Odborný článek

Paracetamol

4. 10. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Anotace

Aktivita pro žáky je zaměřena na vyhledávání důvěryhodných internetových zdrojů a získávání informací o účinné látce nejužívanějších léků při virových onemocněních. Kombinuje vyhledávání dat a informací na internetu, zjišťování odpovídajících hodnot dávkování z tabulky a zhlédnutí krátkého videa za účelem získání reálné představy o některých chemických vlastnostech látky a současně rizicích spojených s jejím nadměrným užíváním.

Cíl

Žák/žákyně

 • vyhledá název a vzorec léčivé látky obsažené v nejpoužívanějších léčivech proti horečce a její zařazení do odpovídajících kategorií farmak,
 • vyhledá a zapíše požadované chemické vlastnosti (konstituční racionální vzorec, souhrnný vzorec, relativní molekulovou hmotnost, pojmenování podle IUPAC),
 • aplikuje své znalosti o rozdělení organických látek při možném zařazení látky do příslušné skupiny,
 • využívá kritického myšlení při posuzování důvěryhodnosti internetových zdrojů informací o léčivech,
 • objeví a dále využívá webové stránky SÚKL a NZIP,
 • orientuje se v tabulce a správně určí potřebné hodnoty,
 • kriticky zhodnotí a stručně zformuluje význam informací ze zhlédnutých videí.

Základní údaje

 • Typ materiálu: pracovní list
 • Škola: základní, nižší ročník víceletého gymnázia
 • Věk žáků: 14–16 let
 • Vzdělávací obor: chemie
 • Tématický okruh: léčiva a návykové látky
 • Časová dotace: 
  • výuka: 1 vyučovací hodina
  • příprava: 5 minut

Očekávané výstupy

Seznámení se s webovými stránkami SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a NZIP (Národní zdravotnický informační portál), získání a zápis relevantní informace o paracetamolu, jeho dávkování i možném nebezpečí.

Pomůcky

 • Učitel: počítač s připojením na internet, dataprojektor, reproduktory.
 • Žáci: jakékoliv digitální zařízení s připojením na internet (lze použít i mobilní telefon).

Potřebné znalosti a dovednosti

 • Oborové
  • přehled o klasifikaci a obecných vzorcích vybraných anorganických sloučenin (aromatická sloučenina, hydroxyderivát, karbonylová sloučenina, derivát karboxylové kyseliny).
 • Digitální
  • vyhledávání na internetu.

Přínos využití digitálních technologií

Efektivní vyhledávání dat a informací o chemické látce, porovnávání různých zdrojů a ověřování významnosti z nich získaných sdělení.

Metodická poznámka

Videa obvykle nesledují žáci na svých zařízeních, probíhá společná videoprojekce. Pokud je škola vybavena PC a sluchátky pro každého žáka, mohou i videa zhlédnout individuálně.

Aktivitu můžeme obdobným způsobem využít také pro jiné druhy chemických látek, či skupin látek, o kterých se žáci na ZŠ učí, a s nimiž se v běžném životě setkávají. Například mýdla, vitaminy, sladidla (přírodní, syntetická), tuky (máslo, sádlo, rostlinné mazací tuky), barviva (inkousty a tuše).

Popis vzdělávací aktivity

Žákům zadáme první tři z uvedených úkolů a necháme je samostatně 20 minut pracovat. V dalších deseti minutách společně kontrolujeme a vyhodnocujeme splnění úkolů. Zdůrazníme existenci a význam webových stránek SÚKL a NZIP. Pak žákům promítneme tabulku ze zdroje v úkolu 4 a necháme je vyhledat potřebné informace. Následně pustíme dvě krátká videa, po každém poskytneme žákům čas na poznámky do sešitu. V posledních pěti minutách proběhne diskuze se žáky o úkolu č. 7.

Zdroje

 1. Optimální dávkování paracetamolu a možnosti zvýšení jeho účinnosti. FI – Měsíčník pro lékaře a farmaceuty[online]. 2015, 2015(2), 4 [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://www.sukl.cz/file/79638_1_1
 2. Video https://www.nzip.cz/clanek/1406-paracetamol

Úloha 1

 1. Zamyslete se, jaké léky vám lékař doporučí nebo předepíše na snížení teploty při viróze? Jakou účinnou látku tyto medikamenty obsahují?
 2. Vytvořte si do sešitu svůj informační list (IL) o této látce. Měl by obsahovat stručné, ale podstatné informace z oblasti medicínské, farmaceutické i chemické:
  1. Vypište dva nevýznamnější léčivé účinky této látky. Jak se cizím slovem nazývá celá skupina látek s jednotlivým společným účinkem?
  2. Zapište konstituční racionální vzorec této látky.
  3. Uveďte souhrnný vzorec a relativní molekulovou hmotnost.
  4. Jaké je další možné (chemické) pojmenování této účinné látky?
  5. Je uvedená sloučenina aromatická? Do jakých skupin chemických organických látek bychom ji mohli zařadit?
 3. Potřebujeme získat aktuální a důvěryhodné informace o léku a jeho dávkování. Jaký internetový informační zdroj(e) doporučíte?
 4. V internetovém zdroji [1.] je mnoho farmaceutických informací, kromě toho také přehledná tabulka o dávkování účinné látky. Vyhledejte, co znamená dávkování Per os, Per rectum uvedené v tabulce. Podle čeho se určuje optimální dávkování účinné látky? Najděte si v tabulce doporučené dávkování přímo pro vás.
 5. Video „pár slov odborníka“ [2.]
 6. Video „Paracetamol: víc neznamená vždycky líp!“ [2.]
 7. Co důležitého si musíme pamatovat? Dokončete svůj IL.

Řešení

 1. paracetamol
 2.  
  1. antipyretikum, analgetikum
  2.  
   Vzorec paracetamolu
   1. Vzorec paracetamolu
   Autor díla: Hana Mahnelová
  3. C8H9NO2 ; 151,163
  4. N-(4-hydroxyphenyl)acetamide nebo N-(4-hydroxyphenyl)ethanamide, nebo p-acetaminofenol, nebo acetaminofen
  5. ano, deriváty uhlovodíků: fenoly, dusíkaté deriváty karboxylových kyselin, (lze uznat i karbonylové sloučeniny)
  6. SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), NZIP (Národní zdravotnický informační portál)
  7. per os – podání ústy, per rectum – podání konečníkem (čípky); podle hmotnosti pacienta

Reflexe

Žáci aktivně a rychle vyhledávají informace, zpravidla využijí první nabízený zdroj. K řešení úkolu 2e. využívají raději poznámky v sešitě nebo učebnici.  Při práci s tabulkou je potřeba žákům trochu pomoci. Velmi ochotně diskutují, proto je třeba počítat s rušnou atmosférou ve třídě a mírně ji usměrnit.

Možná je také alternativa zařadit videa po úkolu v bodě 1. Pak je třeba zohlednit čas následné diskuse vzhledem k tvorbě IL.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Miroslav Melichar
4. 10. 2023, 20:52
Navržená aktivita je velmi dobrá, nicméně mám několik připomínek: 1. Snad by bylo vhodnější dát jako téma vlastnosti Paralenu jako velmi často používaného léku a jeho prostřednictvím přejít k paracetamolu jako jeho účinné látce. 2. Není vhodné doporučovat žákům vysloveně odborný časopis, který není určený ani pro dospělé čtenáře. Žáci v textu sice mohou najít doporučené dávkování, ale většině článku nemohou rozumět. Snad by šlo uvést text jako příklad odborného textu, ale určitě to není obecná cesta, jakou má běžný člověk hledat informace o lécích. 3. Základní informaci o vlastnostech léků a jejich dávkování poskytují příbalové letáky. Žáci by měli vědět, jak jsou důležité a že jsou dostupné na webu. 4. Samozřejmým a spolehlivým zdrojem informací je Wikipedie. Text o paracetamolu je v ní zpracovaný velmi dobře. 5. V češtině nepíšeme "phenyl" ale "fenyl" - tento zápis najdeme i v ch. názvu sloučeniny na Wikipedii. 6. Opakuji, že tuto aktivitu vnímám jako velmi vhodnou a souhlasím, že podobně mohou žáci získávat informace o řadě jiných látek (např. složkách potravy).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje