Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Možnosti hodnocení žáků
Odborný článek

Možnosti hodnocení žáků

30. 1. 2018 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Spoluautor
Mgr. Daniel Mareš

Anotace

Článek a odkazy pod ním nabídnou pedagogům vyučujícím na základní škole možné návrhy hodnocení žáků včetně ilustrativních úloh, které se odpilotovaly, v běžné pedagogické praxi odzkoušely. Úlohy, jejich hodnocení a pilotáž zajišťovali renomovaní odborníci z NÚV a zkušení pedagogové.

V oblasti školního hodnocení dochází působením různých okolností k postupným proměnám, které se projevují odklonem od tradičního hodnocení podle klasifikační stupnice směrem ke komplexnímu hodnocení žáka a s důrazem na proces hodnocení, které provádí nejen učitel, ale i žák nebo vrstevníci navzájem. Pokud se podaří proměnit pohled na hodnocení, budou se časem rodiče dětí ptát: „Co ses dnes ve škole naučil?“ místo tradičního: „Jakou jsi dnes dostal známku?“

Pedagogický slovník uvádí jednoduchou definici hodnocení: „Sdělení učitelů, které je určené žákům a vypovídá o míře jejich úspěšnosti ve vzdělávacím procesu. Vzdělávací výsledky žáků jsou hodnoceny oficiálně prostřednictvím klasifikace (známky) nebo prostřednictvím písemných zpráv (slovní hodnocení).“ [Průcha, Walterová, Mareš 2003] Přitom hodnocení jako nezbytná součást výchovně-vzdělávacího procesu je velice složité. Je přítomno v činnosti učitele a v činnostech žáků, ovlivňuje jejich osobnostní a sociální rozvoj. Může povzbuzovat žáka ke kvalitnímu výkonu, ale také může přispívat k neporozumění a k negativním pocitům žáka ve škole.

Různí autoři vymezují různé typy hodnocení. Podle subjektu hodnocení je to hodnocení vnější a vnitřní, podle vztahové normy rozlišujeme hodnocení sociálně normované a individuálně normované. Odborníci používají další pojmy, které se k hodnocení vztahují: hodnocení sumativní (shrnující), normativní (hodnocení relativního výkonu žáka ve vztahu k výkonům ostatních žáků), kriteriální, diagnostické, formální, neformální, průběžné, závěreční, formativní.

Poslední z výčtu pojmů, hodnocení formativní, je v pedagogické literatuře zdůrazňováno až v průběhu posledních let, ačkoliv je nedílnou součástí vyučování od 80. let 20. století. V českém prostředí se pojem formativní hodnocení ustálil i přesto, že v zahraniční literatuře není pro formativní hodnocení používán pojem jednotný. Můžeme se zde setkat s pojmem hodnocení pro učení, hodnocení zpětnovazební, hodnocení alternativní nebo autentické, podle toho, na kterou z charakteristik, kladou autoři důraz. Podle D. Williama se hodnocení stává formativním tehdy, když: „… učitelé, žáci či jejich spolužáci získají, analyzují a použijí důkaz o výkonu žáka za tím účelem, aby rozhodli o dalších postupech ve výuce, které budou pravděpodobně lepší nebo budou postaveny na lepších základech, než by byla rozhodnutí, která by učinili, kdyby dané důkazy k dispozici neměli.“ [William, 2016, s. 8]

Formativní hodnocení má pozitivní dopad na zlepšení učebního procesu u žáků. Jako účinné se ukazuje u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a horšími studijními výsledky, podporuje spravedlivý přístup ke vzdělání, každému žákovi dává šanci, aby dosáhl v rámci svých schopností co nejlepšího výkonu. Žáci jsou zapojeni do procesu učení a učí se přejímat za své učení odpovědnost. Učitelé si lépe plánují cíle výuky a přemýšlejí o důkazech o učení, poskytují žákům konstruktivní zpětnou vazbu. Zvolený cíl a způsob hodnocení má pomáhat žákovi porozumět jeho vlastnímu učení a dobře ho posuzovat. Za kvalitní považujeme takové hodnocení, které konkrétně vysvětlí, jak vede žáka ke zlepšení průběhu učení a jeho výsledků.

Zdroje:

  • KOLÁŘ, Zdeněk; ŠIKULOVÁ, Renata. Hodnocení žáků. Praha, Grada Publishing a.s., 2005. ISBN 80-247-0885-X.
  • KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Praha, Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.
  • LAUFKOVÁ, Veronika. Formativní hodnocení v zahraničí a v České republice [Online]. E-Pedagogium, (1), 89–99, 2017. Retrieved from https://www.pdf.upol.cz/veda/odborne-casopisy/e-pedagogium/#c17688
  • PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha, Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
  • WILIAM Dylan, LEAHYOVÁ Siobhán. Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy. Praha, Čtení pomáhá, EDUkační LABoratoř, z. s., 2016. ISBN 978-80-906082-5-2.
  • http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/H/Hodnocení_žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.