Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Graf lineární funkce a role koeficientů
Odborný článek

Graf lineární funkce a role koeficientů

Anotace

Žáci v prostředí programu GeoGebra modelují grafy lineárních funkcí, aktivně využívají posuvníky, s jejichž pomocí se grafy dynamicky mění. Na základě experimentování objevují souvislosti koeficientů v předpisu lineární funkce s polohou a sklonem jejího grafu vzhledem k souřadným osám.

Cíl

Žák/Žákyně

 • určí ze zadané tabulky souřadnice bodů grafu funkce a zadá je do příkazového řádku programu,
 • intuitivně stanoví předpis funkce zadané tabulkou,
 • vytvoří dynamický počítačový model se dvěma proměnlivými parametry,
 • využívá nástroj programu, kterým proloží dvěma body přímku,
 • aktivně používá nástroj programu Vztah mezi objekty k ověření hypotézy o polohových vztazích zobrazených geometrických objektů,
 • zobrazí v nákresně posuvník, podle potřeby změní jeho rozsah a krokování,
 • seznámí se s přímkou jako grafem lineární funkce,
 • využívá svůj dynamický počítačový model k experimentování, objevování a vytváření hypotéz,
 • objeví a zformuluje souvislost hodnot koeficientů s vlastnostmi grafu lineární funkce.

Základní údaje

 • Typ materiálu: pracovní list
 • Škola: základní (2. stupeň), gymnázium, střední škola
 • Věk žáků: 14-16 let
 • Metody: samostatná nebo frontální práce, modelování, objevování
 • Vzdělávací obor: matematika a její aplikace
 • Tématický okruh: závislosti, práce s grafy
 • Časová dotace: 
  • Výuka: 30-45 minut
  • Příprava: 0

Očekávané výstupy

 • odhad předpisu zadané lineární závislosti proměnných,
 • aktivní využívání ověřovacího nástroje programu Vztah mezi objekty k potvrzení či vyvrácení hypotéz,
 • aktivní práce s posuvníky,
 • vytvoření správného dynamického modelu grafu lineární funkce se dvěma posuvníky,
 • na základě modelování objevení souvislostí hodnot koeficientů s polohou a sklonem přímky v souřadném systému

Pomůcky, hardware, software

 • Učitel: PC s připojením na internet nebo s aplikací GeoGebra, dataprojektor
 • Žák: PC, notebook nebo tablet s připojením na internet nebo s aplikací GeoGebra

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Oborové
  • znalost práce se souřadnicemi bodů
  • porozumění funkční závislosti proměnných a jejímu grafickému znázornění
  • určenost přímky dvěma různými body, vzájemná poloha přímek v rovině
 • Digitální 
  • základní orientace v programu GeoGebra (nákresna, algebraické okno, příkazový řádek, ikony s nabídkou příkazů)

Přínos využití digitálních technologií

Ukázka praktického využití ICT pro grafické znázornění, iniciaci a ověřování hypotéz, pro vytvoření vlastního dynamického počítačového modelu grafu lineární funkce a jeho využití k objevování souvislostí hodnot koeficientů a vlastností grafu lineární funkce.

Metodická poznámka

Předpokládejme, že žáci zatím neznají pojem lineární funkce. V materiálu pro zjednodušení celé situace uvažujeme konstantní funkci jako speciální případ lineární funkce.

Na konci každé úlohy by měla být provedena společná kontrola a formulace závěru.

Popis vzdělávací aktivity

Materiál obsahuje dvě úlohy, každý žák pracuje na svém PC nebo tabletu (v nouzi lze použít i mobilní telefon). Způsob samostatné nebo frontální práce volíme podle úrovně dovedností žáků pracovat s programem GeoGebra a jeho používanými nástroji.

Zdroje

https://www.geogebra.org/

Úloha 1 

Funkce \[ y=f(x) \] je dána tabulkou: 

\[ x \] \[ -4 \] \[ -2 \] \[ -1 \] \[ 0 \] \[ 1 \] \[ 3 \]
\[ f(x) \] \[ -12 \] \[ -6 \] \[ -3 \] \[ 0 \] \[ 3 \] \[ 9 \]
 1. Odhadněte předpis této funkční závislosti.
 2. Otevřete program GeoGebra Klasik a do příkazového řádku zadejte postupně souřadnice všech bodů z tabulky (z důvodu jednotného značení bodů dodržte pořadí v tabulce). Využívejte efektivní zápis, např. (-4, -12).
 3. Co si myslíte o poloze zobrazených bodů?
 4. Pomocí nástroje Přímka proložte vybranými dvěma body (např. A, B) přímku, označí se \[ f \].
 5. Zdá se, že všechny zobrazené body leží na přímce \[ f \]. Ověřte tuto hypotézu užitím nástroje Vztah mezi objekty (4. ikona zprava) – nejdříve klikněte na bod a poté na přímku.  V novém okně vám počítač odpoví (obrázek 1).
Ověření polohy bodu na přímce
1. Ověření polohy bodu na přímce
Autor díla: Hana Mahnelová

    6. Prověřte všechny zbývající body.
    7. V příkazovém řádku vidíme rovnici přímky. Porovnejte ji s vaším odhadovaným předpisem zadané funkce.
    8. Sestrojili jste graf a našli předpis jedné, tzv. lineární, funkce.

 

Řešení

Jedná se o závislost \[ y=3x \].

Úloha 2

Lineární funkcí nazveme každou funkci, která má předpis \[ y=ax+b \], kde čísla\[ a, b \] nazýváme koeficienty. Víme, že grafem je přímka. Vytvořte dynamický model grafu této funkce a  zkoumejte vliv koeficientů na polohu přímky v souřadném systému. Využijte nástroj posuvník (druhá ikona zprava) a vyzkoušejte změnu nastavení jeho rozsahu i krokování.

 1. Začneme zobrazením dvou číselných posuvníků \[ a, b \].
 2. Pohybem ovládacího bodu posuvníku nastavíme libovolné hodnoty čísel \[ a, b \].
 3. Do příkazového řádku zapíšeme předpis funkce \[ y=ax+b \].
 4. Měníme hodnoty posuvníků a zkoumáme změny polohy přímky, obr. 2.
 5. Zformulujte, co jste pomocí dynamického modelu zjistili.
Zobrazení posuvníků
2. Zobrazení posuvníků
Autor díla: Hana Mahnelová

 

Řešení

Když platí 

\[ a<0\Rightarrow \]přímka „klesá“

\[ a=0\Rightarrow \]přímka je rovnoběžná s osou \[ x \]

\[ a>0\Rightarrow \]přímka „roste“

\[ b=0\Rightarrow \]přímka prochází počátkem soustavy souřadnic

Reflexe

První úlohu žáci mohou řešit samostatně. Druhou je lepší realizovat společně.

Vše podstatné žáci sami objeví. Je vhodné položit také otázku: „Za jakých podmínek přímka, jakožto graf lineární funkce, bude rovnoběžná s osou \[ y \]?“ Šikovní žáci správně odpoví, že nikdy. Ti nejlepší pak také zdůvodní, že už by se nejednalo o graf funkce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí