Odborný článek

pH

14. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Cílem laboratorních prací bylo přiblížení učiva žákům ZŠ. Nedílnou součástí bylo zavedení předmětu mediální výchova a tvorba výukových filmů s chemickou tematikou. Cílem práce pH bylo ověření teoretických vědomostí v praktické úloze, vyzkoušení práce s univerzálním indikátorovým papírkem, porovnání zbarvení papírku a přírodního barviva v různých prostředích, posílení jemné motoriky. Práce podporovala individuální badatelskou činnost žáků ZŠ.

Práci zařazujeme na konci kapitoly „Kyseliny a zásady“ při výuce chemie na konci 8. ročníku nebo na začátku 9. ročníku.

Cíle:

- žák vyjmenuje přírodní indikátory a popíše jejich změnu barvy v kyselém a zásaditém prostředí;
- žák popíše, jak se mění hodnota pH, co je to kyselé, neutrální a zásadité prostředí;
- žák dodržuje pravidla práce s kyselinami a zásadami.

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Je nutno počítat s tím, že žákům bude jednu vyučovací hodinu trvat příprava zelného výluhu a další hodinu provedení samostatného pokusu a vyplnění pracovního listu.

Doporučuji, aby žáci pracovali skutečně samostatně, pokud to chemické vybavení dovolí. Při práci nechte žáky pracovat i s pracovními sešity a učebnicí.

Co musíme připravit:

Na zelný výluh - nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků.

Na určení pH - 8 kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie: HCl, NaOH, NH4 OH, Na2CO3, NaHCO3, acylpyrin, H3BO3, ethanol.

Zelný výluh je možné připravit se žáky předem a uchovat v lednici více než týden.

Žáci si připravují zelný výluh ve dvojicích a dále již pracují jednotlivě.

Hodnocení můžeme provádět dvojím způsobem:

Hodnotíme pouze pracovní list:

 • Rizika: nevhodná úprava; nepřesnosti odpovědí; odbyté nákresy (dáno časovým omezením cvičení); pro učitele náročnější klasifikace (Jakou známku dáme správně vyplněnému pracovnímu listu místy nečitelnému s nákresem propiskou?);
 • Klady: jednodušší cesta pro žáky (ne všem to vyhovuje).

Žáci zpracovávají laboratorní protokol doma na PC a posílají na email učitele:

 • Nevýhody: pracné pro žáky
 • Klady: žáci mají na zpracování víc času; zdokonalení dovednosti práce na PC; příprava odpovědí s pomocí odborné literatury; učiteli se lépe hodnotí.

Poznámky:

 • Je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost při práci s HCl, NH4OH, NaOH. Žákům je do kádinek osobně přidáváme a řádně je poučíme.
 • Pokus velmi pěkně vychází a žáky baví, proto ho doporučuji do výuky zařadit.
 • Práci lze velmi dobře využít v rámci projektového dne zaměřeného na přírodní vědy, kde mohou žáci zjišťovat pH půdy apod., a potom vyhledávat rostliny vhodné pro pěstování na té či oné půdě. Lze tak nenásilně propojit praktickou chemii s výukou biologie.

Varianty laboratorní práce:

 • Práci je možné zařadit do výuky v průběhu hodiny chemie. Žáci si připravují výluh doma. Mohou pracovat ve skupinách a každá skupina může připravit doma jiný druh výluhu: z červeného zelí, z čaje, z červené řepy. Následně mohou skupiny porovnat zbarvení.
 • Žáci mohou pracovat pouze se zkumavkami ve stojanu. Práce se lépe vejde na pracovní místo, ale zbarvení je prokazatelnější v kádinkách.
 • Mám vyzkoušeno, že zelný výluh lze připravit i s vodou, funguje stejně dobře, ale nedoporučuji ho uchovávat ani v lednici – rychle zplesniví.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
437.5 kB
Dokument
pH_ML
docx
440.43 kB
Dokument
pH_PL
docx
439.45 kB
Dokument
pH_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 2. 2013
V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - vědět, že dodržení jasně zadaného postupu omezuje kreativitu žáků, ale současně rozvíjí čtení s porozuměním

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků; kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie.