Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Životopis, motivační dopis a motivační video
Odborný článek

Životopis, motivační dopis a motivační video

Anotace

Výuková aktivita je součástí slohové a komunikační výchovy a zabývá se administrativním funkčním stylem. Díky aktivitě se žáci seznámí s obsahem a strukturou životopisu a motivačního dopisu a naučí se oba útvary napsat v souladu s jazykovými a typografickými pravidly.

Cíl

Žák:

si osvojí zásady psaní elektronického životopisu a motivačního dopisu / natáčení motivačního videa;

napíše vlastní životopis a motivační dopis se srozumitelnou strukturou v souladu s jazykovými a typografickými pravidly;

umí využít internetové zdroje k vytvoření životopisu a motivačního dopisu;

natočí motivační video podle předem vytvořené struktury.

Časová dotace

2× 45 min.

Integrace s dalšími vzdělávacími obory

 • Informatika
 • Ekonomické vzdělávání
 • Společenskovědní vzdělávání

Poznámka z pohledu rozvoje digitálních kompetencí

V současnosti probíhá veškerá komunikace ohledně pracovních nabídek elektronicky. Žáci si musí osvojit nejen stylistická a pravopisná, ale i typografická pravidla psaní úřední dokumentace.

Životopis (CV = curriculum vitae)

1. Evokace

Možné otázky na úvod pro celou třídu:

K čemu slouží životopis? Pokud už jste někdy použili svůj životopis, k jakému účelu to bylo?

Úkol pro práci ve dvojici:

Prohlédněte si vzorový životopis (v příloze) a opravte, co považujete za chybné nebo nevhodné.

Učitel s celou třídou diskutuje o tom, co patří/nepatří do životopisu, žáci své názory podpoří argumentací.

Řešení:

Patří: osobní údaje; fotografie (může být, někteří zaměstnavatelé ji vyžadují); vzdělání; pracovní zkušenosti;  schopnosti a dovednosti; zájmy (zejména pokud souvisejí s pracovní pozicí); reference; dobrovolnická činnost.

Nepatří: nepravdivé údaje; pravopisné chyby a překlepy; soukromé údaje o své osobě a rodině (náboženské vyznání, zdravotní stav, rodinný poměr apod.); nevhodná soukromá fotografie; výčet vlastností; dlouhé popisné pasáže.

2. Uvědomění

Učitel ukáže žákům vzorový životopis a projde s nimi všechny položky.

Životopis musí být napsán pravopisně správně a v souladu s typografickými pravidly. Vzdělání a praxi řadíme od nejnovější po nejstarší.

Typografická pravidla při psaní životopisu:

 • zvolit jednotné písmo pro celý dokument,
 • mezera patří za interpunkční znaménka, ne před ně,
 • rozlišit spojovník (-) a pomlčku (‒). Nikdy nepsat mínus (-),
 • rok ve smyslu od‒do: 2020‒2023 se píše s pomlčkou a bez mezer,
 • pozor na velká a malá písmena v názvech škol, institucí.

Úkol pro individuální práci:

Najděte na internetu inzerát vaší vysněné pracovní pozice a napište do šablony svůj životopis (šablonu lze použít na internetu zdarma). Životopis posíláme kontaktní osobě uvedené v inzerátu spolu s motivačním dopisem. Vy zašlete svůj životopis učiteli ke kontrole.

Při psaní vlastního životopisu žáci mohou využít Internetovou jazykovou příručku a další elektronické jazykové příručky: SSJČ, Akademický slovník současné češtiny, Slovník cizích slov apod.

Motivační dopis / motivační video

1. Evokace

Možné otázky na úvod pro celou třídu:

Jaký je účel motivačního dopisu? Není to přežitek? Proč bychom jej měli psát? Považujete za efektivnější motivační dopis, nebo video?

Úkol pro práci ve skupině:

Odpovězte si na otázky a poté vytvořte desatero pravidel pro psaní motivačního dopisu. Vymyslíte ještě další pravidlo?

 • Dopis psát na počítači / v ruce?
 • Popsat výstižně a stručně / popsat detailně každou pracovní zkušenost a dovednost?
 • Uvést/neuvést platovou představu?
 • Uvést/neuvést, v čem jsem opravdu dobrý/á?
 • Kopírovat/nekopírovat dopis z internetu? Proč?
 • Kopírovat/nekopírovat některé údaje z inzerátu? Proč?
 • Vymýšlet si / nevymýšlet si lepší vzdělání, praxi apod.? Proč?
 • Používat/nepoužívat k více odpovědím na inzeráty stále stejný motivační dopis? Proč?
 • Jak prokázat orientaci v oboru?
 • Jak prokázat znalost společnosti, v níž chci pracovat?

Kontrolu můžeme provést zhlédnutím videa.

2. Uvědomění

Motivační dopis s životopisem vkládáme do příloh emailu. Motivační dopis je naší důležitou vizitkou, proto dbáme, aby žáci dopis napsali obsahově, gramaticky a pravopisně správně.

Úkol pro práci ve skupině:

Podle vzorového dopisu vytvořte obecnou strukturu motivačního dopisu. Obsah každého odstavce výstižně charakterizujte.

Řešení:

 1. oslovení adresáta
 2. první odstavec ‒ uvedeme, o kterou pozici se ucházíme a kde jsme se o nabídce dozvěděli
 3. druhý odstavec ‒ objasníme motivaci vykonávat nabízenou pozici a uvedeme dovednosti a schopnosti, které korespondují s nabízenou pozicí a prokazují orientaci v oboru
 4. třetí odstavec ‒ nejdůležitější část dopisu, zde zdůrazníme, proč bychom měli pozici získat právě my, vyzdvihneme praxi (i neobvyklou), brigádu apod. a uvedeme, co jsme se během dosavadní praxe naučili. V některých bodech se lze odvolávat na životopis. Zde je vhodné zmínit i reference předchozích zaměstnavatelů nebo mistra odborného výcviku / praxe.
 5. zdvořilostní závěr dopisu ‒ uvedeme, že máme zájem o další krok ve výběrovém řízení a jakým způsobem nás má zaměstnavatel kontaktovat. Pozdrav. Podpis.

Úkol pro individuální práci:

Napište vlastní motivační dopis k inzerátu, ke kterému jste psali životopis. K dopisu přiložte svůj životopis a pošlete učiteli ke kontrole.

Při psaní vlastního motivačního dopisu žáci mohou využít Internetovou jazykovou příručku a další elektronické jazykové příručky: SSJČ, Akademický slovník současné češtiny, Slovník cizích slov apod.

Motivační video

Někteří zaměstnavatelé upřednostňují motivační video. I v případě, že video není vyžadováno, je příjemným zpestřením, pokud personalista v záplavě dopisů najde video.

Před natáčením je dobré s žáky probrat možná úskalí. Úkol pro dvojice:

Shromážděte tipy, jak se co nejlépe připravit na natáčení motivačního videa. Z tipů vytvořte návod.

Možné řešení:

 • Předem si připravit strukturu projevu a mít ji na očích (tahák).
 • Několikrát si projev zkusit nanečisto.
 • Vybrat si vhodné oblečení, ve kterém se budeme cítit komfortně.
 • Najít si místo natáčení, kde se budeme cítit dobře.
 • Připravit si místo s dobrým světlem.

Úkol pro individuální práci:

 1. Připravte si strukturu svého motivačního videa.
 2. Natočte a sestříhejte maximálně dvouminutové video. Video můžete/nemusíte opatřit titulky s kontaktními údaji.

1. Reflexe

Možné otázky pro celou třídu nebo skupiny:

 • Co nového jste se naučili?
 • Narazili jste na potíže, se kterými jste měli problém si poradit? Jak jste postupovali?
 • Jak jste se cítili při natáčení videa? Co vám šlo/nešlo?
 • Řekněte tři nejdůležitější zásady, kterými se v budoucnu budete řídit při psaní životopisu/motivačního dopisu.
 • V rámci reflexe či opakování můžeme rozdělit jakýkoliv motivační dopis na jednotlivé oddíly (odstavce) a nechat žáky jej sestavit.

Metodické poznámky

 • Tato aktivita navazuje na aktivitu Inzerát na pracovní pozici.
 • Z aktivity lze vybrat jen určité pasáže, případně úlohy modifikovat.

Použitá literatura

Reflexe

Zkušenosti z výuky

Toto téma jsem učila ve 3. roč. učňovských oborů. Žáky bavilo vytvářet si vlastní životopisy, méně je bavilo psát motivační dopis, který je obsáhlejší a náročnější. Některé jejich životopisy jsme si ukázali a žáci (včetně autora) doporučovali, co by napsali jinak, co by se dalo ještě doplnit a jak by životopis celkově vylepšili. Stejný postup jsme uplatnili i u motivačních dopisů, které někteří žáci přečetli nahlas. Nejvíce žáky ale bavilo motivační video, i když přiznávali, že je opravdu náročné je natočit. Sdíleli si tipy na editační aplikace, ale i rady, jak natočit video s co nejlepším výsledkem. V bezpečném klimatu třídy je možné téma motivačních videí pojmout trochu s nadsázkou a zvláště u kreativních žáků ocenit jejich tvůrčí nadání a společně se i zasmát (nikoliv vysmát).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
67.38 kB
PDF
Vzorový životopis

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Adamcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Trh práce.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Personální a sociální kompetence
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady;

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a svět práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC, tablety nebo mobily, připojení k internetu, aplikace na natáčení a stříhání videí, projekční technika