Odborný článek

Maminka vždy ví

28. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Marek Mičienka

Anotace

Cílem aktivity je uvědomění si různých rovin, které jsou obsažené v mediálním sdělení. Aktivita nabízí otázky, které si lze klást při rozboru jakékoli televizní reklamy.

Víte, že v průměru nás každý den zasáhne zhruba 4000 reklamních sdělení? Pokud jdeme ale nakupovat do hypermarketu, tak toto číslo stoupá k 10 000. Exploze reklamních sdělení je jasná, pokud posoudíme reklamní sdělení v jediném pouhém médiu - a to v televizi. V Evropě se v roce 1987 denně vysílalo v průměru 500 reklam denně (země EU). V roce 1997 se tento počet zvedl na 11 000 a do roku 2007 se očekával jeho nárůst až na 33 000. Například celkový počet spotů, odvysílaných na třech našich hlavních televizních stanicích, neustále narůstá, ze 78 000 v roce 1999 na více než 287 000 v roce 2006. Reklama je tedy fenoménem, který nás obklopuje. Nicméně poměrně malá část jejích příjemců je schopná odhalit veškeré aspekty, které takové sdělení obsahuje.

Cílem následující aktivity je uvědomění si různých rovin, které jsou obsaženy v mediálním sdělení. Aktivita nabízí otázky, které si lze klást při rozboru jakékoliv televizní reklamy.

Úvod

Na úvod je vhodné prostřednictvím otázek vyvolat diskusi s žáky:

 • Co děláte, když v televizi běží reklama? Přepnete na jiný program? Odejdete od televize?
 • Zůstanete, ale reklamě nevěnujete pozornost? Nebo reklamu sledujete?
 • Myslíte si, že vás někdy nějaká reklama ovlivnila? Která? Čím?
 • Přemýšleli jste někdy o tom, jakým způsobem reklama působí?
Analýza reklamního spotu

Po úvodní části by mělo následovat sdělení žákům, že v této hodině se pokusíme zamyslet nad jednou reklamou trochu podrobněji. Pro rozbor můžete využít jakýkoliv televizní spot. Nicméně pro úvodní cvičení doporučujeme využít rozbor reklamy na džus Tang. V příloze Analýza reklamního spotu najdete možné odpovědi na otázky uvedené v pracovním listu. Reklamu najdete na konci této aktivity ke stažení.

Tato aktivita je plánována pro čtyři skupiny žáků. Rozdejte jim pracovní list. Každé skupině přidělte jednu skupinu otázek (A, B, C nebo D). Několikrát jim pusťte reklamu. Každá skupina se pokusí odpovědět na jí zadané otázky. Reklamu můžete nechat běžet bez zvuku, aby ji žáci měli neustále před očima.

Po skončení práce ve skupinách následuje společná diskuse o odpovědích žáků. Začněte skupinou A. Ostatní skupiny mohou odpovědi komentovat.

Domácí úkol

Za domácí úkol mohou žáci podle podobného klíče zkusit rozebrat stejným postupem libovolnou reklamu, kterou zachytí v televizi.

Literatura a použité zdroje

[1] – BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno : Barrister&Principal, 2001.
[2] – JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.
[3] – MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. et al. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha : Portá, 2007.
[4] – rozumět médiím. [cit. 2009-07-20]. Dostupný z WWW: [www.rozumetmediim.cz].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
38.09 kB
PDF
Analýza reklamního spotu
pdf
23.44 kB
PDF
Pracovní list
zip
1.24 MB
Archiv
Reklama na džus Tang

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Marek Mičienka

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, reklama na džus Tang