Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování
Odborný článek

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování

21. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jan Boněk

Anotace

Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech představuje ve vzdělávání neopomenutelný prvek. Svým tematickým zaměřením klade důraz zejména na evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Tyto dvě kvality se stávají pro život v současné, ale i budoucí Evropě a světě nezbytnými. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech má potenciál prolínat všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Průřezové téma VMEGS je možné v prvním vzdělávacím období začlenit do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Ve druhém vzdělávacím období se nejvíce prostoru otevírá ve vzdělávacích oblastech Výchova k občanství s důrazem na sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi a Člověk a společnost, kde je možné využít a aktualizovat poznatky z oboru historie a politické geografie. Provázaností lze docílit hlubší vhled a následné porozumění klíčovým historickým a politickým událostem, které ovlivnily vývoj Evropy i světa a měly podstatný význam pro evropskou integraci a začlenění České republiky do integračního procesu. Ve vzdělávací oblasti Cizí jazyky se nabízejí vazby na praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Vhodné příležitosti ovšem nabízejí i ostatní vzdělávací oblasti. Z analýzy ŠVP šestnácti pilotních škol vyplynulo, že ve většině případů byly tematické okruhy VMEGS začleněny právě do těchto, výše zmíněných, vzdělávacích oblastí.

Shrnutí zkušeností

Všechny ŠVP zařadily toto PT do učebních osnov - jednotlivé tematické okruhy se staly součástí jak osnov příslušných ročníků, tak také samostatných přehledových tabulek, ze kterých je možné vysledovat zařazení tematických okruhů PT do jednotlivých ročníků a vyučovacích předmětů. Všechny školy splnily základní požadavek, aby žáci prošli všemi tematickými okruhy průřezového tématu VMEGS.

Na základě analýzy ŠVP lze konstatovat, že zařazení všech tematických okruhů PT VMEGS do vyučovacích předmětů je realizováno zejména formou integrace v souvislosti s učivem jednotlivých předmětů. Pouze jedna škola (Novoborská) vytvořila samostatný vyučovací předmět zařazený do 9. ročníku. Z učebních osnov ve většině případů není ovšem možné vysledovat konkrétní formy realizace, případně rozpracování daného tematického okruhu do konkrétních výstupů, případně učiva.

Většina ŠVP se tak omezuje pouze na uvedení „položky" v učebních osnovách, o míře provázanosti a uplatnění ve výuce se můžeme víceméně jen domýšlet. Samozřejmostí nejsou ani konkrétní očekávané výstupy, na jejichž základě by bylo možné se dozvědět více o začlenění dané problematiky do výuky a o její provázanosti s osvojovaným učivem v daném předmětu. Nejčastějším způsobem začlenění jednotlivých tematických okruhů VMEGS je tedy jejich integrace do obsahu daného vyučovacího předmětu.

Příklady integrace do jednotlivých předmětů

Nejčastěji je vzdělávací obsah (tematické okruhy) PT VMEGS integrován do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace. Většina škol také přistoupila na zpracování zvláštní tabulky, která zpřehledňuje (nebo se o to alespoň snaží) zařazení jednotlivých tematických okruhů do učebních osnov. Jen několik škol přistoupilo k dalšímu rozpracování výchovných a vzdělávacích strategií a očekávaných výstupů s konkretizací učiva.

Ukázka představuje zajímavé rozvedení výchovných a vzdělávacích strategií a očekávaných výstupů k realizaci VMEGS ve výuce samostatného vyučovacího předmětu.

Ukázka (ZŠ Novoborská):

Výchovné a vzdělávací strategie samostatného vyučovacího předmětu Evropské a globální souvislosti, multikulturalita.

Učitel vede žáka:

  • k porozumění aktuálním společenským, politickým a hospodářským poměrům Evropy a současného světa v historickém kontextu
  • k pochopení, jak se události po 2. světové válce odrazily v současném politickém uspořádání, v hospodářství, v kultuře (v literatuře, ve výtvarném a hudebním umění)
  • k poznání toho, co jsou globalizační procesy a jak ovlivňovaly a ovlivňují evropský vývoj, na základě těchto poznatků je žák veden k posouzení toho, zda i na jeho život mají tyto procesy vliv
  • k objasňování souvislostí globálních a lokálních problémů a k hledání jejich řešení
  • k hledání a pochopení toho, co jsou kořeny a zdroje evropské civilizace a k objasnění toho, jaký mají tyto kořeny vztah k dnešku

Očekávané výstupy (ZŠ Novoborská):

  • popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování
  • uvede některé významné mezinárodní organizace a instituce, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy
  • uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva
Ukázka (ZŠ Ostrava):

Příklad ukazuje vhodné začlenění jednotlivých tematických okruhů PT VMEGS s rozpracováním očekávaných výstupů a uvedením, ve kterých vyučovacích předmětech a ročnících bude realizován.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Téma

Ročník

Bližší popis

Výstupy (získané kompetence)

Evropa a svět nás zajímají

ČJ 1., 2., 4, 5., VV 1.

ICT 5. - 6.

ČJ 6.

ČJ 9.

ICT 9.

Z 7. - 9.

rodinné příběhy a zážitky z Evropy, naši sousedé, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy, místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu, život Evropanů a styl života v evropských rodinách

místa, artefakty v blízkém okolí, Evropě a ve světě, naši sousedé v Evropě

cesty Marca Pola, vyprávění o cizích zemích, jejich zvyky a tradice, rozdíly a spojitosti

lidová slovesnost, poezie a próza česká, světová a regionální

naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemí, zvyky a tradice národů Evropy

zkušenosti, zážitky z Evropy a světa, místa v blízkém okolí mající vztah k Evropě, naši sousedé, život dětí v jiných zemích, státní a evropské symboly, zvyky a tradice národů Evropy

- vytváří si povědomí občana žijícího v Evropě, srovnává projevy kultury, nachází společné znaky, odlišnosti a hodnotí je v širších souvislostech, motivuje k setkávání a hledání společných evropských perspektiv

- využívá internetu k získávání informací o blízkém okolí, o zemích Evropy, o zemích celého světa

- rozlišuje tradice a zvyky jednotlivých národů, odlišnosti a spojitosti civilizací, poznává zahraniční lidovou slovesnost

- má přehled o základní české, světové a regionální tvorbě, chápe evropské kulturní kořeny, svébytnost národních a regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře světové

- vytváří multimediální prezentaci a blíže seznamuje spolužáky s tradicemi a zvyky okolních států Evropy - vysvětluje odlišnosti mezi ČR a ostatními zeměmi EU, poznává zvyky a tradice ostatních národů, porovnává životní úroveň dětí v Evropě

- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy

Objevujeme Evropu a svět

HV 1. - 5.

ICT 5. - 6.

AJ 5. - 7., RJ 8., 9.,

NJ 6. - 9.,

KAJ 8., 2. AJ 8. - 9.

RJ 8. - 9.

Z 7. - 9.

OV 9.

F 6.,

CH 8. - 9.

vztahy mezi kulturami - vzájemné obohacování

naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, státní a evropské symboly

život Evropanů a styl života v evropských rodinách, životní styl a vzdělávání mladých Evropanů, naše vlast a Evropa

srovnání životního stylu u nás a v Rusku

objevujeme Evropu a svět - život Evropanů a styl života v evropských rodinách, naše vlast a Evropa

naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět, evropské symboly, styl života Evropanů, vzdělání

otevřená společnost, mezinárodní spolupráce, státní a evropské symboly, evropská integrace

objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí, životní styl

- chápe kulturu jako spojovací prostředek vztahů mezi příslušníky různých národů a jejich kultur

- využívá interaktivních map, slovníků, českých i světových portálů k získávání informací o dalších zemích světa, Evropy i své vlasti, navazuje kontakty s jinými lidmi

- srovnává projevy kultury, nachází společné znaky a odlišnosti, využívá originálních zdrojů při poznávání životního stylu ve světě a v evropských rodinách

- seznamuje se s rozdílem ruské vesnice a města, rozumí vztahu člověka k prostředí a přírodě

- prohlubuje porozumění vlivů kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů, srovnává je a nachází společné znaky

- zdůvodní význam naší vlasti v kontextu evropském a světovém, nemožnost izolovaného vývoje

- objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek, uvede a zhodnotí příklady znečišťování vody a vzduchu, nebezpečné vlastnosti prvků a sloučenin a jejich použití, Žák rozumí pojmům skleníkový efekt a globální oteplování Země, chápe vznik těchto jevů, uvědomuje si nutnost omezení zbytečné spotřeby elektrické energie v domácnostech (projekt ke Dni Země), zná problémy týkající se čerpání zdrojů energie

Jsme Evropané

PRV 2. - 3., PŘ 4. - 5.

HV 5.

D 6. - 7.

D 8. - 9., OV 9.

VV 6.

Z 7., 9.

ČJ 8.

OV 9.

HV 8. - 9.

VL 5.

zvyky a tradice

zvyky a tradice v hudbě Evropy

kořeny a zdroje evropské civilizace, klíčové mezníky evropské historie

klíčové mezníky evropské historie, Evropská integrace, instituce Evropské unie a jejich fungování

kořeny a zdroje evropské civilizace

klíčové mezníky evropské historie, evropské integrace, mezinárodní organizace a řešení problémů dětí, mládeže a dospělých

výchova budoucích evropských občanů, evropské hodnoty, začlenění ČR do integračního procesu

Evropa, Evropská unie, OSN, NATO, boj proti terorismu

kořeny a zdroje evropské civilizace, kulturní a historické dědictví jako zdroj poznání, zvyky a tradice národů Evropy

Den Evropy - projekt

- poznává jednotlivé národy podle zvyklostí

- orientuje se v základních poznatcích o životě, dílech hudebních skladatelů, nachází odlišné znaky v hudbě některých národů, chápe postavení české hudby v kontextu evropské hudby

- uvědomuje si kořeny evropské civilizace a základní mezníky evropské historie

- chápe souvislosti evropských kořenů a kontinuitu evropského vývoje, podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám, uvědomuje si své možnosti v evropském prostoru (studium, zaměstnání v zahraničí...)

- uplatňuje historické znalosti při interpretaci vlastních fantazijních představ, vybírá a kombinuje vhodné prostředky k dosažení výtvarného vyjádření, uvědomuje si přínos kultury a její význam jako odkaz kulturního dědictví

- prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací a jejich rozmístění, seznamuje se s jejich nezbytností při řešení globálních i lokálních problémů

- chápe hlavní příčiny rozdělování současného světa (náboženství, moc, bohatství apod.), poznává život a dílo významných evropských spisovatelů

- chápe nepostradatelnost mezinárodní spolupráce v evropském i světovém měřítku, vysvětluje nebezpečí současného terorismu

- má přehled ve zvukové podobě jednotlivých uměleckých epoch, uvědomuje si přínos kultury a její význam jako odkaz kulturního dědictví

- seznamuje se s jednotlivými státy EU, jejich kulturou apod.

Odkazy na další související články:

Ukázka zpracování - Průřezové téma Výchova demokratického občana¨
Ukázka zpracování - Průřezové téma Multikulturní výchova
Ukázka zpracování - Průřezové téma Environmentální výchova
Ukázka zpracování - Průřezové téma Mediální výchova

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.