Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Středověká společnost
Odborný článek

Středověká společnost

Anotace

Jedná se o tři výukové hodiny zaměřené na výuku nového tématu, konkrétně na téma středověké společnosti. Jednotlivé hodiny lze využít i pro jiná témata jako například proměny novověké či moderní společnosti, stejně tak je lze využít ve všech výukových oborech od 2. stupně výše (ZŠ a SŠ), záleží jenom na obtížnosti použitého materiálu, který učitel zvolí pro práci v hodině. Struktura celého výukového celku se skládá ze série na sebe navazujících aktivit, jako je tvorba myšlenkové mapy, práce s časovou osou nebo samostatná tvorba plakátu k danému tématu.

Cíl

Vzdělávací cíle: 

Žák/Žákyně:

 • je schopen/schopna chronologicky rozčlenit období středověku na jednotlivá období (raný, vrcholný a pozdní středověk); 
 • je schopen/schopna pojmenovat a charakterizovat základní společenské, architektonické a umělecké znaky každého období a následně vysvětlit změny, které se ve společnosti odehrály;
 • si rozvíjí své schopnosti skupinové práce, práce s textem a vyhledávání informací na internetu;
 • rozumí konceptu myšlenkové mapy a je schopen/schopna vytvořit (vlastní i společnou) myšlenkovou mapu; 
 • je schopen/a vytvořit myšlenkovou mapu v aplikaci OrgPad (vkládat „myšlenkové pole“, napsat text do myšlenkového pole, vkládat šipky, změnit pozadí „myšlenkových polí“);
 • je schopen/schopna vytvořit časovou osu v programu Time Graphics, a to konkrétně ukládat jednotlivé události na sdílenou časovou osu, vkládat popisky a obrázky k jednotlivým událostem, upravovat formátování (barvu) jednotlivých polí;
 • je schopen/schopna vytvořit informační plakát v grafickém programu Canva, a to konkrétně vybrat šablonu plakátu a pracovat s ní, vložit a formátovat text, vložit fotografii, změnit pozadí, vkládat jednotlivé grafické prvky z nabídky, stáhnout a sdílet vytvořený plakát s učitelem a spolužáky.

Stupeň vzdělávání: VŠ

Věková skupina: 7. ročník ZŠ (12–13 let)

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: bude doplněno dle nabídky na portále dle RVP

Očekávané výstupy:

Žák/Žákyně: 

 • se ve skupině / v rámci celé třídy podílí na tvorbě mind mapy k tématu středověké společnosti v programu Orgpad; 
 • se v rámci skupiny podílí na vytvoření časové osy v programu Time Graphics;
 • v jednotlivých skupinách vytvoří informační plakát k vybranému aspektu středověké společnosti v programu Canva;
 • se podílí na vytvoření Fact Sheetu se základními pojmy a jejich vysvětlením.

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny (3× 45 min.)

Výuka:

 • 1. hodina (45 min) – úvodní aktivita – tvorba myšlenkové mapy, vytvoření společné časové osy, zadání a následná práce na prezentacích – tvorba plakátů v programu Canva
 • 2. hodina (45 min) – práce na prezentacích – tvorba plakátů v programu Canva
 • 3. hodina (45 min.) – prezentace plakátů, shrnutí poznatků

Příprava: 20 min.

Příprava zahrnuje: 

 • Přípravu myšlenkové mapy k tématu – zadání klíčového slova, nastavení správného sdílení (učitel/ka může poslat odkaz na myšlenkovou mapu žákům přes aplikaci, skrze kterou komunikují, např. MS Teams, nebo učitel/ka promítne QR kód).
 • Přípravu časové osy v programu Time Graphics – nastavení správného sdílení, sdílení linku na časovou osu s žáky např. skrze MS Teams.

Učitel/ka by měl/a mít základní povědomí o tom, jak funguje OrgPad, Time Graphics a Canva. 

Čas na přípravu nezohledňuje čas k přípravě textových podkladů pro získávání informací pro každou skupinu. Pokud se tedy učitel/ka rozhodne tyto materiály připravit, je potřeba s tím v časové přípravě počítat. 

Pomůcky: 

Elektronické zařízení (tablet, notebook, stolní PC) s přístupem k internetu, dataprojektor – potřeba sdílení obrazovky žákům přes on-line aplikaci (Google Meet, MS Teams atd.). Programy: OrgPad, Time Graphics, Canva.

Zdroje: 

 • Buzan, Tony, Mentální mapování, Praha, Portál, 2014
 • Buzan, Tony, Myšlenkové mapy pro děti: efektivní učení, Brno, BizBooks, 2014
 • Kasíkova, Hana, Kooperativní učení, kooperativní škola, Praha, Portál, 2010

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

Oborové: 

 • Jedná se o nový tematický celek, žáci nemusí mít znalosti o dané problematice. V úvodu se pracuje s prekoncepty žáků a žákyň, které se následně upravují a v závěru hodin konfrontují se získanými znalostmi. 

Digitální:

Učitel/ka: 

 • Ovládání elektronických zařízení, schopnost práce ve sdílených online aplikacích a sdílení obrazovky (MS Teams, Google Disk a Google Meet), práce s ovládacími prvky a nástroji v programu OrgPad, Time Graphics a Canva.

Žáci/žákyně:

 • Základní znalosti práce na elektronických zařízeních, práce ve sdíleném prostředí. Předešlé znalosti v programech OrgPad, Time Graphics a Canva nejsou nezbytné, pak je ale třeba počítat s vyšší časovou dotací. 

Vzdělávací cíle: 

Žák/Žákyně:

 • je schopen/schopna chronologicky rozčlenit období středověku na jednotlivá období (raný, vrcholný a pozdní středověk); 
 • je schopen/schopna pojmenovat a charakterizovat základní společenské, architektonické a umělecké znaky každého období a následně vysvětlit změny, které se ve společnosti odehrály;
 • si rozvíjí své schopnosti skupinové práce, práce s textem a vyhledávání informací na internetu;
 • rozumí konceptu myšlenkové mapy a je schopen/schopna vytvořit (vlastní i společnou) myšlenkovou mapu; 
 • je schopen/a vytvořit myšlenkovou mapu v aplikaci OrgPad (vkládat „myšlenkové pole“, napsat text do myšlenkového pole, vkládat šipky, změnit pozadí „myšlenkových polí“);
 • je schopen/schopna vytvořit časovou osu v programu Time Graphics, a to konkrétně ukládat jednotlivé události na sdílenou časovou osu, vkládat popisky a obrázky k jednotlivým událostem, upravovat formátování (barvu) jednotlivých polí;
 • je schopen/schopna vytvořit informační plakát v grafickém programu Canva, a to konkrétně vybrat šablonu plakátu a pracovat s ní, vložit a formátovat text, vložit fotografii, změnit pozadí, vkládat jednotlivé grafické prvky z nabídky, stáhnout a sdílet vytvořený plakát s učitelem a spolužáky.

Přínos využití digitálních technologií / komentář z pohledu rozvoje DK: 

 • online dostupné prostředí, ke kterému se žáci mohou kdykoliv vrátit; 
 • žáci v reálném čase vidí a sledují myšlenky ostatních spolužáků a okamžitě na ně mohou reagovat;
 • témata a myšlenky se mohou hned třídit do kategorií, a to buď samotným učitelem, nebo samotnými žáky; 
 • k jednotlivým klíčovým termínům mohou být připojeny obrázky a odkazy s dalšími informacemi, čímž se práce stává interaktivnější; 
 • učitel může snadno doplnit nebo opravit informace a všichni žáci mají okamžitě k dispozici aktualizovanou verzi, může se tak předejít chybám z nepřesně zapsaných poznámek.

Metodická poznámka: poznámky „od učitelů k učitelům“ 

Práce s programy OrgPad a Time Graphics umožňují učiteli/učitelce v závěru zadání doplnění informací, které nezazněly od žáků/žákyň a které učitel/ka považuje za důležité.

Předešlé znalosti v programech OrgPad, Time Graphics a Canva nejsou nezbytné, pak je ale třeba počítat s vyšší časovou dotací.

Upozorňuji, že pro využití aplikace Canva pro žáky a žákyně pod hranicí 13 let je potřeba souhlas rodiče s používáním aplikace. Aplikace Time Graphics a OrgPad je možné využívat pro všechny věkové kategorie bez omezení.

1. hodina 

1. aktivita: 

 • Žáci společně tvoří myšlenkovou mapu v programu OrgPad. Prostředí je dostupné online, takže všichni žáci mohou psát své myšlenky simultánně. Jednotlivá slova je možné propojovat šipkami, ale také je posouvat, a tak vytvářet jednotlivé tematické skupiny. Díky tomuto nástroji žáci přemýšlí, co všechno se jim pojí s daným tématem, přímo vidí, co si k danému tématu myslí ostatní, také si mohou své myšlenky přímo třídit. Výhodou práce v prostředí OrgPadu je i to, že myšlenková mapa, kterou žáci vytvořili, zůstane zachována a v závěru hodiny se k ní mohou vrátit a konfrontovat své původní myšlenky (prekoncepty) a asociace s novými informacemi, které získali.

2. aktivita

 • Žáci společně tvoří časovou osu v programu Time Graphics pro období středověku a zakreslují do ní významné kulturní, architektonické či společenské mezníky. Výhodou práce s programem Time Graphics je nejen to, že žáci doplňují informace najednou, ale také to, že tato aplikace umožňuje nejen označit bod, kdy došlo k nějaké významné události, ale je v ní možné vyznačit také dobu trvání (žáci tak mohou například vyznačit celé období, kdy byly kláštery významnými středisky vzdělanosti), žáci mohou k jednotlivým bodům na časové ose také vkládat obrázek, propojovat hypertextové odkazy (např. po vytvoření informačních  plakátů v Canvě mohou žáci k daným bodům rovnou vložit odkaz na svůj plakát) a také je možnost rovnou vpisovat základní informace ve formě krátkých textů. Časová osa tak v závěru výukového celku slouží pro žáky jako podklad pro opakování informací před testem.

3. aktivita: 

 • žáci pracují ve skupinách na tvorbě informačního plakátu v programu Canva. Práce v prostředí programu Canva umožňuje sdílení práce (čím je práce na plakátu dostupná odkudkoliv), ale také vyhledávání a nahrávání obrázků z databáze. Šablony, které program Canva poskytuje jsou přínosné i pro žáky, kterým nejsou blízké umělecky zaměřené aktivity, a to v tom ohledu, že jim poskytuje mnoho inspirací a již základní grafický rámec. Žáci tedy mohou plakát vytvořit celý úplně sami, nebo mohou využít jednu ze šablon v programu, volba je na nich. Prostředí programu Canva je dynamické, je možné zkoušet několik variant, všechny si uložit a následně vybrat finální. Žáci mohou také využít hypertextové odkazy na zdroje odkud čerpali informace.

Pokud se učitel/ka obává, že by žáci nebyli schopni dohledat správné informace z relevantních zdrojů, sám/sama může jednotlivým skupinám připravit texty, z kterých mají informace čerpat. Tyto texty mohou být uloženy např. ve skupině MS Teams, kterou třída využívá pro komunikaci s učitelem. Pokud takovou skupinu třída nemá, může učitel/ka tyto texty jednoduše sdílet, přes sdílený dokument.

Popis vzdělávací aktivity: 

1. hodina

1.aktivita (10 min) – úvodní (evokační) aktivita

Žáci společně vytváří myšlenkovou mapu ke klíčovému slovu „středověká společnost“. 

Učitel/ka sdílí žákům odkaz na OrgPad (vhodné, když žáci využívají pro práci stolní počítač nebo notebook) nebo na projektoru sdílí QR kód (vhodné když žáci pro práci využívají tablet, případně mobilní telefon). 

Žáci následně vpisují do myšlenkové mapy všechno, co se jim pojí s ústředním pojmem „středověká společnost“. 

2.aktivita – třídění pojmů na časovou osu (15–20 min)

Učitel/ka rozdělí žáky do skupin, následně každé skupině přiřadí pojmy, se kterými má pracovat. 

Pojmy, z výsledné myšlenkové mapy žáci přepisují do časové osy v programu Time Graphics. K jednotlivým přiděleným pojmům žáci dopisují také jejich základní charakteristiky.

Aby žáci správně přiřadili na časovou osu dané pojmy, učitel/ka jim může dát texty (například z učebnice) k přečtení nebo jim dovolí, aby si informace k jednotlivým pojmům vyhledali na internetu (v tomto případě doporučuji, aby učitel zadal kritéria vyhledávání, např. klíčová slova nebo počet zdrojů, které musí žáci uvést, např. musí uvést 3 zdroje a jeden může být Wikipedie nebo má učitel/ka připraveno několik konkrétních internetových odkazů a jenom ty můžou být použity pro získání informací). 

Po přepsání všech pojmů na časovou osu dá učitel/ka žákům čas, aby se všichni seznámili se všemi pojmy. Pokud je něco nejasné, učitel/ka dovysvětlí.

Cílem této aktivity je, aby žáci byli schopni chronologického přiřazení jednotlivých prvků k období raného, vrcholného nebo pozdního středověku. 

3.aktivita – tvorba informačního plakátu

Učitel/ka rozdělí žáky do skupin, tak aby bylo dostatek skupin pro každé téma. Jednotlivé skupiny si následně např. losováním nebo jiným způsobem, který zvolí učitel/ka, vyberou, které téma z časové osy budou zpracovávat pro informační plakát. 

Úkolem každé skupiny je vytvořit informační plakát v programu Canva k přidělenému tématu. Plakát musí obsahovat základní (klíčové) informace a fotografie/obrázky. Každá skupina bude svůj plakát prezentovat před třídou. 

K získávání informací mohou žáci používat učebnice, resp. texty, se kterými pracovali v předchozí aktivitě, a vyhledávání na internetu. 

Je vhodné, aby učitel/ka dal/a každé skupině základní body (osnovu), kterých se skupina musí při přípravě informačního plakátu držet. Tímto způsobem bude mít učitel/ka kontrolu nad obsahem, který budou jednotlivé skupiny prezentovat a bude mít jistotu, že zazní klíčové body. 

2. hodina

Skupiny pracují na informačním plakátu. 

3. hodina

Prezentace informačních plakátů. 

Všechny informační plakáty jsou uloženy v rámci jednoho týmu v programu Canva, a tak jsou dostupné všem žákům. 

Před začátkem prezentací učitel/ka poskytne všem žákům ve sdíleném dokumentu osnovy všech skupin. Žáci si tak mohou dokument stáhnout a v průběhu prezentace značit informace, které se dozvěděli. Tento způsob zároveň slouží jako kontrola, zda daná skupina splnila zadání a v prezentaci zazněly všechny požadované informace. 

Na závěr se žáci podívají na úvodní myšlenkovou mapu, kterou vytvořili. Učitel/ka, se ptá, jestli by něco doplnili. Na závěr se všechny prezentace vloží do časové osy.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce: 

U každého používaného programu (OrgPad, Time Graphics, Canva) doporučuji prozkoumat, jak se s daným programem pracuje na stolním počítači, resp. notebooku a následně v tabletu či telefonu. Pracovní prostředí a rozmístění ovládacích prvků se může lišit. Předejdete tak situaci, kdy jako učitel např. pracujete na notebooku a žáci na tabletech a váš návod pro práci se neshoduje s tím, co vidí žáci. 

Využití mobilních telefonů na práci s aplikací Time Graphics není nejvhodnější (malé obrazovky), proto doporučuji využití tabletů nebo počítačů/notebooků. 

Reflexe

U každého používaného programu (OrgPad, Time Graphics, Canva) doporučuji prozkoumat, jak se s daným programem pracuje na stolním počítači, resp. notebooku a následně v tabletu či telefonu. Pracovní prostředí a rozmístění ovládacích prvků se může lišit. Předejdete tak situaci, kdy jako učitel např. pracujete na notebooku a žáci na tabletech a váš návod pro práci se neshoduje s tím, co vidí žáci. 

Využití mobilních telefonů na práci s aplikací Time Graphics není nejvhodnější (malé obrazovky), proto doporučuji využití tabletů nebo počítačů/notebooků.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
818.36 kB
PDF
Time Graphics - návod pro použití aplikace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tatiana Tupá Bírešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému