Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Pracovní listy a metodika pro učitele ke knize Anne Franková - komiksový životopis
Odborný článek

Pracovní listy a metodika pro učitele ke knize Anne Franková - komiksový životopis

25. 3. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Asi-milovaní o.s.

Anotace

V lednu 2014 vyšly pracovní listy a metodika pro učitele ke knize Ernie Colóna a Sida Jacobsona Anne Franková - komiksový životopis (Paseka, 2013), kterou vypracovali lektoři o. s. Asi-milovaní ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka a Anne Frank House v Amsterdamu. V článku nabízíme základní informace a ukázku jedné kapitoly.

Obecně o komiksu a výukových materiálech

Komiks líčí životní osudy Anne Frankové a jejích blízkých před druhou světovou válkou a v jejím průběhu a zabývá se také Anniným odkazem pro dnešní dobu. Publikace je významným příspěvkem k výuce moderních dějin, občanské výchovy i dalších vyučovacích předmětů v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV). Pro edukační využití vypracovalo občanské sdružení Asi-milovaní metodiku, pracovní listy pro 7.-9. ročníky ZŠ, pro střední školy a ještě k tomu časovou osu. Komiks a k němu vytvořené vzdělávací materiály mohou sloužit jako vhodný doplněk k výstavě Anna Franková – odkaz pro současnost, kterou nabízelo Židovské muzeum v Praze, ale i dalším vzdělávacím aktivitám, které nabízí Institut Terezínské iniciativy či Anne Frank House v Amsterodamu. Některé z nich jsou i k dispozici online (veškeré odkazy naleznete v metodických listech ke komiksu).

Komiks i výukové materiály jsou příspěvkem nejen k dějinám holocaustu a druhé světové války, ale také k multikulturní výchově, výchově k demokracii a k lidským právům na školách.

Výukové materiály včetně metodických pokynů jsou ke stažení zde: http://moznosti-demokracie.cz/publikace.html a http://www.paseka.cz/colon-ernie-jacobson-sid-anne-frankova-komiksovy-zivotopis/produkt-3788/

Přílohy článku:

 • kapitola 5 - ukázka z knihy
 • pracovní list ke kapitole 5 pro ZŠ
 • pracovní list ke kapitole 5 pro SŠ
Obr. 1: ukázka z kapitoly 5

Metodické návrhy pro práci s komiksem ve výuce

Cílová skupina:

Materiály cílíme na dvě věkové skupiny:
 • I. sedmé až deváté ročníky ZŠ (případně sekundu až kvartu víceletých gymnázií)
 • II. první až čtvrtý ročník středních škol (případně kvintu až oktávu osmiletých gymnázií)

Vzdělávací cíle:

 • žáci se seznámí na konkrétním příběhu s průběhem holocaustu
 • žáci si uvědomí příčinný vztah mezi vzrůstající oblibou populistických a extremistických politických stran a ekonomicky nepříznivými obdobími
 • žáci si uvědomí rizikové postavení příslušníků menšin, vyvolané působením extremistických, krajně nacionalistických politických stran a hnutí
 • žáci si uvědomí paralely a odlišnosti mezi historickou situací a současností
 • žáci si uvědomí příčiny, které vedou jednotlivce či rodiny k rozhodnutí emigrovat, a přemýšlí o tom, co s sebou takováto rozhodnutí přináší
 • žáci přemýšlí o významu konceptu lidských práv, jejich dopadu a důsledků jejich nedodržování
 • žáci uvažují o specifikách života v izolaci a v ohrožení
 • žáci přemýšlí o úloze těch, kteří lidem v ohrožení pomáhají, případně nepomáhají
 • žáci si uvědomí důležitost volby, ale i dilemata s volbou spojená

Možnosti využití komiksu ve výuce:

 1. jednorázové využití ve výuce, například během dvouhodinového semináře ve škole, nebo během dvou po sobě následujících hodin v rámci jednoho vyučovacího předmětu (dějepis, český jazyk a literatura, občanská nauka/základy společenských věd) - k této práci je možné využít pracovní listy k jednotlivým kapitolám, které jsou vytvořeny pro ZŠ a SŠ;
 2. během dlouhodobější práce ve škole, např. v hodinách českého jazyka a literatury, kombinovaně s domácí četbou;
 3. během dlouhodobé práce nejen s komiksem, ale i s dalšími materiály ve škole, například v rámci semináře, kupříkladu dějepisného (seznam dalších materiálů viz níže);
 4. v rámci projektové vyučování – při tomto typu výuky se nabízí možnost využít i další zdroje (seznam viz níže), pozvat pamětníka, udělat si výlet do Židovského muzea v Praze, do Památníku Terezín či za jinou židovskou památkou. Projekt se dá pojmout jako „Cesta za Anne“. Poté lze navázat dlouhodobým projektem, jako jsou například Zmizelí sousedé, Stopy totality, Příběhy bezpráví, Příběhy dvacátého století[1], případně zakončit celé putování výletem do Domu Anne Frankové v Amsterodamu;
 5. je možné vytvořit speciální výběrový pololetní seminář, který bude založený na práci s komiksem a dalšími materiály o Anne Frankové; lze také pozvat lektory o. s. Asi-milovaní, Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy, kteří realizují v rámci semináře vzdělávací program ze své nabídky. V rámci semináře je možné realizovat i některé z návrhů pro projektovou výuku (viz bod 4).
Poznámka: Zdrojem k dlouhodobější práci s tématem Anne Frankové je interaktivní učebnice vytvořená Domem Anne Frankové v Amsterodamu a do češtiny převedená Institutem Terezínské iniciativy: http://www.annefrankguide.net/:. Je podkladem pro samostudium, použití ve výuce ve vybavené učebně, tvorbu referátů, slohových prací, esejí apod. Obsahuje množství fotografií a dokumentů, nejen z archivu Frankových, ale i z dějin druhé světové války obecně.

Pracovní postup pro využití pracovních listů - krátkodobé využití komiksu ve třídě:

Cílová skupina: žáci ZŠ a SŠ, dvě úrovně pracovních listů
Časová dotace: 2x 45 minut
Poznámka: Navrhovaný postup je možné uzpůsobit konkrétním potřebám a požadavkům jednotlivých tříd a skupin žáků.
 
Pracovní postup ve výuce:
 1. Promítněte žákům dokumentární film Krátký život Anny Frankové. (28 min)[2]
 2. Rozdělte třídu do skupin podle počtu kapitol nebo podle vlastního uvážení. Ve skupinách si během 30 minut přečtou žáci vybranou kapitolu a vypracují si odpovědi na otázky z pracovních listů. S ohledem na větší počet kapitol doporučujeme vybrat z nich cíleně pouze 4-5 (podle počtu žáků ve třídě). Každá kapitola zohledňuje zpravidla jedno hlavní téma, které se objevuje již v nadpisu (viz seznam kapitol níže). S ostatními tématy mohou žáci pracovat v rámci domácí práce, pokud by bylo možné zapůjčit komiksy domů nebo pokud by každý žák vlastnil svůj výtisk. (30 minut)
 3. Lze zapisovat na tabuli/flipchart a debatovat nad vybranými otázkami, záleží na množství času. Minimální čas pro prezentaci je u každé skupiny. (5 minut)
 4. Důležitá je závěrečná reflexe nad tím, co žáky během práce nejvíce oslovilo, co si z hodiny odnášejí, o čem chtějí přemýšlet. Nechte žáky po jednotlivých skupinách před třídou prezentovat téma kapitoly a vypracované odpovědi.
Metodické poznámky:
 1. Dokumentární film umožní v relativně krátkém čase (28 minut) představit žákům příběh Anne Frankové a jejího deníku. V práci s jednotlivými kapitolami se pak věnují konkrétním obdobím jejího života. Pracovní listy jsou vytvořené tak, aby žáky motivovaly k přečtení vybrané kapitoly a poté k zamyšlení nad otázkami s širšími přesahy. Zároveň by práce s vybranou kapitolou komiksu a práce s pracovním listem měla podnítit žáky k zájmu o to, přečíst si celý komiks a případně Annin deník.
 2. Pracovní postup techniky kritického myšlení Poslední slovo mám já: 
  1. Každý žák si z nabízených úryvků vybere větu, která na něj pozitivně či negativně zapůsobila. Tuto větu si přepíše na čistý list papíru a napíše k ní svůj komentář (názor, pocit, argumentaci, kritiku…).
  2. V každé skupině přečte jeden žák větu, kterou si zvolil (nyní bez svého komentáře), ostatní žáci jednak hledají význam, smysl, interpretaci zvolené věty a jednak se zamýšlejí nad tím, proč si tuto větu žák vybral. Nechte zaznít několik názorů.
  3. Na závěr přečte svůj komentář žák, který větu zvolil. V závislosti na čase můžete pracovat s více zvolenými větami z textů od více žáků.
  4. Reflexe: ptejte se žáků, co si při této aktivitě uvědomili, co cítili, jakou myšlenku pro sebe osobně vnímali jako nejdůležitější.
 3. Vzhledem k tomu, že se délka jednotlivých kapitol liší, a to v několika případech podstatně, je na úvaze, zda rozdělit žáky do různě velkých skupin. Týká se to zejména 4. kapitoly, která je velice obsáhlá a obsahuje i řadu závažných témat k probrání (norimberské zákony, tzv. křišťálová noc). Z tohoto důvodu je přiložen soupis kapitol včetně rozpětí a počtu stran.
 4. Tato rychlá varianta využití komiksu ve výuce je poměrně náročná a je potřeba, aby se na ni pedagog pečlivě připravil, zejména pokud jde o časové rozvržení. Pokud by byli žáci na práci ve škole připraveni již z domova, tj. přečetli by si přidělenou kapitolu předem doma, práci ve výuce by to usnadnilo.

Soupis kapitol, včetně počtu stran:

 • Kapitola 1:  Slibný začátek (s. 5—14, 10 s.)
 • Kapitola 2:  Annelies Marie Franková (s. 15—22, 8 s.)
 • Kapitola 3:  Vzestup nacismu (s. 23—28, 6 s.)
 • Kapitola 4:  Amsterdam (s. 29—46, 18 s.)
 • Kapitola 5:  Pod německou vládou (s. 47—65, 19 s.)
 • Kapitola 6:  Deník (s. 66—86, 21 s.)
 • Kapitola 7:  Osm ukrývaných (s. 87—99, 13 s.)
 • Kapitola 8:  Nový rok (s. 100—115, 16 s.)
 • Kapitola 9:  Odhalení (s. 116—132, 17 s.)
 • Kapitola 10: Život jde dál (s. 133—143, 11 s.)

[1] Projekt Zmizelí sousedé viz www.zmizeli-sousede.cz, projekt Stopy totality viz www.stopytotality.org – oba projekty realizuje o. s. Zapomenutí, Příběhy bezpráví – www.pribehybezpravi.cz – realizuje Člověk v tísni, o. p. s. v rámci projektu Jeden svět na školách, Příběhy dvacátého století http://www.postbellum.cz/cz/pribehy-20-stoleti/pribehy-20-stoleti.aspx - realizuje Post Bellum.
 
[2] Tento film je možné získat na vyžádání v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, education@jewishmuseum.cz.
 
V případě, že byste se rozhodli zakoupit komiks pro svou školu, je při odběru 10 ks garantována nakladatelstvím Paseka 30% sleva, při koupi od 30 výtisků výše 40% sleva. Pro objednání komiksu za zvýhodněnou cenu kontaktujte paní Veroniku Sabakovou z nakladatelství Paseka.  

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.68 MB
PDF
Kapitola 5 - ukázka z knihy
pdf
1.79 MB
PDF
Pracovní list ke kapitole 5 pro ZŠ
pdf
1.76 MB
PDF
Pracovní list ke kapitole 5 pro SŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Asi-milovaní o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.