Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jan Amos Komenský v digitální éře
Odborný článek

Jan Amos Komenský v digitální éře

23. 6. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.
Spoluautor
Mgr. Věra Novotná

Anotace

Text reflektuje společenství praxe Českého jazyka a literatury, které proběhlo online v květnu 2020 ve spolupráci se Základní školou Maltézských rytířů – Křesťanskou ZŠ v Kladně Kročehlavech. Tématem odborného setkání učitelů s lektory byl Jan Amos Komenský. Téma bylo vybráno kvůli své aktuálnosti – národním oslavám narození a úmrtí tohoto barokního učence evropského významu. Cílem bylo s učiteli vyvodit několik situací, jak dané téma elaborovat s žáky v trojfázovém modelu, který podpoří učení (E – U – R). Vycházeli jsme ze široké nabídky aktivit a materiálů vyvinutých ve spolupráci s MAP Sedlčansko. Nabídka byla zúžena v program setkání a jednání s partnerskou školou. Než se začne pracovat s originálními texty myslitele, doporučují učitelé a autoři článku projít několika činnostmi, které žákům otevřou starobylý svět 17. století a genia a představitele jedné z křesťanských denominací na složitých životních a historických křižovatkách. Vedle dobových pramenů a obrazů pracuje text také s hodnotami, které J. A. K. žil. To vše může posloužit k tomu, aby žáci přijali i složité myšlení a psaní autora. Naopak bez této přípravy platí, že možnost potkat Komenského v jeho vlastních textech bude pro děti nevelká. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Jan Amos Komenský jako učební látka, učivo? On sám by se jistě zaradoval, přes svou pracovitost jistě reflektoval, že svým životem naplňuje představu oddaného křesťana a humanisty, soustavného myslitele a „učitele národů“. Komenský byl však zároveň pedagogicky uvažující člověk, reformátor toho, jak byla v jeho době většinově pojímána výuka – tedy jako zcela jednostranný proces výkladu poznání o světě, a v případě práce tovaryšů jako jednostranné následování mistra. Komenský si uvědomoval, že učení představuje příležitost dramaticky proměnit člověka jen tehdy, když se obrazy světa nějak hlouběji zahryznou do žákova srdce… Proto hledal didaktické formáty jako schola ludus a definoval tak samotné základy reformní pedagogiky. Té reformní pedagogiky, která zůstává dodnes táž – angažovat učícího se za nejvyšším cílem proměny světa (v lepší).

Takového Komenského chce text představit učitelům a udělat z něj určitou výzvu, jak se pokusit „jím“ prostoupit žákovu mysl, duši i srdce. Na přípravě článku se podílely také kolegyně z Křesťanské ZŠ v Kladně Kročehlavech a využili jsme dlouhodobé plodné spolupráce [1] s týmem učitelů, učitelek a odborníků, které shromáždil MAP Sedlčansko. Plán byl takový, že během společenství praxe projdeme a reflektujeme z hlediska výukového potenciálu 5 pracovních listů zaměřených na elaborování životních osudů J. A. Komenského a jeho hodnot. Nabyli jsme přesvědčení, že jedině takováto příprava opravňuje učitele očekávat, že Komenský (a jeho dílo) se stanou „učivem“, tedy něčím, co může žáky proměnit a zlepšit svět! [2]

Text je rozdělen do tří bloků úloh a zadání; na něm jsme se domluvili s hostující školou a doplnili je tak, aby šlo vždy o ucelenou výukovou jednotku [3]:

 1. Přiřazování citátu k životopisným datům, práce se dvěma typy textů.
 2. Dotazník, vyplnění dotazníku (běžná soudobá podoba formuláře) zjišťujícího jméno, místo a datum narození, vzdělání, jméno manželky, zahraniční cesty, jazyková výbava a pod.
 3. J. A. K. jako osobnost českých dějin – přiřazování typických atributů na příkladu J. A. Komenského, procvičování základních faktografických údajů.

Transformace výchozího textu

Cílem této jednotky bylo prohloubit dovednosti žáků při práci s jednotlivým textem a s kombinací textů, obrazového materiálu a různých metod syntézy informací. Základní kompetencí v oblasti ČG, již žáci rozvíjejí, je hluboké porozumění obsahu textu v souvislostech. Vedlejší kompetencí, na niž jsou úlohy zaměřeny, je zpracování dat, tedy rozvoj čtenářské samostatnosti a metakognice. Protože žáci využívají také dostupných aplikací a tvoří digitální obsahy, je aktivita zaměřena i na digitální gramotnost, jak užívání technologií pro vlastní učení, tak tvorbu digitálního obsahu. V dílčí úloze je podpořena také dílčí kompetence digitální gramotnosti, dodržování autorských práv a licenčních podmínek. Při obsahově formálních transformacích výchozího textu [4], které byly v této části hlavním metodickým principem, žáci pracovali také s organizací a ilustrací dat, přičemž rozvíjeli matematickou gramotnost, zejména orientaci v ploše, odhad a tvorbu grafického organizéru dat (číselné osy).

Postup práce v dílčí výukové jednotce

Žáci si nejprve potichu přečtou celý výchozí text (pracovní list 1). Následně jim učitel předloží pracovní list 2 s šesti úlohami.

Informační portfolio třídy

Úkolem „pro začátečníky“ můžeme začít jedno z významných témat – tvoření společných digitálně organizovaných informačních portfolií – tím vedeme žáky k tomu, že není nutné si informace pamatovat, ale společně je vyhledávat, posuzovat, organizovat je a ukládat tak, aby se daly znovu nalézt.

Žáci pracují s úvodní částí textu a transformují jej do připraveného dokumentu:

UČITEL A KAZATEL

V roce 1614 se Komenský vrátil ze studií zpátky na Moravu a začal sám učit. Stal se ředitelem latinské školy v Přerově a později ve Fulneku. V roce 1616 byl vysvěcen na kněze, přijal druhé jméno Amos a stal se kazatelem Jednoty bratrské.


Důkaz o učení
: žáci si vyberou jeden z výrazů označených v texu kurzivou a vytvoří k němu výpisek do tohoto formuláře [5]:

Pojem:

 

Vysvětlivka:

 

 

 

 

Zdroj informací:


Tabloid [6]

První část textu vypráví příběh z rodinného a řekněme intimního života J. A. Komenského a těžkosti a peripetie jeho života v krátkém přehledu.

RODINA

Ve Fulneku se poprvé oženil. S manželkou Magdalénou měl syna, na cestě bylo i druhé dítě. Včas se dozvěděl zprávu, že jeho život je ohrožený. K městu se blížilo vojsko španělských žoldnéřů, kteří zabíjeli nekatolické duchovní. Komenský uprchnul z města, skrýval se v lesích a okolních horách. Po roce mu na mor zemřela žena a obě děti. Několik let žil V Brandýse nad Labem pod ochranou moravského hejtmana Karla ze Žerotína. V roce 1624 se oženil podruhé. Se ženou Dorotkou měl tři dcery a jednoho syna.

Žákům můžeme zadat první transformaci – vytvořit text, který by mohl být součástí „bulvárního časopisu“. Žáci by samozřejmě měli znát příklady takových tiskovin již z dřívějška, aby mohli svůj formální odhad, zejména jazykové, ale i grafické transformace textu podpořit zkušeností.

Důkaz o učení: žáci vytvoří povrchní text do 100 slov o životních peripetiích Komenského s vyžitím informací z výchozího textu.

Twitter

Následující část textu je doslova nabita dramatickými událostmi a obsahuje také výrazný, jakoby osudový zlom.

VYHNANSTVÍ

Po Bitvě na Bílé hoře (1620) se poměry u nás zhoršovaly, až nakonec v roce 1627 vyšlo nařízení, že lidé vyznávající jinou nežli katolickou víru musí buď odejít ze země, nebo přestoupit ke katolictví. Komenský s početnou skupinou českých bratří v roce 1628 Čechy opustil. Útočiště našel v polském Lešně. Z učitele se vypracoval až na rektora zdejšího gymnázia.

Hluboce nespokojený s tím, jak vypadá školství, škola i vzdělání, začal psát nové učebnice pro výuku latiny, která byla v té době nejrozšířenějším jazykem. Učebnice se brzy staly velmi populární, byly překládány do mnoha světových jazyků, otevřely cestu k novému způsobu vzdělávání na školách.

Za vhodnou transformaci této části textu považujeme novinářský tweet (max. 280 znaků). Žáci mají poslat imaginární tweet do prostředí dostupného ostatním: například pracujete-li v prostředí Google Classroom nebo jiném, umožňujícím žákovské sdílení vytvořených obsahů.

V druhé části žáci na imaginární tweet navrhnout reakce a diskutují o nich. Ať již o děkovných, nebo o snižujících význam zprávy o někom, kdo už je 400 let v Pánu…

Důkazy o učení:

 • Žák vytvoří text o max. 280 znacích o dramatických událostech a osudovém zvratu v životě J. A. Komenského a využije při tom informací z výchozího textu.
 • Žák diskutuje o imaginární diskusi spolužáků u autorských tweetů a pojmenovává autorské záměry diskutujících.

Inzerát

Komenský na svých cestách viděl snad každý kout dostupný pro středoevropského učence. Další část textu mohou učitelé a žáci využít jako výchozí k tvorbě plakátu či inzerátu zvoucího k poznávacímu zájezdu.

ZAHRANIČNÍ CESTY

Zájem učenců i vladařů o dílo Jana Amose Komenského mu otevřel dveře do zemí nekatolické (protestantské) Evropy: Anglie, Nizozemí, Švédska, Polska... Naskytla se mu nejen příležitost propagovat nové metody školní práce a své názory na vzdělání, ale také hledat pomoc pro Čechy a iniciovat spolupráci evropských vládců.

Společně s uznávanými evropskými učenci chtěl Jan Amos pracovat na díle, které by ukázalo cestu k lepšímu uspořádání světa. V roce 1641 přijal pozvání parlamentu na pobyt v Anglii, kde měl o nápravě světa rokovat s dalšími 11 učenci. V roce 1642 ho požádali Švédové o reformu svého školství a sepsání řady nových učebnic. Roku 1651 se pokoušel založit školu nového typu v Uhrách (dnešním Maďarsku).

V roce 1656 se přestěhoval s rodinou do Nizozemí (dnešního Holandska).

Na tomto úkolu mohou starší děti pracovat bez vedení např. ve skupinách, zvolit si technologii apod. Pro žáky 6. či 7. ročníku naopak doporučujeme práci rozdělit do dvou postupných kroků. První z nich je vyhledávání informací a jejich organizování do portfolia, což už žáci znají z předchozí aktivity. Za tímto účelem jsme vytvořili také pracovní formulář:

Jaké informace budete hledat a kde – napište informace, které chcete na plakát, a k nim uveďte zdroj (např. přesné URL webové stránky):

Informace:

Zdroj:

 

 

 

 

 

 

 

 

Následuje úkol navrhnout a ve skupině 3–4 spolužáků vytvořit plakát či inzerát dobrodružného poznávacího výletu. Žáci mohou vytvářet produkt pomocí digitálních technologií nebo konvenčně na papírový plakát s využitím informací a obrázků z portfolia. Zatím nepracujeme s licencemi, k tomu přijdeme později. Chcete-li, můžete úkol o licence doplnit; potom by měl mít sběrný formulář pro třídění informací další sloupec. Vytvořené produkty žáci vyfotí, nebo je-li digitální, uloží do sdíleného prostředí.

Důkaz o učení: žáci vytvoří a ostatním nasdílí plakát zvoucí na dobrodružný poznávací výlet po stopách J. A. Komenského a využijí k tomu informace z výchozího textu a další informační zdroje.

Nekrolog

Poslední úkol již představuje úvod ke druhému bloku úkolů – práci se dvěma a více texty. Žáci budou transformovat část výchozího textu o konci Komenského života a jeho odkazu do formátu nekrologu.

KONEC ŽIVOTA

Na konci života se Komenskému rozplynula nejen vidina návratu do vlasti, ale i možnost jakkoliv ovlivnit politické uspořádání Evropy. Naděje na náboženskou svobodu v zemích českých vyhasla, Čechy zůstaly katolické pod habsburskou nadvládou. Komenskému zemřela i druhá žena. Další z řad tragédií v jeho životě byla smrt jeho druhé ženy a požár v Lešně, při kterém shořela část jeho celoživotního díla.

Posledních 14 let strávil Komenský v klidném zámožném Amsterdamu. Potřetí se oženil. V kruhu rodiny a pod ochranou mecenášů pracoval na svém vrcholném díle Všeobecné poradě o nápravě věcí lidských. Dílo nedokončil, ale i ty části, které vytvořil společně s mnoha dalšími jeho spisy, obsahují tolik moudrých myšlenek, že byly oporou a posilou pro lidi mnoha generací.

Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu 1670. Pochovaný je v kostele v holandském Naardenu.

Žáci 9. ročníku pravděpodobně budou mít zaveden pojem nekrolog z rétoriky, která je součástí tradiční výuky českého jazyka na této úrovni. Přesto doporučuji žákům pustit nějakou pohřební řeč na internetu a také jim dát k dispozici spolehlivý výkladový text k žánru nekrologu [7].

Důkaz o učení: žáci sepíší slavnostní pohřební řeč obsahující důležitý odkaz Komenského a přitom využijí informací z výchozího textu (nejen jeho poslední části).

V rozšířeném pojetí této výukové jednotky mohou žáci nekrology v oddělených prostorách s dobrým světlem nahrát na vlastní digitální záznamová zařízení a uploadovat je do sdíleného prostředí virtuální třídy nebo na Youtube – protože jsou někteří žáci mladší 13 let, může nahrávky do kanálu vložit vyučující.

Vytváření digitálního obsahu s využitím více informačních zdrojů

Cílem výukového bloku bude naučit se pracovat s informacemi z různých zdrojů, využívat přitom dostupné technologie a „prodat“ také vlastní představivost a odhad při organizování informací do nových souvislostí a formátů. V neposlední řadě je právě takováto práce s mnohodimenzionálními daty vhodná k procvičování dodržování autorských práv a licenčních podmínek spojených s autorstvím duševního díla. Žáci mohou pracovat s pracovním listem 3, který je zde přiložen, popřípadě se sadou dokumentů, který PL obsahuje.

Postup práce v dílčí výukové jednotce

Žáci obdrží výchozí text, který budou postupně využívat k orientaci v historickém prostoru Evropy 17. století a také k tvorbě časové osy událostí života J. A. Komenského. Připomenou si také historický kontext vzniku, vývoje náboženského rozdělení Evropy a na životě učence si uvědomí další souvislosti doby, myšlení a politického vývoje v té době ještě stále neoddělitelně spojeného s církevní správou a mocí. Hlavním cílem je ale pracovat chytře s informacemi, využívat je podle práva a organizovat je tak, aby byly užitečné pro daný úkol i další učení žáka/ů.

Vytvoření časové osy

Žáci v prvním úkolu rozstříhají (digitálně nebo fyzicky) výchozí text podle pracovního listu 3 [8]. Jednotlivé ústřižky dále připojují k časové ose podle času, kdy k událostem došlo. Časová osa pochází z Didaktického portálu UBU, který tvoří pracovní tým učitelek a učitelů MAP Sedlčansko pod vedením E. Zirthutové.

Obr. 1 Historická data protestantismu

Autor díla: ucenibezucebnic.cz

Výsledkem práce musí být nepřehledná hromada papírků v malé části pracovního listu. Když se v digitálním prostředí tabulka zvětší, bude zase časová osa takto upravená nepěkná a bude na ní chybět řada událostí…

Zadejte žákům jednoduchý úkol: vytvořit časovou osu tak, aby byla přehledná a pokrývala zejména životní dráhu J. A. Komenského. Žáci v tuto chvíli řeší problém a mají dostupné prostředky a mentální obsahy: matematickou a digitální gramotnost. Mají vytvořit pěknou, přehlednou časovou osu v daném místě – např. do formátu A3, do digitálního prostředí podle vlastní volby nebo prostřednictvím aplikace, kterou naleznou, či dokonce vytvoří…

Doporučujeme na samostatnou práci vyčlenit dostatek času, aby mohli žáci plánovat, promýšlet a eliminovat chyby předem. Méně trpěliví učitelé mohou využít také generátoru časové osy, který objevili a na společenství vyzkoušeli autoři textu [9].

Místní názvy tehdy a dnes

J. A. Komenský cestoval po Evropě, byl hostem řady královských a knížecích dvorů, kde zaváděl elitní, reformní školství zaměřené na rozvoj duševních schopností a hodnot dětí. Když budeme putovat s ním, nevystačíme si jen s mapami aktuální Evropy. Nebo ano? Pro hrubou představu jistě. Ale vaši žáci jsou také rození badatelé! Proto je v následující aktivitě necháme bádat s různými mapami a informace z nich vztáhnout opět k výchozímu životu J. A. K. Uspořádat je do přehledných tabulek vyplněním formulářů organizace informací.

Pro práci můžete využít jakékoliv mapy zachycující historické proměny – my jsme využili dvou map z portálu UBU:

Obr 2 a 3. Mapy znázorňující nejdůležitější zastávky života J. A. Komenského a dnešní a původní územní celky

Autor díla: ucenibezucebnic.cz

 

Autor díla: ucenibezucebnic.cz

Protože mapy nezachycují důležitou souvislost, a tou jsou názvy územních celků na území současných německých zemí, využili jsme dále mapu na obr. 4. Ta nám posloužila také jako prostředek k upevnění znalostí licenčních ujednání a autorského práva. Mapa je zveřejněna pod touto licencí Creative Commons Attribution-Share Alike a touto citací:

Autor: Robert Alfers, kgberger – Source of Information: Putzger – Historischer Weltatlas, 89. Auflage, 1965; Westermanns Großer Atlas zur Weltgeschichte, 1969; Haacks geographischer Atlas. VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt, Gotha/Leipzig, 1. Auflage, 1979; dtv-Atlas zur Weltgeschichte Band 1: Von den Anfängen bis zur Französischen Revolution; 23. Aufl. 1989, ISBN 3-423-03002-X, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4179496

Veďme žáky, ať dodržují licenční ujednání – tedy ať volné obsahy při úpravách ponechají i nadále volně dostupné apod.

Obr. 4 Historická mapa německých území

Autor díla: Robert. Wikimedia.org: Map of the Holy Roman Empire, 1789 en [online]. 2018-11-30 [cit. 2020-06-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_Holy_Roman_Empire,_1789_en.png>.

S mapami nechť žáci pracují kreativně – tedy budou-li je chtít nějak zvětšit před tiskem, mapy jsou v dosti velkém měřítku, aby to bylo možné; rovněž lze velikost náhledu zvětšovat v běžných obrázkových či grafických editorech.

Co ale je naší přidanou hodnotou k těmto vypůjčeným mentálním obsahům (výchozímu textu a třem mapám)? Se žáky bychom mohli absolvovat bádání, jak se jmenovaly státy, kudy prošel a kde žil náš učenec v době, kdy žil, a jak se jmenují dnes. Uložené informace mohou dále obohatit portfolio informací, které žáci vytvořili např. při přípravě plakátu/inzerátu.

Pro žáky základního vzdělávání doporučujeme úkol rozkrokovat do těchto dílčích zadání/úloh; opět je lze zadávat formou online dostupného formuláře:

 1. Porovnej tyto mapy – vypiš všechny rozdíly (alespoň 10):

 

 

 1. V jakých územních celcích pobýval či žil Komenský? (vypiš ze správné mapy; názvy opiš, i anglické)

 

 

 1. Přelož anglické názvy historických územních celků:

 

 

 1. Jak se tyto územní (a státní) celky jmenují dnes?

 

 

 1. Co se stalo, že se území jmenovala jinak v 17. století a jinak se jmenují v současnosti? Chceš se o tom dozvědět více? Poraďte se ve skupině, najděte více informací (zdrojů); informace vč. zdrojů vypište:

Změna názvu – politického uspořádání:

Zdroj informací (přesná citace tištěného nebo online zdroje):

 

 

 

 

Poslední úloha je zároveň naším dalším důkazem o učení: žák vytvoří přehlednou tabulku z relevantních informací o proměnách politické mapy Evropy od konce třicetileté války dodnes a užije k tomu spolehlivé zdroje, které cituje v souladu s citační normou užívanou ve vaší škole.

Hodnoty J. A. Komenského

Jaký byl Komenský člověk? Kdo to po lidech chtěl, aby následovali Krista nelehkou cestou „obrazování“ a hlubokého chápání souvislostí lidského údělu: scholy ludus? K tomu můžeme využít několik cvičení s textem autora Ivana Bauera, který byl také vytvořen v rámci výstavby portálu UBU v MAP Sedlčansko. Text začíná motivačně shrnutím zásadních myšlenek, které provázely Komenského na cestě životem a v důležitých chvílích, kdy se projevuje charakter člověka:

Člověk Jan Amos Komenský

 

Barvy a štětce vykreslují jeho tvář, slova BOLEST, PRACOVITOST, ODVAHA, MOUDROST A LÁSKA vypovídají o jeho životě.

Ivan Bauer

 

Úlohy vyvinuté pro tento článek během společenství praxe mají půdorys tří mentálních kroků k hlubokému obsahu textu:

 1. Co je v daném úryvku nejdůležitější pro tebe a proč?
 2. Na jaké události, místa, osoby poukazuje úryvek?
 3. Širší kontext dané hodnoty, její překvapivá hloubka a šířka…

Postup práce

Žáci pracují nejprve individuálně a následně se seskupí do skupinek max. po 4 a diskutují; všímají si shod a rozdílů v pohledech spolužáků – zaznamenají na sdílený disk či na jiné místo umožňující skupinové sdílení, na čem se skupinka domluvila a kde zůstaly rozdíly v názorech a proč. Na každou část nechte žákům asi 15 minut. Zbytek času devadesátiminutového bloku věnujte reflexi. Žáci mohou například doplnit portfolio informací o další, tentokrát týkající se charakteru, a mohou proměnit své celkové mínění o Komenském. To využijí v dalších dvou blocích.

Důkazem o učení v tomto části výukového bloku pro nás bude:

 • Žáci ve skupinách kultivovaně diskutují
 • Závěry jsou schopni sepsat i přesto, že se na některých neshodnou

Člověku se až nechce věřit, kolik bolesti [10] se vešlo do života jednoho člověka! Ve dvanácti letech Janovi zemřeli oba rodiče. Jako mladý kněz a otec rodiny musel opustit ženu a dítě, skrývat se v lesích a podzemních úkrytech, bezmocně přihlížet krutostem páchaným na druhých. Na útěku před vojáky ho dostihla zpráva, že mu rodinu zahubil mor. Spisy a knihy, na kterých léta pracoval, shořely při požáru. Po čtyřiceti letech vyhnanství umírá v daleké cizině s touhou po domově a vyhaslou jiskrou naděje, že by se kdy on a ostatní čeští bratři mohli navrátit zpět do Čech.

Úlohy na výše uvedeném půdorysu:

 • Co se v textu píše „pro tebe“? Co se tě nejsilněji dotklo?
 • Na co konkrétního se v textu odkazuje? Na jaké lidi, události?
 • Může být někdy bolest dobrá? Kdy je prospěšná a proč?

Další text tematizuje pracovitost. Jsou žáci ve vašich třídách pracovití? Práce s tímto úryvkem může být výzva, a bude pro ně zrcadlem…

Byl knězem a později biskupem Jednoty bratrské. Byl básníkem, spisovatelem a vyhledávaným učencem. Často stál na postu vyjednavače a ochránce lidí ve vyhnanství. Získal přízvisko učitel národů. Sepsal na 250 spisů a knih, z nichž velká část pojednává o škole, výchově a učení. Možná bychom jeho pracovitost dnes označili jako workoholismus, ale buďme v negativních soudech na adresu Jana Amose opatrní.

Úlohy na výše uvedeném půdorysu:

 • Co se v textu píše „pro tebe“? Co se tě nejsilněji dotklo?
 • Na co konkrétního se v textu odkazuje? Na jaké lidi, události?
 • Jak se v naší třídě díváme na pracovitost?

O odvaze přemýšlí žáci mnohdy pod dojmem žánrové či zjednodušující rétoriky medií nebo aktuální filmové kultury. Odvaha Komenského je ale patrně odlišného druhu:

Jeho odvaha neřinčela zbrojí. Zbraní Komenského bylo pero. Bez bázně před vlastní nákazou se zapojil do boje proti morové epidemii. Když hrozilo Lešnu zničení znepřátelenými polskými šlechtici, byl rozhodnutý neutéct jako většina obyvatel města, pokusit se vyjednat s nepřátelskými jednotkami smír. Teprve když bylo město v plamenech, jemu samému a jeho rodině šlo o holý život, uprchl do okolních močálů, kam se za ním pronásledovatelé neodvážili.

Úlohy na výše uvedeném půdorysu:

 • Co se v textu píše „pro tebe“? Co se tě nejsilněji dotklo?
 • Na co konkrétního se v textu odkazuje? Na jaké lidi, události?
 • Vzpomeň si na někoho, o kterém se říká, že byl hrdina. Jak se jeho odvaha podobá té Komenského a jak se liší?

Moudrost může být zajímavá, když se postaví do kontrastu s úspěchem, chytrostí… Jak o těchto kontrastech budou uvažovat vaši žáci?

Dospěl k moudrosti, před kterou se skláněli panovníci a králové světa. Nebyly to jen vědomosti, které nabral ze škol a knih, byla to i jeho dovednost vidět podstatné myšlenky v nepřehledném labyrintu poznatků a poskládat je jako dláždění na cestě k lepšímu životu – k nápravě světa. Věřil, že když se podpoří dobro v každém člověku, bude více dobra mezi všemi lidmi. Pomáhal urovnávat sváry mezi panovníky a politickými vládci. Snažil se vyburcovat učené, zbožné a vynikající muže ke společnému úsilí pro nápravu světa. Nejvíc ale věřil v dobré školství a dobré vzdělávání dětí. Učil, psal učebnice, vzdělával učitele a sklízel zasloužený věhlas a slávu. V jeho pojetí je škola radostí a hrou, otevřením dětské duše všemu poznávání světa, učením bez rákosky a donucování.

Úlohy na výše uvedeném půdorysu:

 • Co se v textu píše „pro tebe“? Co se tě nejsilněji dotklo?
 • Na co konkrétního se v textu odkazuje? Na jaké lidi, události?
 • Jak se liší člověk moudrý, chytrý a vychytralý? Znáš i konkrétní příklady – lidí či jednání?

Jistě atraktivním tématem pro žáky v naší věkové skupině 12–15 let bude láska. Tradiční řecké pojetí ukazuje 4 druhy lásky. Ke kolika se v diskusi doberou vaši žáci?

Poznal, že je možné unést všechnu tíhu a bolest života, když se člověk dokáže ponořit do svého nitra a otevřít srdce dobru a lásce. Lásce k Bohu, k lidem, k zemi a k životu. Věřil, že křesťanství a čisté Kristovo učení má sílu pomáhat lidem na cestě k této radostné životní vidině.

Úlohy na výše uvedeném půdorysu:

 • Co se v textu píše „pro tebe“? Co se tě nejsilněji dotklo?
 • Jaké druhy lásky text zmiňuje? Jak se liší, čím se podobají?
 • Co je a co není láska?

Žáci nabyli v těchto pěti zastaveních s charakterem a nitrem Komenského další rozměr poznání. Jaký to byl muž? Co dokázal a proč? A co nikoliv?

Přenesme nyní experimentálně tohoto muže do našich dní – o jakou práci by usiloval? Jak by vypadal jeho životopis? Co by psal potenciálnímu voliči (samozřejmě s kolegy a kolegyněmi z Kladna bychom hodně toužili mít tuto osobnost, která přesahovala svým věhlasem daleko a výhradně pozitivně hranice střední Evropy…, prezidentem republiky) či zaměstnavateli?

Životopis a motivační dopis

V tomto krátkém cvičení mohou žáci již naplno „prodat“ vše, co si o Komenském myslí a co o něm vědí.

Postup práce v této výukové aktivitě

Cílem, produktem výukové aktivity bude profesní životopis a motivační dopis. Je velice vhodné určit prostředí nebo vytvořit jednotný formulář, aby žáci mohli řešit zejména obsah a méně již formu. Na struktuře, tedy také kritériích hodnocení práce, se domluvte při zadání práce a kritéria si poznamenejte na žákům dostupném místě. Ať se mohou korigovat během práce. Práce je na 45 minut.

Důkazem o učení je, že žáci vytvoří profesní životopis a motivační dopis J. A. Komenského podle daných kritérií, v dané struktuře a využijí při tvorbě informace a myšlenky, které získali při předchozí práci.

Ve společenství praxe jsme si vyzkoušeli formulář k vytvoření životopisu a motivačního dopisu ze stránek portálu EUROPASS. [11]

Zadání doporučujeme následující:

 • O jaké zaměstnání by se J. A. K. mohl dnes ucházet?
 • Nebo by byl „na volné noze?
 • Jak by žádal o vhodnou práci? Vytvořte motivační dopis a profesní životopis tohoto barokního genia.

Poslední výukový blok je současně prvním, během nějž budeme tvořivě pracovat přímo s citáty. Nicméně ještě doporučujeme nevrhnout se přímo do Labyrintu světa, ale využijme několik vybraných citátů z jiné knihy. A tvořivě s nimi pracujme. Pak teprve přijde na řadu primární zdroj – tedy práce s originálními texty J. A. K.

Využití citátů k tvořivému psaní

V tomto výukovém bloku budou žáci pracovat ve dvou postupných zadáních s citáty z této knihy:

Jan Amos Komenský
Úryvky/citáty z životopisného románu Františka Kožíka Světlo v temnotách

 

Život Jana Amose Komenského je sám velkým lidským dílem, obrazem hrdinské vůle, která překonala tolik neštěstí a nesnází, že je to až neuvěřitelné. Když zemřel, zdálo se, že jeho smrtí skončil jeho všechen význam. Pomalu ale zájem o jeho dílo po staletí rostl. Právem je dnes nazýván učitelem národů a jeho porada o nápravě věcí lidských je i po tři sta letech naléhavým programem pro celé lidstvo.“

Kožík, F. (1970) Světlo v temnotách. Praha: SPN.

 

1.      Přiřazení citátů k událostem, k časové ose

Žáci dostanou pracovní list 5 [12] a budou mít čas rozstříhat vybrané citáty (výběr je autorský) a přiřadit je k událostem života J. A. Komenského a k vlastní časové ose. Citáty mohou také ve zbývajícím čase z doporučených 20 minut využít k doplnění informačního portfolia třídy o Komenském právě o Kožíkovy výroky podle vlastního vkusu a uvážení.

Zadání úlohy:

 1. Přiřaď úryvky k mapě a k časové ose života J. A. K., je-li to možné.
 2. Kde to není možné, najdi životopisné informace na internetu k danému úryvku a přiřaď k mapě a časové ose.

Žáci v této části práce udělají mentální oblouk zpět na počátek seznamování se se životem a dobou Komenského a mohou své poznatky obohatit o perspektivu dalšího člověka, odborníka na život a dílo a zkušeného životopisce. To podpoří schopnost žáka porozumět textům a souvislostem ve větší hloubce, detailu. Studijní čtení tohoto typu je pomalé; žáci by měli mít tedy dost času na své uvažování a postupné řešení úloh, doplňování informací dle potřeby a podobně.

Aby v další části výuky výroky oživili a dali jim novou energii.

2.      Využití citátů k tvořivému psaní/mluvení

Žáci budou tvořit (s již relativně velkou znalostí Komenského) vlastní texty. Mohou je opět vkládat do formuláře a obohacovat informační portfolio třídy ke Komenskému. Mohou ale využití citátů Komenského také realizovat, natočit, umístit na internet, nebo do sdíleného prostředí třídy. Zadání práce:

Přečti si 4 citáty a doplň formulář:

-          jak by se dali „převést“ do současné řeči?

-          Kdo by je říkal a komu?

-          Při jaké příležitosti by se daný citát mohl říci?

Žáci ke každému ze 4 citátů zpracují individuálně krátký, ale dobově přiměřeně aktualizovaný projev, v němž by se užité citáty vhodně uplatnily, podtrhly by výrazně sdělení projevu. Popřípadě lze třídu rozdělit do 4 skupin a žáci v každé z nich by pak tvořivě využili citát jeden. Žáci by návrhy dále prezentovali vzájemně ve dvojicích. Následovalo by vyhodnocení práce ve skupině, popřípadě vytvoření společného díla. Během společenství jsme se přiklonili k variantě dělení třídy a také k jinému způsobu reflexe aktivity: nejen kvůli úspoře času, ale také udržení motivovanosti a zapojení každého ze žáků.

Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku.

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.

Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není.

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.

Žáci mohou pracovat ve formuláři či pracovním listu:

Řeč:

 

 

Kdo by ji pronesl:

Při jaké příležitosti:

 

Důkazem o učení pro nás zde bude, že žáci dokážou nejen vytvořit zajímavé a tvořivé příspěvky, ale také že ocení ostatní tím, že vyplní následující, již poslední formulář k reflexi práce:

Vypište 2 nápady, které vás zaujaly u ostatních:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věříme, že když žáci projdou alespoň některými z představených činností, budou připraveni číst i vlastní tvorbu J. A. Komenského s větším porozuměním a respektem. A stejně že budou vnímat snažení jiných osobností minulosti – které žily v konkrétních konturách a dělaly tu lepší a tu horší rozhodnutí za účelem pomoci zamýšlenému dobru na svět nebo konkrétním lidem.

Žáci si mohou zkusit postupně upravovat text o životě Jana Amose Komenského, syntetizovat jej do informačního portfolia pomocí organizérů, formulářů, s využitím map a vlastních zdrojů informací. Dále mohou zpracovat životopis a motivační dopis genia, jak by jej podle nich vytvořil dnes. Mohou také využít citáty jeho životopisce k tvorbě slavnostních nebo jiných řečí a jejich využití odůvodnit. Aktivity, jak jsou navrženy, jsou zaměřeny na podporu hlubokého porozumění textům v souvislostech. Mají podpořit čtenářskou samostatnost vč. digitálních dovedností práce se zdroji informací, dodržování autorského práva, tvorby nových digitálních obsahů a jejich sdílení a ukládání do portfolia. Žáci při těchto aktivitách využijí i matematických představ při organizování informací do prostoru v daných formách nebo při volbě měřítka map. Autoři jsou velmi zvědavi také na praktické ověření těchto aktivit v některé ze škol zapojených do projektu PPUČ.

Na místo běžného shrnutí informačních zdrojů za textem bude k textu článku připojena příloha (6) s různorodými spolehlivými zdroji informací o Komenském.


[1] Srov. náš předchozí článek Slavíme listopad. Dostupný zde: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22308/slavime-listopad.html/.

[2] Připomínáme k tomu článek doc. J. Valy (2017), Komenského spisy jako četba žáků základní školy? Pedagogika, 67(3), 279–294, a metody analýzy žákovské odezvy na čtené, které využil odborný panel čtenářské gramotnosti PPUČ k diskusi o používání uměleckých textů v běžné školní výuce, vč. ukázek z Komenského díla.

[3] Informace, pracovní listy a videozáznamy ze společenství praxe jsou dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ zde: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=17242.

[4] Výklad si můžete vyslechnout prostřednictvím webináře P. Koubka pro projekt SYPO. Dostupný je zde: https://www.youtube.com/watch?v=0wLdVUlwRIc&t=1s.

[5] Budou-li žáci zpracovávat v digitálním prostředí, doporučujeme formulář vytvořit ve formátu sběrného formuláře Microsoftu či Google Forms – generují přehlednou databázi informací v tabulce.

[6] Učitelé spolupracující školy doporučují tento úkol každému týmu učitelů zvážit, protože své žáky k četbě takových obsahů nevedou ani vést nechtějí. Podobně je tedy nemohou ani vést k tvorbě takových obsahů.

[7] My jsme se rozhodli doporučit webový zdroj ze stránek České televize, kanálu Art, který obsahuje několik povedených ukázek žánru. Dostupné zde: https://art.ceskatelevize.cz/tema/nekrolog.

[8] Protože se text stříhá, pracovní list v papírové podobě tiskněte jednostranně.

[9] Dostupná je zde: https://time.graphics/editor.

[10] Následující práci (zejména s textem o „bolesti“) zařazujte s ohledem na děti, spíše v 8., 9. ročníku; dbejte na to, abyste 1. odstavec zadávali dětem, které nejsou traumatizovány.

[12] Budete-li jej tisknout, pak opět jednostranně.

Literatura a použité zdroje

[1] – ZIRHUTOVÁ, Eva. Didaktický portál Učení bez učebnic (ve výstavbě). [cit. 2019-11-12]. Dostupný z WWW: [http://www.ucenibezucebnic.cz/index.php].
[2] – VALA, Jaroslav. Komenského spisy jako četba žáků základní školy?. Praha: Pedagogika : Pedagogická fakulta UK Praha, 2017. 15 s. ISBN 0031-3815 (Print).
[3] – KOŽÍK, František. Světlo v temnotách. 1. vydání. Praha : SPN, 1970.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
47.85 kB
Dokument
Pracovní list 1 – výchozí text
docx
54.69 kB
Dokument
Pracovní list 2 – transformační cvičení s textem o životě J. A. K.
docx
983.4 kB
Dokument
Pracovní list 3 – syntetické úkoly s více texty a zdroji informací
docx
51.76 kB
Dokument
Pracovní list 4 – transformační úlohy s hodnotami J. A. K.
docx
49.8 kB
Dokument
Pracovní list 5 – aktualizace citátů Fr. Kožíka při tvořivém psaní
docx
43.95 kB
Dokument
Pracovní list 6 – seznam odborné literatury k tématu

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Podle volby učitele lze pracovat s fyzickými předměty, potom je potřeba zajistit běžné výtvarné a geometrické pomůcky. V případě, že učitel zvolí převážně digitální cestu, doporučujeme, aby měli žáci vlastní zařízení s přístupem na internet, dovednosti jejich ovládání vč. pokročilejších funkcí zpracování obrázků a textů a jejich sdílení. Doporučujeme v takovém případě pracovat v prostředí umožňujícím sdílení produktů práce a spolupráci na tvorbě společného obsahu, zejména grafických organizérů dat a informačního portfolia.