Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova demokratického občana – ukázka zpracování
Odborný článek

Výchova demokratického občana – ukázka zpracování

21. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Viola Horská

Anotace

Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.

Ve školních vzdělávacích programech pilotních škol se Výchova demokratického občana promítá na úrovni školy i jednotlivých vyučovacích předmětů. Nejčastější formou realizace VDO je integrace tematických okruhů VDO do vzdělávacího obsahu konkrétních vyučovacích předmětů. Šest škol deklaruje zařazení specifických projektů vztahujících se k VDO:

 • ZŠ Chlupova, Praha 5
 • ZŠ Chrudim
 • ZŠ Mělník
 • ZŠ Lysice
 • ZŠ Prachatice
 • ZŠ Ústí nad Labem

Žádná ze sledovaných škol si z VDO nevytvořila samostatný vyučovací předmět. Největší problémy školám činilo samotné pojetí VDO. Zdá se, že některé školy si důkladně neprostudovaly charakteristiku VDO v RVP ZV, resp. nepochopily pojetí tohoto průřezového tématu. To nepřináší další vzdělávací obsah, který se má realizovat v rámci ŠVP, ale jde o náměty, které slouží k rozvíjení a posilování demokratických postojů, způsobů jednání a mezilidských vztahů. Nejde tedy o zásobník dalšího učiva, ale o nabídku námětů, které by měly být určitým mechanismem k rozvíjení výchovně - postojových a hodnotových kvalit v rámci různých vyučovacích předmětů. Náměty VDO se za určitých okolností mohou stát učivem či výstupy, měly by ale více zohledňovat výchovnou složku vzdělávání.

Dalším problémem ve sledovaných ŠVP je to, že školy často směšují nebo dokonce zaměňují náměty VDO se vzdělávacím obsahem Výchovy k občanství. Ta by měla v ŠVP plnit především výchovnou a hodnotovou úlohu. Obor Výchova k občanství má k vlastnímu vzdělávacímu obsahu blízko, má však mnohem širší obsahové zaměření. Orientuje se nejen na otázky demokracie, ale i na problematiky ekonomické, právní, psychologické a jiné, které ve VDO vymezeny nejsou. V některých ŠVP jsou však do vzdělávacího obsahu vybraných vyučovacích předmětů zařazovány náměty týkající se ekonomických či občanskoprávních otázek, které jsou prezentovány jako náměty VDO. V daném případě ale nejde o náměty VDO; lze je chápat spíše jako mezipředmětové vztahy Výchovy k občanství s daným vyučovacím předmětem.

Některým školám se nicméně podařilo vhodně uchopit pojetí VDO v souvislosti s budováním demokratického společenství a ochranou lidských práv ve vzdělávacím obsahu společenskovědních předmětů. Nosné jsou proto zejména vyučovací předměty vytvořené ze vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Dějepis a Zeměpis, částečně i Výchova k občanství.

Shrnutí zkušeností

Principy VDO se v ŠVP pilotních škol velmi nepřímo odrážely v nečetných vyjádřeních, že ŠVP je postaven na principech demokracie. Tyto principy však nebyly ani v jednom případě více konkretizovány, tj. nebylo podrobněji popsáno, jak je demokracie ve školách podporována, co konkrétně pro to škola dělá. Poněkud bližší vyjádření nacházíme v části týkající se výchovných a vzdělávacích strategií uplatňovaných v zájmu utváření a rozvíjení občanské kompetence. I zde jsou však informace značně obecné. V rovině výchovných a vzdělávacích strategií jen zřídka nacházíme nepřímý odkaz na náměty daného PT nebo některých jeho částí (některé školy uvádějí jako jednu ze školních strategií rozvíjení demokratického společenství ve škole, fungování školního parlamentu apod.). Školy většinou deklarují záměr utvářet a rozvíjet občanskou kompetenci u žáků prostřednictvím širokého spektra rozmanitých činností (např. účast žáků na akcích pořádaných školou ve spolupráci s obcí, podpora formálních i neformálních způsobů spolupráce s různými institucemi a jinými subjekty na úrovni obce apod.).

Z pohledu pilotních škol se ukázalo jako nejobtížnější přijmout široké pojetí VDO ve smyslu vytváření demokratického společenství. Mnohé školy si neuvědomují přímou souvislost VDO s fungováním školní demokracie (žákovská samospráva, žákovský parlament aj.), proto ve výchovných a vzdělávacích strategiích tuto efektivní formu neuvádějí. Ani v jednom případě školy neodkazují na náměty tematických okruhů VDO, které by inspirovaly práci učitelů se zástupci žákovské samosprávy či parlamentu.

V polovině ze zkoumaného vzorku 16 škol funguje celoškolní žákovský parlament, ve dvou žákovská rada a v dalších třech třídní žákovská samospráva. Ani v jednom případě nejsou tyto formy školní demokracie blíže představeny či popsány. Jedna škola zřídila vedle žákovského parlamentu funkci školního ombudsmana (ZŠ Novoborská, Praha 9). Způsob jeho výběru z řad žáků je stručně popsán, jeho činnost nikoli. Mnohé školy zpřehledňují způsoby začlenění VDO do ŠVP ve zvláštní tabulce za charakteristikou ŠVP, poznámkami k učebnímu plánu či za učebními osnovami vyučovacích předmětů.

VDO v prvním vzdělávacím období

V prvním vzdělávacím období je VDO zařazována zejména do vyučovacích předmětů, které vycházejí ze vzdělávacího obsahu oboru Člověk a jeho svět. Jde o předměty se společenskovědním zaměřením (Člověk a jeho svět, Prvouka, Vlastivěda aj.). Integrace VDO do těchto předmětů je zpravidla poměrně dobrá, tematické okruhy a náměty na realizaci VDO jsou voleny vhodně s ohledem na vzdělávací obsah předmětu, školní výstupy (jsou-li vytvořeny) jsou však většinou poznatkové. Zařazení VDO do vyučovacích předmětů zpracovaných podle jiných vzdělávacích oborů (např. Český jazyk a literatura, Tělesná výchova, Hudební výchova či Výtvarná výchova) je v některých případech smysluplné (např. TV - respektování pravidel, uplatňování principů fair-play), zatímco v jiných je čistě formální a někdy i zavádějící (např. HV - zpěv české hymny; VV - malování české vlajky). Některé školy směrují VDO k formování občanské kompetence žáků, což se promítá ve vzdělávacím obsahu (již zmíněný příklad TV, který zároveň uplatňuje i náměty OSV).

S jednotlivými tematickými okruhy VDO a konkrétními náměty ve vazbě na vzdělávací obsah vyučovacích předmětů však mnohé školy bohužel nepracují. Je proto velmi nesnadné rozpoznat, jakým způsobem může být VDO ve výuce využita. Toto platí zejména pro nezasvěceného uživatele (rodiče, zřizovatele, ČŠI) a pro učitele, který na školu nastoupil teprve nedávno. V této oblasti práce na ŠVP i s konkrétním vzdělávacím obsahem by pro vyučující jistě byla přínosem kvalitně zpracovaná metodická podpora.

VDO ve druhém vzdělávacím období

Ve druhém vzdělávacím období je VDO zařazována podobně jako v předchozím období především do vyučovacích předmětů se společenskovědním zaměřením, které vycházejí ze vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů Dějepis, Zeměpis a Výchova k občanství. Integrace VDO do těchto předmětů je zpravidla velmi dobrá (zejména v dějepise), tematické okruhy a náměty na realizaci VDO jsou voleny vhodně s ohledem na vzdělávací obsah předmětu, samostatné školní výstupy vycházející z VDO však většinou vytvořeny nejsou. Ve Výchově k občanství (či předmětech podobného zaměření) školní výstupy související s VDO často kopírují vzdělávací obsah Výchovy k občanství.

Zařazení VDO do vyučovacích předmětů zpracovaných podle jiných vzdělávacích oborů (např. Český jazyk a literatura, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce aj.) je většinou čistě formální (výjimkou je Tělesná výchova, kde se tu a tam objevují odkazy na smysl pro fair-play, respektování a dodržování pravidel, smírné řešení konfliktů, výchovu k toleranci aj.). Ve vzdělávacím obsahu vyučovacích předmětů, do nichž je VDO integrována, se často objevují náměty týkající se Výchovy k občanství, nikoli VDO (např. trestněprávní a občanskoprávní problematika, ochrana duševního vlastnictví, závazkové vztahy, smlouvy, bezpečnost silničního provozu, ojediněle i sexuální chování apod.).

Podobně jako v prvním vzdělávacím období mnohé školy nepracují s jednotlivými tematickými okruhy VDO a konkrétními náměty ve vazbě na vzdělávací obsah vyučovacích předmětů. Pokud se ve vzdělávacím obsahu vyučovacího předmětu přece jen tematické okruhy či náměty na realizaci VDO ve výuce uvádějí, se školními výstupy či učivem vyučovacího předmětu často nesouvisí nebo s nimi souvisí jen okrajově. I zde je velmi nesnadné rozpoznat, jakým způsobem může být VDO ve výuce využita. Zde by pomohlo zpracování kvalitní metodické podpory, která by učitelům poskytla konkrétní náměty na účelné propojení VDO s tematickými okruhy vybraných vzdělávacích oborů.

Příklady projektů VDO
 • ZŠ Chlupova, Praha 5 - Dětská práva a povinnosti (1. - 5. ročník)
 • ZŠ Chrudim - My a naše práva (2. ročník); Spolu to dokážeme (5. - 9. ročník);
 • ZŠ Lysice - Rodina, škola, obec (1. - 5. ročník)
 • ZŠ Mělník - Plamen přátelství (3. ročník); I děti mají svá práva a povinnosti (3. ročník); Na plavbě Demokracie (7. ročník)
 • ZŠ Prachatice - Projekt Občan (6. - 9. ročník)
Příklady integrace VDO do jednotlivých vyučovacích předmětů
Příklad č. 1

Příklad ukazuje integrovaný vyučovací předmět, který je sestaven ze vzdělávacího obsahu Dějepisu a Výchovy k občanství. Tabulka uvádí tematický okruh PT, jehož obsah zdařile navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Velmi funkčně jsou zde propojeny otázky demokracie a lidských práv v souvislosti s odlišnostmi demokratických a totalitních systémů.

Člověk a společnost (8. - 9. ročník)

Výstupy ZŠ ...

Žák:

Učivo

Ročník

Průřezová témata

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.

 • demokracie, totalitní režimy, tržní ekonomika v kapitalismu, hospodářské krize a jejich příčiny, antisemitismus, rasismus, holocaust, boj za lidská práva

8. - 9.

Výchova demokratického občana - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

Multikulturní výchova - princip sociálního smíru a solidarity, etnický původ

Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.

Příklad č. 2

Uvedený příklad je zajímavý tím, že školní učivo i výstup odpovídají námětům VDO v rámci tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát (problematika lidských práv), autoři učebních osnov však na tuto souvislost rezignují a vymezený vzdělávací obsah do souvislosti s VDO nedávají. Drobnou chybou je nevhodná formulace prvního školního výstupu (je uvozeno pasivním slovesem „umí"), který souvisí s VDO. Zkratka OV představuje vyučovací předmět Občanská výchova.

Společenské vědy (9. ročník)

Výstupy žáka ZŠ ...

Učivo

Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Metody, formy práce, projekty, pomůcky, učební materiály ad.

 • Umí rozeznat různé podoby diskriminace
 • Operuje sobecně užívanými termíny, uvádí jevy do souvislostí, své poznatky propojuje do širších celků
 • Formuluje a vyjadřuje své názory prostřednictvím dramatického projevu, účinně spolupracuje ve skupině
 • Hodnotí a porovnává názory své a názory ostatních

Diskriminace a její podoby ve společnosti

 

OV - lidská práva, zásady lidského soužití

OSV

Práce se slovníkem cizích slov

Práce s odbornou literaturou

Řízený rozhovor, skupinová práce

Samostatný ústní projev

Dramatizace

Příklad č. 3

Tabulka ukazuje několik chyb. U začleněných průřezových témat nejsou uvedeny tematické okruhy ani konkrétní náměty na realizaci PT ve výuce. Není tak na první pohled zřejmé, které konkrétní náměty VDO se vztahují ke školním výstupům a učivu. Určitou souvislost můžeme najít se čtvrtým školním výstupem (v ukázce je označen zelenou barvou). Další (v tomto případě formální) chybou je zařazení PT do sloupce nadepsaného Mezipředmětové vztahy. V daném ŠVP nebyly z průřezových témat zpracovány samostatné vyučovací předměty, odkazy by tedy měly být nejen na tyto předměty, ale i na PT. Samostatnou chybou je nevhodná formulace většiny školních výstupů (jsou uvozeny pasivními slovesy „ví - chápe - je seznámen").

Základy ekonomie (9. ročník)

Výstupy žáka ZŠ ...

Učivo - obsah

Mezipředmětové vztahy

Metody, formy práce, projekty, pomůcky, učební materiály ad.

 • Ví, co jsou smlouvy a jak vznikají
 • Chápe význam smluv
 • Je seznámen sprůběhem smluvního jednání a nutnými náležitostmi smluv
 • Chápe význam řádu, pravidel a zákonů, přiměřeně uplatňuje svá práva, respektuje práva druhých a přijímá odpovědnost za své činy
 • Uplatňuje vhodné způsoby chování vrůzných situacích
 • Využívá média jako zdroj informací
 • Závazkové vztahy - smlouva, její vznik a důsledky
 • Kupní smlouva a její náležitosti

VDO

OSV

MV

Právo pro každého - učebnice programu Právo pro každý den - Street Law

Samostatná a skupinová práce

Příklad č. 4

Příklad ukazuje formální začlenění VDO do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Tabulka na první pohled vypadá komplexně, pro nezasvěceného uživatele však bohužel nemá vypovídací hodnotu. Hlavním nedostatkem je zcela chybná vazba VDO na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Školní výstupy ani učivo neodpovídají námětům VDO; jde zde spíše o mezipředmětovou vazbu se vzdělávacím obsahem Výchovy k občanství. Dalším nedostatkem je to, že u začleněného průřezového tématu není uveden tematický okruh ani konkrétní námět na realizaci PT ve výuce. Není tak na první pohled zřejmé, co konkrétně z VDO se vztahuje ke školnímu výstupu a učivu.

Český jazyk a literatura (7. ročník)

R.

Předmět

Složka předmětu

KK

Další KK

Klíčová slova

PT

MP - vazby

Výstupy ZŠ ...

Učivo

7

Čj

sloh

komuni-kovat

Občan

komuni-kovat

VDO

Sp

Vyplní běžné úřední formuláře.

přihláška ke studiu, složenka, žádost, objednávka

Závěr

Začlenění VDO do ŠVP není ve většině škol ze zkoumaného vzorku příliš zdařilé. Zejména začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů je v mnoha případech značně formální. Je tedy otázkou blízké budoucnosti, kdy bude potřeba učitelům nabídnout konkrétní náměty na funkční začlenění VDO do ŠVP a na účelné propojení námětů VDO s tematickými okruhy vybraných vzdělávacích oborů. Dílčí iniciativy na tomto poli již existují (zajímavé projekty rozvíjejí např. SVOD, AISIS, Člověk v tísni či Partners Czech; kvalitní metodická podpora je nabízena na stránkách Metodického portálu RVP), ale ukazuje se jako potřebné učitelům ukázat komplexní přístupy k VDO a ozřejmit jim, jak chápat náměty VDO, jak s nimi pracovat ve výuce a jak je vhodně rozpracovávat v ŠVP.

Odkazy

www.rvp.cz
www.svod-cz.info
www.partnersczech.cz (videoprogram Občan a obec)
www.gemini-praha.org
www.politeia.cz
www.paragraf1155.cz
www.agnes.cz (projekt Občanská společnost ve škole pro střední školy)
obcan.ecn.cz
www.cpkp.cz
www.participace.cz
web.quick.cz/parlament
www.crdm.cz
www.eyp.cz
www.facinghistory.org
www.clovekvtisni.cz
www.varianty.cz
www.asi-milovani.cz

Odkazy na další související články:

Ukázka zpracování - Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ukázka zpracování - Průřezové téma Multikulturní výchova
Ukázka zpracování - Průřezové téma Environmentální výchova
Ukázka zpracování - Průřezové téma Mediální výchova

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Výchova demokratického občana