Odborný článek

Teplo

17. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vznikly v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, environmentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Teplo bylo ověření teoretických znalostí z kapitoly „Teplo v praxi\", vytvoření grafů, zopakování pravidel tvorby grafů, posílení jemné motoriky u žáků při sestavování aparatury, posílení logického myšlení, zpracování a požadovaná úprava na PC.

Metody práce:

Práce v čtyřčlenném týmu. Zařazujeme ji po procvičení jednodušších výpočtů na teplo a před výpočty kalorimetrické rovnice. Žákům už musí být jasný význam měrné tepelné kapacity. Jedna dvojice ze čtveřice zpracovává úkol č. 1 a druhá dvojice úkol č. 2. Žáci uskuteční měření, sestaví tabulku naměřených hodnot a tu potom poskytnou druhé skupině k opsání. Společně ve dvojici provedou požadované výpočty. Grafy vypracují doma na milimetrový papír a odevzdávají následující hodinu společně se správně vyplněným pracovním listem.

Hodina vedená tímto způsobem učí žáky práci v týmech, plánování práce a hlavně nutí zapojit všechny členy týmu, tj. i jedince odolné vůči jakékoliv práci. A hlavně se práce dá klasifikovat (spravedlivá klasifikace v rámci týmu činí zpravidla učiteli problémy).

Časová náročnost:

Práce je určena pro jednu vyučovací hodinu fyziky. Je dost časově náročná, a proto je potřebná dobrá příprava. Žáci již musí mít na začátku hodiny vše připraveno.

Způsob hodnocení:

Hodnotíme provedení práce, správnost výpočtů a úvah, provedení grafů, celkovou úpravu práce, vlastní zhodnocení v závěru.

Poznámky:

V pracovním listu je v bodě 1.4 a 2.4 po žácích požadována poměrně náročná úvaha. Je určena k otestování talentovaných žáků, kterým poskytne prostor se nad prací důkladně zamyslet a zjistit všechny možné druhy tepelných ztrát. Proto také před prací tento bod nevysvětlujeme.

Průměrný žák se této úvaze v protokolu záměrně vyhne nebo uvažuje nesprávně. Za záměrné vynechání hodnotíme o stupeň horší známkou, jakýkoliv pokus o vysvětlení oceníme a po klasifikaci společně se žáky rozebereme. Je dobré si zajímavé odpovědi žáků poznamenat a v následující hodině je použít jako téma k diskuzi.

Správná úvaha: Jestliže cglyc je asi poloviční než cvody, přijme glycerol proti vodě asi polovinu tepla, aby se ohřál o 1 °C. Bude se tedy ohřívat dvakrát tak rychle než voda. Žáci zjistí, že průběh tomu přesně neodpovídá hlavně z důvodu tepelných ztrát a ne úplně stejného množství přijímaného tepla – kahan nemusel být přesně uprostřed mezi kádinkami, plamen mohl být skloněn k jedné straně, např. při větrání...

Podobně vysvětlíme i úvahu v úkolu č. 2. Dvojnásobný objem kapaliny se zahřívá o polovinu pomaleji. Pokud tomu průběh měření neodpovídá, lze to uspokojivě vysvětlit tepelnými ztrátami a větší plochou hladiny ve větší kádince, kde dochází k větším tepelným ztrátám.

Glycerol je látka poměrně bezpečná a poměrně dobře dostupná v lékárnách. 1 kg stojí 350 Kč.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
450.2 kB
Dokument
Teplo ML
docx
440.43 kB
Dokument
Teplo PL
docx
457.03 kB
Dokument
Teplo TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 1. 2013
Laboratorní cvičení Teplo usnadňuje žákům pochopení a praktické vyzkoušení jinak obtížné vlastnosti látek charakterizované veličinou měrná tepelná kapacita. Článek obsahuje kompletní materiál pro přípravu praktické hodiny fyziky, metodický list pro učitele, pracovní list pro žáky i teoretický list se shrnutím teorie a postupů. Využití hotových materiálů usnadní učiteli přípravu náročné, ale zajímavé vyučovací hodiny.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

seznam pro jednu čtveřici: glycerol, odměrný válec, 3 menší kádinky na 50 ml, 1 větší kádinku na 100 ml, 2 trojnožky, 2 kahany, 4 teploměry, 2 síťky s porcelánovým kruhem, 2 stojany, 4 držáky na teploměr, 4 svorky, zápalky