Odborný článek

Romipen

25. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Vlado Oláh

Anotace

Romipen (překládá se jako romství) je soubor hodnot a vzorců chování, kterými by se měl každý (slušný) Rom řídit. Mezi tyto hodnoty patří například úcta ke starším, pohostinnost, pomoc potřebným, soudržnost, kultura stolování, ale také způsob vystupování a chování na veřejnosti.

Romipen

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy .
 

Metodika k textu Vlado Oláha Romipen

Cíl

• seznámení se s dílem Vlado Oláha
• úcta k lidem
• četba, porozumění textu českému i romskému
• úloha jména v životě člověka
• práce s romským textem
• podpora budování pozitivního vztahu k romštině

Využití

• český jazyk
• matematika
• etická výchova
• ekologická výchova
• komunikace
• vlastivěda

Má rodina

1] Žáci nejprve přečtou celý text po odstavcích, po každém z nich vysvětlí jeho význam. Žáci následně odpoví na otázky k textu:
 • Už jste někdy jedli pišot se zelím? Řekněte, co je to za jídlo. Pišot je tradiční romské jídlo. Jedná se o vařené taštičky z těsta, které jsou plněné například zelím, mákem, tvarohem atd.
 • Víte, co je náplní práce dráteníka? Existují dráteníci i dnes?
 • Umíte vy sami něco opravit?
 • Už jste v životě něco opravovali? Co jste k tomu potřebovali?
 • Je podle vašeho názoru lepší věc opravit nebo koupit novou? Proč?
 
2] Motivační rozhovor o životě prarodičů
 • Povídáte si s babičkou a dědečkem?
 • O čem si spolu povídáte?
 • Znáte nějakou příhodu z dětství babičky nebo dědečka? Podělte se s námi o ni.
 • Když srovnáte dětství babičky a dědečka s vašim současným životem, v čem se liší?
 • Podle reakcí dětí učitel klade další otázky.
 
3] Rodokmen
Znáte jména babičky, dědečka, prababičky a dalších předků? Jestli ano, doplňte je do připraveného schématu. Za domácí úkol ve spolupráci s rodiči a prarodiči potom postupujte dále do historie svého rodu.
 
 • Žáci na základě zjištění při sestavování rodokmenů zapíší do tabulky, jaká křestní jména se v jejich rodině vyskytují a vyhodnotí, zda se některá opakují.
 
 • Žáci na základě zjištění při sestavování rodokmenů zapíší do tabulky, jaká křestní jména se v jejich rodině vyskytují a vyhodnotí, zda se některá opakují.

Volitelná aktivita pro třídy s vyšším podílem romských dětí

4] Práce s romskou verzí textu
Učitel pustí žákům namluvenou romskou verzi textu. Ta je k dispozici v v audiosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz formou odkazu na Youtube.
 
 • Učitel připraví kartičky, na nichž budou napsána jednotlivá slova z věty z textu – O phure Roma čirla čores dživenas, sakone manušes bari paťiv denas / Dříve žili staří Romové chudě, každému člověku prokazovali velkou úctu.
 • Dotyčnou větu z audionahrávky pustí žákům ještě jednou, aby se na ni soustředili (0:28 vteřina).
 • Žáci se rozdělí do dvojic či menších skupinek tak, aby v každé byl pokud možno romský žák s alespoň minimální kompetencí (rozumět) v romštině.
 • Učitel do každé dvojice/skupinky rozdá kartičky s romskými a českými slovy vybrané věty. Žáci se nejprve pokusí spárovat kartičky tak, aby českému slovu odpovídal ekvivalent v romštině. Řešení: phure-staří; Roma-Romové; čirla-dříve; čores-chudě, nuzně; dživenas-žili; sakone-každý (v textu každému); manušes-člověk (v textu člověku); bari-velký (v textu velkou); paťiv-úcta (v textu úctu); denas-dávali, prokazovali.
Poznámka k aktivitě 4D
Romští žáci se až na výjimky nesetkávají s psanou formou romštiny, četba pro ně tedy může být nezvyklá a může – i dětem, které jinak v češtině dobře čtou – činit potíže. Proto preferujeme spíše práci v malých skupinách, čtení sami pro sebe či polohlasem, četbě před celým kolektivem se z toho důvodu spíše vyhýbáme. Lze očekávat, že navzdory faktu, že se romské děti s psanou romštinou dosud nesetkaly, budou přesto schopny v různé míře textu rozumět. Proto není nutné se mu zcela vyhýbat, dbát ale při tom na výše uvedená doporučení.
 • Po splnění předchozího úkolu učitel žákům na tabuli napíše český překlad vybrané věty. Žáci se pokusí ve dvojicích/skupinkách z předložených romských slov na kartičkách složit větu, která bude překladem české věty na tabuli. (Lze očekávat, že děti přeloží větu s jiným slovosledem, což nepovažujeme za chybu.)
 • Může následovat diskuse o tom (zvláště jsou-li ve třídě přítomny děti pocházející z jiných subetnických skupin Romů – např. olašští, maďarští Romové), zda by uvedená slova přeložily jinak, zda se u nich použitá slova řeknou jinak. Smyslem takové diskuse je jednak dát prostor dětem z jiných subdialektních skupin, jednak poukázat na to, že každé z nich mluví správnou romštinou, tj. svojí romštinou, svým dialektem.
 • Může následovat diskuse nad příslovím na téma: KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM.
 • Alternativně se učitel může zaměřit na význam, jaký vybraná věta nese – úcta k lidem, chudoba cti netratí, apod.
Poznámka k aktivitě 4F
Při této aktivitě se můžeme setkat případně s tím, že se děti budou přít o to, že jejich verze je ta správná, že nebudou uznávat ostatní dialekty (třeba prostě jen proto, že je neznají, zdají se jim cizí, divné – není třeba v tom vždy hledat meziskupinový odstup). Učitel by měl proto dbát na to, aby aktivita končila shodou na tom, že každý mluví po svém (dialektu) jazyk každého je platný a hodný respektu. Podobně jako to činíme v rámci češtiny a jejích nářečí.

Práce s textem
Žáci si na závěr hodiny poslechnou ještě jednou načtenou českou verzi textu a diskutují nad následujícími otázkami:
 • Povězte, jaký vztah měl děda Jaňus k lidem.
 • Napište do sešitu, co všechno ty víš o svém dědečkovi nebo babičce.
 • Přineste na příští hodinu z domova fotografii člověka, kterého si z rodiny nejvíce vážíte, a představte celé třídě, proč.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlado Oláh

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázek rodokmenu, tabulka na jména, počítač s internetovým připojením a reproduktory, kartičky s romskými a českými slovy