedeme k používání vědeckého zápisu čísla v tzv. „E-formě“. Při zapisování do tabulkového procesoru  není nutné použít velké písmeno, software si ho sám přepíše. Je rozumné se předem domluvit na počtu platných desetinných míst v zápisech čísel.

Vyhledat na internetu hodnoty atomových hmotností prvků v kilogramech není úplně jednoduché. Pokud vyučující nechce ztrácet čas, doporučí např. vyhledávač Wolfram Alpha, v anglické verzi stačí zadat kupříkladu „atomic mass of Hg“ a mezi nabízenými údaji se také zobrazí hmotnost atomu rtuti v kilogramech (obr. 1, pro zvětšení klikněte na obrázek).

Obrázek 1 – Vyhledání atomové hmotnosti rtuti ve Wolfram Alpha

V první hodině žáci řeší pouze úlohu 1 a vypracování si uloží pro další použití. Druhá ani třetí hodina nemusí bezprostředně navazovat na předchozí. Je možné je zrealizovat i s odstupem. Lze se domluvit s vyučujícím chemie a třetí úlohu řešit v rámci hodiny chemie. Zadání pro žáky je obsaženo v příloze, kterou je možné vytisknout.

K uspořádání číselných hodnot podle velikosti využíváme nástrojů tabulkového procesoru.

Po každém uspořádání čísel podle velikosti necháme žáky ústně vysvětlit, jak se mění mantisa seřazených čísel a jak exponent.

Při řešení druhého úkolu můžeme žáky rozdělit na dvě skupiny A, B. Jedna se bude zabývat otázkami s lichým označením, druhá s označením sudým. Od žáků požadujeme kontrolu výpočtů v tabulkovém procesoru užitím kalkulátoru. Upozorníme žáky, že je také vhodné předem zkusit odhadnout výsledek.

Před třetí úlohou se žáky krátce diskutujeme o jejich představě o velikosti takových čísel a jejich úspěšnosti v odhadech. Diskuse se stává motivací k poslední úloze.

V případě potřeby žáci vyhledají na internetu informace o způsobu výpočtu relativní atomové hmotnosti.

K porovnání hodnot relativních atomových hmotností je rychlejší mít u sebe papírovou verzi periodické tabulky prvků.

Pozor, relativní atomová hmotnost je bezrozměrná veličina.

Popis vzdělávací aktivity

Aktivita obsahuje tři úlohy. První a druhá úloha cílí na zápis velkých a malých čísel a jednoduché počítání s nimi s využitím digitálních technologií. V poslední úloze žáci pracují výhradně s malými čísly, vyjadřujícími atomové hmotnosti vybraných kovů v kilogramech, hodnoty přepočítávají na relativní atomové hmotnosti a porovnávají s tabelovanými.  Vzorová řešení jsou vytvořena v prostředí MS Excel.

Motivace

Už v helénistickém období se v Egyptě začalo formulovat dogma sedmi planet a sedmi kovů, jakási harmonická souvislost mezi kovem (zlato, stříbro, měď, železo, cín, olovo a rtuť) a planetou. To však způsobilo, že alchymisté nepřipouštěli po dobu dlouhých téměř 2 000 let existenci jiného kovu, přesto, že odpradávna byly používány např. zinek, bismut nebo antimon. V době vzniku dogmatu bylo známo pouze pět skutečných planet (Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Merkur) a k nim přidány Slunce a Měsíc (za centrum celého vesmíru byla považována Země), obr. 2. Také my nadále budeme hovořit o těchto objektech jako o „sedmi planetách“. Slunce, díky své žluté barvě, bylo spojováno se zlatem, Měsíc se stříbrem, Venuši byla přiřazena měď, Marsu železo, Jupiteru cín, Saturnu olovo a Merkuru rtuť. Podívejme se, jakými čísly můžeme vyjádřit jejich hmotnosti, jak je v digitálním prostředí zapisujeme a jak s nimi užitím digitálních prostředků počítáme.

Obrázek 2 - „Sedm planet“

Úloha 1 – Vědecký zápis velkých a malých čísel

 1. Vytvořte v tabulkovém procesoru tabulku přehledu sedmi planet a jim odpovídajících kovů.
 2. Vyhledejte hodnoty průměrných hmotností planet a atomových hmotností kovů (v obou případech v kilogramech) a zapište do tabulky.
 3. Tabulku nejdříve uspořádejte podle rostoucí hmotnosti planety. Která z „planet“ je „nejlehčí“?
 4. Určete, který z kovů má nejmenší atomovou hmotnost. Své tvrzení ověřte užitím nástroje tabulkového procesoru.
 5. Vytvořený soubor uložte k dalšímu použití.

Řešení

K seřazení číselných hodnot podle velikosti využijeme například formát údajů v podobě tabulky, jejíž jeden z nástrojů toto umožňuje.

Obrázek 3 – Seřazení podle hmotností planet
Obrázek 4 – Seřazení podle atomových hmotností prvků

Nejmenší hmotnost mezi „sedmi planetami“ má Měsíc. K ověření nejmenší hodnoty atomové hmotnosti železa postačí opět využít nástroj procesoru sestupné seřazení hodnot.

Úloha 2 – Počítání s velkými a malými čísly

K odpovědím na dané otázky využijte údaje zapsané v tabulce z úkolu č. 1 a tvorbu vzorců v tabulkovém procesoru. Správnost výsledků výpočtů ověřte ještě pomocí svého kalkulátoru.

 1. Vyjádřete přibližný poměr hmotností Saturnu a Jupiteru.
 2. Je správné tvrzení, že Mars je přibližně dvakrát těžší než Merkur?
 3. O kolik kilogramů bychom museli snížit hmotnost Jupiteru, abychom získali číselnou hodnotu hmotnosti Marsu?
 4. Kolikrát je Venuše těžší než atom mědi?
 5. O kolik kilogramů se liší hmotnost atomu železa a hmotnost atomu rtuti?
 6. Vypočtěte podíl hmotností atomů zlata a olova, výsledek vyjádřete celým číslem a vhodně zaokrouhlete. Jaký z toho vyplývá závěr o porovnání hmotností těchto kovů?

Řešení

Vzorce v tabulkovém procesoru jsou vlastně rovnice, které provádějí výpočty s číselnými hodnotami zadanými v buňkách listu. Zápis vzorce začneme tak, že do libovolné prázdné buňky zapíšeme „=“. Pak pokračujeme algebraickým zápisem, přičemž pro použití hodnoty zapsané v jiné buňce stačí na tuto buňku kliknout. Konečný výsledek získáme pomocí tlačítka Enter.

Na kalkulátoru používáme k zadávání formátu velkých a malých čísel tlačítka \[ \small\fbox{$\times 10^x$} \], případně odpovídající \[ \small\fbox{EXP} \]. Obě jsou obvykle umístěna v poslední řadě tlačítek uprostřed (obr. 5). Pozor na rozlišení záporného znaménka \[ \small (-) \] od znaménka pro označení operace odčítání \[ \small - \] .

Obrázek 5 – Využívaná tlačítka na kalkulátoru

Výsledky:

 1. \[ \small1:3 \]
 2. Ano.
 3. O \[ \small 1,90 \cdot 10^{27}\ \mathrm{kg} \].
 4. \[ \small 4,59\cdot10^{49} \]krát.
 5. Podíl je \[ \small9,51\cdot10^{-1}\approx1 \]. S určitou relativní chybou jsou si tyto hmotnosti rovny.

Úloha 3 – Relativní hmotnost atomu

Abychom si zjednodušili naše představy o tak malých číslech, kterými vyjadřujeme např. atomové nebo molekulové hmotnosti, byla zavedena veličina relativní atomová hmotnost, kterou znáte z chemie (fyziky). Její jednotkou je \[ \small1 \ \mathrm{Da}=1u\doteq1,67\cdot10^{-27}\ \mathrm{kg} \]. Přidejte ke zformované tabulce v tabulkovém procesoru další sloupec – Relativní hmotnost atomu. Vytvořte v tabulkovém procesoru vzorec, s jeho užitím vypočítejte přibližné hodnoty relativních hmotností sedmi uvedených kovů a porovnejte své výsledky s tabelovanými údaji.

Řešení

V prvním řádku posledního sloupce definujeme vzorec pomocí odkazu na buňku s hodnotou hmotnosti atomu v kg např. takto \[ \small =\mathrm{J9/1,67E-27} \]. Dvojklikem na křížek v pravém dolním rohu buňky v posledním sloupci nebo jeho přetažením zkopírujeme definovaný vzorec do celého sloupce.

Obrázek 6 – Dopočítané relativní atomové hmotnosti

Reflexe

Žáky je potřeba v průběhu první hodiny procházet a sledovat jejich počiny, protože někteří důsledně nečetli motivační text a neměli v tabulce Slunce a Měsíc nebo zaznamenávali hmotnost atomu v jednotkách u místo v kilogramech. Pár jedinců zapisovalo velká a malá čísla s použitím \[ \small\times10^{x} \] po vzoru svých kalkulátorů. Nástroje Excelu využívali většinou správně, v případě potřeby si poradili navzájem.  Na konci první hodiny byla provedena společná kontrola správných odpovědí a diskuse o využitých zdrojích a případných potížích při práci s tabulkovým procesorem.

Při řešení druhé úlohy jsme u některých žáků narazili na neschopnost vyjádřit poměr, několika málo jedincům činilo potíže zmatematizovat otázky typu „o kolik“, „kolikrát“.

Třetí úlohu žáci řešili v hodině chemie, potřebný čas byl asi 20 minut včetně porovnání s tabelovanými údaji. Ve třídě, kde žáci neměli moc zkušeností pracovat s tabulkovým procesorem, bylo třeba jim ukázat efektivní způsob zadání výpočtové funkce.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
567.38 kB
PDF
Zadání pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.