Odborný článek: pH
Odborný článek

pH

14. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Miroslava Bělochová

Anotace

Cílem laboratorních prací bylo přiblížení učiva žákům ZŠ. Nedílnou součástí bylo zavedení předmětu mediální výchova a tvorba výukových filmů s chemickou tematikou. Cílem práce pH bylo ověření teoretických vědomostí v praktické úloze, vyzkoušení práce s univerzálním indikátorovým papírkem, porovnání zbarvení papírku a přírodního barviva v různých prostředích, posílení jemné motoriky. Práce podporovala individuální badatelskou činnost žáků ZŠ.

Práci zařazujeme na konci kapitoly „Kyseliny a zásady“ při výuce chemie na konci 8. ročníku nebo na začátku 9. ročníku.

Cíle:

- žák vyjmenuje přírodní indikátory a popíše jejich změnu barvy v kyselém a zásaditém prostředí;
- žák popíše, jak se mění hodnota pH, co je to kyselé, neutrální a zásadité prostředí;
- žák dodržuje pravidla práce s kyselinami a zásadami.

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Je nutno počítat s tím, že žákům bude jednu vyučovací hodinu trvat příprava zelného výluhu a další hodinu provedení samostatného pokusu a vyplnění pracovního listu.

Doporučuji, aby žáci pracovali skutečně samostatně, pokud to chemické vybavení dovolí. Při práci nechte žáky pracovat i s pracovními sešity a učebnicí.

Co musíme připravit:

Na zelný výluh - nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků.

Na určení pH - 8 kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie: HCl, NaOH, NH4 OH, Na2CO3, NaHCO3, acylpyrin, H3BO3, ethanol.

Zelný výluh je možné připravit se žáky předem a uchovat v lednici více než týden.

Žáci si připravují zelný výluh ve dvojicích a dále již pracují jednotlivě.

Hodnocení můžeme provádět dvojím způsobem:

Hodnotíme pouze pracovní list:

 • Rizika: nevhodná úprava; nepřesnosti odpovědí; odbyté nákresy (dáno časovým omezením cvičení); pro učitele náročnější klasifikace (Jakou známku dáme správně vyplněnému pracovnímu listu místy nečitelnému s nákresem propiskou?);
 • Klady: jednodušší cesta pro žáky (ne všem to vyhovuje).

Žáci zpracovávají laboratorní protokol doma na PC a posílají na email učitele:

 • Nevýhody: pracné pro žáky
 • Klady: žáci mají na zpracování víc času; zdokonalení dovednosti práce na PC; příprava odpovědí s pomocí odborné literatury; učiteli se lépe hodnotí.

Poznámky:

 • Je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost při práci s HCl, NH4OH, NaOH. Žákům je do kádinek osobně přidáváme a řádně je poučíme.
 • Pokus velmi pěkně vychází a žáky baví, proto ho doporučuji do výuky zařadit.
 • Práci lze velmi dobře využít v rámci projektového dne zaměřeného na přírodní vědy, kde mohou žáci zjišťovat pH půdy apod., a potom vyhledávat rostliny vhodné pro pěstování na té či oné půdě. Lze tak nenásilně propojit praktickou chemii s výukou biologie.

Varianty laboratorní práce:

 • Práci je možné zařadit do výuky v průběhu hodiny chemie. Žáci si připravují výluh doma. Mohou pracovat ve skupinách a každá skupina může připravit doma jiný druh výluhu: z červeného zelí, z čaje, z červené řepy. Následně mohou skupiny porovnat zbarvení.
 • Žáci mohou pracovat pouze se zkumavkami ve stojanu. Práce se lépe vejde na pracovní místo, ale zbarvení je prokazatelnější v kádinkách.
 • Mám vyzkoušeno, že zelný výluh lze připravit i s vodou, funguje stejně dobře, ale nedoporučuji ho uchovávat ani v lednici – rychle zplesniví.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
437.5 kB
Dokument
pH_ML
docx
440.43 kB
Dokument
pH_PL
docx
439.45 kB
Dokument
pH_TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 2. 2013
V rámci laboratorní práce je dobré: - zaměřit se na vyhodnocování nastavených cílů vč. rozvíjených klíčových dovedností tak, aby nedocházelo k formalismu - umožnit žákům volbu ve zpracování výstupu a výběru pokusu - umožnit žákům participaci na postupu - diferencovat úkoly pro nadané i slabé žáky - pro skupinovou práci nastavit role jednotlivých členů skupiny - umožnit žákům vytvářet a ověřovat hypotézy - vědět, že dodržení jasně zadaného postupu omezuje kreativitu žáků, ale současně rozvíjí čtení s porozuměním

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Nože, prkénka, menší červené zelí, několik mikroténových sáčků; kádinek, tyčinky, lžičky, odměrný válec, odměrnou zkumavku nebo pipetu, chemikálie.