Odborný článek

Positive Ageing

27. 10. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Naďa Holická
Spoluautor
Jitka Tůmová

Anotace

Výuková lekce je určena pro žáky od 6. ročníku ZŠ. Je zaměřena na téma starých lidí, dobrovolnictví a charity a je propojena s osvojováním anglického jazyka. Základ tvoří krátký text, který vychází ze skutečného příběhu. Aktivita podněcuje k zamyšlení nad životem seniorů a nad tím, kdo a jak je schopen pomáhat nezištně ostatním. Otázky k diskusi vedou žáky k tvorbě vlastního názoru a seznámení s klíčovými pojmy v anglickém jazyce.

Cílem aktivity je přiblížit žákům život seniorů, přivést je k pochopení potřeby seberealizace v jakémkoliv věku. Součástí je také snaha o odstranění bariér pro vytvoření pozitivních mezigeneračních vztahů s konkrétními osobami tím, že vede k zamyšlení nad životem starších lidí v okolí. Současně nenásilně v rámci příběhu aktivita upozorňuje na charitativní činnost a dotýká se i situace v zemích, kde je nedostatek prostředků k uspokojení základních životních potřeb.

Jazykovým cílem je identifikace neznámých pojmů, vyhledání jejich významu a vysvětlení odpovídajícím způsobem spolužákům. Aktivita je pro žáky náročnější a vyžaduje porozumění větnému a mezivětnému kontextu.

V textu se objevují slova z vyšší jazykové úrovně, než je A1 a A2 (dle Společného evropského referenčního rámce). Jejich význam je však zřejmý z kontextu a případně se jedná o anglicismy, které jsou používány v českém jazyce (např. charity). Součástí aktivity jsou možné otázky k diskusi a příklad cvičení pro porozumění textu.

Lilian Weber is a 99 year old woman...

Lilian Weber is a 99 year old woman. She lives in a small village in Iowa. She has a big goal. She creates dresses for African children. She wants to create 1,000 dresses for African children by her 100th birthday. She helps support Little Dresses for Africa. It´s a charity that helps African children. Some very young African girls are responsible for raising the other children in their family. Lillian would like to show them to that the World and the other people cares about them. Lillian will probably never meet them.

At 99 years old, she is a great example of the difference we can all make no matter what our age.

List new words and find their meaning. Try to explain them to your classmates.

Discussion: read, say and write

 • What do you think this story is about?
 • How did reading this story make you feel?
 • What do you know about Lillian?
 • Do you know anyone like Lillian?
 • What are the most important ideas in this article?
 • Talk about an older person who inspires you.
 • Can you involve in charity? How?

Look and circle

1. Lillian helps children in

a) Iowa
b) Africa 

Lillian is going to create

a) 1,000 dresses
b) 100 dresses

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2014-9-12]. Dostupný z WWW: [http://inspirem.com/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
29.3 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Naďa Holická

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vytištěný pracovní list