Odborný článek

Zprávičky

22. 8. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Nikola Kudrnáčová

Anotace

Zprávičky jsou metodickým materiálem pro rozvoj digitální kompetence v projektové výuce na 1. stupni ZŠ. Žák připravuje vlastní text a jeho sdělení prostřednictvím digitálních technologií. Materiál je rozdělený do 8 výukových bloků a je vhodný pro 2. a 3. ročník ZŠ s nabídkou rozšíření až na 4. a 5. ročník ZŠ.

PROJEKT: ZPRÁVIČKY  

CÍL PROJEKTU   

Příprava vlastního textu a jeho sdělení prostřednictvím digitálních technologií  

ČASOVÁ DOTACE  

9–13 výukových hodin (2–3 dny)  

VĚKOVÁ KATEGORIE  

2.–3. ročník ZŠ, rozšíření pro 4. až 5. ročník ZŠ 

JAKÉ ČÁSTI DIGITÁLNÍ KOMPETENCE ŽÁCI V PROJEKTU ROZVÍJÍ?  

 BĚHEM CELÉHO PROJEKTU ŽÁK:  

 • volí postupy, způsoby a prostředky pro vyhledávání dat, informací a digitálního obsahu;  
 • vytváří a upravuje digitální obsah;  
 • rozumí významu digitálních technologií pro lidskou společnost;  
 • uvede, jak mohou digitální technologie pomáhat;  
 • seznamuje se s riziky a reflektuje je při využívání technologií;  
 • při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jedná eticky;  
 • zapojuje se do života školy (také) pomocí digitálních technologií;  
 • při školní práci využívá svěřená digitální zařízení a doporučené postupy;  
 • rozpozná a nahlásí nevhodný obsah, situace či chování v digitálním prostředí;  
 • vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků ke splnění stanovených cílů;  
 • zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy i za pomoci digitálních technologií;  
 • při řešení problému rozpozná potřebu informací; vyhledá je v doporučených zdrojích a ověří jejich spolehlivost v jiných zdrojích;  
 • odliší vlastní a cizí digitální obsah; používá-li cizí digitální obsah, uvede zdroj.  

CO JE K PROJEKTU POTŘEBA  

 • zařízení, na kterém lze zhlédnout ukázku Zpráviček z ČT D, např. interaktivní tabule  
 • tablet nebo jiné digitální zařízení, na kterém lze pořizovat videozáznam  
 • PC, na kterém lze upravit videonahrávku a zvuk (může vlastnit jen učitel)  
 • příjemné prostředí, které si s žáky pro natáčení vytvoříte   
 • přístup k internetu  

CO BY MĚLI ŽÁCI UŽ UMĚT?  

 • spustit tablet a pracovat s jeho kamerou  
 • sdílet videozáznam (není nutné, může zařídit učitel)  

BLOK 1 – Seznámení s projektem, bezpečnost při práci, GDPR, digitální stopa (2 vyuč. hodiny)  

EVOKACE (10 min)  

 • Brainstorming – Když se řekne zpravodajství, napadá mě… – zkušenosti se zpravodajstvím, druhy zpravodajství  

Žák se seznámí s tématem projektu a ujasní si jeho obsah. 

UVĚDOMĚNÍ (60 min)  

 • Roztřiďte informace na kartičkách do jednotlivých druhů zpravodajství, například: sportovní výkony, vaření, dění ze světa, inzeráty, oznámení ze světa zvířat.   

Diskutujeme o videu: 

 • Upozorňujeme žáky na nutnost písemného souhlasu či podpisu GDPR při sdílení, ukládání nebo poskytování třetím osobám, uvádění zdrojů. 
 •  Pomocí aktivity na téma „co mi je a není milé“  přibližujeme žákům pojmy bezpečí na internetu. Od základních věcí „není mi milé, když mi někdo nadává / strká do mě…“ se dostat až k tomu, co žáky čeká v rámci natáčení, co to obnáší a zda je jim to „příjemné“.  
 • Upozorňujeme na dodržování pravidel slušného chování, u dospělých i trestní odpovědnost při nevhodném chování, které ohrožuje jiné osoby.  
 • Nabídneme žákům možnosti pomoci při zjištění nevhodného chování v online prostoru (viz metodické poznámky).  
 • Diskutujeme o videu   https://www.jaknainternet.cz/page/3651/digitalni-stopa/   

 Rozšíření pro starší žáky:  

Objasníme žákům rozdíl mezi GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a digitální stopou pomocí komiksu v https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=83 

  

Žák se seznamuje s riziky a reflektuje je při využívání technologií  

při spolupráci, komunikaci a sdílení informací, v digitálním prostředí jedná eticky;  

odliší vlastní a cizí digitální obsah; používá-li cizí digitální obsah, uvede zdroj.  

   

REFLEXE (20 min)  

 • Pět minut volného psaní: Na co nezapomenu při sdílení a zveřejňování na internetu? 
 • Shrnutí bloku (shrneme si, co jsme zjistili, a doplňujeme informace v brainstormingu z evokace).  
 • Zjistili jsme, jak se bezpečně chovat při školním projektu Zprávičky.   

  

METODICKÉ POZNÁMKY K 1. BLOKU  

Evokace: Učitel zapisuje brainstorming na tabuli. 

Uvědomění:   

 1. Pro vysvětlení rozdílu mezi digitální stopou a GDPR je vhodné využít odkaz https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=83.  
 1. Je vhodné zjistit souhlasy dětí s natáčením a zveřejněním videa. Vysvětlujeme, že sdílení bez souhlasu není korektní. Než něco žáci sdílí, měli by mít souhlas dotyčných osob.  
 1. Rozšíření pro 4. a 5. ročník – rozlišení bulváru od zpravodajství: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z1WTpe4kkY4D78M9eb7rhlBQgtMuRIpP.   

Reflexe:  

Volné psaní: https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=2907.  

Nabídneme žákům naši pomoc. Rozšíření pro 4. a 5. ročník – při dostatku času můžeme vysvětlit nahlášení nelegálního obsahu pomocí: https://www.stoponline.cz/cs/.   

K rozvoj digitální kompetence směřujeme při diskuzi o rizicích a při využívání digitálních technologií.  

 

BLOK 2 – Informace vs. dezinformace (2 vyučovací hodiny) 

EVOKACE (20 min) 

 • Brainstorming na téma: Jak zjistím, že je informace pravdivá?  
 

UVĚDOMĚNÍ (45 min) 

 • V návaznosti na brainstorming se zamyslíme nad tím, jaké zdroje můžeme k ověření informace využít. 
 • Zadejte žákům úkol: ověřte si informace – sdělte jim několik novinek, v některých záměrně pozměňte informace a nechte je rozhodnout na základě porovnávání s jinými zdroji, co z uvedených aktualit jsou informace a co dezinformace (v mladších ročnících lze ověřovat offline, například v knihách, našimi smysly (chuť, vůně, barva, teplota). 
 • Myšlenková mapa na tabuli na téma: Které informace jsou pro nás zajímavé? Liší se nějak od informací pro rodiče, prarodiče? 
 • Diskuze: Má předpokládaný adresát vliv na obsah pořadu?

Žák při řešení problému rozpozná potřebu informací; vyhledá je v doporučených zdrojích a posoudí jejich vhodnost pro řešení problému. 

REFLEXE (25 min) 

Shrnutí bloku: 

 • Vytvořili jsme myšlenkovou mapu a zjistili jsme, jak můžeme rozpoznat informace a dezinformace. Uvědomili jsme si, jak lehce může dezinformace ovlivnit mnoho lidí, jaké postupy se používají pro zkreslení informace. 
 •  Zamýšleli jsme se nad tím, jaké informace zaujmou naše cílové diváky či posluchače. 
 • Aktivity k reflexi hodiny: Vymysli dezinformaci a přednes ji tak, aby zaujala co nejvíce spolužáků. Diskutujte, kolik spolužáků by ti uvěřilo. Použijeme např. hru „Z vody do vody“. Žáci stojí v jedné linii a ten, kdo uvěří informaci/dezinformaci, vystoupí vpřed.

METODICKÉ POZNÁMKY K 2. BLOKU  

Evokace:  

Uvědomění:  

 • Podklad k ověřování informací: NELEŽ – Postav se za pravdu proti dezinformacím (nelez.cz) Jak si ověřit informace na internetu? - E-Bezpečí (e-bezpeci.cz) 7 tipů, jak poznat fake news a dezinformace (netbox.cz)  
 • Zapojením žáků do diskuze o pravdivosti informací se rozvíjí jejich schopnost porozumět tomu, že je zapotřebí informace ověřovat a jak na to. Žáci tak poznávají technologie jako nástroj pro zefektivnění práce. Pokud mají žáci dobré návrhy, zapisujte je, některé z nich můžete použít, jiné ocenit s tím, že bude možné je využít jindy.  
 • K ověřování informací je vhodné říci, že nejen lidé si informace ověřují. Zvíře si také nejprve čichne a zkontroluje svou potravu. My lidé, když jsme byli ještě malými dětmi, jsme také využívali ke zkoumání svého okolí své smysly (např. jsme všechno „ochutnávali“). Nyní už jsme velcí natolik, že můžeme k ověřování informací využít i digitální technologie. 

Rozvoj digitální kompetence je podporován, když… 

 

 

BLOK 3 – Profese hlasatele (2 vyučovací hodiny) 

EVOKACE (20 min) 

 • Společně zhlédneme online ukázku Zpráviček a hovoříme v kruhu o práci hlasatele. 
 • Všímáme si, jak hlasatel hovoří, jak je oblečený, v jakém je prostředí. 

 

 

UVĚDOMĚNÍ (45 min) 

 • Diskuze: Co je pro práci hlasatele důležité? Dokázali bychom být také hlasateli? 
 • Jak bychom jako hlasatelé měli hovořit? 
 • Kam bychom se měli dívat při natáčení/vysílání zpráv?  
 • Vyzkoušejte si vzájemně natočit video, kde hovoříte nespisovně v souvětích a díváte se mimo objektiv. Vyzkoušejte si na jednoduchém úvodu: „Dobrý den, milí diváci. Dnes je (datum) a vítáme vás ve Zprávičkách.“ Poté si nahrajte správnou verzi videa.  
 • Tvoříme myšlenkovou mapu k profesi hlasatele (lze využít aplikace, například https://www.mentimeter.com/, https://orgpad.com/, nebo pracovat offline – s lístečky). 

Žák při školní práci využívá svěřená digitální zařízení a doporučené postupy při práci na nich. 

 

REFLEXE (25 min) 

 • Vytvořme si pravidla pro profesionalitu natáčení.  
 • Shrnutí bloku: zjistili jsme, co obnáší profese hlasatele, vytvořili jsme myšlenkovou mapu.  

 

METODICKÉ POZNÁMKY K 3. BLOKU  

Evokace:  

 • Doptáváme se žáků, jak na ně hlasatel/ka působil/a, čeho si všimli, co jim připadá důležité v tom, jak se chová a co říká, a zaznamenáváme jejich odpovědi, protože budou sloužit jako dobrý podklad pro další práci. 

Uvědomění:  

Rozvoj digitální kompetence je podporován při diskuzi o digitálním záznamu a projevech hlasatelů. Žáci by měli odhalit, jak navrženou technologii (videokameru, telefon) budou ovládat a jak můžou ovlivnit digitální obsah vlastním projevem. V případě, že tvorbu myšlenkové mapy realizují online, učí se využívat digitální technologie ke spolupráci. 

 

 

BLOK 4 – Společné plánování, tvorba oznámení (2 vyučovací hodiny)  

EVOKACE (10 min) 

 • Shrnutí, rekapitulace. Společně zrekapitulujte výstupy z předchozího bloku.  
 • Diskuze. Je potřeba si natáčení Zpráviček naplánovat? Budeme dnes potřebovat digitální technologie?  

Žák při řešení problémů rozpozná potřebu práce s digitálním zařízením. 

UVĚDOMĚNÍ (75 min) 

 • Žáky rozdělíme do dvojic (50 minut) 

Do každé dvojice rozdáme tablet. 

 • Ve dvojicích žáci sepisují témata, ze kterých následně vybírají. Řeší, co je na nich zajímavého, komu jsou určena. Žáci se domlouvají, co a jak budou sdělovat a prezentovat.  

 

 • Vytvoření časové osy (20 minut) 

   

  Společně si vytvoříme časovou osu celého procesu, tedy celý harmonogram i s rozdělením rolí a odpovědností každého, např. v MS Office Word – vložit – Smart Art – tvorba oznámení, nachystání prostředí, příprava nápovědy, bezpečnost, rozdělení oznámení (režie), nahrávání, reflexe – časovou osu nasdílíme pomocí QR kódu do tabletů ve dvojicích, každá dvojice tak může kontrolovat, zda plní vše podle plánu. 

 

Žáci při školní práci využívají svěřená zařízení a doporučené aplikace; 

 

volí postupy, způsoby a prostředky pro vyhledávání  informací.  

REFLEXE (5 min) 

 • Hodnocení hodiny online pomocí aplikace mentimeter.com, případně jiné. Žáci se připojí pomocí odkazu, QR kódu, každý ze svého telefonu nebo zapůjčeného zařízení (tablet). Možné náměty: 
 • WordCloud: Během minuty zadejte co nejvíce přídavných jmen popisujících tento výukový blok (náročný, zábavný atd.). 

Žák se za pomoci digitálních technologií vyjadřuje ke splnění stanovených cílů. 

METODICKÉ POZNÁMKY K 4. BLOKU  

Uvědomění:  

 • Žáci tvoří ve skupině T-grafy, tj. plusy a mínusy daného sdělení z hlediska oslovení konkrétní skupiny lidí. 
 • Při tvorbě mohou být záměrně smyšlené. S mladšími žáky lze sepsat zpravodajství z dění ve třídě, např. třídní výlet, školní akce. 
 • Vracíme se k práci hlasatele: Umíme sdělit naše oznámení? Není na nás příliš obtížné? K rozmluvení využíváme známé jazykolamy, případná složitá slova nahradíme jinými – opakujeme termín „synonymum“. Žáci se naučí své oznámení sdělit zpaměti. 
 • Žáci rozvíjí svou digitální kompetenci tím, že společně tvoří digitální obsah – časovou osu v MS Office – Word, vyhledávají informaci, kterou chtějí sdělit, a ověřují si její pravdivost v digitálních zdrojích. 

 

 

BLOK 5 – Tvorba prostředí (1 vyučovací hodina) 

EVOKACE (10 min) 

 • Rekapitulace: jednotlivé dvojice prezentují, jakou práci odvedly v minulé hodině.  

 

UVĚDOMĚNÍ (30 min) 

 • Opakování našeho sdělení 
  • Žáci si pamětně osvojují a opakují své oznámení. 
  • Vzájemně si zkusí natočit svou informaci nanečisto. 

 

 • Tvorba prostředí k natáčení videozáznamu – žáci připraví příjemné prostředí, které bude vhodné k pořizování videozáznamu pořadu (zamýšlejí se, co může/nemůže být v pozadí), uvažují nad osvětlením, vzdáleností nahrávacího zařízení a jeho stabilitou. 

 

 • Tvorba kritérií pro úspěšnost videa – diskuze: Jak poznáme dobře zpracované video, např. srozumitelnost a plynulost řeči, poutavý obsah. 

 

Žák uvede, jak mohou digitální technologie pomáhat; 

 

Vytváří a upravují digitální obsah.  

 

REFLEXE (5 min) 

 • Závěrečné hodnocení: Rohy třídy pomyslně očíslujte 1–4 a využijte je jako hodnotící škálu pro závěrečné otázky. Žáci se postaví do rohu dle svého hodnocení, zájemcům je dobré dát prostor pro vysvětlení svého hodnocení.  
  • Jak jsem spokojen/a se svou prací? 
  • Jak jsem se zapojoval do skupinové diskuze / společné práce? 
  • Jak náročné pro mě bylo využití digitálních technologií? 
  • Jak mě dnešní hodina bavila? 
  • Jak hodnotím svůj projev na kameru? 
  • Otázky by měly reflektovat cíle hodiny, ale lze je formulovat i podle aktuálních potřeb – co chceme, aby žáci pomocí hodnotící aktivity nahlédli. 

 

METODICKÉ POZNÁMKY K 5. BLOKU  

Digitální kompetence je rozvíjena tím, že si žáci zkusí natočit nanečisto svůj projev. Získají povědomí o důležitosti využití digitálních technologií pro praktický život. Snadno si vyzkouší naplánovanou činnost a stejně snadno ji můžou opravit, což by bez digitálních technologií bylo obtížnější. 

Při přípravě prostředí pro natáčení se zamyslí nad vhodnými technickými parametry pro vznik videa. 

 

 

BLOK 6 – Nahrávání (2 vyučovací hodiny) 

EVOKACE (20 min) 

 • Společné shrnutí dosavadní práce (můžete žákům promítnout sdílené prostředí). 
 • V kruhu diskutujte o tom, jak mohou digitální technologie pomoci při nahrávání videozáznamu Zpráviček, nezapomeňte na práci hlasatele (nápověda - čtecí zařízení). 
 • Diskutujeme, zda lze zvolit různé technologie a aplikace pro pořízení videozáznamu. Zda je rozdíl mezi videonahrávkou z telefonu, nebo z profesionální kamery. 

 

UVĚDOMĚNÍ 50 min 

 

 • Příprava nápovědy – žáci si připraví nápovědu svého oznámení do tabletů, případně na tabuli za nahrávací digitální zařízení tak, aby mohli přirozeně hledět do kamery a přitom podle potřeby nahlédnout do nápovědy. 
 • Nahrávání oznámení – jednotlivé skupiny (dvojice) se střídají v pozici hlasatelů a techniků. 
 • Uložení videozáznamu, zabezpečení nahrávaného materiálu před zneužitím. Například vodoznakem, uvedením zdrojů nebo následným omezením přístupu ke zveřejněnému videu.   

 

Žák vytváří jednoduchý digitální obsah; 

zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy i za pomoci digitálních technologií; 

 

rozumí významu digitálních technologií pro lidskou společnost; 

 

ukládá informace tak, aby je znovu našel. 

REFLEXE (20 min) 

 • Prezentace výsledků práce – shlédnutí jednotlivých videozáznamů. 

Diskuze: Jak proběhlo natáčení, co se povedlo? Co by šlo udělat lépe? 

 • Reflexe vlastní činnosti v pozici technika i hlasatele – WordCloud na www.mentimeter.com – anonymní. 
 

METODICKÉ POZNÁMKY K 6. BLOKU  

 • Žáci, kteří zrovna svůj projev nenahrávají, reflektují výkon spolužáků a píší si poznámky, které jim mohou pomoci v jejich projevu. 
 • Digitální kompetence je rozvíjena při nahrávání jako praktické ovládání zvolených digitálních technologií a aplikace (nahrávání videa). Mají příležitost, aby si uvědomili význam digitálních technologií pro předávání a získávání informací.  
 

 

BLOK 7 – Práce s videozáznamem – rozšiřující, pro starší žáky (3 vyučovací hodiny) 

EVOKACE (20 min) 

Diskuze – V jakém programu bychom mohli videozáznam zkompletovat? 

 • Lze ve videu upravit, vyčistit zvuk? 
 • Je nutné připravovat titulky k jednotlivým oznámením? Pro koho jsou vhodné? 
 • Jaká bude výsledná grafická podoba pořadu? 

 

UVĚDOMĚNÍ (100 min) 

 • Diskuze o vhodnosti pojmenování jednotlivých nahrávek a jejich formátu. 
 • Střih videozáznamu například v programu DaVinci Resolve.   
 • Tvorba titulků – pro neslyšící, přemýšlení nad velikostí písma, fontu písma, gramatickou správností sdělení. 
 • Úprava zvuku například v programu Audacity. 
 • Grafická podoba pořadu. 

Žák vytváří a upravuje jednoduchý digitální obsah. 

 

REFLEXE (15 min) 

 • Žáci hodnotí např. v mentimeter.com práci s použitými programy – sepisují myšlenky, které je napadají pro jednotlivé programy. 
 • Diskuze: Jak probíhalo upravování videa? Co mě zaujalo? 

 

 

METODICKÉ POZNÁMKY K 7. BLOKU  

 • Program DaVinci Resolve doporučuji využít, protože je zdarma a má široké využití. Vzhledem k tomu, že je v anglickém jazyce, bude vhodné naučit žáky pracovat s aplikací Google překladač – stačí namířit na cizojazyčný text a překladač ho v telefonu přeloží. 
 • Pro DaVinci Resolve doporučuji zhlédnout video tutorial – například https://www.youtube.com/watch?v=s0lX7ue6Jdw&list=PLFQzJLuhMOzq92ZmqVzRkzicNLuMNei6F  
 • Je důležité správně renderovat video tak, aby v něm zůstaly titulky a všechny potřebné zvuky. 
 • Uživatelsky jednodušší, ale ne tak propracovaný je program Movie Maker. 

Digitální kompetence je rozvíjena při práci s vybranou aplikací. Žáci si osvojují dovednosti, které následně mohou využít při práci s podobnými aplikacemi. Při návrhu grafické úpravy, titulků apod. se učí upravovat vytvořený digitální obsah. 

 

 

BLOK 8 – Závěrečné vyhodnocení, sdílení digitálního obsahu (1 vyučovací hodina) 

EVOKACE (10 min) 

Sdílení  

Kde bychom mohli naše zpravodajství zveřejnit? 

 

UVĚDOMĚNÍ (20 min) 

 • Žáci kontrolují, zda mají souhlasy natočených osob pro sdílení natočeného materiálu. 
 • Diskutují o možnostech (výhodách a rizicích) sdílení a viditelnosti obsahu např. na www.youtube.com. Zamýšlejí se, komu a k čemu bude zveřejněný nebo skrytý (soukromý) obsah sloužit. 
 • Pomocí interaktivní tabule (nebo projektoru) nahlížejí, jak učitel ukládá videozáznam na platformu youtube.com – píší popis videa, rozhodují se o zařazení videa do kategorií (zda bude vhodné např. pro děti). 
 • Vybírají titulní obrázek videozáznamu. 
 • Sdílí videozáznam a řeší jeho případnou propagaci na webových stránkách školy (rozšiřující). Zamýšlejí se, k čemu bude případně propagace sloužit. 

Žák uvede, jak mohou digitální technologie pomáhat; 

 

zapojuje se do života školy (také) pomocí digitálních technologií. 

REFLEXE (15 min) 

 • Žáci hodnotí svou dosavadní činnost v projektu. 
 • Žáci hodnotí úspěšnost videa například podle sledovanosti, podle počtu překlepů a jiných technických vad, podle komentářů a zpětné vazby u videa. 
 • Žáci diskutují o možném navazujícím projektu nebo vylepšení pro případné opakování projektu.  
 • Uzavření projektu, ohlédnutí, shrnutí. 

Přínos digitálních technologií  

 • 3 krabice: Co bychom bez digitálních technologií nezvládli / zvládli, ale hůř / kde se bez nich obejdeme. 
 • Žáci mají prostor napsat to na lístečky a vhodit do krabice.  
 • Diskuze nad vhozenými lístečky. 

Časová osa – Umístěte kartičku/kamínek/značku, barevně označte část časové osy k té části projektu, která vás nejvíc bavila / byla nejnáročnější / při které jste se toho nejvíc naučili. 

 

Žák samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost a kdy využije. 

METODICKÉ POZNÁMKY K 8. BLOKU  

 • Uvědomění: nastavení viditelnosti videa na youtube.com lze omezit pouze na neveřejné video. Znamená to, že video lze zhlédnout pouze s odkazem. Běžný uživatel ho ve vyhledávači nenajde. 
 • Digitální kompetence je rozvíjena při diskuzi o sdílení videa (bezpečnost, ochrana osobních údajů, výhody, rizika). Je vhodné, aby žáci došli k závěru, že vytvořená videa nesdílejí jen tak bezúčelně, ale vždy s nějakým záměrem. I neveřejné video může být pro výuku obohacující, žáci si např. můžou uvědomit, co se při jeho natáčení naučili. Můžou ohodnotit (a následně zlepšit) svůj slovní projev a vystupování. Při závěrečné reflexi přínosu digitálních technologií mají příležitost, aby si uvědomili, že jsou činnosti, při nichž se bez digitálních technologií obejdeme, a činnosti, které bez nich realizovat nemůžeme. 

 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Nikola Kudrnáčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků