Odborný článek

Osobnostní výchova

Anotace

Příspěvek je zaměřen na proces vývoje OSV jako samostatného vyučovacího předmětu v rámci výuky v ZŠ Hanspaulka v Praze 6. Je zde popsán vývoj od původního vyučovacího předmětu Etická výchova až po vznik samostatného vyučovacího předmětu vycházejícího z RVP ZV. Významným prvkem je také úzké a velmi intenzívní zapojení celého pedagogického sboru do aplikace metod zážitkové pedagogiky ve vyučování.

Základní škola Hanspaulka v Praze 6 patří mezi ty školy, které se snaží svým žákům zajišťovat kvalitní výuku a výchovu prostřednictvím erudovaného sboru vyučujících i dobré a efektivní spolupráce s jejich rodiči. Přízeň svých žáků (a nejen jich) se snaží získat dlouhou řadou nadstandardních projektů, aktivit a akcí. Tedy tím, co představuje specifické cíle této školy. Vzhledem k tomu, že český vzdělávací systém prochází významnou transformací, naskytla se i této škole vítaná příležitost tyto cíle jasně definovat, respektive vybudovat na nich celý školní vzdělávací program, který bude odpovídat nejen podmínkám školy, ale také potřebám žáků samotných.

Součástí vzdělávání v ZŠ Hanspaulka je již od roku 1991 jako nepovinný předmět Etická výchova. Etická výchova a její tradice ve výuce se staly východiskem pro nový vyučovací předmět - Osobnostní výchovu, který prochází všemi ročníky. Jeho hlavní součástí je zavádění prožitkové pedagogiky do praxe a cílené zaměření na osobnost žáka. Výchova a rozvoj osobnosti žáka jsou jednou z priorit moderní pedagogiky již poměrně dlouhou dobu, stejně tak tzv. zkušenostní učení. Řada škol se žákům a jejich rozvoji právě z tohoto hlediska skutečně věnuje. Často je pak rozvoj osobnosti definován jako jeden ze základních cílů řady projektů a celoškolních akcí, ale i dílčích aktivit v rámci vyučovacích předmětů.

Dlouhodobá realizace Etické výchovy dala dobrý základ komplexnějšímu rozvoji osobnosti, na který se škola zaměřuje od školního roku 2005/2006. Před tímto datem byla Etika vyučována jen na 1. stupni a využívala především metodu dramatizace. Témata představovala příběhy vycházející zpočátku z křesťanských základů etiky a morálky, hodně využívala biblických příběhů. Postupně se do centra zájmu dostaly sociální vztahy ve skupině dětí - tedy ve školní třídě. Na druhém stupni předmět nepokračoval, tematicky i obsahově se cíle realizovaly v rámci vyučovacího předmětu Rodinná výchova, jejíž hodinová dotace byla v učebních osnovách Obecné školy dvojnásobná. To umožnilo zařazovat do výuky takové metody a formy, které byly úzce vázány na projekt tzv. prosociální výchovy Roberta Roche Olivara, ve kterém se vzdělávali dva pedagogové ZŠ Hanspaulka. V této době vznikla myšlenka Etickou výchovu nově koncipovat a obsahově ji rozšířit.

V roce 2001 byl zahájen dlouhodobý a trvalý projekt zážitkových kurzů s názvem SES, což je zkratka pro spolupráci a seberealizaci v rámci kolektivů tříd 2. stupně. Každá třída absolvuje během školního roku vždy 1 - 2 vícedenní kurzy v přírodě, kde s žáky metodou zážitkové pedagogiky pracují odborně proškolení učitelé právě na rozvoji osobnosti.

Od roku 2002 začaly být pořádány také zážitkové kurzy pro učitele a během následujících pěti let začal tuto metodu ve výuce využívat celý pedagogický sbor, což umožnilo rozšířit tyto principy i do dalších vyučovacích předmětů. To, jak hodina vypadá a jak jsou metody zážitkové pedagogiky efektivní, záleží především na učiteli samotném. ZŠ Hanspaulka má již tento důležitý krok v sebepoznávání a spolupráci za sebou a klíčem se stal pravidelný a soustavný týmový rozvoj pedagogického sboru, a to především interaktivně pomocí přímých zážitků, provázaný společnou komunikací všech kolegů a profesních skupin.

ZŠ Hanspaulka patří mezi školy, které už od školního roku 2003/2004 pilotují tvorbu a realizaci Školních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě v této škole byly využity jak vlastní tradice a zkušenosti, tak nové příležitosti, které Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání přináší především v zaměření průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Tato orientace se stala přímo prioritou a částečně i jakousi profilací školy.

Osobnostní výchova (OSV) jako samostatný vyučovací předmět zahrnul v podstatě všechny dosavadní hlavní zdroje - prosociální výchovu, metody zážitkové pedagogiky apod. Původní název Etická výchova úplně nevyjadřoval realitu předmětu, jehož cíle se staly přeci jen širší. Pojem etika je obecně určitým způsobem definován, chápán a také často spojován s výukou náboženství.

Výstupy a obsah učiva byly ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) konkretizovány na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podobně jako dříve v učebních osnovách Obecné školy se témata a okruhy v ŠVP v jednotlivých ročnících opakují a více prohlubují. Schematicky se na druhém stupni v ŠVP vyšlo z deseti okruhů prosociální výchovy:

 • komunikace
 • důstojnost a sebeúcta
 • pozitivní hodnocení druhých
 • iniciativa a tvořivost
 • komunikace citů
 • empatie
 • asertivita
 • reálné a zobrazené vzory
 • darování a nezištná pomoc ve vztazích
 • komplexní prosociálnost

První polovina uvedených okruhů se zaměřuje zejména na komunikaci, pravidla a fungování skupiny, na posilování její soudržnosti pozitivním hodnocením druhých. Druhá polovina se více zaměřuje na jednotlivce, ovšem stále jako člena skupiny. Vyjmenované okruhy byly velice úzce provázány také se zážitkovými kurzy SES, které se zaměřily především na seberealizaci a na spolupráci. Dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že právě tyto okruhy prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky vedou ke skutečnému a uvědomělému rozvoji osobnosti.

Vedení školy umožnilo, aby Osobnostní výchova byla vyučována ve dvouhodinové lekci - tedy 2x 45 minut (nebo operativně i ve vícehodinových blocích), což se ukázalo být jedním z nezbytných předpokladů efektivní realizace netradičních výchovně-vzdělávacích strategií (např. projektové vyučování, E-U-R, zkušenostní učení). Realizaci předmětu tak byl dán dostatečný prostor, aby bylo možné nastartovat proces změny, tedy zkvalitnit výuku a prezentovat i tímto způsobem jasné priority školy.

Schéma lekcí OSV

První část:

 • warm-up acts (zahřívací/uvolňující aktivity)
 • úvodní komunita (co je ve třídě nového, ať už pozitivního nebo negativního)
 • icebreaker (aktivita prolamující zábrany mezi žáky)
 • motivace/evokace/téma/cíle

Druhá část:

 • skupinová práce/individuální příprava - vše k tématu dané lekce
 • konfrontace, prezentace a sdílení činností
 • reflexe a otázky
 • hodnocení/evaluace činností a celé lekce
 • okénko k příštímu setkání, zadání individuálních úkolů

Schéma jednotlivých lekcí je pouze orientační, samozřejmě je možné ho měnit dle aktuální situace, reagovat na požadavky žáků, a vyjít tak vstříc jejich potřebám.

Vyučovací předmět Osobností výchova v ZŠ Hanspaulka je plně v kompetenci odborně vzdělaných vyučujících, kteří se v něm snaží propojit cíle různých vyučovacích předmětů s metodami a východisky, která nejvíce vyhovují pojetí a primárnímu cíli tohoto vyučovacího předmětu - komplexnímu rozvoji osobnosti žáka. V této souvislosti nelze opomenout ani rozmanitý výběr zdrojů a inspirací. Zásadnější vliv měly:

 • etická výchova zaměřená na osobnost (vyučována v ZŠ Hanspaulka od roku 1991, koncepci navrhla E. Šuvarská)
 • koncepce Etické výchovy jako samostatného předmětu dle osnovy pedagogické sekce Etického fóra ČR
 • osnovy Obecné školy, konkrétně vyučovacího předmětu Rodinná výchova, zejména v oblasti zdraví, rodiny a chování
 • koncepce Výchovy k občanství v RVP ZV, zejména v oblasti osobnosti jedince
 • koncepce vyučovacího předmětu Osobnostní a sociální výchova jako průřezového tématu v RVP ZV a stejnojmenná publikace J. Valenty
 • preventivní program školy O.K.K.O. z roku 2001, který se opírá o primární cíl školy s důrazem na správné rozhodování i sílu komunity mladého kolektivu
 • projekt Začít spolu na 1. stupni
 • metody a postupy zážitkové pedagogiky (praktické činnosti dle J. Neumanna, S. Hermochové, E. Machkové a dalších)
 • metody dramatické výchovy
 • metody elementární psychologie a komunitní práce
 • metody zážitkové pedagogiky (princip zkušenostního učení, na kterém fungují ve škole out-doorové kurzy osobnostního rozvoje - SES, zaměřené na rozvoj osobnosti)
 • způsob učení realizovaný organizací RWCT (v ČR sdružení Kritické myšlení)

Informační zdroje:
www.sebespolu.net
www.zshanspaulka.cz
Materiály poskytnuté v rámci projektu 5 škol

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova