Odborný článek

Cestovní kancelář

22. 5. 2018 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Spoluautor
Mgr. Lenka Švimberská

Anotace

Vzdělávání pro 21. století je spojeno s pojmem funkční gramotnost. Pod tímto pojmem si můžeme představit rozvíjení takových schopností a dovedností, které umožňují např. tvořivé řešení problémů, kritické myšlení, porozumění různým typům médií a technologií, vzájemnou spolupráci a zodpovědnost za sebe sama. Dá se předpokládat, že to všechno bude žák potřebovat nejen ve škole, ale především ve svém vlastním životě. Předkládaný text popisuje konkrétní aktivitu, která byla realizována na běžné základní škole a která si dává za cíl ukázat jednu z možností, jak může učitel využít potenciálu vzdělávacího obsahu Matematiky a její aplikace k rozvíjení nejen matematické, ale i čtenářské a digitální gramotnosti. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Výstup na úrovni ŠVP a jeho souvislost s očekávaným výstupem/očekávanými výstupy RVP ZV:

 • Aplikuje znalosti, jak řešit praktické slovní úlohy a problémy (M-2-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data).
 • Orientuje se v grafu a v tabulce (M- 5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy).
 • Orientuje se v čase, vyhledává údaje v jízdních řádech a v ceníku jízdného (M-2-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data).

Aktivita byla připravena pro 2. období 1. stupně ZŠ. Realizována byla ve 4. ročníku běžné základní školy situované v okrajové části hlavního města. Ve třídě, kde realizace aktivity probíhala, je 21 žáků, z toho čtyři žáci pracují s doporučením PPP podle PLPP na stupni podpůrných opatření 1 a 2. Šest žáků pracuje podle PLPP bez doporučení PPP, jeden žák je matematicky nadaný.

S ohledem na poměrně široce stanovený cíl: žáci společně ve skupinách naplánují jednodenní výlet v regionu školy s řízeným zadáním, byla plánovaná časová dotace 5 vyučovacích hodin. Ve sledované třídě se jednalo o samostatné vyučovací hodiny v průběhu týdne. Možností je zařadit aktivitu jako celodenní projekt podle podmínek dané školy a záměru učitele. Realizace proběhla v průběhu 2 vyučovacích hodin v počítačové učebně (s odstupem 1 týdne). Byly využity hodiny ICT, které mají žáci v rozvrhu. Následovalo zpracování získaných informací v bloku 3 vyučovacích hodin v kmenové učebně. Navíc proti plánu byla přidána 1 vyučovací hodina na zpracování prezentace formou dokumentu v rámci výuky ICT (využití dovednosti psaní a úprav textu, vkládání obrázků).

Pomůcky, prostředí, podmínky

 • Psací potřeby;
 • výtvarné potřeby;
 • volné listy papíru na průběžné zaznamenávání poznámek a k vytvoření závěrečného informačního letáku;
 • potřebný počet PC s připojením na internet podle počtu skupin;
 • kartičky se zadáním cíle výletu (podle počtu skupin);
 • mapy regionu, papírové jízdní řády;
 • prostor pro společné sdílení (koberec, židle v kruhu);
 • v případě tvorby powerpointové nebo jiné prezentace možnost promítání (interaktivní tabule, projektor).

Průběh a poznatky z ověřování aktivity

Vyučující uvede aktivitu: „Jste majitelé cestovní kanceláře a byli jste požádáni, abyste připravili nabídku výletu pro skupinu žáků ve věku 10 let s jasným zadáním, které si za chvíli vylosujete.“

Rozdělení do skupin ve sledované třídě vyučující zvolila po domluvě s dětmi. Žáci této třídy jsou zvyklí pracovat ve skupinách. Předem bylo dáno omezení  počtu členů skupiny – maximálně 3 žáci. Důvodem byly prostorové možnosti učebny. Rozdělení do skupin proběhlo bez problémů. Jeden žák se rozhodl pracovat samostatně. Vznikla tedy také jedna dvojice. Ostatní žáci pracovali ve trojicích.

Každá skupina si vylosuje zadání (výlet za zvířaty, výlet pro milovníky přírody, výlet pro pěší turisty, výlet pro milovníky historie, výlet za pověstí, výlet pro mladé techniky, výlet pro vášnivé čtenáře, výlet pro milovníky umění), zadání lze podle potřeby obměnit nebo zopakovat stejné zadání pro více skupin. Zadání cíle výletu formou losování bylo ve sledované třídě žáky přijato s velkým nadšením.

Při společné diskuzi žáci pod vedením vyučující řeší, co by měl obsahovat výsledný produkt – informační leták a které informace jsou pro naplánování výletu důležité. Podněty žáků učitel zapisuje na tabuli, případně na závěr doplní vlastními postřehy. Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili, které informace jsou pro plánování výletu potřebné (cíl výletu podle vylosovaného zadání, způsob dopravy od školy s využitím hromadné dopravy nebo objednání autobusu, čas odjezdu, jak dlouho pojedeme, kolik času strávíme na místě, čas návratu, cena jízdného, vstupné a další výdaje, co si nesmíme nechat ujít, potřebné vybavení). U žáků se SVP učitel zkontroluje pochopení zadání.

K získání potřebných informací využijí žáci internet. Je vhodné, aby učitel doporučil, na které webové stránky se mají žáci zaměřit, např. oficiální stránky měst, hradů, zoo, turistických center, dopravy (www.idos.cz, www.vylety-zabava.cz, www.kudyznudy.cz). Vyhledané informace si žáci ve skupinách zaznamenávají takovým způsobem, který jim vyhovuje a na kterém se skupina domluví (tabulka, jednoduché zápisky apod.) – v písemné nebo v elektronické podobě (podle schopností žáků a podmínek dané třídy). Učitel žáky upozorní, že tyto poznámky budou součástí závěrečné prezentace a diskuse s ostatními skupinami. Žáka se SVP do dané aktivity nenutíme, pokud se v ní necítí dobře, namísto toho mu dáme mapu a necháme ho vyhledat cíl výletu na mapě. Žák se SVP nemusí zapisovat, pokud je pro něj psaní obtížné, může diktovat učiteli (asistentovi pedagoga), příp. spolužákům.

Před tvorbou výsledného produktu dá učitel žákům k dispozici také papírové mapy, jízdní řády apod., aby si mohli nalezené informace zkontrolovat/potvrdit z dalšího zdroje. Zmíní důležitost věrohodnosti zdroje informací.

Žáci vytvoří informační/propagační leták pro účastníky výletu s potřebnými informacemi v papírové podobě nebo jako prezentaci s využitím digitálních technologií (podle podmínek třídy a úrovně schopností a dovedností žáků pracovat na PC). Při vlastní práci ve skupinách žáci dopomoc vyučující nechtěli, práci si velmi dobře rozdělili podle svých možností. První pokus o vytvoření letáku byl na čtvrtku formátu A3. Další týden žáci v počítačové učebně svoje návrhy plakátů zpracovali do podoby dokumentu a odeslali je formou přílohy v e-mailu vyučující.

Na závěr aktivity společně prezentují před ostatními skupinami svou nabídku výletu a argumentují, jak postupovali při výběru, kalkulaci cen, zjišťování dopravy, apod. Žák se SVP prezentuje podle své volby kratší úsek textu, učitel zajistí dostatečný časový prostor k jeho prezentaci. Ke zhodnocení vlastní práce lze využít sebehodnoticí tabulku (příloha 1), vyslovení ocenění (koho oceníš a proč) nebo doporučení pro příští práci.

Ve sledované třídě byly práce prezentovány buď formou prezentace na interaktivní tabuli v kmenové třídě, nebo žáci vystavili hotový leták. Žáci se většinou při prezentování střídali, dvě skupiny si stanovily svého mluvčího (žák s PLPP nechtěl prezentovat, nebyl k tomu nucen). Skupina s nadaným žákem měla v návrhu dvě varianty dopravy a rozpracovaný návrh finančního rozpočtu pro třídu – jak ušetřit, aby výlet byl co nejlevnější. Žáci sami našli na webových stránkách objektu, jak získat slevu pro školy. Skupina, která navrhovala návštěvu Národního technického muzea, uvažovala obdobným způsobem. Žáci dokonce objevili, že je možno zdarma muzeum navštívit, pokud se učiteli podaří zaregistrovat se na program pořádaný pro školy, který je zadarmo.

Zajímavý problém řešila skupina, která chtěla navštívit Karlštejn. Ve vybraný den byl volný termín prohlídky pouze od 9.00 hod. Řešení žáci zvolili dobrodružné. Vyjedou ve 3.05 hod. a pauzu, která vznikne mezi příjezdem a časem prohlídky, vyplní návštěvou babičky jednoho z členů skupiny. Při prezentaci se jejich návrh setkal u spolužáků s úspěchem a ohlasem. Při prezentaci výletu do Botanické zahrady zpracované formou dokumentu si žáci všimli, že spolužačky využily fotografie z jiného místa, vznikla diskuze, jak se vypořádat se situací, když nemáme k dispozici vhodné fotografie. Žáci usoudili, že by bylo lepší fotografie nedávat, protože: „... by to mohlo někoho poplést.“ Vyučující v této souvislosti zmínila problematiku autorských licencí a nezákonnost používání cizích fotografií bez jeho svolení.

Vybraný výlet je možné se žáky uskutečnit, např. na závěr školního roku. Ve sledované třídě pomocí tajného hlasování vyhrál výlet do Národního technického muzea v Praze a společně jej podle vytvořeného návrhu uskutečnili.

Práce žáků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení pro individualizaci výuky

Nadaní žáci:

Nadaní žáci mohou řešit problém, jak postupovat při objednáním autobusu s přistavením ke škole, jakým způsobem zjistí cenovou kalkulaci a cenu na žáka, které údaje budou k řešení problému potřebovat.

SVP:

Obecná doporučení:

 • Individuální přístup – učitel často dohlíží na činnost žáka a v případě potřeby mu nabídne pomoc;
 • zajištění dostatečného času na vypracování úkolu (zkrácení textů);
 • zajištění vhodného zařazení do skupiny, dvojice;
 • připravit upravené pracovní listy (zkrátit, zvážit obsah) dle možností žáků (aby dosáhli cíle a úspěchu);
 • zajistit dostatečný prostor pro mluvený projev;
 • citlivě zvážit vystupování před celou třídou (čtení, psaní);
 • zajistit pozitivní motivaci a pochvalu, formativní hodnocení (žákův posun v učení).

Rozvíjení matematické, čtenářské a digitální gramotnosti

Složky rozvíjených gramotností

Matematická gramotnost:

 1. Vymezování problémů a jejich řešení (žák zvolí matematický aparát vhodný k řešení problému – promyslí a naplánuje způsob řešení problému, dokáže propojit jednotlivé informace a data, směřující k vytvoření „plánu řešení“; řeší problém s využitím matematického aparátu – vyřeší problém do konce; využívá možnosti sdílení a řešení problému v kolektivu);
 2. porozumění různým typům matematického textu (žák vyhledá informace vhodné k řešení problému – posoudí relevantnost získaných informací).

Čtenářská gramotnost:

 1. Schopnost dekódovat text a nalézt v něm požadované informace (žák čte plynule a bezchybně texty odpovídající věku a vzdělávacím potřebám);
 2. vysuzování z textu (klade si otázky týkající se čteného textu, porovnává text s vlastní zkušeností a vědomostmi, porovnává text s informacemi z dalších zdrojů, ověřuje si zdroj);
 3. sdílení (komunikuje se spolužáky, dodržuje pravidla komunikace, respektuje své partnery a naslouchá jim, zaznamenané myšlenky plynule a přehledně interpretuje).

Digitální gramotnost:

 1. Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě (žák získává data, informace a obsah z různých zdrojů v digitálním prostředí, porovnává a kriticky hodnotí věrohodnost a spolehlivost zdrojů dat, učí se organizovat a zpracovávat data ve strukturovaném prostředí – tabulce).

Použitá literatura a zdroje:

 • ALTMANOVÁ, Jitka; FALTÝN, Jaroslav; Katarína NEMČÍKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ, ed., 2010. Gramotnosti ve vzdělávání: [příručka pro učitele [online]. V Praze: Výzkumný ústav pedagogický [cit. 2017-05-21]. ISBN 978-80-87000-41-0.
 • RŮŽIČKOVÁ, Daniela, 2011. Rozvíjíme ICT gramotnost žáků: metodická příručka. Praha: NÚV. ISBN 978-80-86856-93-3.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Praha: MŠMT, 2016.
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2016. In: http://www.zsvn.cz/skola/dokumenty [online]. Praha [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://www.zsvn.cz/images/ucitele/brandova/%C5%A1vp__od_1.9.2016.pdf
 • TOMKOVÁ, Anna; Jitka KAŠOVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ. 2009. Učíme v projektech. Vyd. 1. Praha: Portál, 173 s. ISBN 978-807-3675-271.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
298.83 kB
PDF
Aktivita M

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.