Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 3. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet motoriku v přípravné třídě? – 3. díl

Anotace

Motorika je jednou z oblastí, které dítě potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohlo úspěšně naučit psát. V přípravné třídě se zaměřujeme především na rozvoj motoriky hrubé (celková pohyblivost, koordinace), motoriky jemné (pohyby prstů, sebeobslužné dovednosti) a grafomotoriky (motorika psaní a kreslení).

Na motorické schopnosti a dovednosti nahlížíme v několika rovinách:

 • hrubá motorika (celková pohyblivost, koordinace pohybů, držení rovnováhy),
 • jemná motorika (sebeobslužné dovednosti, pohyby prstů, obratnost prstů),
 • grafomotorika (kresba, psaní),
 • motorika mluvidel (souvisí se správným rozvojem řeči),
 • motorika očních pohybů (souvisí se správným rozvojem zrakového vnímání). (Bednářová, J.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008)

V přípravné třídě se zaměřujeme především na rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky. V každé oblasti jsou uvedeny příklady jednotlivých činností, je potřeba dodržet jejich souslednost. Činnosti jsou rozděleny podle obtížnosti, od nejsnazších po nejtěžší. Oblast motorických schopností a dovedností posilujeme s žáky během celého školního roku.

Mnohá cvičení nevyžadují výrobu žádných pomůcek. Pro práci doporučuji využít některé z materiálů uvedených v doporučené literatuře či na obrázcích.

Grafomotorika

Termínem grafomotorika rozumíme tu část jemné motoriky a psychických funkcí, kterou potřebujeme při kreslení a psaní a jejíž stupeň vývoje významnou měrou poznamenává kresbu i písemný projev. Z psychických funkcí jsou to především: rozumové předpoklady, zrakové vnímání (zrakové rozlišování, zraková analýza a syntéza), senzomotorická koordinace, prostorové vnímání, volní úsilí, pozornost. (Bednářová, J.: Rozvoj grafomotoriky – jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006)

Hodinu zahájíme uvolněním svalů, které navodíme hrou „panáček Hadráček“. Poté procvičíme prsty (jemnou motoriku) a pokračujeme již konkrétními grafomotorickými cviky = pracovními listy.

Panáček Hadráček

Žáci leží na zemi a snaží se uvolnit ruce a nohy. Snažíme se v nich navodit myšlenku, že jsou hadrovými panáčky – vyvoláváme pocit tíže a gumové ruky. Učitel může žáky obcházet a jemně jejich rukou či nohou zatřepat/vyklepat. Později žáci panáčka Hadráčka nacvičují již vsedě. (Bednářová, J.: Rozvoj grafomotoriky – jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006)

U žáků rozvíjíme správné návyky při kreslení (později při psaní): výběr psacích potřeb, sezení, úchop psacího náčiní (nejlépe volíme trojhranné pastelky, tužky nebo nástavec), postavení ruky při psaní (zápěstí je v jedné rovině s loktem tak, aby se ruka nevyvracela do různých směrů a horní hrot tužky směřoval za rameno), uvolnění ruky při psaní. V následujících hodinách na naučené zásady dbáme a dodržujeme je celý školní rok. Rodičům taktéž tyto pracovní návyky ukážeme a motivujeme k jejich dodržování v domácím prostředí.

Grafomotorické cviky zařazujeme před kreslením, později (v 1. třídě) před psaním. 

 Při práci s pracovním listem dodržujeme konkrétní zásady:

 •  správné pracovní návyky při psaní
 •  postup tužky/tah zleva doprava
 •  uvolňovací cvik či grafomotorický prvek je možno před samotným kreslením – kreslit prstem ve vzduchu
 •  tah je plynulý a spíše rychlejší než pomalejší (plynulost tahu je zvyšována opakovaným tahem)
 •  jde nám zejména na plynulost na úkor přesnosti

Uvolňovací a rozcvičovací grafomotorické cviky

Cílem této skupiny cviků je uvolnění ruky před kreslením, psaním, zlepšením koordinace ruky a oka. Žák má stanoveno, kudy vede stopu a nemusí přemýšlet nad směrem vedení čáry, jsou zde tedy menší nároky na koordinaci. Tím, že směr tahu je dán, žák si může lépe zautomatizovat pracovní návyky, jako je správné držení tužky, postavení ruky a papíru při psaní apod.

Žáci mohou cviky vykonávat v této souslednosti:

 • vestoje na tabuli nebo na papír na zdi,
 • na papír položený na stole,
 • vkleče,
 • vsedě u stolu.

Taktéž využíváme kresbu do tácu s pískem, krupicí. Po zvládnutí méně náročných cviků volíme taktéž cviky doplněné písničkou či říkankou.

Grafomotorické cviky Bednářová podle obtížnosti rozděluje na tři skupiny:

I. skupina uvolňovacích grafomotorických cviků

Tuto skupinu, vhodnou pro předškolní věk, tvoří tzv. závodní dráhy, jedná se o nejméně náročné grafomotorické uvolňovací cviky.

Závodní dráha je dostatečně široká, tvořena dvěma liniemi, neklade velký nárok na koordinaci pohybů. Rychlost pohybu (závod) žáky motivuje k vykonání aktivity a menšímu soustředění na jeho realizaci (vedení tahu), dochází k nižšímu tlaku na podložku a uvolnění tahu.

Závodní dráha

Žáci pracují samostatně, vsedě v lavici, projíždí připravenou závodní dráhou. V první variantě dráhu projedou malým autíčkem, poté prstem a nakonec trojhrannou pastelkou nebo tužkou. Předlohu žák obtáhne několikrát. Závodní dráhu postupem času ztížíme a na závěr volíme pracovní list se závodní dráhou, kterou tvoří pouze jedna linie – žáci poté „jezdí“ po této jedné linii/čáře. Doporučuji využít materiálů z doporučené literatury.

Autor díla: Petra Pšeničková

II. skupina uvolňovacích grafomotorických cviků

Do této skupiny, taktéž vhodné pro předškolní věk, patří obtahovací, jednotažné cviky a nejjednodušší grafomotorické prvky. Jedná se o cviky náročnější na koordinaci než závodní dráhy.

Obtahování jednotažných cviků je možné provádět:

 • přímo na papír, na kterém je cvik předkreslen,
 • přes průsvitnou fólii,
 • na průklepový papír (který připneme na předkreslený cvik kancelářskými sponkami).

Jednotažky

Žáci pracují samostatně v lavicích. Každý žák dostane předkreslený jednotažný cvik (např. motýl, ruka, zajíc) na papíru formátu A4, cvik nejprve mohou nakreslit prstem ve vzduchu, poté jej obtáhnout prstem na papíře a následně několikrát pastelkou, tužkou. Snaží se o plynulý, nepřerušovaný pohyb po papíře, s odchylkami od linie čáry se počítá. Doporučuji využít materiálů z doporučené literatury, kde jsou jednotažné cviky rozpracované od těch nejjednodušších po nejsložitější.

Kruhy

Žáci pracují samostatně v lavicích. Každý žák dostane předkreslený kruh (kruhy) na formátu papíru A4. Žáci kruh obtahují několikrát plynulým, nepřerušovaným pohybem (nejdříve ve vzduchu prstem, poté prstem na papíře, následně pastelkou, tužkou). Později učíme žáky z kruhů vytvářet obrazce – např. jednoduché kresby zvířat. Nejdříve pracují podle předlohy, později lze pracovat tzv. v páru – učitel předkresluje na tabuli a žáci zakreslují na papír v lavici ve stejném čase, závěrem se žáci mohou pokusit o vlastní spontánní kresbu z kruhů.

Výhodou kresby kruhů je taktéž procvičení a uvolnění všech kloubů, které jsou důležité při kreslení a psaní. Různými velikostmi kruhů dochází k uvolnění celé paže, velkými a středními kruhy k  uvolnění ramenního kloubu a lokte, malými kroužky k uvolnění zápěstí.

III. skupina uvolňovacích grafomotorických cviků

Tato skupina předpokládá zvládnutí grafomotorických prvků, ze kterých se skládá písmo. Je nutné osvojení si plynulého pohybu na papíře, pohybu ruky ve vodorovné rovině zleva doprava i pohybu ve svislé rovině. Z velké části žáci tuto skupinu využijí až v 1. třídě. Před nástupem do 1. třídy je potřeba, aby žáci měli zvládnuté tyto cviky: vlnovka, šikmá čára, „zuby“ – změna směru vedení čáry, horní smyčka, spodní smyčka, horní oblouk s vratným tahem a spodní oblouk s vratným tahem. (Bednářová, J.: Rozvoj grafomotoriky – jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006)

Použité zdroje a literatura

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Rozvoj grafomotoriky – jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0977-1.

Doporučená literatura – vhodné pracovní listy

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998.
 • STASSMEIER, W.: 260 Cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál 1996. ISBN 80-85282-87-9.
 • GARDINOVÁ, N.: Krátké hry pro dlouhé chvíle. Praha: Portál 1996. ISBN 80-7178-104-5.
 • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: 1999. Motorické listy pro předškolní vzdělávání, květen 2000. PhDr. Ivana Rádková, CSc. – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky)
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 8. 2012
Přehledně zpracované téma vhodné nejen pro učitelky MŠ. Příspěvek čtenářům nabízí zajímavé aktivity k dostatečné stimulaci a rozvoji žáka v oblasti jemné motoriky.

Hodnocení od uživatelů

Jana Petrů
15. 8. 2012, 15:28
Mám k tomu jeden postřeh - čím menší jsou předlohy, tím hůř se motorika rozvíjí. Osvědčily se mi předlohy křídou na tabuli (děti milují kreslení křídami) tak velké, jak jen to jde (aby je děti obsáhly z jednoho místa) a když na papír, určitě A3. Dále také děti těší kreslit nohama.
Petra Pšeničková
20. 8. 2012, 13:50
Ano, souhlasím. Pracovní list může být zvětšen nebo překreslen na tabuli, poté teprve žáci pracují na zmenšený formát v lavicích. Pokud učebna disponuje interaktivní tabulí, žáci  pracují se zvětšenou předlohou na tabuli, poté se zmenšenou v lavici. Zpestření pomocí malování křídami, prstovými baravami, nohou apod. je výrazný motivační prvek. Taktéž malování/psaní prstem do písku, krupičky. V přípravné třídě se mi osvědčil formát A4, i když lze začít s větším formátem, dle mé zkušenosti je vhodné končit s formátem A4. Ve školce bych využívala formát větší, teprve v posledním roce školky bych zmenšovala formát na A4. V rozvoji grafomotoriky jsou různé přístupy, každému se osvědčil jiný. Děkuji za váš postřeh a vaši zkušenost.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně