Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Výběrové řízení – pracovní pohovor a assessment centrum
Odborný článek

Výběrové řízení – pracovní pohovor a assessment centrum

Anotace

Výuková aktivita je součástí slohové a komunikační výchovy a zabývá se administrativním funkčním stylem. Díky aktivitě žáci absolvují online pohovor a vyzkouší si skupinovou formu výběrového řízení assessment centrum.

Časová dotace

2× 45 min.

Vzdělávací cíle

Žák:

 • si vyzkouší pohovor v roli personalisty a uchazeče o práci; v roli personalisty se naučí klást vhodné doplňovací otázky, zjišťující u uchazečů zájem o pozici a odborné dovednosti; v roli uchazeče se naučí věrohodně prezentovat své kvality a pohotově reagovat na otázky; v obou rolích si žáci procvičí komunikační a prezentační dovednosti;
 • vhodně prezentuje své nabyté profesní dovednosti a schopnosti, vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně;
 • v mluveném projevu užívá spisovný jazyk a používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
 • v roli pozorovatele reflektuje online pohovor a uvědomí si možná rizika a příležitosti ke zlepšení;
 • si prostřednictvím assessment centra ověří svou schopnost týmové spolupráce i psychickou odolnost;
 • si uvědomí svou týmovou roli a pozná další týmové role a jejich specifika.

 

Poznámka z pohledu rozvoje digitálních kompetencí

V současnosti probíhá veškerá komunikace ohledně pracovních nabídek elektronicky. Pokud je potřeba ověřit uchazečovy komunikační schopnosti, týmovou roli, tvůrčí myšlení či psychickou odolnost, uchylují se zaměstnavatelé k assessment centru (AC), které lze uspořádat i online. Žáci si AC online vyzkouší nanečisto. Vyzkouší si i (online) pracovní pohovor.

Popis činností

1. Evokace

Úkol pro práci ve dvojici:

Jste zavedený autosalon s autoservisem a hledáte vedoucího týmu automechaniků. Vymyslete obsah inzerátu na pracovní pozici, jehož jádrem budou tři požadavky zaměstnavatele a tři benefity, které zaměstnavatel nabízí.

Úkol pro individuální práci:

Vyjděte z obsahu inzerátu, který jste si připravili. Představte si, že jste personalistou autosalonu a připravujete se na pracovní pohovor s uchazečem o místo vedoucího týmu automechaniků. Co od budoucího vedoucího / o budoucím vedoucím potřebujete zjistit, abyste se mohli rozhodnout, jestli ho přijmete, nebo ne? Připravte si pět otázek.

2. Uvědomění

Po úspěšném prvním kole výběrového řízení, které spočívá ve vyhodnocení životopisů a motivačních dopisů, následuje pracovní pohovor nebo assessment centrum (AC). AC je skupinová forma výběrového řízení, která se často využívá pro výběr manažerských pozic. Co je assessment centrum

Pracovní pohovor online

Individuální pohovor může být před AC nebo po něm. V současnosti často bývá online. Přestože online forma skýtá různá úskalí, vesměs se příliš neliší od osobního pohovoru. Jak se připravit na online pohovor, zjistíte zde: Jak se připravit na online pohovor

Prostřednictvím platformy Google Meet, MS Teams nebo Zoom může učitel sehrát online pohovor s vybraným žákem a ostatní žáci jsou v rolích pozorovatelů. Před pohovorem jim zadáme oblasti, na které se mají při pohovoru soustředit: verbální a neverbální projev personalisty, verbální a neverbální projev uchazeče, co byste řekli nebo udělali jinak.

Učitel v roli personalisty má při pohovoru k dispozici životopis a motivační dopis, který žák vytvořil v předcházejících hodinách (viz výuková aktivita Životopis a motivační dopis). Pokud žáci nemají své životopisy, může učitel využít jiný vhodný životopis a motivační dopis.

Po online pohovoru by měla následovat krátká diskuze. Rozproudit diskuzi mohou následující otázky.

Otázky pro pozorovatele:

Co vás při pohovoru zaujalo?

Čeho jste si všimli na projevu personalisty?

Čeho jste si všimli na projevu uchazeče?

Přijali byste uchazeče? Proč ano / proč ne?

Otázky pro uchazeče:

Jak ses cítil/a?

Co tě překvapilo nebo případně vyvedlo z míry?

Co bys příště udělal/a jinak?

Nyní je příležitost využít otázky, které si žáci připravili v úvodní fázi hodiny.

Rozdělíme žáky do dvojic, ve kterých si zkusí každý z nich roli personalisty i uchazeče o práci. Podle našich prostorových a technických možností zvolíme online nebo osobní formu.

Reflexe:

Po pohovorech následuje reflexe s diskuzí. Možné otázky:

Jak jste se cítili v roli personalisty/uchazeče?

Co vám šlo dobře?

Co vám dělalo potíže?

Co byste udělali příště jinak?

Assessment centrum online

Po zkušenosti s online pohovorem a jeho reflexí se můžeme pustit do online AC. Rozdělíme žáky do skupin po pěti členech. V platformě Zoom nebo MS Teams rozdělíme žáky po skupinách do virtuálních místností, ve kterých budou plnit zadaný týmový úkol. Celé AC učitel nahrává.

V online prostředí zadá moderátor (učitel) skupinám úkol, který musí skupina vyřešit společně. Při řešení úkolu moderátor průběžně navštěvuje jednotlivé místnosti a pozoruje týmovou spolupráci žáků a jejich osobnostní rysy – schopnost prosazovat se / upozaďovat se, delegovat úkoly, koordinovat práci, plnit zadané úkoly, rozhodovat se, přicházet s kreativními podněty apod.

Zadání – varianta 1:

Vaše skupina vyhrála poukaz na atraktivní prázdniny. Domluvte se, který poukaz využijete a proč. Vyberte mluvčího, který vaše společné rozhodnutí představí a odůvodní.

Poukazy: A. Cesta po jižní Evropě luxusním autobusem, tři týdny se putuje z místa na místo, po plážích a atrakcích Itálie, Francie a Monaka. Vstupné na kulturní akce (muzea, koncerty) je v ceně zájezdu. Spolucestující jsou členové skupiny, kteří se pro tuto možnost rozhodnou. B. Třítýdenní pobyt v rekreačním středisku u Středozemního moře, v jedné z jihoevropských zemí, kde jsou diskokluby, kina, hrací automaty, videodiskotéky, bohatý společenský život. Spolucestující jsou členové skupiny, kteří se pro tuto možnost rozhodnou. C. Pobyt na osamocené horské chatě v krásném prostředí Alp, sice 10 dní, ale s několika vybranými přáteli. D. Možnost získat místo zájezdu sumu 50 000 Kč.

Zadání – varianta 2:

Máte neomezený rozpočet, o který ale můžete kdykoliv přijít. Sestavte pořadí 10 věcí, které byste si pořídili. Vyberte mluvčího, který vaše společné rozhodnutí představí a odůvodní.

3. Reflexe ve třídě

Zhlédněte společně s třídou videozáznam celého AC.

Úkoly:

 1. Sdílejte pocity, které jste měli při AC.
 2. Co jste se o sobě dozvěděli? Překvapilo vás něco?
 3. Najděte si týmovou roli dle Belbinovy typologie, která vás dle vašeho názoru nejvíce charakterizuje.

Týmová role

Osobnostní rysy

Přednosti

Myslitel

Individualista, vážný, nekonvenční

Tvůrčí myšlení, intelekt, imaginace, znalosti

Vyhledavač

Extrovert, aktivní a zvědavý, komunikativní

Schopnost seznamovat se s lidmi a orientovat se v nových situacích, dovednost nacházet nové možnosti a příležitosti

Kontrolor, vyhodnocovač

Střízlivý, věcný, neemocionální, opatrný

Bystrý úsudek, rezervovanost, důslednost

Realizátor

Konzervativní, se smyslem pro povinnost, loajální, „čitelný“, spolehlivý

Organizační schopnosti, praktický úsudek, smysl pro disciplínu, pracovitý

Dotahovač

Přičinlivý, metodický, svědomitý, úzkostný

Perfekcionista, schopný dotahovat věci do konce

Týmový hráč

Sociálně orientovaný, mírný, citlivý, vnímavý, diplomatický

Schopnost reagovat na lidi a jejich potřeby, umění vytvářet týmového ducha

Formovač

Napjatý, dynamický, vynalézavý

Průbojnost a schopnost mobilizovat tým k akci

Koordinátor

Klidný, sebejistý, umí se ovládat

Silný smysl pro plnění a dosahování cílů, umí rozeznat schopnosti jedinců a využít je pro zájmy celého týmu

Specialista

Iniciativní, profesionální, zaujatý pro věc

Odborné znalosti a/nebo technické dovednosti

 

 1. Jak byste mohli nabyté zkušenosti v budoucnu co nejlépe uplatnit?
 2. Pracujte ve skupině, ve které jste plnili úkol. Sdílejte svoji roli i role ostatních členů týmu. Koho z vás byste vybrali na pozici vedoucího týmu automechaniků? Proč?

V případě zájmu je možné si udělat Belbinův test týmových rolí: Belbinův test

Metodické poznámky

Této aktivitě předcházejí hodiny věnované inzerátu, životopisu a motivačnímu dopisu. Při této aktivitě je nutné, aby měli žáci své životopisy k dispozici, např. ve sdíleném dokumentu, ke kterému má přístup i učitel. Z aktivity lze vybrat jen určité pasáže, případně si úlohy modifikovat. Úvodní inzerát na pracovní pozici vedoucího týmu mechaniků lze obměnit dle studijního zaměření žáků. Pro AC byly vybrány univerzální úkoly bez ohledu na studijní zaměření. Cílem AC je vyzkoušet si na vlastní kůži týmovou práci, kde jsou všichni soupeři, navíc v online prostředí. Při práci s Belbinovou typologií  je nutné upozornit, že se role mohou proměňovat podle složení a dynamiky skupiny, ve které role zkoušíme. Týmové role nemusí být striktně oddělené, některé vlastnosti se prolínají více týmovými rolemi. Je třeba počítat i s tím, že se někteří žáci nemusí ztotožnit se svou rolí, což je nutné ošetřit v následné reflexi. Cílem aktivity ale není zevrubná analýza týmových rolí, ale jen možnost vyzkoušet si pracovat v týmu a uvědomit si při tom vlastní úlohu.

Použitá literatura

JAROŠOVÁ a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management press, 2001

https://novystart.com/

Zkušenosti z výuky

Z mé zkušenosti vyplývá, že pohovor je vhodné vyučovat až ve vyšších ročnících, kdy už má většina žáků osobní zkušenosti s trhem práce. Pohovor i AC by měly probíhat v bezpečném prostředí, aby se žáci nemuseli ostýchat být otevření. Pohovor i AC, ač jsou jen „jako“, mohou být pro žáky stresovou záležitostí. Pohovor můžeme simulovat tak, že vybraný žák je v odlišné místnosti než zbytek třídy a připojuje se přes mobil nebo školní PC. Učitel ve třídě promítá žáka tak, aby třída mohla sledovat projev žáka i učitele. Při AC může být pro učitele prostorově náročné zajistit online prostředí tak, aby se jednotlivé skupiny navzájem nerušily, nutná jsou sluchátka. Před AC je nutné žáky upozornit na cíl aktivity, nechceme nikoho „škatulkovat“, ale děláme to proto, abychom si uvědomili své silné i slabší stránky při plnění skupinových úkolů. Při reflexi cíl znovu zopakujeme a ověříme jeho naplnění. Z mé zkušenosti vyplývá, že pokud zaměříme pozornost žáků více na jejich týmovou roli, a ne na role ostatních, tak ve třídě nedochází k nálepkování spolužáků a dalším negativním jevům.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Adamcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Trh práce.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Personální a sociální kompetence
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Komunikativní kompetence
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

PC, tablety nebo mobily, připojení k internetu, komunikační platforma Zoom / MS Teams, projekční technika, sluchátka