Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtěte ve školách autentické texty. 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti PPUČ
Odborný článek

Čtěte ve školách autentické texty. 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti PPUČ

28. 1. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.
Spoluautoři
Mgr. Andrea Mouchová
Mgr. Jitka Adamová
Mgr. Michala Kafková Ph.D.
Mgr. Miloš Šlapal
PhDr. Hana Košťálová
Mgr. Eva Bělinová
Mgr. Irena Poláková

Anotace

18. listopadu od 9 do 16 hodin proběhla 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti systémového projektu PPUČ. Jednalo se opět o online setkání podobně jako na jaře 2020 v případě sedmé minikonference. Jeho hlavním obsahem byly celkem dva bloky po třech workshopech s hlavním cílem – jak podpořit zavádění oborového čtenářství (odborných, publicistických aj. neučebnicových textů) do výuky škol, a tak efektivně podpořit důležitou složku čtenářské gramotnosti dětí a žáků, tzv. „oborové čtení“. Workshopy prezentovaly: (1) zkušenosti projektu Pomáháme školám k úspěchu z podpory kompetencí učitelů a rozvoje oborového čtení žáků ve 116 základních školách; (2) jak je oborové čtení žáků základních škol podporováno v koncepčním projektu Zkoumavé čtení společnosti Nová škola (který vychází z efektivního zahraničního modelu) a (3) jak lze využít video k podpoře učitelů při zavádění oborového čtení v předškolní výchově a vzdělávání na příkladu MŠ Štěnovice a MŠ Černošice. Workshopy byly zhruba dvouhodinové. Oba bloky obsahovaly pokaždé stejné tři workshopy. Za školy, MAP aj. organizace se účastnily dvojice účastníků, aby měli účastníci možnost zažít všechny tři workshopy. Tento článek nabídne soubor videozáznamů z této akce s anotujícím didaktickým komentářem.

V úvodu 8. minikonference odborného panelu ČG, která probíhala prostřednictvím MS Teams 18. listopadu 2020, byla představena východiska akce jako vize odborného panelu ČG v projektu PPUČ a role MAP a učitelů při její naplňování v jejich pozicích a obcích či regionech. Prezentován je také program celého dne. V další části úvodu byl účastníkům představen obsah projektu a stav jeho realizace, včetně konkrétních výstupů pro učitele. Projekt představili hlavní manažer projektu Petr Naske a obsahová manažerka Jitka Jarníková.

Videozáznam úvodu minikonference:

Následně byli účastníci organizátory setkání pozváni do dílčích workshopů dopoledního a odpoledního bloku. Jejich obsah je přiblížen v dalších odstavcích tohoto článku.

Pomáháme školám k úspěchu a podpora oborového čtení žáků

Následují tři videozáznamy workshopu Pomáháme školám k úspěchu s lektory Michalou Kafkovou, Hanou Košťálovou a Milošem Šlapalem. Přikládáme videozáznamy všech tří lektorů, neboť se domníváme, že by bylo škoda nevidět dílčí a zajímavé nuance, které podle své expertizy a zkušeností jednotliví lektoři ve svých příspěvcích uplatnili.

Videozáznamy představují setkání s učiteli, lídry MAP, školními inspektory a dalšími odborníky na vzdělávání, které v rámci této minikonference odborného panelu ČG projektu PPUČ nabídl partnerský projekt Pomáháme školám k úspěchu. Jsou to záznamy diskuse učitelů s oporou o dva výukové padlety, které pro lektory (a své žáky) připravil kolega Miloš Šlapal. Padlety jsou k tomuto článku přiloženy formou odkazů jako nedílná příloha. Části z nich jsou vloženy též do videozáznamu záznamu (tam, kde je lektoři ukazují).

Setkání bylo zaměřeno na několik příkladů využití oborového čtení ke zkvalitnění výuky nejazykových vyučovacích předmětů i jako vhodná příležitost k podpoře mnohostranného učení žáků a rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Specifické čtenářské gramotnosti potřebné pro oborové čtení. Lekce začíná úvodem, proč a jak pracuje projekt PŠÚ s oborovým čtením dětí a žáků vč. shrnutí zkušeností v časopisu Kritická gramotnost a dalších doporučení na základě zkušenosti práce ve škole (výběr vhodného textu, společná příprava na hodinu s odborníkem, společné čtení učitele a odborníka vč. beletrie).

Padlet 1 (jako otevřený vzdělávací zdroj – uveďte autora)

Miloš Šlapal: Jak podporujeme čtení a čtenářství v oborech v projektu Pomáháme školám k úspěchu

V další části videozáznamu následuje rozbor lekce dějepisu zaměřené na evoluci a elaboraci a tvorbu schémat žáky (název lekce: „Schematická zobrazení jako vstup do světa oborových textů“). Lektorka postupuje s účastníky do hloubky myšlení žáků (nad schématy jako specifickým prvkem odborných textů) prostřednictvím promýšlení důkazů o učení. V závěru je zařazena reflexe lekce, zájmů a potřeb účastníků. Videozáznam také plasticky ilustruje silné, ale i slabší stránky distanční podpory učení.

Padlet 2 (jako otevřený vzdělávací zdroj – uveďte autora)

Miloš Šlapal: Schematická zobrazení jako vstup do světa oborových textů

Videozáznam PŠÚ – skupina A:

Videozáznam PŠÚ – skupina B:

Videozáznam PŠÚ – skupina C:

Zkoumavé čtení – projekt podpory oborového čtení v ZŠ Nové školy, o. p. s.

V další části článku je představen workshop lektorek Eva Bělinové a Ireny Polákové z Nové školy, o. p. s. Autorky představily projekt Zkoumavé čtení, který vychází z konkrétního osvědčeného programu na podporu academic reading.

První dvacetiminutovka setkání byla ve znamení odborné konference, jejímž obsahem byly příspěvky účastníků na témata stanovená lektorkami. Účastníci četli 4 texty a měli za úkol se v nich zorientovat a nalézt odpověď na otázku, kterou si vybrali. Konference měla ukázat to, že cíl čtení ovlivňuje způsob čtení textu. Ve druhé části setkání lektorky představily uvedený projekt, který začínají realizovat v devíti ZŠ a jednom osmiletém gymnáziu. Protože ověřování učebních textů ve školách začalo teprve v přítomném školním roce 2020–21, navíc postiženém covidem-19, prezentovaly lektorky zejména jeho vizi, cíle a budoucí produkty. Součástí prezentace byl též teoretický úvod k akademickému čtení a konkrétní ukázky do výuky s rozborem a diskusí s účastníky. Lektorky také prezentovaly webové stránky, na nichž postupně umisťují v praxi českých škol již ověřené obsahy.

V závěru článku jsou připojeny ukázky produktů projektu a prezentace lektorek.

Videozáznam setkání lektorek Ireny a Evy s účastníky minikonference je možno zhlédnout zde:

Videotréninky v mateřské škole a počátky oborového čtení

Možnosti profesní spolupráce a podpory na bázi společného sledování videa (kvazi videostudie) představily členky jádra odborného panelu ČG – paní ředitelka MŠ Štěnovice Jitka Adamová a Andrea Mouchová z MŠ v Černošicích, Dolních Mokropsích a z NPI ČR. Workshop zahájili uvedením do problematiky, jak se video používá při podpoře profesního rozvoje učitelů obecně, Petr Koubek v MŠ Štěnovice a paní ředitelka Adamová.

Následovalo modelování profesního rozhovoru mezi Andreou jako učitelkou a Jitkou jako ředitelkou a mentorkou. Rozhovor ukázal, jak postupovat, aby nebyl vnímán jako kontrola, ale jako profesní rozvoj dvou expertek. Video ovládala a podrobnosti ukazovala učitelka a ředitelka jen občas kladla otázky. Otázky byly otevřené, nesugerovaly odpověď (nebezpečí formální autority). Tato část je uzavřena učitelkou a ředitelkou shrnutím toho, co bylo záměrem, jak se záměr naplnil a zda jej lze nějak variovat, vylepšit… Modelování bylo uzavřeno ve shodě.

Videotréninky v MŠ – úvodní video:

Protože záznam v MS Teams není příliš kvalitní, zde je odkaz na originální video z MŠ Černošice, Mokropeská školka.

V druhé části se skupina (obdobně tomu bylo dopoledne i odpoledne) rozdělila do 3 místností, kde je průvodci (Jitka Adamová, Andrea Mouchová a Petr Koubek) provedli stejným schématem profesního rozhovoru (záměr/anotace, analýza, shrnuté – alterace = „profesní rozhovor 3A). Lektoři na ukázkách ze vzdělávání v MŠ Štěnovice demonstrovali videostudii jako příležitost bezpečného profesního setkávání malé komunity učitelů. Bezpečného za dodržení uvedeného postupu „3A“. Lektoři moderovali setkání otázkami: Čeho jste si povšimli? Co dělá učitel? Co dělají děti? Jaký byl záměr učitelky? Jaké důkazy o učení učitelka zařadila? Jak se jim zdařilo záměr naplnit? Co byste udělali jinak?

Odkaz na kvalitní videoprogram pro kolektivní videotrénink (z MŠ Štěnovice) je zde.

Videozáznamy práce malých skupin:

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Následující videozáznam obsahuje shrnutí práce 3 malých skupin učitelů a inspektorů, kteří zkoušeli během 8. minikonference odborného panelu ČG projektu PPUČ na vlastní kůži výhody i úskalí práce s videem v rámci podpory profesního rozvoje učitelů a kolegiální podpory ve škole (jedná se o záznam souhrnu odpolední skupinové práce, který byl zaznamenán celý). Video je zde:

Závěr

Závěrečná část celého setkání minikonference se nesla ve znamení diskuse a zhodnocení veřejného online setkání 8. minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti. V průběhu videozáznamu představil odborný garant ČG projektu PPUČ Petr Koubek evaluační dotazník a jeho jednotlivé dimenze a jejich důvod. V další části přináší videodiskusi a zhodnocení jednotlivých dílen, které byly základem programu minikonference, a jejich přínos pro účastníky a práci jejich organizací. Diskuse je obsažná a pozorný posluchač a divák v ní nalezne řadu otázek a inspirací pro uvažování o vzdělávacím systému jako takovém a o tom, jak se učitel stává dobrým učitelem, jak to pozná on sám a jak děti a žáci. První souhrn dopadů workshopů zhodnotili Miloš Šlapal za WS Pomáháme školám k úspěchu, Irena Poláková a Eva Bělinová za Novou školu, o.p.s. a jejich projekt Zkoumavé čtení a Jitka Adamová a Andrea Mouchová za workshop podporující využívání videa jako nástroje podpory učitelů v MŠ.

Videozáznam závěrečného setkání a účastnického zhodnocení je ke zhlédnutí zde:

 

Doporučení na základě písemné evaluace minikonference

Jako přílohu naleznete přiložena doporučení účastníků, jak zlepšit dovednosti oborového čtení dětí a žáků tím, že se promění školní výuka a praxe spolupráce a společného učení učitelů. Text bude také obsahovat úplný soubor písemného hodnocení minikonference. Z evaluačního dotazníku současně vybíráme nejčastější návrhy doporučení do „těla“ textu článku:

1. oblast: materiály pro inspiraci

Ilustrace: „Vhodné materiály, odkazy např. na YouTube, kde by si mohli aktivitu ‚osahat‘, vhodné metody, formy práce s neučebnicovými texty, ‚inspiromat‘.“ „Vydávat soubory vybraných, vhodných, ozkoušených textů, (jak má vzniknout z projektu NŠ) jelikož to je největší časová položka v přípravách pedagogů (hledání vhodných textů).“ „Dostupností dětských časopisů typu ABC, 21. století Junior apod., které jsou dost drahé, ale obsahují hodně odborných článků, se kterými se dobře pracuje.“

2. oblast: setkávání lidí a semináře

Ilustrace: „Možnost se setkávat s lidmi stejného smýšlení – sdílení a vzájemná inspirace.“ „Učitelé by se měli v rámci své školy (města) inspirovat a předávat příklady dobré praxe navzájem.“ „Tvůrčí kolektiv, který chce na sobě pracovat a propojovat jednotlivé předměty.“

3. oblast: profesionalizace vedení škol (aj. organizací)

Ilustrace: „DVPP tímto  směrem, nejen pro učitele, ale hlavně vedení – ovládat schopnost rozhovoru.“

4. oblast: profesionalizace učitelů

Ilustrace: „Co by se muselo stát? Změna v přístupu u některých učitelů. Pochopení toho, že i učitel se musí neustále učit, hledat jiné přístupy, možnosti, porozumění tomu, že je průvodcem při učení. Odstoupit od toho, že určitou kapitolu musím probrat naprosto podrobně se všemi pojmy apod.“ „Učitelé tu možnost (číst neučebnicové texty, pozn. autoři) mají, nic jim v tom nebrání, ale učebnice je bohužel stále ‚zákon‘.“ „Zvýšení profesní zdatnosti učitelů a jejich motivace k vytváření vhodných podmínek pro zvyšování podpory čtenářských dovedností žáků a účelné využívání představených metodických postupů ve výuce.“

5. změna pojetí státem organizovaných přijímacích zkoušek

Ilustrace: „Redukce testování a revize úloh v přijímacích testech na SŠ.“

6. redukce vzdělávacího obsahu ve státem vydávaných RVP

Ilustrace: „Zredukovat RVP (tlak na výkon změnit na individuální přístup a talent žáka).“ „Rozvolnění osnov, aby učitel neměl obavy, že nestihne předepsané učivo.“

7. podpora MAP

Ilustrace: „Ze své pozice v projektu MAP mohu doporučit ředitelům a učitelům v území začlenění oborového čtení neučebnicových textů do každodenní práce v různých předmětech.“

8. propagace žádoucích změn

Ilustrace: „Zdůrazňovat daleko více význam práce se zdroji informací na všech stupních vzdělávání.“ „Dlouhodobá motivace vedení škol, propagace mezi rodičovskou veřejnost.“

9. otázka udržitelnosti výsledků projektů podporující ČG dětí a žáků

Ilustrace: „V odpoledním WS byla diskutována udržitelnost projektů týkajících se čtenářské gramotnosti.“

10. v předškolním vzdělávání „to“ jde... když chce ředitel školy

Ilustrace: „V mateřské škole nejsou v tomto ohledu pedagogové vázáni ani počtem hodin, ani předmětem. Je jen na nich, kdy aktivity k rozvoji předčtenářské gramotnosti zařadí do vzdělávání. Cíle z této oblasti jsou zakotveny v rámcovém vzdělávacím programu, potažmo v ŠVP, preference a schopnosti pedagoga jsou tedy klíčové... Orientaci celé mateřské školy na předčtenářskou gramotnost však ovlivňuje ředitel.“

Literatura a použité zdroje

[1] – SLAVÍK, Jan; JANÍK, Tomáš; JARNÍKOVÁ, Jitka. et al. Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. 2014. [cit. 2021-01-28]. Dostupný z WWW: [https://journals.muni.cz/pedor/article/view/2431].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
13.95 MB
Prezentace
Prezentace – Zkoumavé čtení
pptx
1.25 MB
Prezentace
Prezentace – Zkoumavé čtení - vědecká konference
docx
12.7 kB
Dokument
Zkoumavé čtení – odkazy na texty pro vědeckou konferenci
pdf
616.21 kB
PDF
Průvodce učebnicí – Zkoumavé čtení
docx
41.99 kB
Dokument
Průvodce učebnicí – Zkoumavé čtení – možná zadání
docx
42.97 kB
Dokument
Evaluační dotazník – hodnocení a doporučení pro systém a školy

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Odborný panel ČG projektu PPUČ.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku: