Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija: 2. část - Návrat domů
Odborný článek

Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija: 2. část - Návrat domů

13. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Ilona Ferková

Anotace

Pokračování článku k příběhu Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija, který rozvíjí dovednosti čtení s porozuměním.

Cíl

 • seznámení s dílem romské autorky Ilony Ferkové
 • porozumění textu
 • úvaha na téma domov
 • rodinné tradice

Příběhy z Anglie/Vakeribena andal e Anglija

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k textu Ilony Ferkové Příběhy z Anglie: Návrat domů 

1] Volné psaní na téma CO PRO MĚ ZNAMENÁ DOMOV.

2] Ústní projev:
 • Popište, jak to vypadá u vás doma.
 • Kdo tvoří vaši rodinu?
 • Uveďte alespoň jednu vaši rodinnou tradici.
3] Žáci se vžijí do role autorky a několika větami se rozepíší (nebo řeknou ústně), o čem asi text bude. Zmíní, kde autorka asi byla, jak dlouho, co tam dělala a jak se jí tam líbilo. Vyjdou z názvu úryvku (Návrat domů).

4] Žáci při četbě textu podtrhnou větu nebo myšlenku, která je zaujala, a napíší k ní vlastní komentář, názor nebo vzpomínku, která se jim vybaví.

Přišel den, kdy jsme jeli domů. Najednou jsem se celá rozklepala. Přemýšlela jsem o tom, co bude, až přijedeme domů. Co nás tam čeká. Ale také jsem byla ráda, že uvidím svoji maminku a že se muž uzdraví.

V Anglii na emigračním proběhlo všechno dobře. Dorazili jsme na letiště v Heathrow, už jsme tam měli připravené pasy a letenky. Ještě jsem se naposledy rozhlédla, Angličani nám popřáli „good luck“ a už jsme nastupovali do letadla. Přemýšlela jsem, jestli děláme dobře, že se vracíme. Nemohla jsem se dočkat, až přistaneme v Čechách.

5] Žáci vypíší z textu slova, kterým nerozumí. Z kontextu zkusí odhadnout, co asi mohou znamenat. To si ověří ve slovníčku.

6] Vlastními slovy popíší, co hrdinka prožívá, na co se těší, z čeho má obavy. Přemýšlí nad tím, čeho se asi může po návratu do Čech obávat.

7] Učitel žáky vede k zamyšlení, zda autorka píše sama o sobě? Pro ověření své domněnky žáci vyhledají příslušnou pasáž v autorčině medailonu.

8] Žáci zapíší do myšlenkové mapy, do které země by chtěli vycestovat a proč. Použijí strukturu rybí kosti[2]. Do hlavy ryby napíší název země. Páteř ryby znázorní důvod cestování (Proč?). Jednotlivé kosti kostry mohou označovat výhody a nevýhody života v cizí zemi. Do horní části zaznamenají výhody, do spodní části nevýhody.


9] Zapíší všechny myšlenky, které je napadnou při otázce CO JE DOMOV?

Domov je když ………………………………………………………..……..……..……..…….....

Domov je když ………………………………………………………..……..……..……..…….....

Domov je když ………………………………………………………..……..……..……..…….....

Domov je když ………………………………………………………..……..……..……..…….....

10] Zapíší do sloupců:

Každý člověk má domov, když ...

Člověk nemá domov, když ...
   
   
 

11] Žáci téma prodiskutují se sousedem a uvádějí příklady ze svého života i své rodiny.

12] Žáci vytvoří Pětilístek[1] na téma

DOMOV
___________ ___________
___________ ___________ ___________
___________ ____________ ___________ ___________
_____________
 
13] Seznámení se s Ilonou Ferkovou.

Žáci si přečtou část životopisu autorky. Zamýšlí se nad tím, o čem píše a co mají lidé z příběhů podle autorky poznat. Učitel může žákům na závěr podle vlastního uvážení pustit videoverzi autobiografického medailonu Ilony Ferkové, kterou najde ve videosekci příručky na webových stránek nakladatelství KHER (www.kher.cz).

Byla to ona (pozn. Milena Hübschmannová), kdo mě motivoval a inspiroval k tomu, abych začala psát. Když jsem se jí ptala, jak mám psát, že romsky psát neumím, řekla mi: „Umíš krásně vyprávět. A tak, jak vypravíš, taky přesně piš.“ A já zkusila napsat svůj první příběh, který se Mileně moc líbil. Ti, co ji znali, ví, že už nebylo cesty zpátky.

Zpočátku jsme posílaly mé povídky do romských časopisů, které je postupně vydávaly. Později jsem dostala nabídku napsat pár povídek do malé knížečky s názvem Zničila si život kvůli penězům (Mosarďa peske o dživipen anglo love), následně pak větší sbírku povídek Ukradené děti (Čorde čhave). Zážitky ze své emigrace do Anglie, ale také důvody mého návratu do Čech, jsem popsala v povídce Příběhy z Anglie. Všechny příběhy, které jsem napsala, jsou ze života Romů, kteří prožili dobré i zlé.

I proto si myslím, že psát příběhy a pohádky – zejména v romštině – je moc důležité. Hlavně proto, aby lidé skrz ně poznali naše tradice, kulturu, lásku, smutek. Také je nesmírně důležité, aby romskou literaturu ve školách četly romské děti. Ta je totiž dědictvím, skrze které se předávají jazyk a tradice. Nám toto dědictví bylo předáváno právě vyprávěním.


Doporučené odkazy:

[1] ALTMANOVÁ, Jitka. Pětilístek. Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2014, [cit. 2014-03-06]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18339/PETILISTEK.html>. ISSN 1802-4785.

[2] Generátor grafického organizéru Fishbone Diagram: http://www.worksheetworks.com/miscellanea/graphic-organizers/fishbone.html

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ilona Ferková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

anglicko-český slovník