Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální technologie na podporu učení žáků v heterogenní třídě
Odborný článek

Digitální technologie na podporu učení žáků v heterogenní třídě

Anotace

Příspěvek se zabývá tématem, jak napomoci procesu učení žáků, kteří se potkávají v heterogenní třídě. Může být jedním z funkčních nástrojů využití digitálních technologií? Předpokládejme, že ano. Článek poskytuje celou řadu tipů na již ověřené postupy, které učitelé ve školské praxi mohou využívat. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

1. Diverzita žáků vzdělávaných v heterogenní třídě – rozdílné schopnosti, rozdílné učební styly, rozdílná motivace

Potkávají se v jedné školní třídě během společné vyučovací hodiny. Jedineční žáci. Rozdílně vnímají, rozdílně myslí, rozdílně si pamatují, jiné věci je motivují. Jiné cíle považují za důležité a používají k jejich dosažení rozdílné cesty. Před učitelem stojí nelehký úkol doprovázet tyto žáky a vést je k jejich osobnímu maximu. Podporovat tedy v průběhu společného vzdělávání proces učení každého z nich.

2. Digitální technologie jako jeden z možných nástrojů podporujících učení žáků v heterogenní třídě

Jak toho může učitel v „pestré třídě“ docílit? Je to vůbec reálné? Lze pracovat s jednotlivými žáky v jedné vyučovací situaci individuálně? Lze pracovat s žáky vyznačujícími se podobnými potřebami odlišně než s jinou skupinou?

Postupy, které lze v praxi využít, učitelé stále hledají a objevují. Je jasné, že jejich volba a využití se vždy bude odvíjet od konkrétních podmínek v každé třídě (myslíme tím složení žáků, osobnost učitele, vize školy a její vybavenost, klima třídy atd.). Hledají postupy, které žákům umožní postupovat na rozdílných úrovních různou rychlostí, které dovolí volit žákům různé způsoby učení.

Jedním z nástrojů, který při řešení individualizované podpory učení žáků v heterogenní třídě může být efektivně využíván, jsou digitální technologie [1]. Způsob využití digitálních technologií (jako podpory procesu učení žáka) není nic revolučního. Již nyní toto téma mnohé školy řeší a je zřejmé, že každá z nich unikátně.

Takového využití  digitálních technologií (pokud se nejedná o podpůrné opatření stanovené školským poradenským zařízením) se zatím neopírá o žádný pokyn ani závazný příkaz. Řešení se odvíjí od potřeb a možností školy, především ale od potřeb aktérů výuky (pedagoga, žáků). Vychází z vize konkrétní školy a je ovlivněno z velké části efektivním využíváním materiálních a personálních podmínek pro zajištění výuky. Je na škole učitel, který s ICT technologiemi ve výuce umí a chce pracovat i „navíc“ mimo svůj obor? Má škola takové vybavení, které mu práci umožní? Učí se s tímto nástrojem žáci lépe a raději?

Zatímco dnes se škola sama rozhoduje na základě odpovědí na podobné otázky o tom, nakolik digitální technologie zapojí do výuky, situace se bude časem měnit. Všechno nasvědčuje tomu, že školy budou postupně vedeny k využití dostupných digitálních technologií napříč všemi předměty. Znamenalo by to, že pokud se učitel/žák již nyní „učí efektivněji učit“ s využitím digitálních technologií, bude to moci využívat zanedlouho ve všech předmětech.

3. Jak podpořit učení žáků prostřednictvím digitálních technologií

Jak konkrétně tedy může podpora žáka při jeho učení prostřednictvím digitálních technologií vypadat? Jsou už školskou praxí ověřené konkrétní postupy/aplikace, které ve třídě fungují? Seznamte se s našimi tipy členěnými podle toho, na jaký segment procesu učení žáka se zaměřují. Podle toho, zda mohou digitální technologie napomoci při diferenciaci výuky, při zajištění různosti pedagogických postupů, při uplatňování různých stylů učení nebo při hodnocení žáků. Jedná se o postupy, které může učitel použít v kterémkoli předmětu bez souvislosti s konkrétním obsahem učiva, ale při užití digitálních technologií vždy s vědomím prevence digitálního znevýhodnění kteréhokoli žáka.

Popišme si příklady využití digitálních technologií pro „podporu procesu učení“ všech žáků v prostředí heterogenní třídy:

  • řešením je volba diferencovaných cílů vyučovacích aktivit, a tedy i příprava specifických zadání tak, aby byl umožněn maximální rozvoj žákova potenciálu; nabídněme žákům prostřednictvím digitálních technologií diferencované učební úlohy a umožněme žákům sami si volit jejich obtížnost,
  • řešením je používat celou škálu vyučovacích metod, střídejme vyučovací metody a nevyhýbejme se ani těm, které využívají digitálních technologií,
  • řešením je umožnit žákům v průběhu výuky možnost volby uplatňování různých stylů učení včetně těch, které nám umožňují digitální technologie; nabízejme možnost jednat o učebních strategiích se žáky nebo si je prostě volit,
  • řešením je hodnotit žáky podle předem nastavených kritérií tak, aby hodnocení splňovalo především svou funkci zpětné vazby pro žáka i učitele a bylo motivující; umožněme zažít žákům úspěch tak, že volíme kritéria hodnocení, která nejsou zaměřená jen na jejich výkon; mohou nám k tomu vcelku dobře posloužit i digitální technologie.

Je nezbytné zdůraznit, že všechny nástroje/aplikace, které zmiňujeme, jsou licencované a škola by měla mít s vlastníkem licence smlouvu.

Tipy pro vás:

Licence máte zajištěny? Nezapomínejte ještě na jednu důležitou právní náležitost – splnění GDPR při využití nástrojů učitelem a žáky.

3.1 Diferenciace výuky úpravou obsahu vzdělávání

Digitální technologie umožňují pedagogům připravovat individualizované pomůcky, pracovní listy, gradovaná zadání úloh a další materiály, které tvoří doplněk či alternativu k normálně dostupným studijním materiálům, učebnicím a sešitům. Digitální technologie pomohou přizpůsobení vzdělávacích cílů na individuální úroveň schopností, zájmů a potřeb žáka [2]. Od cílů na nižších úrovních (např. v oblasti kognitivní na úrovni zapamatování, porozumění) mohou směřovat vybrané žáky k aplikaci a k řešení problémových úloh.

Žákům učitel jejich diferencované učební cíle sděluje. V některých případech dává žákům na výběr, které cíle (na základě svého sebehodnocení) si zvolí. V případě této individuální selekce obtížnosti je žák veden k tomu, aby sám posoudil vlastní schopnosti. Konkrétním zadávání diferencovaných úloh může realizovat sám učitel nebo jiná osoba – např. členové společného týmu.

Tipy pro vás:

Využívejte online učebnice / výukové programy v jednotlivých předmětech. Umožní vám zadávat pro individuální práci žáka úlohy s rozdílnou obtížností napříč ročníky a pracovat tak s potřebnou databází úloh. Stejnou funkci mohou plnit i výukové programy pro interaktivní tabule, které nabízí možnost pracovat se skupinami žáků na rozdílných úrovních náročnosti učiva.

Při přípravě pracovních listů, které se mohou lišit svým obsahem, nebo při přípravě speciálních pomůcek podle potřeb žáka, vám napomohou digitální technologie. Nástroji, s kterými je možné vytvářet tyto dokumenty, a které dovolí zpracovat a modifikovat jakýkoli vzdělávací obsah, jsou např. kromě základních textových editorů také variabilnější nástroje jako např. Padlet nebo OneNote.

3.2 Využití celé škály vyučovacích metod

„Používáním různých metod má na předvedení dobré práce a dosažení více úspěchů příležitost větší počet žáků, což opět podporuje dobré třídní klima“ (Čapek, s. 26). Používáním rozsáhlé baterie vyučovacích metod učitel nabízí jednotlivým žákům rozdílné způsoby učení, které je rozdílně motivují, v kterých mohou dosahovat střídavě úspěch, které jsou aktivující a v mnoha případech se zaměřují pouze na samotného žáka. Digitální technologie umožňují používané pedagogické postupy vhodně modifikovat a jejich počet navýšit. Podporují „zábavný“ způsob výuky.

Tipy pro vás:

Zkuste rozjet hodinu např. prostřednictvím brainstormingu. Před tím, než se pustíme do osvojování nového učiva, zjistěte pomocí aplikace pro vytváření myšlenkových map Simple Mind, co již žáci o tématu vědí.

Učte žáky zapamatovávat si jinak. Nechte žáky navzájem (ve skupinách) vytvořit prostřednictvím aplikace Quizlet výukovou online pomůcku. Jedná se o aplikaci typu flashcards, tj. o cvičení paměti pomocí dvoustranných elektronických kartiček. Lze využít ve výuce pro opakování učiva, ale i pro osvojení nových znalostí.

Spolupracujte na společném projektu. Vytvořte společně při kooperativním učení celek sestavený z jednotlivých částí. Zkuste využít aplikaci Sway. Každá část celku – karta – zde nese požadovaný typ obsahu – například text, obrázky, videa nebo dokonce dokumenty. Všem se otvírá možnost spolupráce s učitelem, se spolužáky, s možností sdílení dalším uživatelům.

3.3 Uplatňování různých stylů učení

Pokud žáci dosud neměli příležitost diagnostikovat si své vlastní styly učení, jsou mnohdy schopní pouze instinktivně zvolit, jaké pojetí výuky jim vyhovuje. Ze strany učitele je žádoucí se proto snažit o „variabilní pojetí výuky“ [3]. Tedy postupovat ve výuce prostě pokaždé trochu jinak. V průběhu výuky střídat vizuální prezentaci s pohybovou aktivitou, využít prvků dramatizace, zařadit činnostní učení, práci s učebnicí kombinovat s doplňováním pracovního listu atd.

Tipy pro vás:

Připravte pro žáky několik pedagogických postupů výuky jednoho tématu zohledňující odlišné styly učení. Žákům lze umožnit osvojení učiva více cestami a nabídnout jim individuální výběr pro ně nejvhodnějšího způsobu učení – pro osvojení si učiva je možné např. prostudovat si literaturu z doporučených zdrojů, zhlédnout vybrané video, poslechnout si vybraný podcast (viz https://ceskypodcasting.cz/) nebo podle návodu vytvořit konkrétní pomůcku / přehled učiva vztahující se k tématu. Z výčtu možností je zřejmé, že takto odučená vyučovací hodina se bez digitálních technologií neobejde – ani při přípravě ani při realizaci.

3.4 Hodnocení žáků jako zpětná vazba

Hodnocení žáků za pomocí digitálních technologií lze vnímat jako pomoc žákům při identifikaci oblasti pro jejich zlepšení a jako získávání podkladu pro sestavení cílů zaměřených na tyto oblasti. Cílem hodnocení je tedy především pracovat s daty, která umožňují učitelům (ale i žákům) plánovat, monitorovat (evidovat žákův pokrok) a hodnotit vzdělávací proces.

Takto vymezené hodnocení žáka zahrnuje mnoho rozdílných činností od online sdílení žákovských prací nebo online testů (školní server, cloudové služby) po archivaci výsledků činnosti či sledování žákova pokroku vedením záznamů.

Tipy pro vás:

Pomozte žákům s poruchami chování s pomocí digitálních technologií se sebehodnocením. Např. Behave-O-Meter je aplikací, která nabízí „bodový systém“ hodnotící projevy žákova chování a je využitelný i ve školním prostředí.

Archivujte si výsledky práce žáka prostřednictvím digitálních technologií, např. pomocí aplikace Adobe Scan. Naskenuje bezprostředně ve vysoké kvalitě vše, co žák (učitel) zpracoval. Získáte tak možnost prostřednictvím vedení záznamu sledovat žákův pokrok, získáte možnost doplnit scan o poznámky, o zvuk, o funkční internetový odkaz atd.

Sledujte společně s žákem pokroky v průběhu jeho učení, pomozte mu zároveň s plánováním úkolů, s jejich datováním, s připomínáním a s mnohými dalšími aktivitami. Jedním z velmi dobře využitelných nástrojů je iStudiez Pro.

4. Co závěrem?

Možnosti práce s heterogenní skupinou žáků lze zcela jistě považovat za jednu z učitelských výzev. Její zvládnutí vyžaduje přijmout diverzitu jednotlivých žáků ve třídě a hledat způsoby, jak pozitivně využít různorodosti žákovských potřeb ve školním prostředí. Digitální technologie by Vám, pokud o to budete stát, mohly s tímto hledáním pomoci.

Pokud se chystáte digitální technologie k podpoře učení žáků využít, je nezbytné, aby žádný z žáků nebyl digitálně znevýhodněn tím, že je mu zamezen přístup k informacím dostupným ostatním. Teprve při zajištění tohoto principu je možné s digitálními technologiemi ve třídě plošně pracovat.

Zdroje:

BRDIČKA, B. Proč mobily ve škole zakazovat [cit. 2020-02-24]. [online]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21948/PROC-MOBILY-VE-SKOLE-ZAKAZOVAT.html.

GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Praha: Microsoft, Červen 2016. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf.

GYBAS, V., 2013. ICT podporovaná výuka na základní škole speciální. 2013 [cit. 2017-01-05]. Závěrečná práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická.

GRISSOM. T. 10 Nejlepší využití pro OneNote ve vaší výuce a učení. [online]. Zveřejněno 13. března 2017 v 9:30. [cit. 2020-02-24]. Dostupné zde: https://educationblog.microsoft.com/en-us/2017/03/10-best-uses-for-onenote-in-your-teaching-and-learning/.

JAROŠ, A. Mobily v rukou dětí z pohledu rodičů. [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21943/MOBILY-V-RUKOU-DETI-Z-POHLEDU-RODICU.html.

KINDERMANN, H. Moderní softwarové a hardwarové technologie na základní škole a přínos pro žáky se SVP. Diplomová práce. Brno 2017.

MEIER, M., 2013. Využívání informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Media4u Magazine [online], roč. 10, č. 4, s. 71–75 [online]. [cit. 2016-12- 22]. ISSN 1214-9187. Dostupné z: http://www.media4u.cz/mm042013.pdf.

MACEK. P. Quizlet. [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21417/QUIZLET.html.

PEŠAT, P. Dotyková zařízení ve výuce cz.1.07/1.3.00/51.0017 aktivita b3 informační a komunikační technologie ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=71299&view=11008.

ZIKL, P. Využití ICT u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Grada. 20112. ISBN 978-80-247-3852-9.

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu) [online]. Praha: NÚV, 2018. ISBN: 978-80-7481-214-9. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z https://rvp.cz/.

Mobily brzdí vývoj malých školáků. [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://www.ceskaskola.cz/2020/02/mobil-brzdi-vyvoj-malych-skolaku.html.

Technologie ve vzdělávání dětí a studentů se specifickými potřebami. INSPO 2019. [online] [cit. 2020-02-24]. Dostupné zde: https://www.inspo.cz/technologie-ve-vzdelavani-deti-studentu-se-specifickymi-potrebami.


[1] Je ale nezbytně okamžitě poznamenat, že stejně jako v případě implementace všech nových postupů musí být i zavádění používání digitálních technologií promyšlené a předem připravené. Jen pokud bude implementace digitálních technologií do vzdělávání řízená, může umožnit žákovi i učiteli lépe zvládat proces individualizace učení a překonávat různě závažné obtíže ve výuce (které ani nemusí být okolím jako obtíže vnímány).

[2] V krajním případě se u žáka se závažným znevýhodněním změna vzdělávacího obsahu realizuje podle individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení školského poradenského zařízení.

[3] Je samozřejmě možné u jednotlivých žáků rozlišit jejich učební styly prostřednictvím metod pedagogické diagnostiky – např. pomocí pozorování, pomocí dotazníku, pomocí zpětné vazby od žáka a výuku potom realizovat s ohledem na potřeby jednotlivých skupin žáků.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing Renata Votavová

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
30. 10. 2021, 08:57
V článku je citován můj článek "Proč mobily ve škole zakazovat". Je ze seriálu, který měl jiný konečný cíl - Proč mobily ve škole používat (https://spomocn…k/21955/ ).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie