Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Škola v nouzovém stavu není nouze ve vzdělávání
Odborný článek

Škola v nouzovém stavu není nouze ve vzdělávání

14. 4. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Jaroslav Štercl

Anotace

V tomto pojednání se jako jeho autor zamýšlím a rekapituluji proměnu přístupu pedagogických zaměstnanců škol, nejvíce pak v profesi učitel, k výjimečné a neočekávané situaci, která v současnosti postihla snad všechny oblasti života v České republice, tedy i vzdělávání žáků a studentů a z toho plynoucí proměny v přístupech k němu. Rovněž z toho vyplývající změny přístupů vedoucích pracovníků škol k organizaci svých povinností a proměny v jejich aktivitách včetně řešení mnoha nových a z aktuální situace plynoucích úkonů jsou součástí tohoto textu. Některé konkrétní z výše uvedených jsou vyjmenovány na příkladu práce ředitelství konkrétní základní školy v Praze 6. V závěru je zmíněna nelehká situace žáků a jejich rodičů při tomto rychle zavedeném inovovaném způsobu vzdělávání a stručně zhodnoceno jeho zvládání z jejich strany. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Jan Amos by byl a pan ministr školství i zřizovatelé jistě jsou hrdí na okamžitou, odpovědnou a více než adekvátní reakci pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na vzniklou, pro nikoho dodnes neznámou, nezažitou a za posledních 75 let nenastalou situaci. Je o to více nutné vyzdvihnout přístup učitelů a vedoucích pracovníků škol, o co méně je právě tato skupina vysokoškolsky vzdělaných odborníků ohodnocována a celospolečensky respektována. Nyní všichni prokázali odpovědnost a oddanost své profesi a vysoký morální kredit. Prokázali téměř všichni svoji vysokou míru odborné erudice při okamžité změně zažitého modelu a způsobu výuky. Bez prodlev začali uplatňovat model distančního vzdělávání s uplatňováním zcela jiných, inovovaných metod, forem a didaktických postupů s využitím moderních ICT technologií. V základní škole toto platí mnohonásobně více. Jsou zde žáci nejširší věkové skupiny, od 6 let téměř do dospělosti, nejméně do 15. roku života.

To, o čem píši v řádcích výše, platí i pro pedagogy v Základní škole Pod Marjánkou v Praze 6. Jsme oba, já i ředitelka školy, moc rádi a opravdu jsme hrdí na své kolegy a kolegyně, že výše popsané bez výjimky platí v naší škole. Takto se zachovali všichni. Online výuka je dnes naprosto běžnou součástí každodenních pedagogických aktivit našich pedagogů. Vhodně byly zvoleny přístupy a metody pro naplňování jednotlivých cílů. Někteří, např. vyučující anglického jazyka, ale i mnoho dalších museli tyto metody a přístupy změnit o to více, že působí současně na prvním i druhém stupni. Tak se stalo, že v jednom momentu vede výuku pro žáka druhého ročníku a vzápětí realizuje výuku deváťáka při přípravě na FCE. Mnozí třídní učitelé podporují žáky i formou třídnických hodin na dálku. Ti jsou pak i v pravidelném kontaktu s rodiči nejen při řešení všech dalších skutečností. I drobná, na první pohled nepodstatná malichernost, jakou se stane učebnice uložená v lavici v učebně ve škole nebo sešit v šatní skříňce, je v současné situaci problémem. Tyto i jiné podobné situace řeší s vedením školy, kteří toto operativně vyřizují každým dnem.

Členové vedení školy mají i mnoho jiných povinností. Celkově koordinují tato všechna mimořádná opatření. Svým zaměstnancům museli zajistit podmínky pro práci z domova, tedy v případě potřeby je vybavit zařízením k realizaci tohoto typu vzdělávání žáků. Učitelům bylo ve spolupráci projektem MAP ÚMČ Praha 6 neprodleně umožněno podle zájmu jednotlivců formou webinářů rychlé dovzdělání v těchto moderních formách a metodách výuky. Vedení školy pak řídí práci pedagogů a sleduje její průběh, koordinuje jednotlivé kroky a ty pak vyhodnocuje. Výchovná poradkyně a speciální pedagožka vzorně a aktivně spravují svoje oblasti. Je vynikající, že i péče o tuto oblast vzdělávání a problematiku je i při spolupráci se školní psycholožkou v této složité době realizována, byť na dálku. A mohl bych zde dlouho popisovat, co vše musí být ve škole zařízeno a realizováno, aby nastavené procesy, i když ve výjimečné situaci bez přítomnosti žáků a učitelů přímo zde ve škole, nebyly přerušeny.

Zmíním např. přípravu na zápis do 1. ročníku, který všichni zrealizujeme v dosud nám nepoznaném modelu. Je naopak potřebné některé pravidelné aktivity školy ukončit nebo výrazně omezit a zamyslet se nad jinou realizací, případně organizací. Sem patří v naší škole velmi oblíbené výjezdy žáků do školy v přírodě nebo jejich studijní pobyty v zahraničí. Jejich odříkávání a rušení, řešení již proběhlých plateb, to je v současnosti určitě poměrně další velká aktivita mnoha vedoucích pracovníků, a nejen jich a určitě nikoli jen v naší škole Pod Marjánkou. Další aktivitou, kterou se zabývám, je v současnosti rozvaha nad školním vzdělávacím programem v souvislosti s nastalou skutečností. Promýšlím kroky, které povedou k úpravám tohoto dokumentu v oblasti očekávaných výstupů a dalších jeho ustanoveních do konce tohoto školního roku, ale především v novém školním roku 2020/2021.

A takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. To ale není mým cílem, protože toto je jen krátký pohled na chod školy a její činnosti a aktivity v době mimořádných opatření. Ta jsou velmi potřebná a nutná pro zvládnutí celé nastalé nelehké situace, která náš stát, ale vlastně celý svět, v současnosti postihla. Proto je úžasné, jak se zaměstnanci škol svou každodenní činností a prací, která je v mnoha ohledech mnohem náročnější než běžná výuka podle daných pravidel a pořádků ve škole, podílejí na zvládání situace.

V úvodu tohoto krátkého pojednání jsem uvedl ty, kteří jsou určitě hrdí. Na tomto místě v závěru uvádím s velkou pokorou ty, na které má tento stav rovněž značný dopad, na žáky a jejich rodiče. I oni velmi odpovědně přistoupili ke vzniklé a pro ně jistě nelehké situaci a nových rolí a procesů domácího a online vzdělávání se většině případů bravurním způsobem zhostili. Z reakcí rodičů a žáků naší školy a ohlasů většiny pedagogů to tak jednoznačně vyplývá, a tudíž je nabíledni, že to všichni zvládáme.

Všem svým kolegům a pracovníkům škol přeji mnoho pedagogického optimismu a elánu, rodičům a žákům mnoho sil a výdrž a nám všem především pevné zdraví a dobrou náladu.

 

Jaroslav Štercl

předseda Asociace pedagogů základního školství ČR
a zástupce ředitelky ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Jaroslav Štercl

Hodnocení od uživatelů

Janek Wagner
15. 4. 2020, 17:17
Asociace pedagogů základního školství České republiky, o.p.s. není žádnou asociací nebo spolkem, ale obecně prospěšnou společností, která žádného předsedu NEMÁ. Jaroslav Štercl je jejím ředitelem!!! Podpis v článku je de facto podvod na čtenářích!

https://or.just…3548& ;typ=UPLNY
Miroslav Melichar
15. 4. 2020, 21:54
Článek byl publikován v rámci projektu PPUČ, autor  tedy za zpracování náročného textu zřejmě dostal zaplaceno. Asi na rozdíl od pana Maška, který přináší věcné informace pro online výuku nebo autorů posledních DUMů, které mají velmi konkrétní  obsah.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.