Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zapojení sebehodnocení pomocí Evropského jazykového portfolia do výuky anglického jazyka
Odborný článek

Zapojení sebehodnocení pomocí Evropského jazykového portfolia do výuky anglického jazyka

11. 5. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeňka Mullerová

Anotace

Příklad dobré praxe se věnuje práci s elektronickou verzí Evropského jazykového portfolia, díky kterému se žáci naučí reflektovat, co se již naučili, případně, jaké mají nedostatky a jak je mohou zlepšit.

Cíl

Žáci:

 • se naučí  zhodnotit ve větších podrobnostech své silné a slabší stránky s ohledem na probírané učivo,
 • společně s vyučujícím se podílejí na plánování výuky,
 • uplatní kritické myšlení, znalosti zeměpisu a ekologické/ ekonomické apod. situace a řešení problému.

Kontext školy a regionu

Církevní gymnázium Německého řádu, s.r.o., Nešverova 1, v Olomouci nabízí jak čtyřleté, tak i osmileté studium s humanitní nebo sportovní profilací. ŠVP nese název Škola plná slunce a je v něm dostatek prostoru pro rozvoj individuálních potřeb žáků. V rámci Jazyka a jazykové komunikace se na gymnáziu vyučují tyto cizí jazyky: anglický, německý a španělský. Anglický jazyk je vyučován jako 1. cizí jazyk jak na nižším, tak i na vyšším gymnáziu. Během studia mají žáci možnost zúčastnit se exkurze v Londýně a jiných evropských městech. Pravidelně mají možnost navštívit Vídeň, žáci nižšího gymnázia od loňského roku začali spolupracovat se školou v Německu a organizovat výměnné pobyty, dále mají či měli možnost jazyk uplatnit např. při diskuzích (přes internet) se studenty z lycea v Paříži.

Kontext výuky

Jsme pilotní školou projektu EJP v praxi a EJP v elektronické podobě používáme od září 2011. Dříve jsme pracovali s portfoliem v podobě, v jaké ho nabízí již většina učebnic anglického jazyka, např. stručné sebehodnocení na závěr lekce.

Tématická oblast EJP

Sekce Co už umím

Sekce Jazykový životopis

Sekce Moje sbírka

Časová náročnost

Žáci s e-portfoliem pracují průběžně, vždy na začátku tématického celku (lekce v učebnici) žáci zapíší v on-line verzi Evropského jazykového portfolia, jakou dovednost a konkrétní deskriptor zvládnou, na konci tématického celku zhodnotí, co se jim podařilo.

Realizace

Vzhledem k probírané látce (téma "Landscape") si žáci stanovili jako nejbližší cíl deskriptor definující dovednost ústního projevu "Umím popsat, kde bydlím". V sekci Co už umím si tento deskriptor zaškrtli vlaječkou a v části Slovní hodnocení se pokusili definovat, jakým způsobem tuto dovednost splní. Ústní projev si žáci rozvíjí průběžně celý rok, např. na začátku každé hodiny mají  připravené aktuality. V rámci těchto „news“ žáci využívají své dovednosti mluveného projevu na různá témata, která je zajímají, a vyjadřují se také k aktuálním problémům, novinkám apod.

V rámci hodiny proběhla kontrola domácího úkolu – cvičení v pracovním sešitě sloužící k zopakování gramatiky a slovní zásoby na téma „Landscape“. Dále byla gramatika zopakována na základě krátkého text v učebnici, žáci si upevnili znalosti výjimek z oblasti nepočitatelných podst. jmen, souvislost s užíváním much/ many, little/few, a lot of, some/any atd.

Poté studenti vytvořili dvojice a každá dvojice si zvolila město, na které si připraví kratší kritický posudek (cca 100 – 150 slov) s důrazem na využití nové slovní zásoby a gramatiky, vyhledá na internetu obrázek města. V další části hodiny jedna dvojice studentů vždy popsala druhé dvojici studentů město, které si zvolila, a vyjádřila se jak k jeho kladným stránkám tak i k problémům, se kterými se potýká. Měli možnost využít internet či své vlastní všeobecné znalosti z jiných předmětů. Dalším krokem bylo shrnutí toho, co se žáci dozvěděli formou řízené diskuse (daná skupinka studentů je poměrně malá a prostor se vyjádřit je tedy většinou pro všechny dostatečný) a měli si vybrat město, ve kterém by, na základě toho, co slyšeli, chtěli žít a proč.

Na závěr byla zapojena do výuky EJP. Nejdříve si žáci česky/anglicky zapsali aktivitu do sekce Jazykový životopis, konkrétně do části Jak jazyky využívám ve škole. Vyjádřili se pomocí sebehodnocení k tomu, co se podle nich naučili, co jim šlo dobře a co ne a zatrhli ty dovednosti, které v rámci hodiny procvičovali. Na závěr proběhlo shrnutí hodiny a za domácí úkol si vložili již samostatně do sekce Moje sbírka svůj kritický posudek.

Ukázka jednoho z posudků

Olomouc

In Olomouc , there is a lot of pollution, because there is a lot of traffic. But there is a very nice scenery and beautiful parks. We got  here a lot of historical memories and many shops. If you got a little of freetime,  you can do many things. There are a few cinemas, and a lot of cafés.

Využité zdroje a pomůcky

počítače, on-line aplikace EJP, učebnice Maturita Solutions Pre- intermediate, (interaktivní) tabule

Reflexe

Práci se sebehodnocením považuji za velmi důležitou, neboť každý žák bude muset mnohokrát hodnotit sám sebe, svoji práci, poučit se z chyb a také naplánovat způsob zlepšení apod. Také je velmi přínosné, že se studenti učí zařazovat do jazykových úrovní dle Společného evropského referenčího rámce pro jazyky. Velmi se mi líbí možnosti konzultace s vyučujícím v rámci on-line aplikace. Tím je zaručeno velmi důležité získání zpětné vazby a nacházení způsobů, jak se zlepšit a v čem.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Evropské jazykové portfolio. 2011. [cit. 2012-4-12]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeňka Mullerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe

Mezioborove presahy:

 • Gymnázium
 • Fyzika