Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > ChatGPT ve školní praxi: nástroj pro učitelskou práci
Odborný článek

ChatGPT ve školní praxi: nástroj pro učitelskou práci

11. 4. 2023 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Michal Černý

Anotace

ChatGPT se stal nesporným fenoménem, který plní stránky novin i veřejnou diskusi. Lze si přečíst texty o tom, jak umělá inteligence bude měnit charakter jednotlivých povolání nebo dílčích lidských činností. Cílem tohoto článku – kterým otevíráme krátký seriál o ChatGPT ve škole – bude nabídnout některé možné směry využití této technologie pro práci učitelů a dalších vzdělavatelů.

V tomto článku bychom se rádi zaměřili na využití této aplikace pro práci učitele jako takovou – nepůjdeme tedy cestou oborových didaktik, ale spíše obecně pedagogickými inspiracemi či postupy. Nemáme přitom ambici popsat všechny možnosti, ale spíše nabídnout učitelům určitou inspiraci, kterou budou moci využít jako první krok k další práci.

Rádi bychom úvodem zmínili zásadní limit, který technologie ChatGPT a obecně jazykový model GPT inherentně obsahují. Jedná se o pravděpodobnostní jazykový generativní model, který je trénován na určitém, byť relativně velkém, souboru dat. To má za následek, že systém je schopen dosahovat v některých oblastech mimořádně přesných a podrobných výsledků, zatímco v jiných si vymýšlí. To znamená, že učitel, který pracuje s touto technologií, by měl mít neustále na paměti, že i když systém vytváří pocit strukturované diskuse a inteligentního dialogu, nemá žádné nástroje pro ověřování informací. Proto je třeba vždy kriticky zkoumat a testovat fakticitu a kvalitu sdělení. Hlavním cílem designu celé aplikace byl od začátku plynulý dialog s respektováním etických zásad v diskusi, takže systém rozhodně nebude podporovat rasismus ani doporučovat návody na výrobu bomby.

ChatGPT

Pečlivější eticko-sociální rozměr bude tématem některého z našich dalších dílů. Nikoli proto, že by nebylo zajímavé s nimi začít nebo o nich hovořit, ale vnímáme jako důležité napřed ukázat reálné možnosti tohoto nástroje a až na základě získané zkušenosti provádět zkušeností vyprofilovanou diskusi.

Slovní hodnocení

Jednou z důležitých činností, které musí provádět každý učitel, je práce se zpětnou vazbou pro studenta. Ve školách se stále udržuje dominantní diskurs sumativního hodnocení, protože ve škole stále připadá vysoký počet žáků na jednoho učitele a učitel má jen omezený čas na to, aby slovní hodnocení vytvářel. Velkou výhodou ChatGPT může být to, že dokáže generovat slovní hodnocení na základě několika jednoduchých parametrů a současně pracovat s jistou variabilitou.

Například:

 • Napiš mi slovní hodnocení pro žáka v matematice – chlapec jménem Tomáš, 15 let, umí dobře upravovat výrazy, je pečlivý, ale vždy si vybírá lehčí příklady. Potřeboval by podpořit v odvaze zkoušet věci mimo svoji komfortní zónu.

Odpověď č. 1:

Tomáši, v matematice jsi skvělý! Je vidět, že umíš dobře upravovat výrazy a práci děláš s velkou pečlivostí. Nicméně, možná si vždy volíš příklady, které jsou pro tebe jednodušší, než by mohly být. To může naznačovat, že máš občas strach z neúspěchu nebo sebevědomí v různých situacích. Chci ti tedy říct, že je důležité vyjít ze své komfortní zóny a zkoušet i ty náročnější úlohy. Věřím, že dokážeš řešit složitější problémy a můžeš se tím ještě více rozvíjet. Celkově, jsi velmi dobrý a pečlivý žák s velkým potenciálem v matematice.

Odpověď č. 2:

Ahoj Tomáši,

chtěl bych ti dát zpětnou vazbu ohledně tvých matematických schopností. Vidím, že umíš dobře upravovat výrazy a pracovat s matematickými operacemi. Nicméně si všímám, že často volíš lehčí příklady a vyhýbáš se těm složitějším. To by mohlo být způsobeno nedostatkem sebevědomí nebo strachem z neúspěchu. Chtěl bych tě proto povzbudit a podpořit v odvaze zkoušet věci mimo svoji komfortní zónu. Věřím totiž, že máš obrovský potenciál a že dokážeš řešit i ty nejtěžší matematické úlohy.

Celkově bych chtěl říci, že jsi dobrý a pečlivý žák s velkým matematickým talentem. Pokud budeš pokračovat v rozvíjení svých schopností a překonávat své obavy, máš před sebou skvělou budoucnost v oblasti matematiky.

Držím ti palce!

Na obou odpovědí je vidět, že se algoritmus snaží držet zadání a současně proměňuje formu a styl sdělení. Taková zpětná vazba nezabere v podstatě více času než sumativní hodnocení a může být pro žáky velice praktická. Časově náročnější je snad jen formulování prvního vstupu a pak stačí jen měnit parametry. Pro běžné slovní hodnocení volba takového přístupu stačí, u obsáhlejších je samozřejmě podstatné jednotlivé části kombinovat nebo doplňovat. Současně je zřejmé, že učitel by si měl být vědom toho, jakým se prezentuje komunikačním stylem, a volit prostředky, které budou uvěřitelné a přiměřené.

Nezastupitelná je role pedagoga v diagnostice (výběr toho, z čeho se má hodnocení psát), v rovině důvěryhodnosti (učitel je pod výsledkem podepsaný) a kontroly (učitel ověřuje, zda obsah odpovídá jím konstruované realitě).

Současně u slovního hodnocení často narážíme na to, že volba synonym nebo stylizace je problematickým bodem celé práce, což je přesně to, v čem může být ChatGPT užitečný a praktický – pracuje s širokou a dobře strukturovanou slovní zásobou, která může učinit tuto běžně časově náročnou formu hodnocení podstatně přístupnější a frekventovanější, bez nějakých specifických nároků na učitele. Mimo evidence několika parametrů u každého žáka, které následně proměňuje.

Příprava na hodiny

K tématu učitelské přípravy bylo řečeno mnohé. Obecně se o českém pedeutologickém konceptu stále soudí, že klademe velký důraz na obsahovou stránku učiva (učitel je odborník) a menší na schopnost didaktické transformace, a především práce s žákem a třídou (pedagogicko-psychologické kompetence). ChatGPT v tomto ohledu může být velice praktickým nástrojem, který pomůže učiteli při volbě didaktických prostředků nebo forem vysvětlování.

Například:

 • Jaký bys navrhl experiment pro žáky v 6. třídě na měření teploty?

Odpověď č. 1:

Pro experiment na měření teploty pro žáky 6. třídy bych navrhl následující postup:

 • Potřebujeme teploměr, termosku s horkou vodou, termosku s ledovou vodou a led.
 • Nejprve si žáci zaznamenají teplotu místnosti pomocí teploměru.
 • Poté naplníme jednu termosku horkou vodou a druhou termosku ledovou vodou.
 • Žáci vloží teploměr do jedné termosky a zaznamenají teplotu. Poté vloží stejný teploměr do druhé termosky a zaznamenají teplotu.
 • Nakonec si žáci vezmou kus ledu a zaznamenají jeho teplotu.

Na závěr porovnáme naměřené hodnoty teplot a diskutujeme o tom, jak jsou vzájemně související. Můžeme například diskutovat o tom, jak se teplota mění v závislosti na množství tepla a jak jsou spojeny teploty různých látek.

Tento experiment pomůže žákům lépe pochopit koncept teploty a získat zkušenosti s měřením teploty pomocí teploměru. Žáci se také naučí pracovat s různými materiály a srovnávat jejich teploty.

Tento příklad je zajímavý modelově – učitel může využít jak navržený postup (byť měření teploty ledu není u běžného lihového teploměru triviální záležitostí), ale spíše získá první nápad na to, jakým směrem může experiment směřovat. Je na něm, zda změní termosku s ledem na nádobu s pískem nebo něčím zcela odlišným. Cílem ChatGPT v této rovině je především odstranit blok v kreativitě – „nic mne nenapadá“ či „nic nemám připraveného a musím jít brzy učit“. Současně je zcela zřejmé, že i zde bude role učitele zcela zásadní v rovině přípravy experimentu, motivace nebo diskuse o výsledcích a případných problémech.

Podobně lze ChatGPT využít také pro hledání vhodných forem, což opět neznamená, že by učitel měl vždy využít první příklad, který mu aplikace vrátí, ale může využít konkrétní formulaci nebo třeba příklad, se kterým algoritmus pracuje, dle potřeby své vlastní třídy.

Dotaz:

 • Jak bys žákovi 6. třídy vysvětlil, co je to rychlost.

Odpověď:

Rychlost můžeme chápat jako míru, jak rychle se něco pohybuje. Když se něco pohybuje rychleji, říkáme, že má větší rychlost. Naopak, když se něco pohybuje pomaleji, říkáme, že má menší rychlost.

Rychlost můžeme měřit v různých jednotkách, například kilometrech za hodinu, metrech za sekundu nebo mílích za hodinu. Když například jedeme autem po silnici, můžeme zjistit, jak rychle se pohybujeme, pokud použijeme rychloměr.

Je důležité si uvědomit, že rychlost není to samé jako vzdálenost. Rychlost nám říká, jak rychle se něco pohybuje, zatímco vzdálenost nám říká, jak daleko se něco nachází.

Ještě jedna důležitá věc je, že rychlost může být konstantní nebo se může měnit. Pokud se rychlost nemění, říkáme, že je konstantní. Pokud se rychlost mění, musíme brát v úvahu, jak rychle se mění a jakým směrem. To může být důležité například při řešení fyzikálních úloh, kde musíme vypočítat, jak rychle se něco pohybuje v závislosti na čase a dalších faktorech.

ChatGPT

Tato odpověď nebude pro žáka 6. třídy pravděpodobně úplně přínosná, neboť je hodně komplikovaná a komplexní. Ale velice jednoduše učitele upozorní, že u tématu má hovořit o jednotkách, že rychlost a vzdálenost jsou propojené pojmy, které mohou vést na počátku k miskoncepcím, a že musíme nějak reflektovat to, že rychlost je vektorová veličina. Konkrétní provedení výkladu zde ale už záleží plně na učiteli.

Tvorba zadání a příkladů

Jednou z důležitých činností učitele je tvorba různých testových zadání a příkladů, se kterými mají žáci pracovat. Například generování příkladů na malou násobilku, dělení beze zbytku atp. jsou činnosti, se kterými může učitel ve vztahu k ChatGPT pracovat zcela rutinně. Opět přitom platí, že klíčem ke smysluplnosti učitelské práce je kombinace dvou faktorů – dobré diagnostiky, kterou se rozhoduje, kterému žákovy zadá jaký úkol a proč (i s ohledem na evidence based přístup), i na šikovnost zadání, se kterým se pracuje.

Zde nebudeme uvádět ukázky výstupů, protože jsou evidentní. Typickými jednoduchými vstupy jsou:

Dotaz:

 • Napiš mi 20 příkladů na násobení a dělení bez zbytku do sta.
 • Napiš mi tři jednoduché příklady na výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu pro žáky 7. třídy.
 • Napiš mi deset nejdůležitějších jmen z druhé světové války.

Z příkladů je evidentní, že nemusí jít jen o příklady početní, ale lze si tímto nástrojem dobře pomoci u tvorby znalostní testů téměř libovolného druhu. Klíčová je opět verifikace ze strany učitele – zde většinou zaměřená nikoli na faktickou správnost, ale spíše na sledování reprezentativnosti výsledků a jejich vztah k probírané látce.

Opět platí, že cílem není v ChatGPT vytvořit kompletní test, včetně odpovědí a vypracovaných postupů, ale spíše se inspirovat a případně rozšířit vlastní banky otázek či náhledů na určitou problematiku. A to především s ohledem na to, že testované znalosti jsou snadno zjistitelné pomocí ChatGPT – v případě jejich testování studenty je třeba pečlivě promýšlet, jaké edukační cíle s nimi sledujeme.

Stylistika

Jednou ze silných stránek ChatGPT modelů je práce se stylistikou – v ní se s věcným obsahem pracuje jen relativně málo, takže může využít své síly v podobě dobrých modelů na úpravu stylistiky. Dokáže text opravit běžně jak stylisticky, tak také pracovat s jeho snadným přechodem do jiných žánrů nebo pro potřeby jiných cílových skupin. Pokud tak učitel má pocit, že píše zadání příliš odborně, anebo ho naopak chce vylepšit, nejde o složité zadání.

Dotaz:

 • Oprav mi stylistiku v textu: "Úvodem bychom rádi zmínili zásadní limit, který technologie ChatGPT a obecně jazykový model GPT v sobě inherentně obsahuje. Jde o pravděpodobnostní jazykový generativní model, který je trénovaný na určitém (byť relativně velkém) souboru dat. Důsledkem je, že systém je schopen dosahovat v některých oblastech mimořádně přesných a podrobných výsledků a v některých jiných si zcela „vymýšlí“. To znamená, že učitel při práci s touto technologií je třeba mít neustále na paměti, že přestože vytváří pocit strukturované diskuse a inteligentního dialogu, systém nemá žádné nástroje pro ověřování informací. Proto je třeba vždy kriticky zkoumat a testovat, fakticitu a kvalitu sdělení. Hlavním cílem designu celé aplikace byl od začátku plynulý dialog s respektováním etických zásad v diskusi, takže určitě nebude pracovat s podporou rasismu nebo doporučovat návody na výrobu bomby."

Výsledek, který ChatGPT vytvořil, si může laskavý čtenář přečíst v úvodu tohoto textu. Tento příklad znovu jasně dokládá, že cílem ChatGPT není nahradit člověka, ale posloužit mu jako vysoce adaptivní nástroj k tomu, aby vybrané úkoly dokázal dělat lépe a efektivněji. Na uvedeném příkladu je patrné, že dokáže udržet myšlenky a východiska textu, ale současně odstraňuje jazykové nešvary a slabiny. Učitel běžně nemůže s náročnější stylizací zadání nebo vlastních textů pro žáky „ztrácet“ čas a využití ChatGPT může významně pomoci například v tvorbě učebních textů a dalších materiálů.

Tvorba „desater“ a inspirací

ChatGPT dokáže být velice zajímavým zdrojem inspirace (díky svému hodnotově citlivému designu) pro tvorbu různých desater, námětů či souborů pravidel, která se dotýkají práce s hodnotami. Jde o témata, která jsou edukačně i lidsky citlivá, a současně k nim ne vždy má učitel dostatečně připravené podklady nebo představu, jak s nimi pracovat. Tím, že aplikace klade velký důraz na etiku, tak lze pracovat s řadou příkladů, které jsou skutečně zajímavé.

Dotaz:

 • Jak na střední škole pracovat s fenoménem rasové diskriminace. Máš nějaká doporučení pro mne, jako učitele?

