Odborný článek

Naše osada

17. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Irena Eliášová

Anotace

Další z metodických textů k čítance romských příběhů - tentokrát k tématu rodinných svátků.

Cíl

 • četba básně s porozuměním
 • hledání přesných významů slov
 • rozšiřování slovní zásoby
 • dialog, pravidla rozhovoru
 • rozvíjení zeměpisných znalostí
 • podpora budování pozitivního vztahu k romštině

Naše osada

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k úryvku z knihy Ireny Eliášové Naše osada 

Měla jsem milého

Sas man pirano, jekh romano čhavo,
Gejľa andro svetos, andro svetos baro.
Ma rov mri čhajori, ma čhinger tre bala,
tel o duj beršora pale tuke avla…
Měla jsem milého, jednoho chlapce romského,
odešel do světa, do světa velkého.
Neplač, moje dcero, netrhej si vlasy,
po dvou letech vrátí se ti zpátky…
 
Romská verze básně byla oproti originálu převedena do severocentrální romštiny

1] Žáci si nahlas přečtou českou verzi básně a následně odpoví na otázky:
 • Podle čeho se pozná, že se jedná o báseň?
 • Kdo v básni rozmlouvá?
2] Žáci pantomimou předvedou rozhovor matky a dcery, obohatí ho o detaily.

3] Žáci pokračují v diskusi nad otázkami:
 • Proč byla dcera smutná z odchodu milého? Z čeho měla obavy?
 • Jak si představujete svůj život v manželství?
 • Jaká jsou práva a povinnosti manželky a manžela?
 • Jaké vlastnosti by měl mít váš budoucí manžel/měla mít vaše budoucí manželka?
 • Jaké vlastnosti by mít naopak neměli?
4] Žáci metodou Pětilístku[1] popíší, jaký by měl jejich protějšek být. Obměňují slova podle příkladu.

MANŽEL/MANŽELKA 
laskavý/á pozorná/ý
pomáhá    naslouchá   chápe
Manželství je silné pouto.
ZÁVAZEK

5] Žáci vysvětlí, jak rozumí výrazu VELKÝ SVĚT:
 1. země s mnoha obyvateli,
 2. cizí země, kde lidé mluví cizím jazykem,
 3. všichni jsou bohatí a vlastní auta,
 4. život lidí, zvyky jsou jiné, než znám.
6] Žáci nakreslí vlastní představu velkého světa.

7] Žáci uvedou příklady zemí, které znají. Chybějící informace o zemi mohou najít v encyklopedii nebo na internetu a doplní do tabulky:


8] Žáci napíší pokračování básně v obou jazycích. Měli by se snažit dodržovat verš AABB.

9] Volitelná aktivita pro třídy s větším podílem romských žáků: Učitel žákům pustí audioverzi básně Měla jsem milého v romštině[2]. Poté žákům do dvojic / malých skupinek, v nichž aspoň jeden žák rozumí romsky, rozdá romské znění básně. Žáci budou plnit následující úkoly:
 • Žáci si přečtou báseň potichu či polohlasem.
 • Podtrhnou slova, která znají nebo se jim zdají povědomá, a opíší je na papír.
 • Vybraná slova přeloží.
 • Pokud znají pro dané slovo i jiné označení (například v jiném dialektu), pokusí se je zapsat (foneticky, tak, jak je vyslovují).
 • Pokusí se vzpomenout, znají-li nějakou romskou písničku, kde se vybraná slova používají (dá se očekávat, že děti budou rozumět slovům romano – romský, pirano – milý, milá, svetos – velký, baro – velký, velká, čhajori – romská holčička, bala – vlasy, apod., která patří k elementární slovní zásobě). Písní je nespočet, z těch známých mohou jmenovat například:
  • Čhajori romaňi / Romská holčičko – použití slov čhajori, bari
  • Andro verdan drukos nane / U vozu není oj – použití slov pirano, atd.
  • O Poštaris avel / Přichází pošťák – použití slov bala
 • Vysvětlí, odkud / od koho písničky, které jmenovali, znají?
 • Odpovídají: Zpíváte doma písničky? Při jakých příležitostech? Máte nějakou svoji oblíbenou romskou písničku?
Poznámka k aktivitě 9

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v úvodu k této publikaci.

Většina z tradičních písní se dá najít na Youtube, je možné si je s žáky pustit.

Písně jmenované v rámci aktivity jsou dostupné ve videosekci příručky na stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz. 


[1] Více o metodě Pětilístek: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18339/petilistek.html/.

[2] Báseň je dostupná v audiosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER (www.kher.cz) 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Irena Eliášová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kreslicí papír, zeměpisný atlas světa, encyklopedie států, internet