Odborný článek

Lukavické stromy

16. 5. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lubomír Šára

Anotace

Celoroční projekt pro žáky 4. a 5. ročníku ZŠ věnovaný pozorování listnatých stromů a jejich prostředí. Zkoumáme, měříme, počítáme, zaznamenáváme, dokumentujeme, publikujeme.

Žáci 4. a 5. ročníku na třech celodenních výpravách v průběhu školního roku zkoumali listnaté stromy v obci. Prováděli nákresy, měření a průzkum okolního prostředí. Zabývali se historickými a ekologickými souvislostmi růstu stromů. Svá zjištění zpracovávali a zveřejňovali na internetu. Projekt Lukavické stromy byl realizován v málotřídní škole Lukavice v okrese Chrudim. Zajímavě propojil vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie a Umění a kultura.

Obsah projektu

Během realizace projektu si žáci procvičují, doplňují a prohlubují znalosti i dovednosti především z oblasti Člověk a jeho svět. Seznamují se s historií obce ve školních kronikách, učí se zjištěné informace adekvátním způsobem zpracovat a zveřejnit. V oblasti Umění a kultura výtvarně zpracovávají stromy a připravují výstavu svých prací pro veřejnost.

Charakteristika

Na projektu pracovalo šest dvoučlenných až trojčlenných týmů. Každý tým se zabýval pozorováním jednoho stromu, který roste v obci Lukavice na Chrudimsku. Ze široké nabídky jsme zvolili listnaté stromy - dub, lípu, kaštan, břízu, akát a buk. Pro přímé pozorování byly vyhrazeny tři celodenní výpravy - podzimní, zimní a jarní. Dále jsme se zabývali historickými a ekologickými souvislostmi růstu stromu. Žáci vše samostatně fotografovali, zakreslovali, zjišťovali, zapisovali a dále zpracovávali. Svá zjištění zveřejnili na internetových stránkách strom.yc.cz, které jsou prvním pokusem těchto žáků o internetovou prezentaci. Dalším výstupem byly výtvarné práce věnované pozorovaným stromům. Ty vznikaly při běžných hodinách výtvarné výchovy. Z výtvarných prací byla v prostorách školy uspořádána celoroční výstava, na jejíž vernisáž spojenou s kulturním vystoupením byli pozváni rodiče i další zájemci z obce.

Postupy

Výpravy do přírody

Před uskutečněním každé z celodenních výprav obdržel žákovský tým list s úkoly. Ve škole jsme nejprve úkoly podrobně vysvětlili, zodpověděli si případné dotazy žáků. K zápisu v terénu a zpracování úkolů se nám hodily kartonové desky na výkresy, ve kterých jsme měli zásobu čistých listů. S sebou jsme brali psací prostředky a voskovky. Na jednotlivých výpravách jsme využili kompas, pásmo, kapesní atlasy rostlin a živočichů, digitální fotoaparát. Důležité bylo zajištění bezpečnosti žáků. Při výběru stromů k pozorování a zkoumání jsme brali na zřetel i okolní dopravní ruch a vybírali stromy na odlehlejších místech. V následujících týdnech po každé celodenní výpravě jsme vlastní průzkum postupně zpracovávali a zveřejňovali na webových stránkách. Zjišťovali jsme ke svému stromu další informace a ty jsme přidávali k vlastním zjištěním.

1) Podzimní výprava

Jednotlivé žákovské týmy plnily následující úkoly:

 1. Při společné vycházce nejprve zjistěte a zapište si, kolik jedinců vámi vybraného stromu v Lukavici roste.
 2. Na stanovišti u svého stromu nejprve co nejpřesněji určete světové strany. Zjistěte, zda strom roste do všech světových stran stejně, či zda jeví nějaké odchylky. Vyskytují se v jeho okolí další stromy - které? Určete, na kterých světových stranách směrem od vašeho stromu rostou.
 3. U svého stromu odhadněte jeho výšku: Spolužák, který zná svou výšku, se postaví ke stromu a druhý z vás ze vzdálenosti 25 metrů nanáší jeho výšku na výšku stromu. Říká se tomu dílcová metoda. Můžete použít tužku. Poté společně spočítejte a zapište výšku vašeho stromu.
 4. Jak je zkoumaný strom starý? Věk stromu se odhaduje velice nesnadno. Stromy ve stejnou dobu vysazené jsou po několika letech rozdílně silné. Velmi přibližný odhad stáří stromu se dá vypočítat ze síly kmene. Změříme obvod kmene ve výšce asi 130 cm a dělíme třemi (což je přibližný přírůstek obvodu stromu za jeden rok).
 5. Prozkoumejte kmen a větve. Všimněte si, jak postupně vyrůstají, jaký mají tvar. Vše si zakreslete.
 6. Prozkoumejte tvar koruny, proveďte si co nejpřesnější náčrt.
 7. Pořiďte otisk kůry svého stromu pomocí listu papíru a voskovek.
 8. Prozkoumejte kmen a zjistěte případné poškození ohryzem či hnilobou. Zjistěte, jak vypadají případné dutiny stromu. Načrtněte si je. Kde se vyskytují?
 9. Vyskytují se na větvích či kmeni vašeho stromu nějaká poškození zlomem (ulomení větrem, bleskem, kroupami, člověkem...)? Zakreslete si jejich umístění a tvar.
 10. Prozkoumejte kmen, větve a okolí stromu. Vyskytují se zde nějací živočichové? Určete je a zakreslete.
 11. Pozorně prohlédněte okolí svého stromu. Zjistěte, které rostliny se vyskytují v podrostu. Všechny určete a zakreslete.
 12. Najdete na stromu plody? Pokud ano, některé utrhněte a vezměte s sebou do školy.
 13. Seznamte se s tvarem listů svého stromu, rozhodněte, zda jsou jednoduché či složené. Zakreslete si je, některé seberte a vezměte do školy.

Ve škole jsme pátrali po dalších informacích:

 1. Zjistěte, kdy váš strom kvete a jak vypadají jeho květy (zakreslete si je).
 2. Zjistěte, kdy u vašeho stromu vyrůstají plody a jak vypadají (zakreslete si je).
 3. Pokuste se zjistit rekordy svého stromu - nejstarší, nejvyšší, největší objem kmene...
 4. Je váš strom v Lukavici památný?
 5. Využívá se z vašeho stromu dřevo? K čemu? Zjistěte a vypište vlastnosti tohoto dřeva.
 6. Z jednoho velkého stromu s listy se ve slunečném dnu uvolní do ovzduší asi 1,5 kg kyslíku za hodinu. Zjistili jsme, kolik vašich stromů roste v Lukavici. Nyní spočítejte, kolik kyslíku tyto stromy přibližně uvolní za jednu hodinu, za jeden slunečný den. Odhadněte, kolik dnů v roce má váš strom listy a kolik kilogramů kyslíku by tedy vyprodukovaly vaše stromy za rok.

K vyhledávání informací o svém stromě využily žákovské týmy výukový program Přírodní společenství - Svět našich živočichů a rostlin, encyklopedie věnované stromům a keřům (například Stromy - světová encyklopedie). Mnohé zajímavé informace jsme objevili v internetových encyklopediích (například Wikipedie). Zjištěné informace jsme v následujících týdnech postupně zpracovávali a zveřejňovali na internetových stránkách. Na výpravě žáci pochopitelně pořídili fotodokumentaci. Proto jsme mohli na webové stránce svá zjištění doplnit fotografiemi. Při vyhledávání informací na internetu jsme si stanovili jednoduché pravidlo: důležitá zjištění a informace ke svému stromu opíšeme na papír a teprve poté je vlastními slovy zpracujeme.

2) Zimní výprava

Při zimní výpravě plnily žákovské týmy v terénu následující úkoly:

 1. Pozorujte svůj strom. Uveďte, čím se liší od ostatních rostlin.
 2. Každý strom má svůj určitý tvar. Znázorněte si ho.
 3. Strom má několik částí. Postupně je prozkoumáme. Říká se, že strom má kořeny v tak dalekém okolí, jak má širokou korunu. Uvědomte si a změřte, jak jsou kořeny rozsáhlé. Odhadněte, jakou plochu kořeny zabírají. K čemu kořeny slouží?
 4. Kmen je vždy kryt kůrou. Zjistěte, jak je u vašeho stromu kmen vysoký. Znovu si prohlédněte kmen a zjistěte jeho poškození a dutiny. Objevíte jich víc, než na podzim? Jsou dutiny obývány nějakými živočichy?
 5. Z kmene vyrůstají větve. Spočítejte, kolik hlavních větví vyrůstá z kmene. Růst větví si zakreslete. Kolik větví vyrůstá z hlavních větví?
 6. Větve si prohlédněte zblízka. Objevíte na nich pupeny?
 7. Prozkoumejte, co se stalo s listy, které jsme tu viděli na podzim.
 8. Objevíte živočichy a rostliny, které jsme tu pozorovali na podzim? Co se s nimi stalo?
 9. Stromy poskytují úkryt živočichům, především ptákům. Objevíte nějaké znaky těchto úkrytů (například zbytky hnízd)?
 10. Pouze jedna osmina stromu se dá využít na dřevo. Co z vašeho stromu byste využili jako dřevo a na co?
 11. Pozorně prozkoumejte širší okolí stromu. Umístění svého stromu budete zakreslovat do plánu Lukavice.

V průběhu výpravy žáci opět pořizovali fotodokumentaci a nákresy svého stromu, plnili zadané úkoly. V následujících týdnech jsme svá zjištění zpracovávali a zveřejňovali. Na obecním úřadě jsme se seznámili s leteckým snímkem naší obce. Hledali jsme na něm umístění svých stromů. V návaznosti na historické učivo ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsme pátrali ve školních kronikách. Snažili jsme se splnit následující úkol:
Přemýšlejte o historii svého stromu. Při podzimní výpravě jsme odhadli jeho věk. Ve kterém roce byl strom zasazen? Co vše se mohlo v Lukavici v průběhu jeho života stát?

3) Jarní výprava

Při jarní výpravě žáci ve svých týmech řešili tyto úkoly:

 1. Prohlédněte si zblízka větve svého stromu. Objevíte na nich pupeny? Někde už možná vyrůstají květy. Zakreslete si větev s pupeny či květy.
 2. Poznáte, z kterého pupenu vyroste list a z kterého květ? Opět si načrtněte.
 3. Prozkoumejte kmen a zjišťujte případná poškození ohryzem či hnilobou. Objevíte nová poškození vzniklá přes zimu, změnily se dutiny stromu? Načrtněte si je a zapište, kde se vyskytují.
 4. Vyskytují se na větvích či kmeni vašeho stromu nějaká nová poškození zlomem (ulomení větrem, bleskem, kroupami, člověkem...)? Zakreslete a zapište si jejich umístění a tvar.
 5. Pozorně prozkoumejte strom i jeho okolí. Objevíte nějaké živočichy? Přesně je určete, zapište jejich jméno, umístění a zakreslete si je. Možná objevíte jiné známky jejich pobytu (trus, peří, hnízdo...).
 6. Které rostliny objevíte v podrostu? Které z nich kvetou? Do vzdálenosti kořenů stromu spočítejte všechny jednotlivé druhy rostlin v podrostu. Vše zapište a zakreslete.

Nákres pupenů byl jednoduchou záležitostí, ovšem nezvládli jsme rozpoznat, z kterého pupenu vyroste list a z kterého květ. Obtížné bylo také porovnání zimního a jarního poškození stromů, neboť jsme neměli naprosto přesnou dokumentaci při předchozím zkoumání. Výskyt živočichů a jeho zmapování jsme provedli ve větší míře podle pobytových znamení (trus, peří, opuštěná hnízda...). Nutný byl pro každý tým kapesní atlas rostlin a živočichů. Žáci ovšem nevydrželi udržet své hlasivky v klidu, proto mnohé živočichy vyplašili dříve, než zjistili, o koho se jedná.

Zpracování informací o jednotlivých stromech

Na internetových stránkách jsme zjištěné informace zpracovávali podle jednotné osnovy:

 • základní informace
 • zajímavosti a rekordy
 • poznatky o pěstování
 • podzimní pátrání
 • zimní pátrání
 • jarní pátrání

K informacím jsme vždy přidali fotodokumentaci a oskenované nákresy.

Ukázky zpracovaných pátrání:

Podzimní pátrání

V Lukavici jsme dohromady objevili šest statných stromů. Pracovali jsme u lípy u školy. Větve byly rozvětvené na všechny strany. Výšku stromu jsme odhadli na 30 metrů a věk stromu na 64 let. Náš strom kvete na jaře a plody vyrůstají na podzim. Okolo stromu jsme hledali živočichy. Našli jsme ruměnici pospolnou a mravence. Také jsme zjistili, že naše lípa je památný strom. Chráněná je proto, že je léčivá. V Lukavici za jednu hodinu všechny lípy vyprodukují 9 kg kyslíku, za jeden den 216 kg kyslíku a za jeden rok je to pak 59400 kg kyslíku.

Náš strom má na světových stranách: na severu, severovýchodě a jihovýchodě jsou domy, na západě a východě je silnice, na jihu roste keř, na jihozápadě stojí škola a na severozápadě je dům, kde prodávají ryby.

Zimní pátrání
1. Zimní pátrání
Zimní pátrání
2. Zimní pátrání
Zimní pátrání
3. Zimní pátrání
Zimní pátrání
4. Zimní pátrání

Náš strom se liší od ostatních rostlin tím, že má kmen a je veliký. Dále se liší jménem a druhem. Kořeny zabírají přibližně 116 metrů čtverečních. Kořeny slouží k tomu, aby strom měl výživu. Když se poničí, může strom i umřít. Kmen je vysoký asi tři metry. V zimě jsme nenašli více dutin a poškození než na podzim. Nenašli jsme tu žádné živočichy a rostliny. Živočichové spí nebo jsou ukryti ve svém doupěti a rostliny jsou schovány pod sněhem. Strom má dvě hlavní větve a z nich vyrůstá dalších 36 větví. V lednu měl strom už pupeny. Listy, které byly na stromě, opadaly a poté byly shrabány. Na stromě jsme ještě objevili jedno opuštěné hnízdo. Ze dřeva stromu by se dal vyrobit třeba nábytek, nástroje, rámečky do úlů. Dřevo je měkké, může se využít i pro vyřezávání.

Jarní pátrání
5. Jarní pátrání

Jarní pátrání
6. Jarní pátrání

 

Na stromech jsme objevili pupeny, ale květy zde ještě nejsou. Z menších pupenů nejspíš vyrostou květy a z větších pupenů vyrostou listy. Nová poškození stromu přes zimu nevznikla, jsou tam jenom ta, co tam byla. Také na větvích se nová poškození neobjevila. V okolí stromu se již vyskytují živočichové: mravenec lesní, kos černý, slunéčko sedmitečné. V okolí stromu kvete violka vonná. Trnovník akát se dost liší od ostatních, je hodně křivý, kmen má poničený a jeho dřevo se nedá na nic využít, protože dřevo je staré a nejspíš i prohnilé. Proto by se u stromu mohlo uvažovat o jeho skácení. Strom se liší od ostatních rostlin tím, že je dřevina a jiné rostliny, třeba kopřiva, nemají kmen, keře mají dřevo, ale kmen také ne.
 

Historie stromů aneb Co mohl náš strom v Lukavici sledovat?

Historická sonda do místních dějin především prostřednictvím školních kronik. Společně jsme se vypravili za dalšími informacemi na obecní úřad a za jedním pamětníkem - bývalým dlouholetým starostou obce. Zjištěné události místní historie jsme se pokusili stručně zaznamenat z pohledu svého stromu.

Ukázka:
Náš strom pamatuje nejstarší chemickou továrnu, která byla postavena v naší obci roku 1839. Byla nejstarší chemickou továrnou v Čechách, vyráběla kyselinu sírovou z kyzů, které se těžily pod Lukavicí. Důlní šachta se tu budovala již v 16. století. Poslední objekty k výrobě kyseliny sírové byly v roce 1905 zlikvidovány a přemístěny do Slatiňan. V roce 1891 byla rozdělena zemská jednota hasičská na českou a německou. Od té doby se datuje obrození našeho českého hasičstva. Po tomto rozdělení čítaly sbory na našem území v následujících letech tolik členů: roku 1893 65000 členů, roku 1994 70000 členů. Náš strom přežil 2. světovou válku. Když byl 27.května 1942 spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora, byla vypálena sousední vesnice - Ležáky. Stalo se tak před 65 lety.

Plánek umístění stromů

Na letecké fotografii jsme v grafickém editoru vyznačili výskyt sledovaných stromů v obci Lukavice.

Výstava Lukavické stromy

V průběhu školního roku vznikaly také výtvarné práce věnované listnatým stromům v naší obci. Z nich jsme na školní chodbě instalovali výstavu. Doplnili jsme ji ukázkami ze svého pátrání. Na vernisáž výstavy jsme pozvali rodiče, prarodiče i další zájemce. Pro všechny hosty jsme si připravili pásmo básní a písní o stromech.

Zhodnocení projektu

Celoroční projekt propojil teoretické vědomosti s praktickým pátráním, zkoumáním, měřením a dokumentací přímo v terénu. Žáci si prakticky vyzkoušeli využití počítače a jeho periferií při zpracování poznatků a zveřejňování objevených skutečností. Uvědomili si, že strom obvykle přetrvá u lidských sídel mnoho let, a je tedy třeba o něj pečovat, chránit ho. Hledali, jak je provázán s dalšími rostlinami a živočichy, jak jsou na sobě navzájem závislí.

Velkou zkušeností pro žáky byl přesah mediální výchovy do projektu. Nejenže byl projekt po celou dobu veřejně přístupný na internetu, ale žáci sami ho aktivně propagovali ve školním časopisu Kvasnice (kvas.ic.cz), který je vydáván čtyřikrát do roka v počtu 200 - 300 výtisků. Žáci v něm o projektu psali v číslech 8/2006, 10/2007 a 11/2007. Výstava výtvarných prací vzniklých v souvislosti s projektem zůstala veřejnosti přístupná po celý následující školní rok.

Organizační zajištění

Z práce v terénu vyplývá jisté riziko zajištění bezpečnosti žáků. Proto musíme pro zkoumání volit méně frekventovaná místa v obci, případně se domluvit s dospělými spolupracovníky, kteří pomohou na žákovské týmy dohlédnout. K projektu není třeba žádných financí. Z materiálního zabezpečení jsme využili digitální fotoaparát, skener, tiskárnu a pochopitelně počítač s textovým a grafickým editorem, aplikací k tvorbě internetových stránek.

Po skončení projektu jsme vydali pro žáky i ostatní zájemce publikaci Lukavické stromy, projekt žáků Základní školy Lukavice, okres Chrudim.

Závěry

Na projektu jsme, včetně přípravy, pracovali s přestávkami téměř celý školní rok. Žáci se učili pracovat v terénu, dokumentovat a ověřovat své poznatky. Snažili se zjištěné údaje dále zpracovávat a výsledky své práce patřičným způsobem zveřejňovat. Pracovali s odbornou literaturou, učili se orientovat v textu, vyhledávat informace. Získávali estetický vztah k přírodním výtvorům, pokusili se chápat historické souvislosti života v obci.

Projekt nebyl dopředu takto kompletně připraven, vznikal postupně, další souvislosti nás napadaly teprve v průběhu realizace jednotlivých částí, nabalovaly se na původní kostru. Prvotní nápad byl spojit teoretické poznatky o stromech s jejich praktickým pozorováním a průzkumem. Chtěli jsme výsledky pozorování zdokumentovat a zveřejnit, proto jsme využili digitálního fotoaparátu a skeneru a projekt dále propojili s informatikou. V průběhu jedné z výprav jsme potkali bývalého starostu obce, který nám zajímavě vyprávěl o nepříliš vzdálené historii. Napadlo nás, že zapátráme ve školních a obecních kronikách a stromy zasadíme do historických souvislostí. Stromům jsme se začali věnovat také při výtvarné a literární výchově. V závěru školního roku jsme připravili pro rodiče, prarodiče žáků a další zájemce kulturní vystoupení na téma „Stromy" spojené s vernisáží výtvarných prací věnovaných lukavickým stromům.

Největším rizikem byl vlastní průzkum v terénu. Ideou bylo, aby si žáci samostatně vyzkoušeli roli přírodovědce v malém týmu. Protože jednotlivá stanoviště byla na různých místech obce, kladli jsme velký důraz na poučení o bezpečnosti a správném chování žáků na stanovišti. Vyučující žákovské týmy postupně dovedl na jejich stanoviště a v průběhu měření a průzkumu je pravidelně obcházel.

Žákům se celý projekt líbil, jako velmi dobré hodnotili to, že se mohli sami podílet na jeho přípravě a směrování. Kladně hodnotili to, že jim poskytl nové poznatky, které sami vypátrali a ověřili v přírodě. Výborná byla i spolupráce v týmu a postupné zveřejňování výsledků na internetu a v žákovském časopisu Kvasnice.

Kompletní projekt najdete na internetových stránkách strom.yc.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lubomír Šára

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Kompas, pásmo, psací prostředky, bloky, listy papíru, voskovky, encyklopedie rostlin a živočichů; další pomůcky podle úkolů, digitální fotoaparát, skener, tiskárna, počítač s textovým a grafickým editorem připojený k internetu, aplikací k tvorbě internetových stránek