Odpověď:

Rasová diskriminace je důležitý a citlivý téma, které by se mělo na středních školách řešit. Zde jsou některá doporučení pro učitele:

 1. Začněte diskuzí. Diskutujte se svými studenty o rasové diskriminaci, o tom, co to je a jak se projevuje. Poskytněte prostor pro otázky a názory studentů.
 2. Vytvořte bezpečný prostor. Vytvořte bezpečné prostředí, kde se studenti mohou otevřeně diskutovat o svých zkušenostech s rasovou diskriminací, aniž by byli odsouzeni.
 3. Využijte různé materiály. Využijte materiály, jako jsou videa, články a knihy, které se věnují tématu rasové diskriminace. Připravte diskuzi na základě těchto materiálů a povzbuzujte studenty, aby se aktivně zapojili.
 4. Vytvořte prostor pro reflexi. Po diskuzi o rasové diskriminaci studenty povzbuzujte k reflexi. Zeptejte se jich, co se dozvěděli a jak se cítí. Umožněte studentům, aby si vzali čas na zamyšlení nad tím, co se během diskuse naučili.
 5. Podporujte diverzitu. Učitelé by měli podporovat diverzitu a vytvářet prostor pro různé perspektivy. Vytvářejte různorodé skupiny a podporujte diskuzi mezi studenty různých kultur.
 6. Využijte zdroje. Oslovte organizace nebo instituce, které se věnují tématu rasové diskriminace a požádejte je o podporu. Tyto organizace mohou poskytnout materiály a přednášky, které mohou pomoci studentům pochopit rasovou diskriminaci a bojovat proti ní.
 7. Buďte příkladem. Učitelé by měli být příkladem a ukázat, že rasová diskriminace je nepřijatelná. Podporujte rovnost a ukazujte studentům, že každý z nich má svou vlastní hodnotu a že se všichni zaslouží respekt.

Všechna tato doporučení by měla být založena na empatii, respektu a otevřené komunikaci. Diskuse o rasové diskriminaci by měla být součástí vzdělávacího procesu na středních školách.

Tento příklad je zajímavý několika body – předně pracuje s relativně velkou šíří přístupů a témat, se kterými může učitel pracovat, a to jak obsahově, tak typologicky. Klíčové přitom je, že úspěch všech jednotlivých kroků, které bude učitel dělat, silně záleží na tom, jakou je sám osobností. Je evidentní, že pokud bude mít sám rasistické postoje, tak soubor takových intervencí nebude příliš efektivní a smysluplný. Podobným způsobem je možné tvořit pravidla chování na hřišti, radit se o výuce konkrétních aspektů hodnotově citlivé výuky atp.

Závěr

Cílem našeho článku nebylo podat nějaký reprezentativní nebo úplný výčet toho, jak mohou učitelé na úrovni obecné didaktiky či metodiky pracovat s ChatGPT, ale spíše poskytnout nějakou základní inspiraci a úvodní prostor pro to, kde začít a jakým způsobem o práci s tímto nástrojem přemýšlet. Článek vznikal na modelu GPT-4, který byl zveřejněn v polovině března 2023 a přinesl oproti předchozí verzi celou řadu výhod a zlepšení.

Věříme, že základní sdělení našeho článku je zřejmé – dobrý učitel se naučí rychle ChatGPT používat k úkolům, které mu ušetří čas a zvýší kvalitu jeho jednotlivých výstupů. Čas, který tímto způsobem získá, může investovat do takových aspektů pedagogické práce, které se algoritmizovat dají jen velice obtížně, jako jsou rozhovory s žáky, motivace, podpora, empatie.

Řadu příkladů v češtině lze nalézt v příručce Průvodce ChatGPT pro učitele – AI dětem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bohumil Havel
27. 4. 2023, 09:03
5 z 5
Výborné, oceňuji poznámku o vymýšlení v oblastech, které ChatGPT moc nezná. Sám jsem při zkoušení dospěl k těmto závěrů. Může být zavádějící a potom je nutná kontrola. Zde se nabízí lidská inteligence :-) a internetové zdroje.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie