Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Významná výročí v roce 2019 – společenskovědní vzdělávání: Zdi kolem nás, zdi mezi námi
Odborný článek

Významná výročí v roce 2019 – společenskovědní vzdělávání: Zdi kolem nás, zdi mezi námi

Anotace

Příspěvek přináší inspiraci pro tematickou výuku – spojuje tři významná výročí (pád Berlínské zdi, pád železné opony a vstup ČR do EU) s tématem svobody a bariér. Lekce využívá aktivizující metody jako je myšlenková mapa, názorová přímka, čtení s porozuměním, alfa box. Lekce je určena pro žáky vyšších ročníků gymnázií.

OBOR a OVU:

RVP G – Občanský a společenskovědní základ

  • objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích
  • vyloží podstatu demokracie, odliší ji od nedemokratických forem řízení sociálních skupin a státu, porovná postavení občana v demokratickém a totalitním státě
  • posoudí vliv začlenění státu do Evropské unie na každodenní život občanů, uvede příklady, jak mohou fyzické a právnické osoby v rámci EU uplatňovat svá práva
  • posuzuje lidské jednání z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, objasní dějinnou proměnlivost základních etických pojmů a norem

RVP G – Dějepis

  • porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích
  • popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování

CÍL VÝUKY:

Žák si dává do souvislosti současné bariéry mezi národy a státy s historickými bariérami. Na základě příběhů a připomínek významných výročí žák zobecňuje, jaké je to to žít ve svobodě a demokracii, a analyzuje motivaci pro opuštění nesvobodné a nedemokratické společnosti. Žák si utváří názory na složitější problémy současného světa, své názory vyjadřuje a podpírá je argumentací. Žák reflektuje svou práci i stav svého poznání.

EVOKACE – 15 MINUT                                                                         

Na začátku hodiny žákům nepředstavujeme téma, necháme je, aby téma sami objevili a aby se na něj mohli postupně naladit.

1. Zadáme žákům úkol do dvojic. Připravte myšlenkovou mapu k pojmu ZEĎ. Můžeme dát žákům doplňující otázky, které jim mohou pomoci hlouběji se ponořit do tématu. Např. Co si představíte, když se řekne zeď? Z čeho může být tvořena zeď? Znáte nějaké významné zdi, o kterých se ve společnosti mluví? Jaké? Proč se o nich mluví? 5 minut dáme žákům na vypracování mapy, 5 minut pak necháme na společné představení některých klíčových pojmů (společná pojmová mapa se pak může vytvářet na tabuli). (Příklady zdí: Velká čínská zeď, Zeď nářků, Trumpova zeď, Matiční ulice Ústí nad Labem, Berlínská zeď, pásmo Gaza a jiné.)

2. Následující aktivita je pak pro celou třídu. Jedná se o názorovou škálu k otázce: JE ZEĎ NAŠÍ OCHRANOU, NEBO JE ZEĎ BARIÉROU? Otázka je záměrně zadána obecně a neurčitě, aby žáci měli potřebu zvažovat různé aspekty a kontexty. Na jedné straně třídy je vytvořen prostor pro ty, kteří si myslí, že zeď je ochranou. Na druhé straně třídy je prostor pro ty, kteří si myslí, že je zeď bariérou. Žáci jsou vyzváni, aby si stoupli na pomyslnou přímku do toho bodu, který vyjadřuje jejich názor k zadané otázce.

 Autor díla: Alena Hesová

Zdůrazníme, aby si žáci připravili argumenty, proč si na tu kterou pozici stoupli. Zeptáme se několika žáků, proč si na danou pozici stoupli, vzájemně učíme žáky poslouchat argumentaci. Případně vyzveme žáky, aby položili svým spolužákům ohledně jejich pozice několik otázek.

3. Závěrem evokace napíšeme na tabuli 3 data: 9. 11. 1989, 17. 11. 1989, 1. 5. 2004 a zeptáme se žáků, zda vědí, co se v daný den stalo a jak to souvisí s tématem zdí. Postupně společně s žáky rozkryjeme, že 9. 11. 1989 padla Berlínská zeď, 17. 11. 1989 proběhla sametová revoluce a následně padla železná opona, což umožnilo svobodu cestování na západ, a 1. 5. 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a připojila se tak k evropskému integračnímu procesu. A právě u všech třech uvedených událostí slavíme v roce 2019 významné výročí:

a) 9. 11. 1989 – 30 let od pádu Berlínské zdi)

b) 17. 11. 1989 – 30 let od sametové revoluce a následně od pádu železné opony

c) 1. 5. 2004 – 15 let od vstupu do Evropské unie

Zeptejme se žáků, co tato data a výročí znamenají pro ně (můžete sdělit, co znamenají pro Vás).

UVĚDOMĚNÍ SI – 20 minut                                                                 

4. Žáci dostanou pracovní listy (viz příloha) a pracují dále ve dvojicích. V pracovních listech je 5 různých příběhů o překonání železné opony, každá dvojice dostane jeden příběh:

a) Tank svobody

b) Útěk do Rakouska na saních

c) Ve vysokém napětí

d) Geodet a americký jeep

e) Přelet motorovým rogalem

Texty jsou různé dlouhé, jejich rozdání žákům je možné proto přizpůsobit rozlišným čtenářským dovednostem žáků. Žáci si ve dvojici přečtou text, identifikují hlavní postavu příběhu a připraví si krátký popis překonání hranic. Následně hledají ve dvojici odpovědi na položené otázky:

a)      Proč hlavní postava utíká?

b)      Co musí překonat nebo obětovat?

c)       Kdy, kde a proč mohou podobné situace nastat dnes?

5. Následně je práce ve dvojicích ukončena a žáci jsou vyzvání k tomu, aby vyprávěli příběh a odpověděli na položené otázky. Takto je postupně probrán první až pátý příběh. Současně je možné psát na tabuli klíčová slova ke 3 položeným otázkám.

 Autor díla: Alena Hesová

Klíčová slova následně propojujeme se třemi významnými výročími, která byla uvedena v úvodu hodiny. Zeptejme se žáků, co tato data a výročí mohou znamenat pro postavy příběhů, které četli.

REFLEXE – 10 MINUT 
                                                                           
6. Každému žákovi rozdáme pracovní list ALFA BOX (viz příloha) a necháme žáky individuálně a podle instrukcí ALFA BOX pro téma ZEĎ a tuto lekci vyplnit:

a) Ke každému políčku v alfa boxu napiš jeden pojem vztahující se k tématu ZEĎ nebo k dnešní hodině, který umíš vysvětlit.

b) Tři pojmy v alfa boxu písemně vysvětli.

c) Pojmy, které jsou pro Tebe nové, nebo které jsi nyní pochopil/a jinak nebo více do hloubky, zakroužkuj.

d) Máš jednoho žolíka a můžeš ho napsat do políčka, na které nechceš odpovídat.

7. Pokud máme čas, můžeme si společně některé pojmy přečíst, nebo si sdělit, co nového se žáci dozvěděli.

8. Na úplný závěr hodiny se vrátíme k názorové škále z úvodu a vyzveme žáky, aby si znova položili otázku: JE ZEĎ NAŠÍ OCHRANOU, NEBO JE ZEĎ BARIÉROU? a postavili se na pomyslnou přímku podle svého názoru.

Autor díla: Alena Hesová

Na úplný závěr se můžeme zeptat, kdo z žáků svoji pozici oproti začátku hodiny změnil a proč.

PŘÍLOHY

Pracovní list pro žáky – PŘÍBĚHY

Pracovní list pro žáky – ALFA BOX

ZDROJE

HERINK, J. Myšlenkové (mentální) mapy. Metodický portál: Články [online]. 2014. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18611/MYSLENKOVE-MENTALNI-MAPY.html

HESOVÁ, A. Názorová škála. Metodický portál: Články [online]. 2014. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18297/NAZOROVA-SKALA.html

Interaktivní mapová aplikace železné opony. Mapa.zelezna-opona.cz [online]. ÚSTR. Dostupné z: https://mapa.zelezna-opona.cz/

Jak se prchalo za železnou oponou. Blog u Ralfa [online]. 2013. Dostupné z https://ralf.signaly.cz/1305/jak-se-prchalo-za-zeleznou

KRUŠINA, M. Den, kdy padla Berlínská zeď (9. listopadu 1989). Slavnedny [online]. Stream.cz, 2010. Dostupné z: https://www.stream.cz/slavnedny/529622-den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad

KYNCL, L. Alfa box. LiborKyncl.estranky.cz [online]. 2013. Dostupné z: http://www.liborkyncl.estranky.cz/clanky/metody-rwct/alfa-box.html

Muzeum železné opony Valtice [online]. Dostupné z: http://www.muzeumopony.cz/

PEJČOCH, I. Hrdinové Železné opony: útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v letech 1949–1989. Cheb: Svět křídel, 2008.

Příběhy železné opony. Česká televize [online]. 2006. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095467107-pribehy-zelezne-opony/

SÍS, P. Zeď: jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Praha: Labyrint, 2007.

Železná opona v Československu. Dejepis21.cz. ÚSTR [online]. 2012–2014. Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/zelezna-opona-v-ceskoslovensku

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
15.63 kB
Dokument
Pracovní list – ALFA BOX
docx
25.39 kB
Dokument
Pracovní list – PŘÍBĚHY

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Významná výročí v roce 2019.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: