Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematická gramotnost v přípravě budoucích učitelů – minikonference odborného panelu
Odborný článek

Matematická gramotnost v přípravě budoucích učitelů – minikonference odborného panelu

14. 12. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Václav Bendl

Anotace

Článek nabízí shrnutí desáté minikonference odborného panelu matematické gramotnosti projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), která se konala 3. listopadu 2021 v Praze a současně online v prostředí ZOOM. Tématem setkání bylo sdílení zkušeností s přípravou budoucích učitelů z pohledu rozvoje matematické gramotnosti. Se svými příspěvky vystoupili zástupci pěti českých univerzit spolu se svými studenty. Účastníkům byla nabídnuta jedinečná možnost se v rámci jedné akce seznámit se zajímavým pojetím koncepce výuky, které tyto instituce pro své studenty nabízejí. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Již tradičně patřilo úvodní slovo organizátorům a vedení projektu Podpora práce učitelů. Tato část měla tentokrát bilanční nádech, protože se jednalo o jubilejní desátou a současně poslední minikonferenci. V listopadu 2021 projekt končí po pěti letech svou činnost. Po přivítání účastníků přítomných v konferenčním sále NPI ČR v Praze a účastníků připojených online představil garant matematické gramotnosti v projektu Václav Bendl základní výstupy a produkty, které mohou posloužit pro rozvoj matematické gramotnosti i při přípravě budoucích učitelů. S výčtem dalších produktů jej doplnil Petr Naske, hlavní manažerem projektu. Výstupy z projektu jsou k nahlédnutí zde.

Prvním vystupujícím dopoledního bloku byli doc. PhDr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s jeho studentkou Lucií Bílkovskou. Pan docent ve svém příspěvku seznámil účastníky se strukturou studia, které nabízí Katedra preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se zaměřil na pojetí matematické gramotnosti, které je uvedeno i v dokumentu Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání (odkaz), a představil, jak jej využívají  ve výuce v konkrétních kurzech. Studentka pátého ročníku Lucie Bílkovská prezentovala závěry své diplomové práce, ve které porovnávala výsledky žáků pátých tříd dle pohlaví a proklamovaného kurikula školy.

Za Univerzitu Hradec Králové vystoupila trojice přednášejících. Nejprve PhDr. Jana Cachová, Ph.D. představila přípravu budoucích učitelů mateřských škol a prvního stupně, kterou zajišťuje místní pedagogická fakulta. Zaměřila se na obsah jednotlivých kurzů a praxí a jejich propojením s dokumentem Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. Se svou diplomovou prací účastníky minikonference seznámila Anna Krátká. Zabývala se finanční gramotností žáků na prvním stupni a ve svém příspěvku nabídla i ukázku pracovních listů k využití do výuky. Studentka Anna Bulušková nastínila hlavní teze své vznikající práce, ve které se bude věnovat raným matematickým představám dětí do tří let.

Technickou univerzitu v Liberci zastupovala doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D. Ta se po představení jednotlivých oborů zaměřila na jednotlivá specifika ve výuce budoucích učitelů a další možnosti pro získávání zkušeností (semináře, stáže, účast v projektech). Pozornost mezi účastníky vzbudila prezentace nového projektu Didaktická dílna, která propojuje studenty rozličných aprobací s praxí. Za studenty vystoupily se svou prací Šárka Müllerová, která se zabývala vlivem projektové metody na řešení logických úloh, a Kristýna Vacková s prezentací řešení geometrických úloh v programu Geogebra.

Odpolední část patřila zástupcům pedagogických fakult dvou největších českých univerzit. Z brněnské Masarykovy univerzity přijela PhDr. Eva Nováková, Ph.D. s příspěvkem popisujícím rozvoj matematické pregramotnosti při přípravě budoucích učitelů mateřských škol. Zdůrazněn byl multioborový formát studia, ale i jeho limity (například úroveň vstupních znalostí či nedostatečné vnímaní vlastní role uchazečů a uchazeček). Zajímavá bylo i představení profesního portfolia studentů. O své závěrečné práci pohovořila Kristýna Nováková, která se zabývala využitím literárního textu pro rozvoj matematické gramotnosti.

Za Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy vystoupila PhDr. Michaela Kaslová. Seznámila účastníky s obsahy kurzů, které pro studenty a budoucí učitele nabízí. Neopomněla připomenout obtíže pregraduální přípravy a zmínit specifika didaktické hry a její zapojení do výuky. Svůj příspěvek doplnila konkrétními ukázkami takových her. Paní doktorku doplnily dvě její studentky, které se připojily online. Nejprve Klára Buzková představila aktivity na rozvoj finanční gramotnosti, díky kterým se žáci seznamují s pojmy finančního světa. Poté Mgr. Karolina Lorencová nabídla ukázku ze své práce, ve které zkoumala kognitivní uchopení geometrických objektů předškolního věku. Závěr tohoto bloku patřil paní ředitelce Mgr. Libuši Smidžárové. Ta přítomným ukázala, jak ve své školce na aktuálním tématu sv. Martina rozvíjejí gramotnosti.

Jak bývá na minikonferencích zvykem, jsou zakončovány diskusí, v rámci které se účastníci snaží společně formulovat doporučení pro vedení projektu, respektive celý školský systém. Tentokrát panovala shoda nad dvěma výstupy. Přítomní uvítali snahu pedagogických fakult zadávat nadoborové závěrečné práce. Jak bylo patrné z prezentací vystupujících z řad studentů či čerstvých absolventů, nabízí tato možnost prostor pro rozvoj matematické gramotnosti a propojení matematiky s jinými odvětvími. Dále účastníci považují možnost setkání a sdílení dobré praxe za velmi důležitou. Platforma, která by pravidelně nabízela takový prostor, v systému českého školství chybí a akademici by ji uvítali.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: