Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cvičení na dodržování hranic slov ve větě
Odborný článek

Cvičení na dodržování hranic slov ve větě

Anotace

Příspěvek nabízí aktivity na procvičení dodržování hranic slov ve větě. Aktivity je vhodné zahrnout do výuky vždy, když žáci neoddělují slova správně od sebe, píší dohromady předložku a slovo. Ať už z nepozornosti nebo sluchového oslabení. Velká část činností je představena formou skupinové hry.

Chybovost v dodržování hranic slov ve větě není záležitostí pouze žáků s diagnózou dysortografie či oslabené pozornosti, ale i žáků z odlišného sociokulturního prostředí či žáků-cizinců nebo žáků s oslabeným sluchovým vnímáním.

Materiál je vhodné využít pro všechny žáky od 1. třídy ZŠ až po 5. třídu, pokud obtíže přetrvávají (případně i pro 2. stupeň). Stačí upravit náročnost slov/vět.

Jednotlivé aktivity nejsou určeny pro jeden vyučovací den či pro jednu celou vyučovací hodinu. Naopak doporučuji je zařazovat pravidelně do výuky ČJ podle návaznosti a zejména podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků.

1.

Žáci pracují v lavici nebo na koberci se sadou kostek. Učitel vyslovuje věty. Počet slov ve větě žáci (individuálně) vyznačují pomocí kostek na arch papíru s vyznačenou tabulkou. (Tabulka, značka napoví, odkud žáci kostky skládají. Je třeba dodržet směr zleva doprava.) 

Obměna:

Žáci počet slov zapisují domluveným znakem – např. oválem (švestkou).

Učitel: „Dnes svítí sluníčko.“

Žák: „O O O.“ 

Platí, že nejdříve učitel zadává kratší věty. Postupně počet slov ve větě zvyšuje. 

2.

Žáci pracují v kruhu na koberci. Učitel vyslovuje věty pro každého žáka zvlášť. Žák větu vysloví nahlas a spočítá počet slov. Např. Učitel: „Pes rád čmuchá.“ Žák: „3 slova.“

Ukázka: „Pes čmuchá. Pes rád čmuchá. Pes rád čmuchá venku. Náš pes rád čmuchá venku. Náš pes rád čmuchá venku u boudy.“

Obměna:

Žáci pracují se sadou karet = číslic. Učitel vysloví větu pro všechny žáky zároveň. Každý žák individuálně větu vysloví nahlas, spočítá počet slov a zvedne tomu odpovídající číslici. Např. Učitel: „Pes čmuchá.“ Žák zvedá číslici 2.

Obměna pro vyšší ročníky:

Žáci individuálně nebo ve dvojicích vymýšlí rozvíjející se věty, které pak zadávají svým spolužákům k určování počtu slov. 

3.

Žáci pracují v kruhu. Učitel má připravené karty s nadepsanými předložkami a reálné předměty (např. hrnek, tužka, židle, ...). 

Např. Učitel má v ruce hrnek. Žák si vybere předložku na a čte na hrnku. Poté vybere další předložku do a čte do hrnku. Apod.

Může být domluvené pravidlo, že žák použije 3 předložky s jedním předmětem. Poté přichází na řadu další žák.

Nabídka předložek: na, do v, u, před, za, nad, pod, vedle, mezi, z , k/ke, s, ...

4.

Žáci pracují ve skupině. Každý má k dispozici sadu prázdných karet. Učitel na tabuli napíše předložky, které si žáci přepíší na karty. Každá skupina dostane několik obrázků předmětů a volné archy papíru. Obrázky si mezi sebou rozdělí. Každý žák pomocí sady předložek vytváří různá spojení, která zapisuje na arch papíru. Učitel dbá na to, aby žáci mezi předložkou a podstatným jménem utvářeli mezeru.

Ukázka:

Obrázek lednice – žák do archu papíru zapisuje:

„na lednici, do lednice, v lednici, před lednicí, za lednicí, nad lednicí, pod lednicí, vedle lednice, mezi lednicí apod.“

Když žáci upotřebí všechny obrázky, vyberou společně ke každému obrázku jednu předložku. S touto dvojicí slov poté tvoří věty, které závěrem představí ostatním skupinám.

Ukázka:

do lednice – Do lednice ukládáme nákup. 

Nabídka předložek: na, do v, u, před, za, nad, pod, vedle, mezi, z , k/ke, s, ... 

5.

Žáci pracují ve skupinách s přiloženým Pracovním listem ke cvičení 5 (slovní spojení, kde je předložka a podstatné jméno záměrně psáno dohromady). Pracovní list rozstříhají na jednotlivé karty, které si mezi sebe rozdělí.

Každý žák svým tempem opravuje karty = rozděluje slova správně od sebe a zapisuje je na připravenou linku. Např. zadání: poddubem, řešení: pod/dubem = __pod dubem________

Ukázka:

 

 nahrnku

 

------------------------

 

 ustolu

 

-------------------------

 

 poddubem

 

---------------------

 

 

 kmamince

 

------------------------

 

 dotašky

 

-------------------------

 

 vlednici

 

---------------------

 

Po kontrole opravených a přepsaných slovních spojení učitelem může pokračovat další hra.

Skupiny vyberou zástupce, který předvádí ostatním skupinám slovní spojení malováním. Pokud ostatní skupiny poznaly, co je namalováno, mohou přes svého zástupce svůj návrh zmínit.

Skupiny pracují se slovními spojeními z právě opravených karet. Může se zdát, že nakreslit předložky je obtížné. Hádající skupiny však mají také k dispozici karty. V podstatě jim tedy stačí rozpoznat lednici a už ví, že se jedná o spojení „v lednici“. 

6.

Žáci pracují ve skupině s přílohou z pracovního listu ke cvičení 6. Pracovní list rozstříhají na jednotlivé karty, které si mezi sebou rozdělí. Poté jednotliví žáci od sebe oddělují spojená slova. Zároveň je také na kartu zakreslí.

Po vyřešení všech karet členové týmů hledají souvislosti mezi jednotlivými kartami a tvoří z nich skupiny. Později pro tyto skupiny utváří nadřazený pojem (ovoce, nábytek, dopravní prostředky).

Ukázka:

 

jablkohruška

 

broskevananas

 

švestkatřešně

 

 

 

 

 

7.

Žáci pracují ve skupině s přiloženým Pracovním listem ke cvičení 7. Rozdělí si mezi sebou uvedené věty. Věty jsou bez mezer mezi slovy, žáci slova od sebe oddělují svislou čarou. Např. zadání: „Napodzimčešemejablka.“ Řešení: „Na/podzim/češeme/jablka.“

Obměna: Žáci pracují individuálně, pracovní list si rozloží do více dnů.

Ukázka: 

 

Napodzimčešemejablka.

 

 

Chutnajímizraléhrušky.

 

 

Doovocnéhokompotupřidávámbroskve.

 

 

AnanasvČecháchnedozrává.

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.
[2] – ZELINKOVÁ, O. Cvičení pro dyslektiky III. Praha : Dys, 2015. ISBN 80-902065-4-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
22.46 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 5
doc
22.46 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 6
doc
21.48 kB
Dokument
Pracovní list ke cvičení 7

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 7. 2015
Aktivity k procvičení rozlišování předložek a podstatných jmen mohou pomoci učitelům, ale také spec. pedagogům nebo rodičům. Nabízejí několik obměn, jak s tématem pracovat a jak pomoci žákům lépe procvičit tento jev.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dysortografie, z odlišného sociokulturního prostředí, z cizojazyčného prostředí