Odborný článek

Výkon

28. 1. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Výkon bylo vyzkoušet v praxi teoreticky získané poznatky o práci a výkonu, získávání zkušeností při práci v týmech, zopakování výpočtu aritmetického průměru a vytváření grafů, nácvik odhadu.

Časový plán:

Laboratorní práci zařazuji do výuky po probrání práce a výkonu, ale před výkladem energie a písemné práce na výpočty.

Práce je připravena pro dvě vyučovací jednotky, které nemusí nutně následovat po sobě. V první hodině provedeme rozdělení do týmů (např. pomocí „hlasovátek“), rozdáme pracovní listy a do konce hodiny (minimálně 30 minut) necháme žáky naplánovat postup práce.

Na začátku druhé hodiny se přemístíme pod schodiště, změříme dráhu (tj. výšku schodu x počet schodů) a dále žáci provedou měření zcela samostatně v týmu. Samotné měření trvá ve čtyřčlenném týmu asi 20 minut. Potom se vracíme do učebny a žáci provedou požadované výpočty. Rychlejší týmy stačí ještě rozpracovat grafy.

Metody práce:

Tato práce se velmi dobře hodí k týmovému řešení a je tak i připravena. Nedochází k tomu, že by se některý jedinec neúčastnil a pouze parazitoval na práci ostatních, což považuji za jedno z největších rizik prací tohoto druhu.        

Za důležité pro splnění výše uvedených cílů považuji:

 • Nepřipustit, aby se žáci seskupili do týmů dle svého rozhodnutí, ale použít jakékoliv kritérium k rozdělení.
 • Dát týmu dostatečně dlouhou dobu k naplánování postupu.
 • Potřebné pomůcky vyndat až v okamžiku, kdy si o ně žáci řeknou (váhu).
 • Použít osobní váhu (nechte ji v rohu třídy, aby týmy při vážení zachovaly soukromí – některé slečny špatně nesou hlasité zveřejnění své hmotnosti).
 • K měření času vyzvěte žáky, aby použili stopky na mobilech (uděláte jim radost).
 • Při práci panuje ve třídě hluk doprovázený tvůrčí atmosférou – nutno vydržet.

Hodnocení:

     Žáci si berou domů rozpracované pracovní listy, kompletují je a zpracovávají grafy. Hotovou práci, pracovní list a dva grafy přinesou na příští hodinu.

Při klasifikaci hodnotíme:

 • Správnost výpočtů a u každého výsledku správnou jednotku
 • Ne odhad, ale vysvětlení, proč se dotyčný mýlil. Právě to nám ukáže, zda zadanému tématu porozuměl.

Příklad:

Žák většinou odhadne, že nejvyšší výkon bude mít největší sportovec v týmu, protože běží nejrychleji. Výpočtem se zpravidla ukáže, že na takto krátké dráze hraje mnohem větší roli hmotnost žáka. Nejvýkonnější je zpravidla ten nejtěžší. Pokud jsou žáci schopni to podobným způsobem zdůvodnit, probírané látce porozuměli.

 • Úroveň grafů (správné zvolení měřítka osy, vytvoření stupnice, označení os značkou veličiny a jednotkou, křivku a celkovou úpravu).
 • Závěrečné zhodnocení práce (za zcela nevyhovující považuji výroky typu: práce se mi líbila; všechno jsem splnil; vše se mi povedlo spočítat asi dobře; příště přijdu zas; už se těším na další atd.)
 • Pokud více žáků uvede v závěrečném hodnocení, že někdo z týmu jejich práci kazil, sabotoval, nepracoval atd., snižuji mu o stupeň hodnocení za práci v hodině.
 • Pokud žák práci následující hodinu neodevzdá, necháme ho v první lavici práci dokončit v části hodiny (např. 30 minut) a hodnotíme, co stihne. V žádném případě nedovolíme odevzdání další hodinu a další a další a... Těmito ústupky poškozujeme žáky, kteří vše vypracovali včas a správně. Jde o postup navržený školní inspekcí, která zásadně vylučovala při neodevzdání práce jí hodnotit nedostatečnou.

Pravidla pro tvorbu grafů jsou uvedena v ML, PL.

Tato práce je pro žáky velmi přínosná, pro vyučujícího nepředstavuje žádnou náročnou přípravu.

Varianty laboratorní práce:

 • Výkon lze počítat i při zdvihání dvou činek nebo opakovaným výstupem na schod.
 • Před měřením si žáci mohou originál pracovního listu vložit do euroobalu a upevnit na desky. Na volný papír nebo do sešitu si během práce dělat potřebné poznámky z měření.
 • Další zajímavou variantou je udělat práci jako domácí. Žáci si sami vyberou činnost, ve které chtějí porovnávat práci a svůj výkon. Skupiny se většinou vybírají podle bydliště. Rozdělí si úkoly, např. zápis naměřených hodnot, zpracování protokolu, vypracování grafu atd. Protokol odevzdávají společně. Ve škole pak prezentují svoji práci a získané poznatky a problémy.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
457.03 kB
Dokument
Vykon ML
doc
458.01 kB
Dokument
Vykon PL
doc
447.27 kB
Dokument
Vykon TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 1. 2013
Autorkám se myslím podařilo navrhnout vcelku zajímavou praktickou úlohu pro žáky, umožňující účelné propojení poznatků žáků o pojmech práce a výkon s jejich zkušenostmi a činnostmi z běžného života. Přitom realizace této úlohy nebude ve školních podmínkách, především z hlediska pomůckového zajištění, nijak náročná.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

osobní váha, milimetrové papíry, sady křivítek