Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Domov/Andre amaro kher
Odborný článek

Domov/Andre amaro kher

27. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Vlado Oláh

Anotace

Článek předkládá jednoduchou aktivitu zaměřenou na jazyk a porozumění textu.

Cíl

 • seznámení se s dílem Vlado Oláha
 • nácvik hlasitého čtení
 • vztah k prarodičům
 • kresba místnosti
 • práce s romským textem
 • podpora budování pozitivního vztahu k romštině

Domov/Andre amaro kher

Text (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika: U babičky  

1] Žáci přečtou hromadně nahlas celý text. Poté v něm vyhledají všechna místa, kde autor vzpomíná na svou babičku.

2] Babiččin pokoj

Žáci přeloží čtvrtku papíru na poloviny. Do jedné části nakreslí místnost s babiččinou velikou pecí, do druhé části nakreslí pokoj své vlastní babičky. Žáci si navzájem představí své obrázky a srovnají oba pokoje. Z obrázků je možné udělat ve třídě výstavu.

3] Žáci plní následující úkoly:
 • Vypíší slovesa určující činnosti, které se dají dělat na peci.
 • Najdou v textu, jak se jmenovala babička.
 • Odpoví na otázky:
  • Jak se jmenuje vaše babička?
  • Pro koho nosila babička v příběhu jídlo v zástěře?
  • Nosí se jídlo v zástěře i dnes? V čem se nosí?
  • Jak chápete spojení „laskavým srdcem ukázat cestu“?
  • Proč máme rádi svoje babičky?
  • Povídejte kamarádovi/kamarádce o své babičce.
4] Obrázek pro babičku

Žáci namalují obrázek pro babičku, aby věděla, že na ni myslí.

5] Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Volitelná aktivita pro třídy s vyšším podílem romských dětí:

Poznámka k aktivitě 5

Cílem této aktivity je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v jednom z úvodních článků k tomuto seriálu.

Žáci dostanou romskou verzi textu. Text si sami projdou a podtrhnou slova, která znají nebo jsou jim povědomá. Napíší je na tabuli a zkusí společně odhadnout, co znamenají.

Žáci následně odpovídají na otázky:

 • Jak se vám romština četla?
 • Už jste se někdy s psanou romštinou setkali?
 • Už jste někdy zkoušeli romsky psát? V jaké situaci?
 • Jak rozumíte přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“?
 • Myslíte si, že může být znalost více jazyků výhodou? V čem?
 • Kolik jazyků umíte vy? Jaké jazyky byste rádi uměli a proč?
 • Může být výhodou umět mluvit romsky? Proč?

Pokud se ve třídě vyskytují také žáci ze skupiny olašských Romů (text je totiž psán východoslovenskou varietou romštiny, která je od té olašské odlišná), je možné zařadit následující otázky:

 • Jak jste textu v této romštině rozuměli?
 • Dokázali byste popsat, v čem je tato romština jiná?
 • Vyhledejte slova, kterým rozumíte, a řekněte spolužákům, jak by se řekla ve vaší romštině.
6] Domov

Na závěr hodiny pustí učitel žákům audioverzi romského i českého textu, jež jsou k dispozici v audiosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz formou odkazu na Youtube.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlado Oláh

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kreslicí čtvrtky, voskovky/pastelky, počítač s internetovým připojením a reproduktory