Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Schéma laboratorní aparatury
Odborný článek

Schéma laboratorní aparatury

Anotace

Materiál je ukázkou využití jedné z částí specializovaného programu ACD/ChemSketch k přípravě nákresu laboratorní aparatury potřebného například při zpracování laboratorního protokolu.

Cíl

 • Žák ve specializovaném programu vytvoří kvalitní obrázek schématu laboratorní aparatury (včetně popisu všech jejích částí) metody dělení směsí, který dále využije při zpracování laboratorního protokolu.
 • Prověří a upevní si znalost správného pojmenování a vzhledu laboratorních pomůcek.
 • Aplikuje povědomí o vybrané separační metodě jako metodě oddělování specifických složek ze směsi.
 • Využívá obrázky vytvořené v digitálním prostředí k přípravě dalšího elektronického vzdělávacího materiálu.

Základní údaje:

 • Typ materiálu: pracovní list
 • Škola: základní škola, gymnázium, střední škola
 • Věk žáků: 14-16
 • Metody: frontální práce, samostatná práce
 • Vzdělávací obor: chemie
 • Tematický okruh: směsi
 • Časová dotace
  • Výuka: 2 vyučovací hodiny
  • Příprava: 0

Očekávané výstupy    

 • Žák využije z nabídky specializovaného programu vhodné obrázky laboratorních pomůcek a správně z nich sestaví aparaturu.
 • V případě potřeby využije kreslící nástroje programu k tvorbě chybějící části aparatury.
 • Aktivně používá nástroj textového pole, případně jeho ohraničení, a příkaz Seskupit/Oddělit.
 • Obrázky v nákresně umí uložit nejméně ve dvou vybraných formátech.
 • Připraví si schémata aparatur pro další použití.
 • Konečným výstupem je obrázek laboratorní aparatury včetně popisu jednotlivých částí.

Pomůcky, hardware a software

 • Učitel: PC nebo tablet s instalovaným programem ACD/ChemSketch, dataprojektor
 • Žák: PC nebo tablet s instalovaným programem ACD/ChemSketch

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Oborové   
  • správné pojmenování a vizualizace laboratorních pomůcek
  • potřebné laboratorní pomůcky pro sestavení aparatury vybrané metody dělení směsí
 • Digitální dovednosti
  • základní orientace v prostředí programu ACD/ChemSketch (přepínání oken pro práci se strukturami a pro kreslení, nalezení a správný výběr nabídky šablon, přenesení šablony na plochu nákresny, kreslení v části Draw)
  • aktivní práce s příkazem Seskupit/Oddělit
  • využití textového pole a jeho ohraničení
  • zkopírování výsledného obrázku a uložení

Přínos využití digitálních technologií

 • Přesné obrázky jednotlivých laboratorních pomůcek, které lze jednoduchým způsobem spojit tak, aby do sebe zapadly při zachování kvalitního estetického vzhledu. Takto připravené aparatury lze vkládat např. do textových editorů a dále upravovat jako obrázky.

Metodická poznámka

Užití tohoto PL má smysl pouze v případě individuální práce žáka s digitálním zařízením. Free software je pouze pro 64-bitové systémy Windows. Více informací na webových stránkách www.acdlabs.com/resources/free-chemistry-software-apps/chemsketch-freeware/. Pro fungování programu v prostředí Mac nebo Mac OS je potřeba instalovat do zařízení virtuální počítač. Více na www.acdlabs.com/technical-support/faq/. Žáci pracují ve specializovaném a volně dostupném programu, jehož aplikaci je nutné do zařízení stáhnout. Naučí se ovládat základní nástroje, díky kterým využijí obrázky již vytvořených laboratorních aparatur nebo jejich částí, případně nakreslí originál chybějící. Pomocí dalších nástrojů vkládají textová pole s přesnými názvy pomůcek. Jedná se o přípravu části písemné formy zpracování laboratorního protokolu. Vytvořené obrázky můžeme vkládat do textových editorů, stávají se tak např. součástí jeho elektronické podoby. Je možné objekty ukládat i ve formátu programu ACD/ChemSketch a kdykoliv je opakovaně použít nebo upravit. Z pohledu oboru chemie využíváme aktivitu k opakování a upevňování názvů a vizualizací laboratorních pomůcek aplikovaných ve vybraných metodách dělení směsí.

Popis vzdělávací aktivity

Žáci pracují ve specializovaném a volně dostupném programu, jehož aplikaci je nutné do zařízení stáhnout. Naučí se ovládat základní nástroje, díky kterým využijí obrázky již vytvořených laboratorních aparatur nebo jejich částí, případně nakreslí originál chybějící. Pomocí dalších nástrojů vkládají textová pole s přesnými názvy pomůcek. Jedná se o přípravu části písemné formy zpracování laboratorního protokolu. Vytvořené obrázky můžeme vkládat do textových editorů, stávají se tak např. součástí jeho elektronické podoby. Je možné objekty ukládat i ve formátu programu ACD/ChemSketch a kdykoliv je opakovaně použít nebo upravit. Z pohledu oboru chemie využíváme aktivitu k opakování a upevňování názvů a vizualizací laboratorních pomůcek aplikovaných ve vybraných metodách dělení směsí.

Zdroje

Úloha 1. Separační aparatura pro oddělení nemísitelných kapalin

 1. Začneme v režimu Structure. Z nabídek Templates nejvyššího řádku zvolte Template Window. Tak otevřete knihovnu šablon již vytvořených objektů. Pokračujte výběrem Lab Kit a v horní liště okna se vám zobrazí číslo otevřené stránky z celkového počtu, a název celku: 1(7) Basic Kit – znamená, že jste na první straně z celkových sedmi, které nabízejí základní stavební části aparatur (obr. 1). Rozbalením odkryjete další možnou nabídku. Z nabídky Apparatus 1  (obr. 2) vyjměte dvě části potřebné k oddělení směsi dvou nemísitelných kapalin a přeneste je do nákresny. Na potřebný objekt klikněte levým tlačítkem myši, objekt se uchytí na kurzor, zavře se nabídka šablon a stejným kliknutím objekt umístíte do nákresny. Klikem pravého tlačítka myši objekt upevněný ke kurzoru zrušíte.
 2. Označte všechny objekty v nákresně a nástrojem Group (Seskupit/Oddělit) v nabídce druhého řádku horní lišty vytvořte ze dvou částí (obr. 3) jediný objekt. Opakovaně vyzkoušejte tento nástroj např. ke zjištění počtu grafických objektů, ze kterých se aparatura nebo její část skládá.
 3. Přepněte do režimu Structure z nabídky v levém sloupci vyberte Text a kliknutím v nákresně vytvoříte textové pole. Do něj zapíšete název laboratorní pomůcky. Takto pojmenujte dvě základní části aparatury.
 4. Vraťte se do režimu Draw. Text můžete ohraničit některým z grafických objektů a vytvořit tak „bublinu“. Ale aby byl viditelný, je nutné použít nástroj Bring to Front nebo Send to Back, sloužící k přenesení objektu do popředí resp. do pozadí. Text i ohraničení seskupte. Tak s ním můžete pohybovat.
 5. Pomocí grafické čáry vytvořte v nákresně spojnici pomůcky a názvu. Snažte se udržet vodorovný směr (obr. 4).
 6. Hotový produkt v nákresně celý seskupte, označte, zkopírujte a přeneste do textového editoru (obr. 5). Soubor pojmenujte a uložte.

Řešení úlohy

 

Zobrazení nabídky laboratorních komponent
1. Nabídka vytvořených šablon
Zobrazení nabídky jednoduchých aparatur.
2. Nabídka šablony vybraných aparatur
3. Zobrazení dvou objektů
4. Pojmenování částí aparatury

 

Vložení obrázku aparatury do dokumentu Word.
5. Ukázka vložení vytvořené aparatury do editoru Word

 

Úloha 2. Aparatura pro filtraci

Na základě zkušeností z první úlohy vytvořte aparaturu potřebnou pro filtraci včetně popisků. Prohlédněte si nabídku šablon aparatur i jednotlivých kreslených částí. Můžete využít jakýkoliv obrázek, přenést ho do nákresny, nástrojem Group oddělit a využít jen část nabízeného objektu. Např. stojan, ze kterého popsaným způsobem odstraníme baňku a místo ní vložíme nálevku. Pokud v nabídce potřebná laboratorní pomůcka není (např. skleněná tyčinka nebo jednoduchá zkumavka), lze využít nástroje kreslení v prostředí Draw a objekt domalovat. Stejně tak je možné obarvení objektů v nákresně.

Vytvořenou aparaturu zkopírujte a vložte do původního textového dokumentu.

Řešení úlohy

 

Reflexe

Aktivitu je vhodné zařadit mezi dvouhodinové laboratorní cvičení hned v úvodních hodinách. Je důležité následné využití dovedností žáků sestavovat obrázky aparatur při zpracování protokolů realizovaných laboratorních prací. V případě, že žáci už prostředí programu znají a obrázky mají brzy hotové, zbytek vymezeného času můžeme využít např. zadáním dalšího úkolu v prostředí programu (sestavit aparatury dalších laboratorních metod dělení směsí) nebo můžeme v textovém editoru doplnit k vybraným metodám případné teoretické informace včetně uvedení konkrétních příkladů směsí takto oddělitelných. Žáci si tak vytvoří vlastní studijní materiál. Není nutné při první práci s programem využívat barvy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;