Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematika trochu jinak
Odborný článek

Matematika trochu jinak

28. 5. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zuzana Cieslarová
Spoluautor
Bc. Nicola Rotterová

Anotace

Příspěvek (digitální učební materiál / praktický příspěvek s náměty) reflektuje očekávané výsledky učení u žáků na 2. stupni základních škol a obsahuje blok učebních činností, úloh a metod aplikovatelných v hodinách matematiky právě na druhém stupni ZŠ. Náš příspěvek se jmenuje Matematika trochu jinak a budeme se mu věnovat ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Naším záměrem je rozvíjet především gramotnost matematickou, ovšem některými úlohami se dotkneme i zbývajících dvou, tedy čtenářské a digitální. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Naše vyučovací jednotka je koncipována do modelu E-U-R. Do evokace zařazujeme asociační brainstorming na téma Matematika. Do fáze Uvědomění jsme vybrali kooperativní metodu, která spočívá v tom, že jsou lavice ve třídě rozděleny do čtyř stanovišť, u kterých žáci v týmech plní jednotlivé aktivity, které spolu navzájem souvisí. Při tvorbě úloh budeme vycházet z praktického života, aby žáci byli schopni použít matematické myšlení při řešení reálných situací.

Na prvním stanovišti žákům poskytneme graf, tabulku či schéma, se kterým budou muset pracovat a číst v něm, na což bude toto stanoviště primárně zaměřeno. Druhé stanoviště bude obsahovat několik různých textů, ve kterých žáci budou dohledávat potřebné informace, čímž se dotýkáme gramotnosti čtenářské. U třetího stanoviště bude skupina žáků řešit matematickým postupem popsanou reálnou situaci. Na čtvrtém stanovišti mohou žáci použít tablet, počítač či mobil k dohledání dalších informací potřebných k sestavení vlastního příkladu, který se bude dotýkat zadaného tématu. V rámci čtvrtého stanoviště u žáků rozvíjíme také gramotnost digitální.

V reflexi k realizované aktivitě využijeme metodu sněhové koule. V celkové reflexi se opět vrátíme k evokačnímu brainstormingu, kde se dopracujeme s žáky k tomu, že matematika není jen o počítání a příkladech či geometrických tvarech, ale je propojená s reálným životem a zasahuje do něj, což bude zřejmé z tématu kooperativní metody.

Příprava hodiny:

Předmět: matematika

Ročník: 8.–9. ročník ZŠ

Časová dotace: 2 x 45 min

1. EVOKACE – asociační brainstorming, téma: MATEMATIKA (10 min)

 • Žáci chodí k tabuli a píší nápady, které se jim vybaví při slově matematika.
 • Učitel nekomentuje žádný nápad.
 • Končí se, až žáky nic nenapadne, nebo se blíží konec 10. minuty.
 • K této fázi se učitel s žáky vrací ve fázi reflexe.

2. UVĚDOMĚNÍ (65 min)

Tato fáze probíhá ve formě kruhového učení.

 • Učitel žáky rozdělí do 4 skupin, každá skupina tak začíná na jiném stanovišti. Ve skupině se žáci spolu radí a vzájemně spolupracují, ale každý vyplňuje svůj pracovní list.
 • Řešení každého úkolu má učitel u sebe. Skupina žáků vždy za sebe vyšle jednoho, který si u učitele zkontroluje správné odpovědi. Po uplynulém čase může skupina postupovat na stanoviště další.
 • Učitel kontroluje práci, pomáhá a objasňuje úkoly, pokud nejsou zřejmé ze zadání.
 • Učitel také kontroluje čas – na každém stanovišti se skupina může zdržet pouze 15 min. O tomto faktu jsou žáci informováni na začátku. Nevadí, že nestihnou úplně vše.

1. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák využívá tabulky a grafy, názorná schémata.

 • Na stanovišti jsou následující schémata a části textů rozházeny libovolně po lavici. Úkolem žáků je přiřadit je k sobě – obdoba skládankového učení.
 • V pracovním listu mají žáci zadáno, že po přiřazení se mají doptat učitele na správné odpovědi.
 • Po kontrole učitele pokračují s druhým úkolem – vymyslet k těmto schématům příhodný název.

2. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák se kriticky zamýšlí nad informacemi v různých typech textů.

Žák dohledá potřebné informace, dokáže ve sdělení rozlišit podstatné informace od nepodstatných.

