Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce s písničkou a sebehodnocení
Odborný článek

Práce s písničkou a sebehodnocení

13. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Příklad dobré praxe navrhuje aktivitu pro žáky prvního stupně ZŠ, která jim pomáhá si lépe uvědomit, jaké mají znalosti a co všechno zvládají v anglickém jazyce. Na základě písničky o zvířátkách s žáci procvičují nejen poslech s porozuměním, ale učí se i základním pravidlům sebehodnocení.

Cíle výuky

Žáci:

 • pojmenují, jaké činnosti umí a baví je,
 • pracují s anglickou písničkou o zvířátkách,
 • v pracovním listě s emotikony ohodnotí svoji práci s písničkou,
 • ve spolupráci s učitelem uloží pracovní list do sekce Moje sbírka.

Tematická oblast EJP

Jazykový životopis – část Mé další dovednosti - Sekce Co už umím: Moje sbírka

Časová náročnost

Aktivita je určena pro výuku angličtiny ve 3. ročníku ZŠ a je realizovatelná v rámci jedné vyučovací hodiny.

Realizace

U žáků mladšího školního věku platí dvojnásobně ve vztahu k sebehodnocení, že je nutné tuto dovednost rozvíjet postupně, maximálně názorně a na základě konkrétních žákům důvěrně známých skutečností. Žáci mladšího školního věku jsou obvykle všestranně šikovní a je dobré jim pravidelně umožňovat uvědomit si, co vše již umí, a to nejlépe v rámci jednoho konkrétního tématu.

V Jazykovém životopisu v části Mé další dovednosti si mohou žáci zapsat vše, o čem jsou přesvědčeni, že jim jde dobře nebo je baví. Může se jednat o aktivity v mateřském nebo cizím jazyce. Tato část by měla obsahově doplňovat sebehodnotící deskriptory sekce Co už umím. Dříve než s žáky začneme pracovat se sebehodnotícím deskriptory v sekci Co už umím, je dobré je na sebehodnocení připravit na základě co nejvíce konkrétních a jednoduchých sebehodnotících listů, které se vztahují k aktivitě v hodině. Jako příklad tohoto postupu může posloužit práce s písničkou:

Učitel propojí hodinu a její obsahové téma (písničku o zvířátkách) cíleně s těmito deskriptory: „umím pojmenovat nejznámější zvířata“, „umím zazpívat písničku“ v části Mé další dovednosti a s deskriptorem „v jednoduchých nahrávkách rozumím slovům, jménům, číslům, která již znám“ v části Co už umím. Na základě těchto tří deskriptorů by se měli žáci v závěru ohodnotit.

Vhodnou písničkou je např. Old MacDonald Had a Farm: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/old-macdonald-had-farm, která je k dispozici na webových stránkách Britské Rady včetně přepisu písničky a pracovního listu pro žáky.

Učitel pracuje s písničkou na základě vhodně zvolených aktivit (zpívání, kreslení, poznávání zvuků zvířátek, pantomima aj.), které jsou ještě mimo to propojeny s cíli výstupního sebehodnotícího listu, na základě jehož by si měli žáci na konci hodiny uvědomit, že nejenom znají v angličtině několik zvířátek, ale i umí o nich zazpívat písničku, rozumí pojmenování zvířátek v písničce a umí si tyto názvy zapsat do sešitu (viz příloha – Já a moje zvířátka).

Poté co je dokončena aktivita postavená na poslechu s porozuměním, učitel každému žákovi rozdá sebehodnotící list, ve kterém se žáci na základě 4 deskriptorů ohodnotí, a to tak, že u každého deskriptoru zakroužkují příslušný emotikon.

Pokud se již jedná o několikátou aktivitu, která vede ke zvládnutí zmíněných deskriptorů, může učitel vyzvat žáky, aby se ohodnotili ve svém Evropském jazykovém portfoliu (EJP). Učitel žákům přesně řekne, s jakou částí EJP se bude pracovat.

Žáci si mohou sebehodnotící list „Já a moje zvířátka“ sami vyzdobit vlastními kresbami zvířatek a ve spolupráci s učitelem vložit oskenovaný do sekce Moje sbírka.


Uvedený příklad dobré praxe vznikl v rámci školení lektorů projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) v lednu 2012 v Přerově. Poté, co se učitelé na školení důvěrně seznámili s aplikací EJP, v rámci workshopů vytvořili bezpočet inspirativních aktivit do hodin, které integrují moderní metodické postupy a principy sebehodnocení obsažené ve webové aplikaci Evropského jazykového portfolia.

Literatura a použité zdroje

[1] – Evropské jazykové portfolio. [cit. 2013-2-12]. Dostupný z WWW: [http://ejp.rvp.cz/].
[2] – Písnička - Old MacDonald had a farm. [cit. 2013-2-12]. Dostupný z WWW: [http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/old-macdonald-had-farm].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
38.09 kB
Dokument
Příloha_Já a moje zvířátka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost