Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL: Teplé a studené barvy
Odborný článek

CLIL: Teplé a studené barvy

Anotace

Výukový plán na téma Teplé a studené barvy podporuje činnostní učení a kreativitu při samostatné práci i práci ve skupině. Přináší integraci předmětů výtvarné výchovy s německým jazykem prostřednictvím metodologie CLILu. Je zařazen do seriálu CLIL v praxi na 2. st. ZŠ a můžete ho najít také v online publikaci Cizí předměty 2. st. základní školy prostřednictvím http://clil.nuv.cz.

Teplé a studené barvy

Vzdělávací obsah: výtvarná výchova
Jazyk: německý
Název prac. listu: Papiertheater
Min. jazyková úroveň žáků: A2
Ročník: 9.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

 

1. hodina

1. Male die Bilder farbig aus und vergleiche sie mit deinen Mitschülern.: 10 min, inter. Ž–Ž

Jedná se o vstupní úvodní aktivitu, kdy žáci vybarví obrázky (je možné použít i větší formát obrázků v Příloze 1 – Farbige Bilder), poté si je porovnají ve dvojicích a i s jinými spolužáky. V krátké diskusi v plénu bude shrnuto, kterou barvu používali žáci nejvíce, kterou nejméně, kterou nepoužili vůbec atd.

2. Verbinde die Sätze und bilde weitere Beispiele.: 10 min, inter. Ž–Ž, U–Ž

Žáci tvoří věty a vymýšlejí podle jazykové struktury další příklady, které zapisují do připraveného pracovního listu. Příklady žáci přečtou nahlas v plénu.

3. Male die Buchstaben in warmen oder kalten Farben aus.: 10 min, individuální práce

Jde stále ještě o motivační vstupní aktivitu. Žáci si vymalují předlohu podle vlastního návrhu, viz Příloha 2 – Warme und kalte Farben. Přílohu nakopírujeme pro všechny žáky a po vybarvení vystavíme ve třídě, případně porovnáme a vyhodnotíme.

4. Schau dir das Bild an, welche Farben sind warm und welche kalt? Warum hat der Autor gerade diese Farben benutzt? Wie sind deine Vermutungen? Diskutiert darüber in der Gruppe.: 15 min, inter. Ž–Ž ve skupinách

Žáci v této aktivitě si ověřují znalost teplých a studených barev, identifikují je na obraze a vytvářejí domněnky, proč autor tyto barvy použil a jaké pocity mohou představovat. Doporučuji v této fázi použít mateřský jazyk, v něm budou již postaveny základy příběhu, který budou žáci vytvářet v následující aktivitě. Pokud žáci vytvoří věty v německém jazyce, mohou využít jazykovou podporu v pracovním listě, např. Das Kleid ist schwarz, weil das Mädchen traurig ist.

 

2. hodina

5. Papiertheater. Was geschah vor der Situation auf dem Bild und nachher?: 45 min, inter. Ž–Ž ve skupinách

Cílem této aktivity je připravit příběh, který žáci prezentují na jevišti v rámci „papírového divadla“ (Papiertheater). Žáci pracují v pětičlenných skupinách. Vymyslí společně podle obrázku příběh, rozdělí ho do pěti částí a namalují odpovídající část příběhu, přičemž použijí při malbě studené a teplé barvy, které znají z předchozí hodiny. V této aktivitě jsou značně podpořeny prvky výtvarné výchovy a znalost výstavby příběhu v časové posloupnosti. Žáci si vytváří osnovu své prezentace, malují obrázky k příběhu, pracují s hrou v roli, nacvičují prezentaci. Žáci prezentují svůj příběh v plénu, jsou jako na jevišti, stojí vedle sebe a každý drží jeden obrázek před sebou. Příběh vyprávějí v časové posloupnosti a ukazují přitom na obrázek. Každý musí říci alespoň 5 vět. Ostatní žáci poslouchají, mohou srovnávat s vlastním příběhem.

 

3. hodina

6. Bereite ein Bild über das letzte Wochenende mit den kalten und warmen Farben und beschreibe dein Bild.: 30 min, individuální práce, Ž–Ž

Žáci na základě znalostí (teplé a studené barvy, časová posloupnost příběhu) z předešlé hodiny nakreslí za domácí úkol vlastní obrázek za pomoci teplých a studených barev a připraví si jeho popis formou krátkého příběhu. Obrázek ve škole popisují společně se spolužáky. Prezentují v plénu nebo v menších skupinkách, ostatní žáci obraz i příběh hodnotí. V závěru hodiny diskutují žáci o splnění zadání a mohou vyhlásit i nejlepší příběh a obraz. Učitel působí jako poradce či komentátor.

7. Selbstevaluation: 15 min, individuální práce

Žáci by měli po realizaci všech aktivit mít dostatečný časový prostor pro vlastní zhodnocení všech činností. V rámci této části je možné společně shrnout i nezbytné poznatky.

 

HODNOCENÍ

Úloha 5)

Hodnocení výtvarné výchovy (pomocí bodového systému):
1) nakreslení obrazu podle předem připraveného příběhu za pomoci teplých a studených barev (5b)
2) vytvoření prezentace (5 b.)
3) předvedení prezentace (10 b.)
4) zhodnocení splnění úkolu u ostatních skupin i u vlastní skupiny (5 b.)
5) nakreslení analogického obrazu (10 b.)

Hodnocení německého jazyka (pomocí bodového systému):
1) znalost příslušné slovní zásoby (5 b.)
2) použití perfekta (5 b.)
3) vytvoření příběhu v časové a logické návaznosti v německém jazyce (10 b.)

Celkem: 55 bodů (dosažený počet bodů odpovídá známce)
55 b. – 50 b. (1)
49 b. – 40 b (2)
39 b. – 30 b. (3)
29 b. – 24 b. (4)
23 b. a méně (5)

 

ŘEŠENÍ

Možné řešení úlohy 4:
Ich finde das Kleid zu schwarz.
Das Kleid ist schwarz, weil das Mädchen traurig ist.
Das Bild ist dunkel, weil es am Abend ist.
Ich glaube, dass die Orangen sehr orange sind, weil sie die Verdauung aktivieren.
Das Armband ist golden, weil es dem Mädchen Fröhlichkeit bringt.

Možné řešení úlohy 5:
Eine Stunde vorher
Luisa ist 14 Jahre alt und wohnt in einem kleinen Dorf. Jetzt macht sie sich gerade auf den Weg. Heute Abend spielt sie nämlich Theater, zum ersten Mal vor richtigem Publikum. Sie hat ihre Sachen eingepackt und ist in das Auto eingestiegen. Ihre Mama hat sie zum Theater gefahren.

Fünf Minuten vorher
Luisa ist pünktlich im Theater angekommen und hat sich mit ihren Freunden getroffen. Sie hat Ronny begrüßt, ihren besten Freund und hat sich das Kostüm angezogen. Dann hat sie die Kulissen vorbereitet.

Jetzt (Bild)
Jetzt ist alles richtig vorbereitet, Weinflaschen und auch Orangen stehen auf ihren Plätzen und Luisa steht hinter dem Tisch. Mit ihrer Szene fängt das ganze Stück an. Luisa wiederholt noch einmal ihre Wörter und die letzten Zuschauer kommen. Das Stück fängt an.

5 Minuten später
„Was wünschen Sie?“ fragt Luisa. Ronny bestellt eine Flasche Wein und eine Orange. „Bitte schön“, antwortet Luisa und gibt es ihm. Sie ist ganz nervös gewesen, aber alles hat gut geklappt. Sie hat ihre erste Szene geschafft.

Eine Stunde später
Das Stück ist zu Ende. Es kommt ein großer Applaus. Jeder gratuliert Luisa und von ihrem Vater bekommt sie sogar eine Blume. Sie ist glücklich, aber auch sehr müde und freut sich schon aufs Bett.

 

ROZŠÍŘENÍ

Tabulka níže může sloužit jednak jako návrh možného řešení k úlohám 1 až 3, jednak může být vstupním materiálem pro další nové aktivity v rámci tématu. Učitel např. zadá zvídavým žákům projektovou úlohu, v rámci níž se pokusí zjistit, s jakými významy se pojí vybrané barvy ve vybraných kulturních kontextech. Žáci se mohou seznámit také s novým pojmem „neutrální barva“.

 
 
 

 

Dalším možným zdrojem pro rozšiřující aktivity k tématu teplých a studených barev je teorie barev J. W. Goetha, který položil základy psychologie barev.

Užitečné odkazy:

 

http://clil.nuv.cz

 

CITACE

Ilustrace v pracovním listě žáka a v příloze byly použity se souhlasem autorky Jitky Arazimové.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-3-11]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
23.44 kB
Dokument
Metodický popis - Teplé a studené barvy
doc
756.84 kB
Dokument
Pracovní list - Teplé a studené barvy
pdf
714.84 kB
PDF
Pracovní list - Teplé a studené barvy
doc
730.47 kB
Dokument
Příloha 1 - Teplé a studené barvy
doc
228.52 kB
Dokument
Příloha 2 - Teplé a studené barvy
pdf
542.97 kB
PDF
Příloha 1 - Teplé a studené barvy
pdf
420.9 kB
PDF
Příloha 2 - Teplé a studené barvy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Frýbová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Rozumová výchova