Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > OrgPad ve výuce na prvním stupni ZŠ
Odborný článek

OrgPad ve výuce na prvním stupni ZŠ

Anotace

V současnosti vyhledáváme digitální nástroje, které bychom mohli skutečně smysluplně využít ve výuce. Očekáváme od nich jednoduchost a praktičnost, ale také přínos něčeho nového, co děti baví a připravuje je na budoucnost. Takovým nástrojem se pro mě stal OrgPad. Tato jednoduchá aplikace nabízí obrovskou škálu využití v různých předmětech a je ideální platformou pro učení se v souvislostech. Díky tomu, že umožňuje poznat druhé, se stala i prostředkem individualizace. Text shrnuje základní charakteristiky nástroje a jeho konkrétní přínos ve výuce.

Určitě bychom se shodli na tom, že jedním z hlavních cílů vzdělávání je naučit se přemýšlet. A aby toto přemýšlení mělo smysl, potřebujeme se také naučit ovládat nástroje a strategie, díky kterým z něj vznikne něco hodnotného. Něco, z čeho můžeme mít radost a užitek. Usilujeme také o rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet řešení problémů nebo přizpůsobit se rychlým změnám. Protože se svět mění skutečně rychle, není možné zcela určit, jaké znalosti budou naše děti v budoucnu potřebovat. Ale s jistotou můžeme říci, že právě uchopení přemýšlení a kreativita jsou dovednostmi, které se jeví jako zásadní. Proto má smysl se na ně zaměřit. Škola s nástroji, jako je čtení, psaní, různé metody a techniky, pracuje již od začátku své existence, ale v dnešní době chce zahrnout i širokou škálu nástrojů digitálních. Kvalitní digitální nástroje kombinují přednosti nástrojů tradičních, avšak ve formě, která se mnohým stále zdá nehmatatelná, proto hůře uchopitelná. Právě to ale může být jejich výhodou, jelikož díky tomu mizí mnohá omezení. OrgPad je toho dobrým příkladem.

Co je OrgPad?

OrgPad považuji za nástroj, který může nejen zajímavě doplnit výuku ve všech předmětech, ale dokonce může pomoci koncept výuky zcela inovovat. Jedná se o aplikaci českých vývojářů, která umožňuje zaznamenávat myšlenky jiným než lineárním a hierarchickým způsobem. V principu funguje podobně jako myšlenkové a koncepční mapy. Avšak možnosti nástroje posouvají hranice jejich využití mnohem dále. Struktura jednotlivých buněk a čar je dynamická, a tak je možné svobodně přidávat další a další obsah. Tak vzniká zcela nová forma myšlenkové struktury. Je možné vkládat média – obrázky, soubory, animace nebo videa, která lze přehrát přímo v dokumentu. Dokonce lze vkládat celé stránky v OrgPadu, ale i jiné webové stránky. Velké pozitivum je maximální jednoduchost a intuitivní ovládání. O těchto výhodách se děti často zmiňují a pochvalují si je. Jsou zde prvky, které usnadňují práci učitelům, jako například vytváření týmů (resp. tříd) nebo šablon. OrgPad se stále intenzivně vyvíjí. Do jara 2021 je zcela zdarma, po zpoplatnění bude zdarma stále k dispozici základní verze. Sdílení dokumentů a prohlížení veřejných stránek však není omezeno pouze na registrované uživatele OrgPadu. 

Existuje vícero nástrojů k vytváření podobných schémat. OrgPad jsem zvolila z několika důvodů, které jsem jinde nenašla:

Jednoduchost a dynamičnost

Cílem tvůrců bylo vytvořit aplikaci, o které během tvoření nebudete ani vědět, že ji používáte. Bude tedy jednoduchá, intuitivní a inteligentní. Je tu minimum tlačítek a dalších funkcí, kterými je potřeba „se prokousat“. Díky tomu je možné začít tvořit prakticky okamžitě, což platí i u dětí (OrgPad využívám i v prvním ročníku). Umístění jednotlivých prvků a spojů aplikace vypočítává tak, aby se nikde nic nepřekrývalo a vše plynulo hladce. 

Filozofie

Za vznikem OrgPadu se skrývá mnoho zajímavých myšlenek, které by vydaly na celý další článek (více se můžete dozvědět např. zde nebo zde). Jednou z nich je to, že OrgPad chce fungovat na principech sociální sítě, která přichází se zajímavým, obohacujícím obsahem. Podporuje vzájemné sdílení myšlenek a znalostí a jejich rozvíjení. Oproštění se od chránění svého know-how a touhy po uznání za vlastní práci může vést k rychlejšímu pokroku. Jednoduše – společně dokážeme více. Byť je to princip, který jde zcela proti proudu, je mi velmi sympatický. A je vlastně tím, o co ve výuce usilujeme – podpora spolupráce a radosti z objevování namísto soutěživosti. Děti mají radost, že vytváří materiály, které mohou zveřejnit a které tak mohou být užitečné někomu dalšímu. Samy mohou čerpat z práce ostatních. Toto bylo prázdné místo, které mi chybělo, když vznikaly různé složky výpisků nebo postery. Děti k nim neměly vztah, protože neměly smysluplného využití. 

Svobodné strukturování

Dosud známe pojmy myšlenkové mapování a koncepční mapování. Oba tyto principy můžete v OrgPadu realizovat. Avšak právě pohodlné a rychlé zapisování a propojování myšlenek poskytuje prostor ke zcela novému, svobodnému uspořádání struktury, která nemá předem stanovený řád někým jiným. To umožňuje velmi osobité uspořádání a formulování myšlenek, které není ničím omezeno. Získala jsem zkušenosti, že toto vede mimo jiné jak k sebepoznání, tak i k poznání druhých, ale i určité formě sebeterapie. Toto všechno jsem pozorovala i u dětí (viz dále). Tento přístup též dovoluje pracovat s individuálními prekoncepty každého jedince (dítěte) a nacházení souvislostí na základě osobních charakteristik. Tématu významu myšlenkového a koncepčního mapování a svobodného strukturování budu věnovat samostatný článek. 

V následujícím textu budou obsaženy hyperlinky na některé OrgPages, které si může čtenář prohlédnout. Zde naleznete návod k prohlížení.

Rychlá odezva podpory a návody

Pro mne bylo velmi důležité, že pokud jsem si s něčím nevěděla rady nebo mi něco nevyhovovalo, odpověď na můj dotaz dorazila nejdéle do několika hodin. Na základě mých připomínek už došlo v aplikaci k několika změnám. 

K usnadnění užívání OrgPadu a seznámení se se všemi jeho možnostmi postupně vznikají videonávody, které budou dostupné na YouTube kanálu OrgPadu. Vznikají i tutoriály pro učitele a děti. Postupně vytváříme kvalitnější a aktualizovaná videa. Zde naleznete vše, co je aktuálně k dispozici.

Zapojení OrgPadu do výuky budu věnovat vícero článků. Všechny postupně shrnu do jedné OrgPage, kterou si budete moct prohlédnout zde.

Konkrétní využití OrgPadu ve výuce

Rozšíření možností a zpestření

Především při zpracování informací jsem postrádala nějaké smysluplnější a zajímavější uchopení výstupu práce dítěte, a vlastně i její náplně. OrgPad v tomto nabízí nové možnosti, jejichž škála je velmi široká. Po prvotních zkušenostech s prací dětí v OrgPadu jsem si všimla toho, s kolika různorodými výtvory přicházely. Na základě toho jsem vytvořila přehled možností, co lze v OrgPadu dělat (viz níže). Tento přehled ale samozřejmě nezahrnuje všechny možnosti. Je to především pomůcka pro inspiraci, která nemá zahltit. Každá z těchto možností je navíc poměrně obecná, může být realizována velmi osobitě. Mluvím zde o předmětu projektové vyučování, avšak významné využití si OrgPad našel i v dalších předmětech. Tématu možnosti výstupů v OrgPadu budu věnovat samostatný článek.

Skupinová práce a komunikace se spolužáky i s učitelem

OrgPad nabízí nový způsob kooperativního učení. Pomocí sdílení s možností úprav může pracovat více dětí na jednom dokumentu současně. Děti takto pracují během výuky ve škole, ale z vlastního zájmu i doma. Po domluvě se v OrgPadu setkají a ve spolupráci pokračují. Během toho tu mohou i komunikovat, jelikož nové změny se zobrazují v reálném čase. V době psaní tohoto textu se pracuje na novém textovém editoru, který půjde hromadným úpravám ještě mnohem více naproti. Děti si dělí role, společně se domlouvají na organizaci struktury a práce jako takové. Učitel též může průběžně využívat možnosti vkládat reakce, otázky a hodnocení na práci dítěte a také konkrétní instrukce k dalším krokům. Této možnosti jsem hojně využívala během distanční výuky, ale velmi jsem ji uvítala i po návratu do školy, kdy jsem si mohla práci dětí v klidu pořádně projít až doma a okomentovat ji. Děti se na komentáře těší a dožadují se jich. O této komunikaci podrobněji píši v článku o individualizaci.

Dále je možné využívat šablony, které děti rozpracují podle sebe, anebo pracují v jedné společně. Např. jsem vytvořila OrgPage o čtyřech částech, třída se pak rozdělila na čtyři skupiny a každá jednu z částí vypracovala. Na konci hodiny jsme si výsledek promítli dataprojektorem a společně zreflektovali. Příklady toho, jak je možné uchopit možnost společného tvoření, uvádím ve článku Možnosti využití OrgPadu ve škole.

Děti ve třídě spolupracují na jednom dokumentu v OrgPadu.

Zdroj: soukromý archiv autorky

Individualizace ve výuce a v přístupu k dětem

Když jsem začala pracovat s OrgPadem, brzy jsem zjistila, že umožňuje okamžitě nahlédnout do myšlení druhého člověka, ale i sebe sama. Při vytváření OrgPage totiž vlastně vizualizujete své přemýšlení. A to má každý jiné. Tím se dostávám k úvodu tohoto textu. V hlavách se nám odehrává obrovské množství procesů, ze kterých vyplývají nová řešení, nápady, poznání. OrgPad umožňuje tyto procesy v sobě pozorovat a nechat volně plynout i díky osvobození od určené struktury. Právě to vede k tomu, že se do OrgPage promítá individuální způsob myšlení a osobnost autora. To bylo v začátcích uvedení OrgPadu do výuky umocněno ještě tím, že silná potřeba volně a rychle třídit a rozvíjet své myšlenky a nápady byla pro děti mnohdy natolik silná, že pro ně bylo těžké držet se zadání. Jedinečnosti dětí byly najednou odkryté jako na podnose. Díky tomu jsem si uvědomila, jak málo jsem tyto jedinečnosti brala dosud v potaz. Jaký vliv na fungování děti ve škole mohou mít – nejen z hlediska výuky, ale také sociálních vztahů. O tom, jaký význam měl OrgPad v individualizaci přístupu k dětem, více hovořím v samostatném článku.

Přemýšlení a učení v souvislostech

Zprostředkovávat dětem možnost vidět a nacházet souvislosti mezi věcmi, které je obklopují, je jedním z hlavních cílů školy, ve které působím. Je to samozřejmě i něco, o co usiluje moderní pedagogika, a já sama to považuji kvůli svým osobním zkušenostem za stěžejní. Práce v OrgPadu se na principu hledání souvislostí zakládá sama o sobě. Lze s tím pracovat i cíleně, což realizuji na základě metod Mgr. Jana Kršňáka, který mi během mého hledání formy předmětu projektové vyučování poskytoval nesmírně cenný mentoring (jeho přednášku „Jak OrgPad souvisí s budoucností ve vzdělávání“ si můžete poslechnout zde). V době psaní tohoto textu pracuji na souboru cvičení a metod, které trénují asociování, konvergentní a divergentní myšlení. Tyto metody a aktivity z aplikace OrgPad vychází, avšak jejich prvotním cílem je nikoliv samotné tvoření v OrgPadu, nýbrž rozvoj a osvojení si tohoto způsobu uvažování.

Hledala jsem cestu, jak provázat jednotlivé předměty, aby např. bylo možné sledovat, jak určité dění v historii mělo vliv na umění, literaturu i vědu a naopak. OrgPad mi pomohl nalézt nový koncept (tzv. Brány do poznávání světa – věnuji jim samostatný článek), který toto umožňuje.

Zpracovávání informací a kritické myšlení

Tvorba v OrgPadu předpokládá práci s internetovými i dalšími zdroji informací, jejich vyhodnocování a formulování nalezených poznatků. Tyto dovednosti je potřeba si osvojovat po malých krocích. Musela jsem si jako učitel uvědomit, co všechno to obnáší, jaké dílčí kroky je potřeba s dětmi projít, v jakém pořadí a jakou formou. To se pak promítlo do náplně hodin předmětu média a technologie, ale také českého jazyka, projektového vyučování a angličtiny. Schopnost se orientovat v obrovském množství snadno dostupných informací považujeme za zásadní pro život v současné společnosti. V OrgPadu děti pracují s tím, co již znají, a to nadále rozvíjejí pomocí získávání informací z dalších zdrojů. Učí se nejen to, že ve chvíli, kdy mají otázky, mohou např. vytáhnout telefon a odpověď si nalézt, ale také to, že si vůbec tyto otázky mohou klást. Právě koncept Bran do poznávání světa má pomoci tyto otázky vyvolávat. A ve chvíli, kdy vyvstanou, potřebují si děti uvědomit, že nemusejí zůstávat v nevědomosti a že si odpovědi mohou samy najít. Ve své třídě pozoruji, jak se tyto mechanismy u dětí začínají automatizovat, což je mým cílem.

Zpracovávání informací patří do dílčích dovedností, které jsou potřeba k úspěšné práci v OrgPadu.

Doplňující závěr

Chybějící omezení

Na počátku všeho stála má vize vytvořit celoroční tematickou síť pomocí lepení papírových lístečků na stěnu. Všechny pokusy o realizaci tohoto nápadu, které vyžadovaly obrovské množství času a energie, selhaly. A to právě kvůli omezením, které v počítačovém prostředí zmizely. Toto oproštění od omezení je možné pociťovat i při vlastním vytváření dokumentů v OrgPadu – a to jak u dětí, tak i u sebe. Děti jsou obrovsky kreativní a zde se mohou najednou s rozmachem realizovat. Mnoho z nich se potýká se psaním, které se teprve učí. Úsilí, které vynakládají při soustředění se na psaní, logicky omezuje volnost v tvorbě. Pokud je tato tvorba cílem, OrgPad tento problém do značné míry řeší. I díky možnosti snadného vkládání obrázků. Perfektním příkladem je i tato práce děvčete z druhého ročníku, které vidělo své dva starší bratry z mé třídy v OrgPadu pracovat. Zaujalo ji to a jen tak si pro sebe vytvořila tuto rozsáhlou práci. Mě osobně to změnilo pohled na tuto dívku, netušila jsem, že v ní dřímá schopnost takto přemýšlet a pracovat… Takto se však změnil můj pohled na mnoho dětí, jejichž schopnosti práce v OrgPadu poodkryla. 

Kombinace s jinými nástroji

OrgPad mi dále umožňuje kombinovat další digitální nástroje, jako například interaktivní mapu nebo Google Street View, které interaktivně fungují přímo v dané OrgPage, stejně tak jako YouTube videa nebo Google Docs. Děti se dále učí dokumentovat svou práci (např. obrázky, výrobky, pokusy) a zpracovávat data ze svého telefonu, anebo vytvářet vlastní obrázky pomocí grafických editorů. 

Vlastní použití

Samotná osobnost učitele může být zdrojem inspirace a nadšení. Pokud učitel jednotlivé nástroje sám využívá ve svém osobním životě, může to být silným prvkem v procesu vzdělávání. Proto jsem se například rozhodla nevytvářet umělé příklady možných výstupů, ale ukazovat dětem své autentické OrgPages, které jsem si vytvořila pro osobní potřebu. Ale také se spolu s nimi účastním projektového vyučování tak, že zpracovávám dané téma některým z nabízených způsobů. Chci, aby inspirace probíhala oboustranně, čímž dětem dám najevo, že jejich práce je plnohodnotná a že ji beru vážně. Například svou přípravu na téma telefon jsem dále rozpracovala s použitím témat z jejich brainstormingu (je možné vidět zde). Při jeho tvorbě zaznělo spoustu zajímavých věcí, které mě nenapadly, což jsem dětem také s nadšením sdělila.

OrgPad sehrál nezastupitelnou úlohu při mém vlastním hledání a vytváření vhodné metody (nejdůležitější pro mě byl a stále je tento dokument, viz též níže). A nakonec se stal sám její součástí. Má vlastní zkušenost se sledováním myšlenkových procesů a jejich vizualizace mě vedla k uvědomění, jak je důležité věnovat pozornost těmto procesům i u dětí. Původní plán použít OrgPad pouze jako náhradu za nástěnku byl pouze bodem, který předurčil formování celého nového systému, ve kterém vidím smysl. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Barbora Jeřábková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 2. 2021
Text ukazuje využití digitálních technologií nejen jako jeden z dalších nástrojů, které ve výuce můžeme použít, ale především jako prostředek, který vede k proměně přemýšlení učitele a pohledu na žáky a vzdělávací proces.

Hodnocení od uživatelů

Lenka Říhová
1. 2. 2021, 13:47
Díky za článek, určitě vyzkouším.
Daniel Suchánek
25. 3. 2021, 11:48
Skvělý článek, s radostí jsem si jej uložil do kolekce OrgPad: https://profil-…ekce& ;id=15016.
Barbora Jeřábková
28. 3. 2021, 17:06
Moc děkuji, pane Suchánku! Stále se snažím to posouvat nějak dál... Hrozně se těším, až budu mít čas na to tady vytvářet všelijaké materiály :) A pořádně promyslet teorii i metodiku svobodného strukturování. To půjde asi až tak v červenci...

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět