Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Analýza dat statistického šetření s podporou programu MS Excel
Odborný článek

Analýza dat statistického šetření s podporou programu MS Excel

19. 7. 2023 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Anotace

Aktivita je zaměřena na efektivní využití vybraných nástrojů tabulkového procesoru MS Excel při zpracování dat statistického šetření a na slovní analýzu zjištěných výsledků.

Cíl

Žák/Žákyně

 • vhodně uspořádá užitím nástrojů programu soubor statistických dat podle potřeby,
 • efektivně využívá definované statistické funkce Excelu (COUNTIF s podmínkou, PRUMER, QUARTIL.EXE),
 • vloží doplněk programu Popisná statistika a využije ho k získání celkového statistického přehledu,
 • ve spolupráci se spolužáky analyzuje a formuluje zjištěné informace a hypotézy.

Časová dotace

 • Výuka: 1 vyučovací hodina
 • Příprava: několik desítek minut podle rozsahu souboru

Pomůcky, hardware a software

 • Učitel: počítač, dataprojektor, MS Excel (Windows 10, MS 365), připravený soubor s daty
 • Žák/Žákyně: počítač, MS Excel (Windows 10, MS 365)

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • znalost významu statistických charakteristik polohy (průměr, modus, medián, kvantily – kvartil)
 • základní ovládání programu MS Excel (kopírování dat, formátování tabulky, volba stylu se záhlavím)
 • výběr řazení hodnot z nabídky v záhlaví sloupce
 • vyhledání nadefinovaných statistických funkcí

Přínos využití digitálních technologií

Ukázka rychlého a efektivního využití vybraných možností programu MS Excel ke zjištění statistických hodnot umožní soustředit se více na vlastní analýzu těchto výsledků, vyslovení hypotéz a interpretaci zjištěných informací.

Metodická poznámka

Učitel ve spolupráci se žáky předem provede bleskový průzkum vybrané charakteristiky. Rychlý způsob je nechat kolovat ve třídě papír s tabulkou, lze ovšem využít také např. Google formulář. Převedení zjištěných dat do Excelu zabere několik desítek minut (podle množství zjištěných dat a rozsahu souboru).

Vhodné je aktivitu zařadit do půlené hodiny.

Předpokládáme, že každý žák obdrží v písemné podobě zadání úlohy a úkoly. Asi polovinu času pracuje každý sám na PC, poté se žáci sesednou max. ve trojici k jednomu PC a pracují 10 minut na slovní analýze společně. Jeden zaznamenává odpovědi na papír. Posledních deset minut je vyhrazeno na ústní interpretaci.

Forma práce s Excelem na úvodní části úkolu závisí na úrovni uživatelů ovládat program MS Excel. 

Popis materiálu (vzdělávací aktivity)

Digitální prostředek rychle a přesně spočítá statistické hodnoty. Z nich je třeba analyzovat zjištěné informace, srozumitelně přetlumočit a vyslovit odpovídající závěry a hypotézy. Aktivita využívá možnosti programu MS Excel se záměrem většího důrazu na analýzu a interpretaci poskytnutých informací.

Úloha

Ve škole v jedné třídě druhého, třetího a čtvrtého ročníku proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na průzkum věku a tělesné výšky respondentů s odlišením pohlaví. Získaná data jsou zaznamenána podle ročníku na třech listech programu MS Excel (obr. 1). Vaším úkolem bude celkově zanalyzovat zjištěná data.

1. Ukázka souboru pro žáky
Autor díla: Hana Mahnelová
Úkoly pro žáky:
 1. Vytvořte na novém listě dvě oddělené souhrnné tabulky s daty pro dívky (dále D) a pro chlapce (dále CH) bez ohledu na ročník.
 2. Užitím nástrojů programu zjistěte a do listu zaznamenejte:
  1. nejnižší a nejvyšší věk D a CH,
  2. počet plnoletých D a CH,
  3. nejmenší a největší výšku D a CH,
  4. průměrnou tělesnou výšku D a CH,
  5. hodnotu prvního a třetího kvartilu výšky pro D a CH.
 3. Zobrazte celkovou popisnou charakteristiku číselných dat každé tabulky. (Nutno vložit příslušné doplňky programu; cesta: Soubor – Další – Možnosti – Doplňky – Analytické nástroje – OK). Karta Data – Analýza dat – Popisná statistika – OK – Celkový přehled, a vyberte vstupní a výstupní oblast.
 4. Zjistěte četnosti a relativní četnosti nejčastěji se vyskytující hodnoty výšky děvčat, chlapců.
 5. Sestrojte bodové grafy tělesných výšek (pro D a CH) a pojmenujte je.
 6. Stručně zapište analýzu zjištěných informací.

 

Řešení úlohy a stručný návod pro učitele

1. Využití kopírování, formátování tabulky, volba stylu se záhlavím.

2. Ukázka správného formátování
Autor díla: Hana Mahnelová

 

2. 

 1. Využití řazení hodnot z nabídky v ikoně záhlaví příslušného sloupce.
 2. Využití statistického vzorce COUNTIF s podmínkou „>=18“.
 3. Viz a.
 4. Využití statistického vzorce PRUMER.
 5. Využití statistické funkce QUARTIL.EXC, kvartil 1.

3. Nutno vložit příslušné doplňky programu; cesta: Soubor – Další – Možnosti – Doplňky – Analytické nástroje – OK; poté: Karta Data – Analýza dat – Popisná statistika – OK – Celkový přehled a vybereme vstupní a výstupní oblast.

4. Využití vzorce COUNTIF pro hodnotu 170 (zjištěno z tabulky popisné statistiky), pro relativní četnost definování vlastního vzorce s odkazem na buňky s potřebnými znaky.

3. Ukázka statistických výsledků z Excelu
Autor díla: Hana Mahnelová

5. Užití nástroje Vložit graf, volba bodový. Kliknutím na pole Název grafu umožníme přepis pojmenování.

4. Ukázka grafických znázornění
Autor díla: Hana Mahnelová


6. Ukázka analýzy zpracovaných výsledků:

Neplatí, že nejstarší D (CH) má nejvyšší výšku, stejně tak neplatí, že nejmladší D (CH) je nejmenší. Nejmladší D dosahuje věku 16 let, nejmenší dívka měří 154 cm, ale je jí 17 let. Nejmenší CH měří 165 cm a je mu 17 let, nejmladšímu je 16 let a měří 180 cm.

Plnoletých dívek je téměř 2,5krát více než plnoletých chlapců.

U výšek dívek je modus i medián 170 cm, průměrná (střední) hodnota se liší přibližně o 1 cm, aritmetický průměr lze považovat s jistou malou chybou za relevantní. Nejčastější hodnota tělesné výšky u dívek je 170 cm, tuto dosahuje asi 15 % všech děvčat.

U výšek chlapců se modus a medián liší o 4 cm, což je výrazný rozdíl, průměrná výška je asi o 1 cm menší než medián. Lze usoudit, že v datech pravděpodobně existuje nějaký výrazný „skok“. Což dokládá také graf. Modus je 179 cm, této výšky dosahují přibližně 2 % chlapců.

Z kvartilových hodnot vyplývá, že 25 % D dosahuje výšky menší než 165 cm a ¾ D jsou menší než 173 cm. V případě chlapců jich ¼ má výšku menší než téměř 179 cm a 75 % dosahuje výšky menší než přibližně 186 cm.

Můžeme zobecnit, že s rostoucím věkem mezi 16.–21. rokem nezávisle na pohlaví se výška jedinců zvyšuje.

Reflexe

Ve třídě jen mírně pokročilých uživatelů programu je z časových důvodů lepší vynechat body 4, 5.

Vyzkoušeli jsme i frontální výuku s uživateli MS Excelu – začátečníky, ovšem pouze s využitím doplňku Popisné statistiky (z úkolu jen body 3 a 6). Je důležité, aby interpretace výsledků skupinové práce proběhla přímo v hodině.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;