Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se žije v jiných zemích?
Odborný článek

Jak se žije v jiných zemích?

5. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Jarníková
Spoluautor
Mgr. Anna Černohlávková

Anotace

Využití obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět k rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Zaujmout žáky zajímavou a kvalitní výukou není snadný počin dnešních pedagogů. Včlenit do výuky moderní, zajímavé, lehce dostupné pomůcky, využít toho, co naše děti již znají, nechat je pracovat doma, připravit hodinu pro praktický život se zapojením rozvoje dílčích gramotností jsou fenomény dnešní doby. Předkládaný materiál přináší konkrétní aktivitu, která byla realizována na běžné základní škole. V rámci textu najdete i doporučení, která vyplývají právě z její realizace v praxi. Aktivitu si lze různě modelovat tak, aby vyhovovala vašim podmínkám. Dává si za cíl ukázat, že lze udělat výuku zajímavou, dostupnou, realizovatelnou, aby aktivita využila svého potenciálu a poukázala na možnost propojení a využití nejen čtenářské, ale i matematické a digitální gramotnosti. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Období

2. (4.–5. ročník)

Tematický okruh

Místo kde žijeme

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

ČJS-5-1-05

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

ČJS-5-1-05p       

sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest

Rozvíjené gramotnosti

Čtenářská gramotnost

Digitální gramotnost

Matematická gramotnost

Složky rozvíjených gramotností

Čtenářská gramotnost

1. Porozumění textu a interpretace

Nalezení důležitých informací a myšlenek textu, shrnutí

Najde a zformuluje bez většího zkreslení některé důležité myšlenky textu a podpoří důkazy z textu.

Propojování textu s vlastními znalostmi a zkušenostmi a interpretace

Samostatně vyvodí spojením několika jednoduchých, přímo vyjádřených informací z textu jednu další.

Matematická gramotnost

2. Porozumění různým typům matematického textu a aktivní používání či dotváření různých matematických jazyků

Používá různé formy textu

Využívá názorné grafické modely včetně číselné osy a náčrtku, popíše situaci vyjádřenou tabulkou

Vhodně využívá různé pomůcky a nástroje (včetně digi technologií)

Využívá vhodné digi technologie.

Digitální gramotnost

3. Člověk, společnost a digi technologie

Každodenní život s technologiemi

Při školní práci používá svěřená zařízení a doporučení digi technologie.

Právní normy v digi prostředí

Odliší vlastní a cizí digi obsah, používá-li cizí obsah, uvede zdroj.

4. Tvorba digi obsahu

Tvorba nového digitálního obsahu, vhodně zvolený formát sdělení

Vytváří jednoduchý digi obsah.

Správa dat, informací a digi obsahu

Ukládá informace tak, aby je znovu našel a mohl je použít.

Zadání pro žáky

 1. Kombinací mapky, obrázků, fotografií, videa, ppt, tabulky aj. připrav vyprávění o své zajímavém místě/cestě z prázdnin. Pokud jsi byl doma, pokus se popsat zajímavý výlet, místo, kde jste byli.
 2. Vyber si základní informace o místě/cestě z prázdnin, které se v tvém vyprávění objeví (název místa, města, země, typické jídlo, zvyky, obyvatelé, přírodní podmínky, zajímavost).
 3. Připrav si tabulku pro spolužáky, do které budou moci zaznamenávat informace ze svých cest, společně potom záznamy porovnejte.
 4. Připrav si 3 otázky, které bys chtěl/la spolužákům položit, až své vyprávění ukončíš. Otázky se budou týkat jejich cest/zážitku.  

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Prostřednictvím aktivity je rozvíjena schopnost žáků vnímat odlišný svět, odlišná místa, země. Cílovou dovedností, o kterou by měl učitel usilovat, není jen uvědomění si této skutečnosti, ale i rozvoj žákových schopností tyto rozdíly vnímat, zaznamenávat a porovnávat, vyhodnocovat.

Zadání konkrétních činností je možné podle aktuálních potřeb učitele a věku žáků upravovat tak, aby odpovídalo sledovaným vzdělávacím cílům a individuálním schopnostem žáků.

Žáci kreativním způsobem připraví pro spolužáky vystoupení s představením jejich prázdninové cesty. Jak je naznačeno, mohou využít různých způsobů, které jsou jim blízké a to tak, aby co nejtransparentněji popsali hlavní požadované znaky (název místa, země, jídlo, přírodní podmínky, obyvatelé zajímavost). Podle skupin žáků ve třídě lze aktivitu modulovat pro žáky nadané (např. doplněním zajímavostí, které sami žáci neviděli, doplněním „slepé“ mapy, doplněním „testu“ pro spolužáky, doplněním ukázky průvodce) … a pro žáky se SVP (např. ve výběru způsobu zpracování a představení zvoleného místa, pomoci žákům se zpracování tím, že vyučující stanoví způsob zpracování).

Žáci (s pomocí učitele) připraví tabulky pro záznam spolužákovských cest/zážitků. Po představení žákovy cesty, rozdá žák spolužákům připravenou tabulky, spolužáci budou mít vymezený čas na její doplnění a po doplnění budou porovnávat své zážitky s tím, co slyšeli od spolužáka (učitel pomáhá žákovi vést tuto část aktivity). Rozdíly se pokoušejí zdůvodňovat, obhajovat a hledat jejich výhody a nevýhody.

Žák připraví cca 3 otázky na spolužáky otázky, které žákům položí k jejich zážitkům (zapsání do tabulky).

Pomůcky:

tabulky pro spolužáky pro záznam info z jejich cest

pozn. Tabulky si leze připravit s pomocí učitele předem, např. v hodině matematiky, pracovních činností, obsah (hlavičku) si žáci připraví sami doma)

podklad „vyprávění z cest“

pozn. Dle toho, jakou formu zpracování žák použil je potřeba se připravit na způsob představování, učitel už předem zjišťuje, jakou formu kdo využije, aby bylo vše potřené připraveno, lze i předem domluvit pořadí představování dle podmínek

připravené otázky pro spolužáky

pozn. Ty si žáci připraví sami v rámci přípravy „vyprávění z cest“, lze využít nabídnuté konzultace ze strany učitele k sestavení otázek

Časové vymezení:

jedná se o časově náročnější aktivitu, lze ji rozdělit do několika hodin dle předem připraveného harmonogramu, který může viset ve třídě na nástěnce, žáci stále vidí, kdy je pokračování čeká a zda už to mají za sebou

Motivace:

vzhledem k tomu, že se jedná o časově náročnější aktivitu, tak je vhodné věnovat motivaci více času

Doporučení (na základě ověření z praxe):

pokud žáci připravují takovouto práci poprvé, je vhodné společně pohovořit o strategii práce

 • jasně vymezit dostupné pomůcky, prameny, technologie
 • vhodná je domácí příprava (např. využití alba s fotografiemi, přinesení suvenýrů, tvorba vlastní prezentace)
 • při kontrole gramatiky v textu je vhodné použít SSJČ, PČP
 • pokud jsou ve třídě žáci, kteří necestovali, je potřeba s nimi domluvit náhradní činnost, příp. s nimi domluvit místo, které znají a mohli by se s ostatními podělit o jeho přiblížení

Doporučení pro práci se žáky se SVP:

 • jasně vymezit a zadat formu práce se základními předem dohodnutými body postupu
 • strategii práce mít předem napsanou – vhodné je vytvořit si plán psaný heslovitě v jednotlivých krocích tak, aby si žák mohl z vytvořeného plánu práce své splněné úkoly odškrtávat
 • informace o práci psané v bodech mohou mít žáci u sebe
 • tvorba prezentace cesty na PC

Doporučení pro práci s tabulkou:

 • vhodné připravit předem, viz poznámky výše (i v jiných hodinách)
 • na tvorbě tabulky se mohou dohodnout společně
 • žáci si mohou společně určit záznamy, které chtějí porovnávat (stát, vzdálenost místa od bydliště, počet obyvatel na daném místě...)
 • možno rozvést a společně vytvořit graf
 • možno z vyplněných tabulek společně vytvořit jednoduché grafy, kde žáci graficky znázorní a následně porovnají své záznamy (např. vzdálenosti míst od svého bydliště apod.)
 • např. sloupcové grafy lze vytvořit na flipové papíry, kde může každý žák vyznačit vlastní sloupec
 • grafy je možné tvořit též za pomoci učitele v hodině informatiky

Komentář z pohledu gramotností

Rozvoj vybraných gramotností a jejich případnou prioritizaci z pohledu vzdělávacích cílů ovlivňuje učitel volbou konkrétních metod a forem pro realizaci aktivity. Je žádoucí, aby učitel hledal potenciál výukové aktivity pro rozvoj gramotností ve vzdělávacím obsahu daného oboru a konkrétní výukové aktivitě, nikoli aby integroval do vzdělávacího oboru „doménové“ vzdělávací obory gramotností (český jazyk a literaturu, matematiku a její aplikace, informační a komunikační technologie).

V reflexi žákova výkonu je pak nezbytné zaměřit se nejen na sledování úrovně dosažených oborových cílů, ale sledovat i rozvoj vybraných složek gramotností např. formou diskuze v příslušných fázích vyučovací hodiny. Příklady otázek jsou uvedeny níže.

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost bude rozvíjena v případě, že žák využije pro záznam informací náčrtek, plánek, tabulku. Důležitá bude žákova argumentace, proč použil právě daný typ záznamu.

Vytvoření a využití tabulky, uspořádání prvků, řazení

Možné otázky: Kolik prvků jsi připravil pro spolužáky? Jak jsi je řadil a proč právě takto? Odkud jste cestovali? Kolik políček má nakonec tvoje tabulka? Narazil jsi při přípravě záznamu na nějaký problém? Podařilo se ti ho vyřešit? Jak? Jaké jsou výhody/nevýhody záznamu do tabulek?

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost bude rozvíjena v případě, že žák při přípravě vlastního vyprávění bude dohledávat informace, které mu budou chybět, v různých typech textů a využije vyhledávací strategie a nástroje (nadpis, tučné písmo, klíčově slovo, hypertextový odkaz)a bude je porovnávat s vlastní zkušeností/zážitkem z cest (např. velká hustota obyvatel v Barceloně – to je pravda, bylo tam hodně lidí, pěstování ovoce a zeleniny – ano kupovali jsme je na trhu). Při vyhledávání bude využívat různé čtenářské strategie (propojování s vlastní zkušeností, vyjasňování neznámých slov). Do čtenářské gramotnosti patří i produktivní složka, kterou v současném materiálu nemáme rozpracovanou, nicméně na ni nesmíme zapomínat.

Způsob vyprávění, využívání neverbální komunikace, symbolů, znaků, kladení otázek, vyjadřování, zdůvodňování

Možné otázky: proč sis vybral právě tuto formu představení? Ukaž, jak jsi znázornil tvoji prázdninovou cestu? Proč sis vybral právě tyto prvky z cest? Jakým způsobem jsi výsledky svých pozorování řadil? Když jsi promýšlel o tom, jak představíš své postřehy ostatním, co bylo důležité? Porozuměli spolužáci prezentaci tvých výstupů dobře? Proč si to myslíš?

Digitální gramotnost

Proč sis zvolil formu ppt? Proč sis zvolil formu videa? Proč jsi neudělal i tabulku elektronicky? Co tě k tomu vedlo? Co ti při přípravě (ppt, videa, obrázky…) dělalo nejvíce potíže a proč, a co se ti dařilo? A proč si myslíš, že se ti právě toto dařilo?

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Jitka Jarníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.