 • Na tomto stanovišti je úkolem žáků pracovat s texty a na základě nich vypracovat odpovědi na otázky v pracovním listě.

3. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím početních výrazů.

Žák zvolí k řešení úlohy vhodný matematický aparát a svou volbu zdůvodní.

 • Žáci mají za úkol vypracovat řešení úloh. Mohou se vzájemně radit, dokonce se mohou rozdělit v dané skupině a každá část z nich řešit jinou úlohu, o jejíž řešení se pak vzájemně podělí.

4. stanoviště

Očekávané výstupy učení:

Žák zvolí vhodnou pomůcku či nástroj pro získání matematických zkušeností a pro efektivní řešení problému.

Žák obmění známé a formuluje originální problémové úlohy.

 • Žáci s pomocí digitálních pomůcek vypracují svou úlohu na dané téma.

3. REFLEXE (15 min)

 • sněhová koule
 • Učitel zadá téma k diskusi – tématem je právě proběhlé kruhové učení.
 • Žáci nejdříve ve dvojicích diskutují o řešení jednotlivých stanovišť, vzájemné spolupráci, složitosti úloh apod. (učitel může návodné otázky nebo témata v bodech napsat na tabuli)
 • Po 3 minutách se ke dvojici přidá další dvojice.
 • Čtveřice má další 3 minuty na diskusi.
 • Dále se utvoří skupina o 8 žácích.
 • Poslední „nabalená“ skupina má na diskusi 5 min, protože se musí dohodnout na celkovém názoru, který bude prezentovat. Zvolí si jednoho mluvčího.
 • Mluvčí každé skupiny (skupiny budou 2 nebo 3) před tabulí sdělí názory své skupiny a zdůvodní, proč se shodli zrovna na těchto názorech.
 • Učitel na závěr shrne práci a výsledky všech skupin i jednotlivců.
 • Návrat k brainstormingu.
 • V této chvíli se učitel vrací k asociačnímu brainstormingu z fáze evokace. Opět se koná diskuse nad asociacemi, které vymysleli na začátku hodiny.
 • Mělo by se dojít k tomu, že matematika je všude kolem nás, dokonce i na internetu, doma, a že to není jen o počítání příkladů ve školních lavicích.

Literatura a použité zdroje

[1] – Státní rozpočet 2018 v kostce. Kapesní příručka Ministerstva financí ČR.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [ http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/statni-rozpocet].
[2] – Přehled státního rozpočtu. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://monitor.statnipokladna.cz/2018/statni-rozpocet/].
[3] – ŽUROVEC, Michal. Státní rozpočet dosáhl na konci září přebytku 16,8 mld. Kč.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/pokladni-plneni-sr-33054 ].
[4] – MICHL, Aleš. Pět největších mýtů o rozpočtu Česka.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2018/pet-nejvetsich-mytu-o-rozpoctu-ceska-33144].
[5] – Vládní návrh Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.. 2018. [cit. 2019-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navrh_2019_Navrh-zakona-o-statnim-rozpoctu-Ceske-republiky-na-rok-2019.pdf].
[6] – ŽUROVEC, Michal. Účtenkovka má své první výherce.. 2017. [cit. 2019-1-6]. Dostupný z WWW: [https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2017/uctenkovka-ma-sve-prvni-vyherce-30110].
[7] – SCHILLEROVÁ, Alena. [Dlouho očekávané číslo! ...]. 2019. [cit. 2019-1-6]. Dostupný z WWW: [https://twitter.com/alenaschillerov/status/1080823952891695106].
[8] – [Poslanecká sněmovna dnes ...]. 2018. [cit. 2019-1-6]. Dostupný z WWW: [https://twitter.com/MinFinCZ/status/1076083371439243266].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
27.34 kB
Dokument
Pracovní list KLÍČ
docx
25.39 kB
Dokument
Pracovní list
docx
1.06 MB
Dokument
Zadání na stanoviště

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Zuzana Cieslarová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 5. 2019
Učební materiál aktivně seznamuje žáky s mnoha aktuálními tématy a vede k osvojení několika velmi důležitých dovedností. V aktivitě se žáci naučí pracovat s informacemi a daty ze světa makro- i mikroekonomie na odpovídající úrovni. V neposlední řadě by je měli dokázat kriticky posoudit.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Mezioborove presahy: